Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXII/2008 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze odbytego w dniu 24 października 2008 roku w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu

Sławoborze, 28 października 2008r.


RG-0052/22/08


Protokół Nr XXII/2008
z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze odbytego
w dniu 24 października 2008 roku w sali narad Domu Kultury
w Sławoborzu.                   W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Rady
p. Jadwiga Nowakowska udział wzięli:
1. Radni i Sołtysi Gminy Sławoborze wg załączonych list obecności ( nieobecni radni
    p. Dariusz Boruta oraz p. Tadeusz Storczyk ).
2. Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach.
3. Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.
4. Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel.
5. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu p. Ryszard Rozwadowski.
6. Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Sławoborzu p. Elżbieta Nowacka.
7. Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak.
8. Radny Rady Powiatu Świdwin p. Jacek Firmanty. 
9. Mieszkańcy Sławoborza p. Maria Szczęśniak oraz p. Krystyna Idziniak. 
Przewodnicząca Rady o godz. 1200 otworzyła posiedzenie Rady Gminy i po powitaniu
uczestników sesji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z programu sesji informacji
Dyrektora Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie o działalności banku
i punktu kasowego w Sławoborzu, w związku z usprawiedliwioną  nieobecnością zaproszonego na dzisiejsze posiedzenie rady przedstawiciela. Do zaproponowanej zmiany nie wniesiono sprzeciwu. Przyjęto ją głosami 13 „za”. Zatwierdzono do realizacji poniższy porządek obrad z przyjętą jw. zmianą - głosami 13”za”:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Przyjęcie sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Sławoborze za pierwsze
    półrocze 2008 roku.
3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu o bieżącej działalności
    jednostki oraz zasadach funkcjonowania hali sportowej z uwzględnieniem jej roli
    na rzecz środowiska.
4. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej: Nr 18 i 19 z dnia 4 sierpnia br.
    oraz Nr 20 z dnia 28 sierpnia br.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok,
    - bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących Gminny   
      Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze,
-1-

    - przystąpienia Gminy Sławoborze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
      „Powiatu Świdwińskiego”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1
           Przyjęto protokół Nr XXI/2008 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze
odbytej w dniu 28 sierpnia br. głosami 12 „za”, przy 1 „wstrzymującym się” radnego
p. Marka Zygmunta.

