Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXI/2008 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze

Sławoborze, 02 wrzesień 2008r.


RG-0052/21/08


Protokół Nr XXI/2008
z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.

                                                W dniu 28 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Gminy Sławoborze. W obradach sesji uczestniczyli:
1. Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności.
2. Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach.
3. Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj. 
4. Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel.
5. Pani Jolanta Jabłońska - Wojciul p.o. obowiązki prezesa Międzygminnego
    Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o. Wardyń Górny.
6. Przedstawiciele rad sołeckich wg załączonej listy obecności.
7. Przedstawiciele przedsiębiorstw świadczących usługi wywozu odpadów komunalnych:
    - Pan Zdzisław Jodko Zakład Usługowo-Handlowy „JOD-KAR” z Karlina,
    - Pan Jarosław Tokarski REMONDIS-SANITECH – oddział Barwice,
    - Pan Arkadiusz Fiuk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-FIUK”
      z Połczyna Zdroju.
Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
Sesję rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1530. Zatwierdzono – głosami 15”za” -
do realizacji następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich  sesji.
2. Informacja dotycząca gospodarki odpadami  na  terenie Gminy Sławoborze.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008r.
   - przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
-1-
Ad. 1
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska poinformowała, że protokoły
z XIX i XX sesji Rady Gminy Sławoborze z 13 czerwca br. i 12 sierpnia br.
były do wglądu w biurze rady.  Do ich treści nie wniesiono uwag. Przyjęte zostały głosami 15”za”.

