Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXIII/2008 z przebiegu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Sławoborze odbytego w dniu 17 listopada 2008 roku

Sławoborze, 19 listopada 2008 roku.


RG-0052/23/08


Protokół Nr XXIII/2008
z przebiegu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Sławoborze
odbytego w dniu 17 listopada 2008 roku.

Posiedzenie trwało od godz. 1500 do godz. 1700 . Sesję zwołano na wniosek Wójta Gminy
- załączony do protokołu. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. W sesji udział wzięli:
1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności.
2/ p. Waldemar Jeznach- Wójt Gminy.
3/ p. Wioletta Dymecka - Prezes Zarządu Sp. z o.o. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
    w Kołobrzegu.
4/ p. Maria Wróbel – Skarbnik Gminy.
5/ p. Czesława Sobieraj – Sekretarz Gminy.
Wiodącym tematem spotkania było podjęcie uchwały Nr XXIII/116/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sławoborze do porozumienia międzygminnego
w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jej przyjęcie  poprzedzono wysłuchaniem  Prezesa Zarządu Sp. z o.o. MWiK Kołobrzeg. Zapoznano się również z propozycją wprowadzenia wspólnej taryfy za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach gmin, obsługiwanych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Kołobrzeg. Proponowana wysokość taryfy za 1m 3 dostarczanej wody
dla odbiorców z terenu Gminy Sławoborze w przyszłym roku - 2,68 zł netto,
z kolei za 1m 3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków - 4,62 zł. netto.
Ujednolicenie taryfy za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z o.o.
z siedzibą w Kołobrzegu wymaga przystąpienia Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Sławoborze, Siemyśl i Ustronie Morskie do zawartego już porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Miastem Kołobrzeg w celu wskazania jednej Gminy, która w imieniu wszystkich pozostałych Gmin będzie wykonywać uprawnienia i obowiązki w zakresie uchwalenia taryf za wodę i ścieki. Zgodę na przystąpienie do porozumienia międzygminnego wyraziły już Gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl.
Dalsze działania są  uzależnione od decyzji Rad Gmin: Gościno i Ustronie Morskie.
Wspólna taryfa spowoduje mniejsze opłaty za dostawę wody i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich. Uśrednienie stawek  dla wszystkich gmin wiązać się będzie wniesienie do spółki opłaty wyrównawczej w kwocie 5.250.626 zł., z tego przypadająca Gminie Sławoborze  1.050.000 zł. Jednolitą taryfę dla wszystkich odbiorców na przyszły rok ustaliłaby Gmina Dygowo, w następnych latach gminy w kolejności wym.
w § 1 pkt 1 uchwały. Uchwała, o której mowa wyżej upoważni Wójta Gminy
do negocjacji w dalszych sprawach, które będą objęte porozumieniem.
Podjęta została głosami 15 „za”. Rada Gminy wysłuchała też informacji Prezesa Zarządu
MWiK o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „ Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”, w  ramach którego wybudowanych zostanie 460 km sieci kanalizacyjnej oraz 270 km sieci wodociągowej. Wysłuchała również informacji przedstawiciela spółki nt. przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (spółka udostępni mieszkańcom nieodpłatnie koparkę do wykopów przyłączeniowych; zwolni mieszkańców z opłat za wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej; obciąży kosztami za wybudowanie metra bieżącego instalacji w granicach 100 zł. - 150 zł.; wydłuży terminy płatności za wykonane przyłącza; pomoże właścicielom nieruchomości oddalonych od głównej sieci w podłączeniu ich budynków
do urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych). W dalszej części spotkania podjęto – głosami 12 „za”, przy 3 „wstrzymujących się”-  uchwałę Nr XXIII/117/2008
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok. Uchwałą dokonano zmiany
w  Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Sławoborze na 2008 rok i wprowadzono projekty pn. „Remont nawierzchni i kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej w Sławoborzu” przewidziany do realizacji w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do 21 listopada br. - realizacja 2009 r. Jego wartość określono na  418 270,00 zł., planowane dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu oraz środków własnych gminy 209 135,00 zł. W trakcie omawiania projektu uchwały rozpatrzono również  realizację przebudowy drogi gminnej Krzesimowo -Ślepce. Zadania inwestycyjne zostanie uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2009 rok. Wartość kosztorysowa inwestycji 1.264. 278 zł., z tego środki własne gminy 632.139 zł.  Realizacja zadania zostanie zgłoszona do realizacji w ramach NPPDL w latach 2008-2012 ( wykonanie w 2010 roku),  który przewiduje dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zadania. Przewiduje się również złożenie wniosków do innych programów operacyjnych,w celu uzyskania korzystniejszych warunków dofinansowania m.in. w ramach RPO WZ w relacji 75/25 procent.  O wyborze złożenia wniosku o dofinansowanie remontu ulicy Leśnej w ramach NPPDL zadecydowało wyjaśnienie Skarbnika Gminy, a przede wszystkim informacja Wójta Gminy o braku na chwilę obecną pozwolenia na przebudowę drogi w Krzesimowie – jest to jeden z dokumentów wymaganych przy aplikowaniu wniosku. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.