Ad. 2

           Wysłuchano informacji Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu
o  funkcjonowaniu jednostki. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu
wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im.  Tadeusza Kościuszki i Publiczne Gimnazjum.
Przy Zespole Szkół funkcjonują również dwa oddziały przedszkolne.
Do Publicznej Szkoły Podstawowej uczęszcza 265 uczniów, do oddziałów
przedszkolnych 38 dzieci, do Publicznego Gimnazjum 157 uczniów. Łącznie do Zespołu Szkół Publicznych  w Sławoborzu uczęszcza 460  uczniów. Ilość oddziałów – 21. Uczniowie klas „zerowych” realizują obowiązek w budynku starej szkoły przy ulicy Kościelnej, pozostali uczniowie w budynku głównym przy ulicy Lipowej.
Wykorzystanie pomieszczeń w budynku głównym ( stara część i nowa) przedstawia
się następująco:  Dzieci kl I-III uczą się w odrębnych sześciu izbach lekcyjnych usytuowanych na pierwszym piętrze w nowej części obiektu, do której pozostali uczniowie nie mają  wstępu. Uczniowie kl. IV do III gimnazjum uczą się w części starej obiektu
( systemem każdy przedmiot w innym gabinecie). Dzieci kl. I-III SP mają również odrębną szatnię, jak również oddziały od kl. IV do III gimnazjum. W Zespole Szkół funkcjonują
dwie świetlice: jedna dla kl. IV SP- III Gimnazjum, druga dla kl. „O” - III SP.
Sala pełniąca funkcję świetlicy szkolnej ( ( IV-III ) jest jednocześnie wykorzystywana
jako stołówka szkolna. Na chwilę obecną ok. 300 uczniów korzysta z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej. Koszt posiłków określa uchwała rady, pozostałe
zasady organizacyjne reguluje Dyrektor szkoły. Rozkład dzwonków lekcyjnych w dwóch różnych częściach obiektu pozwala na sprawną organizację przerw obiadowych.
Na terenie nowej części obiektu funkcjonuje gabinet medycyny szkolnej.
W zakresie  bezpieczeństwa uczniów podejmowane są następujące działania:
stała korekta usprawniająca dowóz uczniów do szkół; apele o charakterze szkoleniowo-
wychowawczym dot. zachowań na terenie obiektu, poza szkołą i w drodze do domu;        
zainstalowanie na terenie szkoły monitoringu ( osiem kamer ); ćwiczenia ewakuacyjne.
Na terenie obiektu szkolnego funkcjonuje Punkt Filialny Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w  Świdwinie. Punkt ten działa już drugi rok. Koszty jego funkcjonowania są opłacane ze środków unijnych W spotkaniach tych biorą udział fachowcy m.in. pedagog ,
psycholog i logopeda. Obecnie jednostka zatrudnia nauczycieli: dyplomowanych - 18, mianowanych - 14, kontraktowych - 4, stażystów-1, pracowników administracji – 4
oraz pracowników obsługi – 13.  Wszystkie działania szkoły w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym podlegają mierzeniu jakości pracy. W Zespole Szkół
-2-
Publicznych bardzo ważną kwestią  jest udział młodzieży w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach sportowych. Jest to potwierdzenie dużej wiedzy
i umiejętności uczniów oraz profesjonalizmu nauczycieli. Na uwagę zasługuje fakt
uhonorowania nauczyciela Zespołu Szkół p. Waldemara Łuca, który jako jedyny z całego powiatu świdwińskiego w bieżącym roku otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty za pracę dydaktyczną i wychowawczą. Już w nowym roku 2008/2009 młodzież Zespołu Szkół zdobyła osiągnięcia na szczeblu powiatowym i uczestniczyła w finałach wojewódzkich.,
jak również aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do otwarcia hali sportowej.
Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w wymiarze 100 godzin tygodniowo na dwóch salach równocześnie, a mianowicie na małej i dużej sali gimnastycznej ( ta ostatnia dzielona jest na połowę ). Każda z nich jest wykorzystywana przez 7 godzin lekcyjnych  oraz na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego i gimnastykę korekcyjną. Nowy obiekt hali sportowej może być wykorzystywany również w szerszym zakresie do zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz środowiska gminy. W tym celu należy stworzyć 1 i 1 etatu ( 1 etat dla pracownika organizującego zajęcia sportowe, 1 etatu dla pracownika obsługi) .
W kompetencji Rady Gminy jest uchwalenie zasad, opłat i trybu korzystania z hali sportowej. Zajęcia na hali należałoby uzgadniać z miesięcznym wyprzedzeniem.
Na niej to można zorganizować zawody strażackie, ligę sołecką i szereg innych zawodów
sportowo-rekreacyjnych zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej i samorządu.
Wnioski na najbliższą przyszłość:
1) ustalić funkcjonowanie hali sportowej pod kontem jej korzystania przez społeczeństwo,
2) dokończyć budowę boisk,
3) dofinansować zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowych,
4) systematycznie opracowywać wnioski o unijne środki finansowe na tworzenie
    oferty edukacyjnej dla uczniów,
5) podjąć działania na rzecz uruchomienia w szkole gabinetu stomatologicznego. 
Dyrektor Zespołu Szkół zapewnił, że jednostka  stara się rozwiązywać problemy dot. między innymi bezpieczeństwa i dowozu uczniów i innych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół. Poinformował, o petycji rodziców w sprawie zmiany dowozu uczniów
z Mysłowic i Powalic. Za pośrednictwem radnych i sołtysów zwrócił się do rodziców uczniów z prośbą o podpisywanie takich pism. Poparł pomysł Wójta wykonania chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do budynku głównego szkoły oraz hali sportowej, dzięki któremu wyeliminuje się zagrożenia wobec uczniów. Powiadomił o organizacji ruchu autobusów szkolnych. Mówił o dowozie uczniów z Mysłowic i Powalic, czasie przebywania na terenie szkoły uczniów pozamiejscowych oraz  korzystania przez nich i uczniów pozostałych
z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną.
W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja.
Podczas niej głos zabrali:
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska – dopytywała, kto ma opracować
regulamin korzystania z hali sportowej?
Dyrektor szkoły wyjaśnił. Zespół Szkół jest zobowiązany do opracowania regulaminu
bezpieczeństwa i higieny pracy. W kompetencjach Rady Gminy jest uchwalenie regulaminu korzystania z hali sportowej. Szkoła  może przygotować projekt takiego dokumentu. Niemniej jednak należałoby go opracować wspólnie. Powinien on zawierać konkretne zasady korzystania z obiektu. Zajęcia na hali z młodzieżą muszą być prowadzone
pod opieką nauczyciela. Należy wskazać koordynatora, a jednocześnie osobę odpowiedzialną za udostępnienie hali  i znajdującego się tam mienia mieszkańcom
-3-
oraz grupom zorganizowanym. Od samorządu oczekuje propozycji. Jest gotowy przygotować  w ciągu 14 dni projekt regulaminu korzystania z hali sportowej.