Ad. 2
Rada Gminy omówiła gospodarkę odpadami na terenie Gminy Sławoborze.
Wprowadzenie do tematu dokonała Przewodnicząca Rady otwierając dyskusję, podczas
której głos zabrali:
Radna p. Elżbieta Żebrowska skierowała do  przedstawiciela Sp. Remondis-Sanitech Poznań o/Barwice uwagi dotyczące odbioru od mieszkańców Gminy Sławoborze segregowanych odpadów komunalnych. Ponadto zaznaczyła, że od samego początku była przeciwna wprowadzeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Mówiła o niezadowoleniu mieszkańców ze świadczonej przez w/w firmę usługi.
Przedstawiła przypadki nie odebrania worków z odpadami segregowanymi.
Zwróciła uwagę na rozrywane   przez zwierzęta domowe, wiatr i deszcz worki z odpadami, następstwem czego  jest  zaśmiecanie terenów. Dopytywała o możliwości zamiany worków na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów  ( szkło, opakowania plastikowe i makulaturę ). Wystąpiła z prośbą o udzielanie pomocy osobom starszym i chorym
w wystawianiu worków oraz pojemników przed posesjami.
Przedstawiciel Handlowy spółki REMONDIS  p. Jarosław Tokarski wyjaśnił.
Worki do selektywnej zbiórki wprowadzono z powodu na zanieczyszczenie w dużym stopniu pojemników zbiorczych. Ponadto zaznaczył, że w tych  workach ma się znajdować czysty surowiec. Za ich odbiór nie pobierane są opłaty. Zaznaczył również, że niektórzy klienci  firmy REMONDIS nie życzą sobie, by pracownicy firmy wchodzili na prywatne posesje. Poinformował też, o harmonogramie wywozu odpadów z terenu gminy – przekazany
do wiadomości mieszkańców. Złożył ofertę postawienia na terenie gminy pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów wtórnych ( koszty  usługi ustalone zostałyby z urzędem gminy). Poinformował także, o możliwości przekazania zainteresowanym klientom pojemników na szkło i plastik oraz o  kosztach ich odbioru . Przedstawił  koszty wywozu pojemników z balastem. Zaznaczył także, że opłaty za usługę są dużo niższe od cen obowiązujących m.in. na terenie Koszalina. Podkreślił, że koszt usługi nie może przynosić strat dla firmy. Udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące terminu rozwiązania umowy na świadczenie usługi oraz częstotliwości wywozu odpadów. Przedstawił również czas odbioru  worków oraz  pojemników. Po tych wyjaśnieniach głos zabrali:   
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska stwierdziła, że mieszkańcy przyzwyczaili
się do pojemników ogólnodostępnych. Następnie przekazała skargę mieszkanki
Sławoborza podrzucenia na jej działkę rolną worków z odpadami plastikowymi.
Zaproponowała, by na terenie gminy  ponownie postawiono pojemniki do zbiórki
odpadów segregowanych.
Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach: zaznaczył, że tylko pięć procent gmin w naszym kraju prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. O postawieniu pojemników do selektywnej zbiórki decyduje rada gminy. Na pokrycie wydatków zadania należy zabezpieczyć środki finansowe gminy. 
Zdaniem radnego p. Marka Kuźmy należałoby ogłosić przetarg na wywóz odpadów komunalnych, w wyniku którego przyjęta zostanie najkorzystniejsza oferta na świadczenie
-2-
usługi. Dodał, że nie widzi przeciwwskazań w ustaleniu  opłat odbioru śmieci od osoby
lub ryczałtowo. Uważa, że firma powinna zadbać o swoich klientów. Powinna również zakupić pojemniki i dostarczyć na teren ich posesji – w przypadku gdy ich brakuje.
Ponadto przypomniał, że na składowisku powiatowym w Wardyniu Górnym zgromadzone są zbiorniki do selektywnej zbiórki. Poinformował również, o sposobie zagospodarowania odpadów na terenie gmin: Karlino i Gościno. Oświadczył też, że w budżecie gminy  należy bezwzględnie zabezpieczyć  środki  na selektywną zbiórkę surowców wtórnych.
Przypomniał też o przygotowanych boksach na pojemniki, o ich utwardzeniu  polbrukiem,
a także o zabraniu pojemników z tych miejsc. Pytał  jaki był cel ich zabrania ?
Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach zaproponował radnemu złożenie stosownej inicjatywy
na komisjach rady. Jednocześnie przypomniał, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w urządzenia  służące do zbierania odpadów komunalnych i zawarcia umów na wywóz.
Z kolei radny p. Jerzy Gajewski zapowiedział, że komisje rady wypowiedzą się w kwestii  postawienia pojemników do segregacji odpadów. Wypracowane stanowisko przedstawione zostanie na sesji. Dopytywał przedstawicieli firm o umowy zawarte z innymi gminami
na odbiór odpadów wielogabarytowych. Odpowiedzi udzielił przedstawiciel przedsiębiorstwa REMONDIS. Złożył  propozycję odbierania z terenu gminy  odpadów z tzw. wystawek, podczas których mieszkańcy mogą pozbyć się przedmiotów,
które nie mieszczą się w pojemnikach i są nieprzydatne ( sprzęt AGD, RTV, meble i inny ).  Gmina ponosi wyłącznie koszty transportu. Mieszkańcy nieodpłatnie pozbywają
się tych odpadów. Harmonogram ich wywozu należy ustalić  z urzędem gminy.
W dalszej części spotkania wypowiedzieli się:
Pan  Zdzisław Jodko -właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego z Karlina.
Ww. poinformował o usłudze świadczonej przez zakład na terenie gminy Karlino
( cenę za usługę ustalono w wyniku przetargu , zakład postawił pojemniki do selektywnej zbiórki, koszt ich wywozu z terenu całej gminy wynosi w  ok. 6 tys. zł. miesięcznie).
Odpowiedział na zpytania radnego p. Stanisława Chmal.
Z kolei Pan Arkadiusz Fiuk przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
„EKO-FIUK S.C. z Połczyna Zdroju przedstawił problematykę odpadów, jak również zadania firmy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Ponadto zaznaczył, że odpady komunalne z terenu gminy trafiają do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Mówił o  zainteresowaniu mieszkańców świadczeniem przez przedsiębiorstwo usługi wywozu nieczystości z terenu gminy. Poinformował też, o zasadach odbioru odpadów  odpadów , w tym segregowanych ( każde gospodarstwo zostało wyposażone w komplet worków do selektywnej zbiórki). Powiadomił także, o możliwości zamówienia przez klientów pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych. Poinformował, o terminach odbierania tych nieczystości, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dodał, że firma dla swoich klientów przygotowała  instrukcję segregowania odpadów – przekazaną z harmonogram odbioru śmieci . Mówił też, o problemach podobnych do firmy REMONDIS  ( dot. odbioru nieczystości w dniu wywozu). Poprosił o wystawianie  pojemników i worków w dniu ich odbioru przed posesją do drogi głównej. Podkreślił, że na chwilę obecną odbiór odpadów segregowanych  z terenu Gminy Sławoborze jest nieodpłatny. Następnie dodał, iż przedsiębiorstwo nosi się z zamiarem ustanowienia w przyszłości opłat za odbiór tych odpadów. Powiadomił o przekazywanych klientom przedsiębiorstwa zestawieniach płatności  za usługę.
-3-