Radna p. Elżbieta Żebrowska stwierdziła: niezwłocznie należy opracować
regulamin korzystania z hali sportowej, przekazać go do rozpatrzenia przez
komisje rady, następnie do uchwalenia przez radę gminy. Zasugerowała, by w projekcie regulaminu przedstawić wysokość opłat za korzystanie z obiektu, godziny jego udostępnienia oraz osobę odpowiedzialną za sprzęt sportowy i pozostałe mienie.

Radny p. Waldemar Łuc uważa: potrzebne jest rozpoznanie w innych gminach
wysokości opłat  za udostępnienie takiego obiektu. Informacja taka będzie  wskazówką
do wypracowania przez komisje rady wiążących decyzji. Dodał, że należałoby mieszkańców gminy zwolnić z opłat. Nigdy nie zarabiano na kulturze i sporcie, zadania
te były sfinansowane z budżetu gminy - stwierdził radny. Twierdzi, że bez obciążeń finansowych należy udostępniać halę na imprezy dot. m.in. turnieju sołectw, bądź
z udziałem młodzieży pozaszkolnej. Jest za wprowadzeniem opłaty dla osób korzystających z hali spoza terenu gminy,np. za imprezy komercyjne. Dodał, że obiekt wybudowano ogromnym wysiłkiem samorządu i, że  należy z niego korzystać bez opłat.
Pomysł ten poparł radny p. Jerzy Gajewski.

Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska: uważa, że do czasu opracowania regulaminu należy udostępniać mieszkańcom halę sportową nieodpłatnie.
Należy także wskazać osobę odpowiedzialną za porządek na obiekcie.

Radny Powiatowy p. Jacek Firmanty poinformował o zasadach korzystania z hali
sportowej w Lekowie. Ponadto zwrócił się do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zajęcie
się sprawą przeciążonych tornistrów, plecaków noszonych przez uczniów – jest to
jeden z czynników  mający wpływ na występowanie wad postaw u dzieci.
Dyrektor wniosek zanotował. Z kolei radna p. Elżbieta Żebrowska poinformowała
o przewożonych przez dzieci za granicą plecakach na stelażach. Jest to bardzo dobre
rozwiązanie – stwierdziła radna. Proponuje je rozważyć i przedstawić rodzicom uczniów.
 
Radny p. Marek Kuźma. Proponował, aby  nie wydawać  środków finansowych gminy
na wyposażenie „siłowni” do czasu otrzymania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego. Skarbnik Gminy zawiadomiła o zrealizowanych fakturach związanych z zakupem sprzętu
do „siłowni” na kwotę 20 tys. zł. Następnie radny p. Marek Kuźma wypowiedział się na temat funkcjonowania hali sportowej w przyszłości. Popiera wniosek nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom hali sportowej, np. dwa razy w tygodniu.
Przypomniał o wcześniejszych deklaracjach udostępniania społeczeństwu sali sportowej,
szczególnie dzieciom na zajęcia pozalekcyjne, w tym również pozamiejscowych.
Wnioskuje o powołanie do życia takich zajęć, a także o zapewnienie dowozu uczniom
pozamiejscowym na zajęcia sportowe i kółka zainteresowań - w tej chwili zajęcia
te ograniczają się do wąskiej grupy uczniów. Przypomniał, że ten postulat był  zgłaszany
przez radnych wcześniej. Prosił o jego realizację. Zwrócił się do Dyrektora szkoły
z zapytaniem o ilość uczniów w poprzednich latach. Dopytywał, ilu uczniów ubyło
w ciągu ostatniego roku, a ilu wyjechało w międzyczasie? Oświadczył, że należy dążyć
do stworzenia społeczeństwu, a przede wszystkim osobom młodym lepszych warunków
-4-
życia, lepszego spędzenia wolnego czasu i takich by swoją przyszłość wiązali oni z naszą gminą. Docierać do nich z ofertami edukacyjnymi dla dzieci. Dążyć do utworzenia gminnej placówki przedszkolnej – apelował radny. Poinformował, o wyjeździe  mieszkańców swojej miejscowości w dalsze części kraju. Dla ciekawości poinformował, że w roku 1923
do szkoły z miejscowości Rokosowo uczęszczało 520 dzieci, z koli z Powalic 380 – łącznie 900. Dziś z terenu całej gminy uczęszcza do szkoły zaledwie 460 dzieci i z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Uważa, że należy zachęcać rodziców  uczniów z naszego terenu
do realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół. Podkreślił, że szkoły obecnie
zabiegają o dzieci, stały się one „towarem”, szkoły na utrzymanie jednego ucznia
otrzymują od państwa subwencję w wysokości 5 tys. zł. rocznie. Zawiadomił o dzieciach dojeżdżających z Rokosowa do przedszkola w Karwinie, gmina Karlino ( zajęcia z tymi dziećmi prowadzone są przez sześć godzin, dzieci otrzymują posiłek, są dowożone
i odwożone , rodzice nie ponoszą żadnych opłat). Kolejne dowożone będą ze Słowenkowa, Sławoborza i Lepina. Jeżeli nie uda się odwrócić tego „trendu”  to część z tych dzieci nie będzie uczęszczać do naszej szkoły, w tamtej szkole się przyzwyczają , zostaną w oddziale zerowym, będą miały lepszy i bliższy dojazd do szkoły – podkreślił radny.
Przypominał o  propozycji ( podtrzymuje ją nadal )  przejęcia przez firmę KARPEX
dowozu uczniów z Rokosowa  i Powalic do szkoły. Proponuje do sprawy powrócić, spotkać się z właścicielem firmy i na ten temat porozmawiać. Dodał, że gmina poza połączeniami szkolnymi uzyska dodatkowe połączenia w stronę  Karlina i Białogardu, z których będą mogli korzystać również mieszkańcy - dziś takiej możliwości nie mają.
Przypomniał o wcześniejszej sugestii skierowania oferty edukacyjnej do rodziców
dzieci z Międzyrzecza. Propozycję podtrzymuje. Na utrzymanie tych dzieci  w naszej szkole  możemy otrzymać  subwencję oświatową w wysokości 100 tys. zł. rocznie. Dla samorządu są to znaczące pieniądze- podkreślił radny. Rodziców z tej miejscowości należy zachęcić,
by ich dzieci uczęszczały  do naszej szkoły, a nie na terenie Gminy Świdwin.

Radny p. Jerzy Gajewski. Pogratulował Dyrektorowi Zespołu Szkół sukcesu
wybudowania hali sportowej. Przypomniał, że obiekt ten  wybudowano z jego inicjatywy.
Dopytywał, co z dofinansowaniem szkoły z powiatu na jego wyposażenie?
Pytał, czy jedna z kamer monitoringu zostanie skierowana w kierunku łąk za szkołą,
gdzie jest zaplecze palarni uczniów.

Jest grupa radnych powiatowych przeciwna dofinansowaniu Zespołu Szkół  – poinformował dyrektor szkoły  p. Ryszard Rozwadowski. Sądzi, że pieniądze te ( dyrektor wystąpił
o udzielenie szkole pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł. ) trafią do naszej szkoły. Wniosek o dofinansowanie jednostki zostanie przedstawiony na najbliższej sesji powiatowej. Zarząd Powiatu wystąpi z propozycją dofinansowania Zespołu Szkół
na taką kwotę, o której mowa wyżej. Ma nadzieję, że obiektywne kryteria zadecydują
o przyznaniu dofinansowania.
Radny powiatowy p. Jacek Firmanty dodał, a jednocześnie zawiadomił o stanowisku Komisji Oświatowej Rady Powiat, która będzie wnioskować o udzielenie dofinansowania
w wys. 40 tys. zł. Wniosek na taką kwotę zostanie najprawdopodobniej przegłosowany.
Najbliższe posiedzenie rady powiatu - 30 listopada br.


-5-

Radny p. Stanisław Chmal. W imieniu amatorskiej grupy siatkarzy i pozostałych
mieszkańców prosił o udostępnianie hali sportowej dwa razy w tygodniu.
Uczestniczy w treningach tej grupy amatorskiej, dotychczas zajęcia odbywały się na małej hali sportowej, trwały około 1,5 godziny. Grupa ta za udostępnienie hali może ponosić opłaty lub ewentualnie zasponsorować szkole sprzęt sportowy. Popiera propozycję radnego p. Waldemara Łuc. Należy ustalić godziny i dni jej otwarcia.
Wskazać osobę odpowiedzialną za  zarządzanie obiektu.