Przekazał informację o obsługiwanych przez firmę  dwudziestu ośmiu gminach z terenu województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Poinformował także, że firma
w większości gmin wycofała ogólnodostępne pojemniki do segregacji śmieci ze względu na zanieczyszczanie ich odpadami innymi. Zawiadomił o zbiórce odpadów wielogabarytowych  na terenach samorządów gmin obsługiwanych przez przedsiębiorstwo oraz o możliwości
ich odbierania w  naszej gminie, w tym sprzętu AGD i elektronicznego.
Zaznaczył, że o świadczeniu takiej usługi  decyduje samorząd gminy, jej koszty
ustalane są w drodze negocjacji. Kończąc zadeklarował pomoc ze strony pracowników przedsiębiorstwa w wystawieniu pojemników ze śmieciami w dniu ich opróżniania.
Pan Bogusław Tyma – sołtys z Powalic – zwrócił się do przedstawicieli przedsiębiorstw
z prośbą, by w dniu odbierania śmieci kierowcy śmieciarek dawali znak wjazdu
do miejscowości. Dyskusja trwała. Radny p. Marek Kuźma przedstawił swoje stanowisko
dot.  zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy. Następnie opowiedział się  samoopodatkowaniem mieszkańców na rzecz finansowania kosztów odpadów z posesji. 
Uważa, że taka polityka gminy umożliwi właściwe  zagospodarowanie odpadów, śmieci
trafią na wysypisko,  nie będą wyrzucane  do rowów bądź  lasów.
Przedstawiciel spółki „REMONDIS” poinformował: przedsiębiorstwo działa m.in.
na terenie samorządu Szamotuły, gdzie obowiązuje podatek śmieciowy. O takim podatku decydują mieszkańcy w drodze referendum. Natomiast o jego wysokości decyduje rada. Przedstawiciel przedsiębiorstwa „EKO-FIUK” przedstawił plusy oraz minusy takiego podatku. Następnie głos zabrała  p. Jolanta Wojciul p.o. prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
Wyjaśniła, że przedsiębiorstwo nie jest stroną  w zawieraniu umów na odbiór śmieci
z prywatnych posesji.  Poinformowała również o możliwości odebrania ze składowiska powiatowego - nieodpłatnie - pojemników do segregacji surowców wtórnych.
Zaznaczyła też, że przedsiębiorstwo nie obciąża firmy za dostarczenie na wysypisko worków z odpadami segregowanymi. Przypomniała o wymogach unijnych w zakresie ochrony środowiska. Przypomniała także, że Gmina Sławoborze jest udziałowcem Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Zaproponowała przedyskutowanie kwestii wyegzekwowania od firm odbierających śmieci z  terenu  gminy do składowania
tych odpadów na wysypisku powiatowym. Zaznaczyła też, że powyższy problem ma znaczenie na  dalszą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Poinformowała także,
o opłatach za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, w tym o opłacie marszałkowskiej. Podkreśliła, że ww. opłaty są  zbliżone do stawek na pozostałych składowiskach. Zwróciła uwagę, że obecne ceny na wysypisku nie zabezpieczają w pełni kosztów składowania odpadów. Zasygnalizowała o zamykanych wysypiskach 
nie spełniających wymogów środowiskowych. Mówiła o roli Wójta Gminy, jako reprezentanta gminy  wynegocjowania najkorzystniejszych i przyjaznych dla mieszkańców opłat za wywóz śmieci z prywatnych posesji. Stwierdziła również,  że o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych wyprodukowanych w  gospodarstwach domowych decydują sami mieszkańcy. Zawiadomiła o przyjmowaniu przez Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym - nieodpłatnie- zużytego sprzętu AGD, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego oraz worków z odpadami segregowanymi.
Głos ponownie zabrali: Radny p. Marek Kuźma uzasadnił swoją irytację.
Następnie zaakcentował, że należało mieszkańcom przekazać z wysypiska powiatowego pojemniki do segregacji odpadów. Przypomniał również o zapewnieniach  poprzedniego