Głos ponownie zabrał radny p. Marek Kuźma: na terenie gminy istnieją  dwa obiekty sportowe: stadion i hala sportowa. Sezon piłkarski trwa około cztery miesiące.
Latem na stadionie sportowym wykonuje się wyłącznie zabiegi pielęgnacyjne.
Jedna osoba zatrudniona  na stałe w urzędzie może obsługiwać jednocześnie stadion
i halę sportową.  Pracownik ten byłyby odpowiedzialny za funkcjonowanie tych dwóch obiektów. Uważa, że jest to najlepsze rozwiązanie, nie potrzeba 1 i 1 etatu, na te dwa stanowiska wystarczy jeden etat. Prosił o jego  rozważenie.

Radny powiatowy p. Jacek Firmanty dodał,że takie rozwiązanie jest przyjęte na hali sportowej w Lekowie - jeden pracownik odpowiada równocześnie za dwa obiekty,
tj. za boisko sportowe i  halę sportową.

Wójt Gminy wyjaśnił. Urząd Gminy obecnie oczekuje oddolnych inicjatyw korzystania
z obiektu sportowego przy szkole. Na dzień dzisiejszy udostępnieniem hali jest zainteresowana wyłącznie grupa amatorska, o której mówił radny p. Stanisław Chmal. Innych propozycji nie ma. Następnie poinformował o wniosku złożonym w Starostwie Powiatowym w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń
w obiekcie hali sportowej na izby lekcyjne ( dot. sześciu klas). Jest innego zdania
niż radny  p. Marek Kuźma. Uważa, że jeden pracownik „ nie rozdwoi się i nie
przypilnuje dwóch obiektów”. Dwa etaty to minimum. Prosił, by pod uwagę wzięto zdarzenia jakie miały miejsce już w pierwszym tygodniu po otwarciu hali - zginęło kilka desek sedesowych, były próby kradzieży na obiekcie, oberwano kilka grzejników. Jest wstępna propozycja otwierania hali sportowej popołudniami przez p. Zajączkowskiego. Ponadto Wójt Gminy poinformował o funkcjonowaniu hali sportowej w Bobolicach i stanie zatrudnienia na tym obiekcie. Prosił też, by wzięto  po uwagę dodatkowe wydatki gminy związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi hali sportowej.
Poinformował o zatrudnionym w szkole pracowniku do obsługi ogrzewania gazowego
w budynku głównym szkoły i innych prac na terenie tej jednostki ( pracownik ten został przeszkolony w zakresie  obsługi pieców gazowych o mocy powyżej 100 Kw).
Zaznaczył, że współpraca z tym pracownikiem jest poprawna. Uważa, że na halę należałoby zatrudnić osobę bystrą, z pomyślunkiem i polotem, a jednocześnie odpowiedzialną za znajdujące się tam mienie – nasze wspólne. Następnie zaproponował udostępnianie hali sportowej mieszkańcom dwa razy w tygodniu. Mówił o zużyciu na tym obiekcie energii elektrycznej i gazu ( oświetlenie – 6 Kw, dobowe zużycie gazu do ogrzania -100m3 ). Zaznaczył, że należałoby zabezpieczyć  w budżecie gminy środki finansowe na utrzymanie obiektu. Zawiadomił, że zobowiązał Dyrektora szkoły do przyjrzenia się wydatkom w szkole i znalezienia ewentualnych rezerw finansowych. Powiadomił, o planach przesunięcia pracownika obsługi szkoły do urzędu gminy i stworzenia grupy remontowej
do wykonywania prac na rzecz gminy.
-6-
Powiadomił też o wstępnych rozmowach z właścicielem nieruchomości, graniczącej
z drogą w kierunku szkoły, w sprawie odsprzedania gminie części  terenu na wykonanie
chodnika do szkoły. Poinformował  o zamiarze wykonania przy szkole barierek bezpieczeństwa i pętli do zawracania autobusów szkolnych. Odniósł się do odpłatności
za korzystanie z hali sportowej. Mówił o problemach gmin sąsiednich wyegzekwowania opłat  za korzystanie z takich obiektów. Następnie zaproponował uchwalenie opłat
za korzystanie z hali. Oczekuje od radnych propozycji na wykorzystanie hali  sportowej.
Przekazał też informację o ewentualnym wykorzystaniu obiektu na zorganizowanie
mszy św. z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. 
Oświadczył również, że korzystanie z hali sportowej przez osoby spoza Sławoborza 
wiąże się z dowozem. Przekazał do wiadomości informację o wypowiedzianej Gminie Świdwin umowie na zwrot kosztów dowozu dzieci z Międzyrzecza do szkoły  w  Lekowie. Przekazał ustalenia ze spotkania z przedstawicielem firmy KARPEX , podczas którego
omówiono sprawę przejęcia dowozu uczniów na trasie Rokosowo-Sławoborze
( w spotkaniu uczestniczyła insp. ds. oświaty p. Bożena Szwabis, ustalenia zawarto
w notatce służbowej, przewoźnik nie był zainteresowany dowozem uczniów po kosztach zakupu biletów w PKS, był zainteresowany włączeniem się w ruch autobusowy
z przystanków w stronę Białogardu, zmiana organizacji ruchu wymaga wydania zgody  przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski). Kończąc oświadczył, że możemy
do tej sprawy powrócić.
 
To gmina odpowiada za dowozu uczniów do szkół, są to jej kompetencje i to do niej 
należy jego modyfikowanie na lepsze funkcjonowanie  – oznajmił radny p. Marek Kuźma. Ponadto powtórzył, że niezwłocznie należy udostępniać hali sportową społeczeństwu, wyznaczyć godziny jej otwarcia , wskazać osobę odpowiedzialną za jej otwieranie
i zamykanie. Apelował również o wypracowanie takich zasad korzystania z obiektu,
by były one zadowalające dla społeczeństwa, a jednocześnie korzystne dla budżetu gminy.

O udostępnianie hali sportowej mieszkańcom wnioskował ponownie  radny
p. Stanisław Chmal. Zaznaczył, że obiekt został wybudowany, a jednocześnie
zamknięty dla społeczeństwa. Prosił również o ustalenie odpłatności za jej korzystanie.
Zaakcentował cyt.: „ nie tylko dla hali, ale też dla ducha”.
Dyskusję zakończono. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 3

          Kolejnym punktem obrad rady było przyjęcie - głosami 12 „za”, przy 1 „wstrzymującym się” radnego p. Marka Zygmunta - przedłożonego przez Wójta Gminy Sławoborze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za pierwsze półrocze 2008 roku – załączone do protokołu sesji rady.
Budżet Gminy w pierwszym półroczu zrealizowano:
* planowane dochody w wysokości 10 862 634,45 zł. - zrealizowano na kwotę
   6 110 706,62 zł., co stanowi 56,25 % planu,-7-

* planowane wydatki 14 810 686,45 zł. - zrealizowano na kwotę 7 613 172,68 zł.,
   co stanowi 51,40 % planu.
Wydatki majątkowe planowane w wysokości 5 427 440 zł. zrealizowano na kwotę
2 962 361, co stanowi 54,6% planu. Rozchody wykonano na kwotę 204 000 zł.
Przychody wykonane wyniosły 204 000 zł. Okres sprawozdawczy budżetu zamknął
się deficytem 1 502 466 zł. Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego
wyniosła 2 650 000 zł. Wskaźnik długu publicznego do dochodów wyniósł 24,4%.
Do sprawozdania załączono sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy: Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które stanowią integralną jego część. Do protokołu sesji załączono uchwałę – pozytywną – Nr LXI/216/Z/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 19 września 2008r. w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Sławoborze z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za wym. wyżej okres sprawozdawczy.


Ad. 4
            W następnym głosowaniu przyjęto wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej zawarte w protokołach Nr 18 i 19 z dnia 4 sierpnia br. oraz Nr 20 z dnia 28 sierpnia br. - załączone do protokołu sesji rady.
 
Ad. 5
            W kolejnym podjęto uchwały:

Nr XXII/113/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok
głosami 12 „za”. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 55 648,82 zł.
oraz wydatki budżetu gminy o kwotę 51 248,82 zł. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY – 11 705 684,27 zł.  WYDATKI – 15 768 336,27 zł.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 4 062 652,00 zł.
Szczegółowe uzasadnienie zmian załączono do uchwały.