-4-
prezesa  MPGO p. Kurosza  nieodpłatnego odbierania od mieszkańców odpadów
segregowanych. Następnie poinformował o sposobie zagospodarowania odpadów
z terenu spółdzielni mieszkaniowej oraz o  koszty tej usługi. Przekonywał do segregowania  odpadów komunalnych. Następnie stwierdził, że jest to jedyny sposób na prawidłowe zagospodarowanie odpadów i, że wpłynie on na koszty usługi w przyszłości.
Z kolei Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach przypomniał o wcześniejszych deklaracjach poprzedniego prezesa wysypiska powiatowego oraz wicestarosty p. Ryżlaka co do wywozu śmieci segregowanych. Następnie zaznaczył, że żadna usługa nie będzie świadczona nieodpłatnie. Zaznaczył też, że firmy usługowe ten wywóz sobie skalkulują.
W ten sposób należy  informować wyborców – przekonywał Wójt Gminy.
Dodał również,  że koszty usługi będą wynikać z kalkulacji przedsiębiorstw. 
Po  wypowiedzi dyskusję zamknięto. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.  

Ad. 3
Przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze br. - stanowiący załącznik
do protokołu.

Ad. 4
Podjęto uchwał:

Nr XXI/111/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy głosami 13”za”, przy
2 „wstrzymujących się”.  Zwiększono dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę
148 855,00 zł., w tym:
                                    dochody własne gminy – 23 411,00 zł.,    
                                    dotacje celowe z budżetu państwa – 12 000,00 zł.
Zwiększono wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę – 267 855,00 zł., w tym wydatki
na inwestycje  99 255,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie zmian – załączono do uchwały. W uchwale uwzględniono 
między innymi zmianę polegająca na przeznaczeniu środków finansowych gminy
na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem hali sportowej do wysokości 70 000,00 zł., z czego 20 000,00 zł. na wyposażenie siłowni. Decyzję, której mowa wyżej  poprzedzono przyjęciem ( głosami 15 „za”) wniosku w tej sprawie, złożonego przez  Komisję Oświaty, radnego p. Jerzego Gajewskiego oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami :
DOCHODY – 11 566 335,45 zł.  WYDATKI – 15 633 387,45 zł.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi  4 067 052,00 zł. Z kolei przychody budżetu
po zmianach wynoszą 4 475 052,00zł., natomiast rozchody 408 000,00 zł.

Nr XXI/112/2008 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty głosami 15 „za”. Przyjęta zmiana w Statucie ZMiGD Parsęty
reguluje zasady przystępowania i występowania gmin ze Związku oraz wzajemnych relacji.