Nr XXII/114/2008 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych
stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.
Wyrażono zgodę na przeznaczenie do sprzedaży niżej wym. nieruchomości zabudowane
stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości:
Miejscowość Słowieńsko:
1/  samodzielny lokal mieszkalny nr 1/1 wraz z udziałem części gruntu działki nr 68/10
     o całkowitej pow. 0,1574 ha na rzecz dotychczasowego najemcy na rzecz
     dotychczasowego najemcy,
2/  samodzielny lokal mieszkalny nr 1/2 wraz z udziałem części gruntu działki nr 68/10
     o całkowitej pow. 0,1574 ha  na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr XXII/115/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” głosami 12 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”
radnego p. Marka Zygmunt. Gminę w stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy
lub osoby przez niego wskazane na podstawie odrębnych upoważnień.
-8-
W uchwale zagwarantowano opłacanie na rzecz stowarzyszenia rocznej składki
w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego”. Wysokość składki na dzień przystąpienia do stowarzyszenia wynosi
0,05 zł. od mieszkańca wg stanu ewidencji ludności na 31 grudnia 2007 roku.

W głosowaniu uchwał o numerach: XXII/113/2008 i XXII/114/2008 nie uczestniczył
radny p. Marek Zygmunt.     

Ad. 6/ Ad. 7
 
            Radny p. Marek Kuźma zawiadomił o znacznym pogorszeniu się drogi na odcinku Sławoborze-Rokosowo. Następnie zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą ,
aby wystąpili do Zarządu Dróg Powiatowych w Świdwinie z wnioskiem o jej poprawienie
oraz pobocza wzdłuż tej drogi. Prosił również , o ujęcie w projekcie budżetu jednostki
na przyszły rok budowy chodnika przez część przejazdową Rokosowa.
Ponadto radny zaznaczył, że w jego miejscowości brak jest przejścia dla pieszych.
Wzmożony ruch pojazdów, brak chodnika jest bezpośrednim niebezpieczeństwem
i zagrożeniem życia pieszych, a szczególnie dzieci dojeżdżających z tej miejscowości
do szkół. Proponował ewentualne wytyczenie pasów do przechodzenia przez jezdnię
oraz oznakowanie tego odcinka drogi odpowiednimi znakami drogowymi.
Zwrócił się do Wójta Gminy o uzupełnienie eternitu na budynku dachu świetlicy
wiejskiej w Rokosowie.

           W posiedzeniu rady uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców ulic: Sportowej
i Polnej w Sławoborzu. Głos w ich imieniu zabrali:
Pani Elżbieta Nowacka zwróciła się z prośbą o dobudowanie lamp wzdłuż ulic Polnej
i Sportowej, postawienie przy tych ulicach koszy na śmieci oraz przeprowadzenie remontu ulicy Sportowej lub o jej przebudowę. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że u zbiegu
i wzdłuż tych ulic brakuje oświetlenia. Są to odcinki bardzo często uczęszczane nie tylko przez mieszkańców tych ulic, ale również osiedla. Nieoświetlony odcinek ulicy Sportowej jest bardzo niebezpieczny, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok. Jest to ulica o zawężonej nawierzchni, zniszczona, pełna dziur i kolein. Podczas deszczy przejście drogą staje się niemożliwe. Po niej to przemieszczają się
do szkoły dzieci. Drogą tą uczęszczają dzieci i osoby starsze do kościoła w godzinach wieczornych. Brak koszy na śmieci powoduje zanieczyszczenie posesji, brak tablic
informujących z nazwami ulic ( Sportowej i Polnej ) wprowadza niepotrzebną dezorientację osób z zewnątrz, np. karetki pogotowia). W okolicach tych ulic doszło już do nieszczęśliwych wypadków ( upadki osób starszych). Apelowała o podjęcie działań   mających na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. Ten fakt potwierdziła
Pani Maria Szczęśniak. Powtórzyła, że ulica Sportowa jest niebezpieczna.
Na drodze podczas intensywnych opadów występują liczne kałuże. Dzieci są ochlapywane przez przejeżdżające samochody. Brak chodnika i  wąska jezdnia jest dużym zagrożeniem dla pieszych. Przemieszcza się po niej bardzo dużo osób. Należałoby rozważyć ograniczenie użytkowania drogi przez samochody o dużej ładowności. Przypomniała o obietnicach poprzedniego Wójta Gminy co do jej  przebudowy.