Ad. 5
Radny p. Jerzy Gajewski wystąpił z wnioskiem o udzielenie na najbliższej sesji bądź
komisji rady wyjaśnienia nie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych
w Sławoborzu ustaleń Komisji Budżetowej, zawartych w protokole tej komisji, dotyczących
-5-
funkcjonowania obiektu hali sportowej. Powiadomił również o zamiarze złożenia rezygnacji
z członka Komisji Budżetowej. Zwrócił się do koleżanek i kolegów radnych z zapytaniem, czy pośród nich znajdzie się na jego miejsce osoba chętna do pracy w Komisji Budżetowej?
Natomiast radny p Dariusz Boruta zaznaczył, że praca w Komisji Budżetowej jest trudna
i odpowiedzialna. Następnie oświadczył, że też chętnie by się zamienił. 
Z kolei Pan Marek Kuźma poinformował o pracy Komisji Rewizyjnej.
Zaznaczył, że  w/w komisja nigdy nie kierowała się zasadą, by kogoś oczernić lub znaleźć na kogoś haka. Zadaniem kontrolnym komisji jest eliminowania nieprawidłowości – mówił radny. Wnioski będące rezultatem kontroli są na ogół trafne. Zaznaczył również, że  członkowie komisji napotykają się często z krytyką ( często ostrą), która zniechęca do dalszej pracy w tej komisji. Poinformował także, o działalności Komisji Budżetowej. Podkreślił, że rolą tej komisji jest opiniowanie wniosków, a nie ocenianie
i wyręczanie kogoś za podejmowanie decyzji. Przypomniał o przeprowadzonej kontroli  dróg i chodników. Złożył, a jednocześnie uzasadnił  wniosek o ujęcie w planach budżetu
na przyszły rok wydatków na pokrycie kosztów wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych w gminie, przewidzianych w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsętu. Zaprotestował przeciwko wykonywaniu prac przez pracowników obsług UG w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej nr 162
w Sławoborzu. Głos zabrała także radna p. Beata Stosio. Radna odniosła się do uchwalonej zmiany przeznaczenia środkach finansowych gminy na  wyposażenie siłowni w hali sportowej, z której korzystać będzie około 20 osób. Ponadto przypomniała irytację radnych
( cyt. „że tak późno, skąd wziąć pieniądze”) podczas omawiania wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu w sprawie przyznania jednostce środków finansowych na wyżej wymieniony cel. Uzasadniła wstrzymanie się od głosu podczas
decydowania o tej zmianie budżetowej.  Poinformowała też, o przestoju w działalności świetlicy wiejskiej w Słowieńsku z powodu przeciekającego dachu na budynku remizy strażackiej, budynku w którym mieści się świetlica. Zawiadomiła, że jego naprawą zajęto
się po wielokrotnych jej interwencjach. Zaznaczyła, że gmina w tym czasie – przez trzy tygodnie -  nie organizowała  zajęć z dziećmi. W związku z tym uważa, że na samorządzie spoczywają ważniejsze i korzystniejsze cele do zrealizowania, służące szerszej grupie społeczeństwa.
Do wypowiedzi odniósł  się radny p. Jerzy Gajewski: wyjaśnił, że wyposażenie siłowni jest kontynuacją ustaleń poprzedniej rady gminy. Dodał również, że zagospodarowanie obiektu musi nastąpić w taki sposób, aby dzieci, młodzież oraz mieszkańcy gminy mieli możliwość korzystania z niego po zajęciach lekcyjnych.

Ad. 6
Rada Gminy wysłuchała mieszkańca Sidłowa p. Stanisława Sudenis. Wstępnie zapoznała
też się ze sprawą lokalu użytkowego  ( po byłym sklepie), położonego  w budynku nr 5
obręb Sidłowo. Wysłuchała również prośby wyżej wymienionego  o zajęcie stanowiska
w sprawie zwrotu tego lokalu na rzecz p. Wiesławy Stolarskiej. Przyjęła również do wiadomości zastrzeżenia i uwagi mieszkańca Sidłowa. Wysłuchała też wyjaśnień Wójta Gminy dot. tej sprawy ( jest to lokal użytkowy; jego komunalizacja nastąpiła na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego; ze strony Urzędu Gminy nie popełniono żadnych uchybień; sprawę rozpatrywały sądy w dwóch instancjach; wyroki zapadły na korzyść gminy; sprzedaż nieruchomości  może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego.   Rada Gminy przyjęła ponadto do wiadomości  wyjaśnienia Wójta
-6-
dot. tej sprawy, w tym  o braku możliwości zastosowania w omawianym przypadku bonifikaty od ceny przy jego sprzedaży, stosowanej dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Ustaliła, że do sprawy powróci i, że wcześniej omówią ją komisje problemowe. Rozpatrzona zostanie także  możliwość prawna zwrotu tego lokalu na rzecz
p. Stolarskiej. Wypracowanie stanowiska zostanie poprzedzone zapoznaniem
się z dokumentacją dot. tej spornej nieruchomości.

Ad. 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała za udział
w sesji i zamknęła XX posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała B.G.