-9-
Do wypowiedzi odnieśli się:
Wójt Gminy przyznał, że zapomniano o stanie ulicy i dzieciach w momencie likwidacji   szkoły przy ulicy Leśnej. Poinformował też, o skierowanym wystąpieniu do Zakładu Oświetlenia Drogowego w Karlinie rozpoznania kosztów dobudowy lamp na terenie całej gminy. Zaznaczył też, że koszt podłączenia jednej lampy w Lepinie określono na 10 tys. zł.
i , że obecnie gminy nie stać na takie inwestycje. Zapewnił niezwłoczne założenie lampy
za posesją p. Szczęśniak. Kolejne dwie lampy zostaną założone na wysokości posesji p. Nowackiej i Grabarczyk. Poinformował również, o próbie sprzedaży - bezgotówkowej- oświetlenia drogowego przy ulicy w zamian za rozbudowę sieci oświetleniowej na terenie gminy. Zaprzeczył o rzekomych planach w poprzedniej kadencji rady przebudowy ulicy Sportowej. Zawiadomił o przygotowywanym - na wniosek Komisji Rewizyjnej - planie
remontu dróg gminnych na najbliższe lata. Kończąc oświadczył,że kalkulacja dot. remontu dróg i dobudowy punktów oświetlenia ulicznego zostanie przedłożona do rozpatrzenia
i zajęcia stanowiska  przez komisje rady. Powiadomił o wniosku sołtysa Słowenkowa
w sprawie  wykonania spowolnienia na drodze przez miejscowość.      
Radny p. Marek Kuźma powrócił do przegłosowanej zmiany w budżecie gminy
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności do zadania inwestycyjnego – wykonanie nawierzchni ulicy Leśnej.
Na ulicy tej wystarczy tylko uzupełnić masą asfaltową dziury w jezdni, wzdłuż niej jest chodnik, w niedługim czasie jej użytkowanie zostanie ograniczone – zaznaczył radny. Planowane środki finansowe na jej remont  należałoby przeznaczyć na poprawienie nawierzchni ulicy Sportowej. Wnioskował o rozważenie tej kwestii. Uważa, że jej remont jest ważniejszy. Prosił również, by w programie sesji uwzględniano wcześniej punkt
dot. „ interpelacje i zapytania „. Powtórzył, że jednym z priorytetów rady jest  ustalenie
hierarchię potrzeb w zakresie naprawy i modernizacji dróg gminnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła,że łatanie dziur nic nie daje, zapadły plany
co do jej remontu, przebudowę ulicy Leśnej należy wykonać konkretnie i dobrze.
W przyszłości będzie to droga dojazdowa do  Środowiskowego Domu Pomocy.
Prosiła Wójta o uwzględnienie w planach dobudowy oświetlenia drogowego założenie punktu świetlnego przy drodze w kierunku byłej spółdzielni produkcyjnej
( na wysokości rzeczki).

W dalszej części spotkania złożono  wnioski w następujących sprawach: 

            Radna p. Beata Stosio  zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Sławoborze
na rok 2009 środków finansowych na  remont drogi osiedlowej w Słowieńsku.
Jest to droga  w bardzo złym stanie, na całym odcinku występują liczne nierówności, potrzeba jej wyrównania była zgłaszana przez poprzednich radnych z tej miejscowości – stwierdziła radna. Ma nadzieję, że w budżecie znajdzie się kwota, która pomoże mieszkańcom tej części gminy uwierzyć, że ich problemy nie pozostają obojętne.
Wniosek przekazano do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska przez Wójta Gminy.

             Sołtys sołectwa Poradź p. Bogusław Drabiuk przeprowadzenia remontu drogi
na odcinku Kalina - Poradz.
            

-10-
 
             Radny powiatowy p. Jacek Firmanty wyrównania drogi gruntowej
przez wieś Nowe Ślepce oraz wybudowania chodnika przy drodze wewnętrznej w Sidłowie, dokładnie od drogi głównej  w kierunku sklepu spożywczego.
             
              Sołtys Sidłowa p. Dorota Sudenis- Wasińska założenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej w jej miejscowości, doposażenia świetlicy w gry planszowe oraz inne przybory
do zabaw, a także założenia punktów świetlnych i budowy chodnika przy drodze głównej
w Sidłowo ( od posesji p. Nartanowicz do p. Wróbel ) lub o ewentualne wykonanie
na odcinku tej drogi spowolnienia.

               
 
Ad. 8
             Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXII
posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.