Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XX/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Sławoborzu

Sławoborze,  14 sierpień 2008r.RG-0052/20/08


Protokół Nr XX/2008
z posiedzenia Rady Gminy w Sławoborzu.


                                                 W dniu 12 sierpnia br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Rady Gminy. Sesję zwołano na wniosek Wójta Gminy ( załączony do protokołu) i w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.). W obradach uczestniczyli:
* Radnych Gminy Sławoborze wg załączonej listu obecności ( nieobecny radny
   p. Tadeusz Storczyk).
* Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach.
* Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.
* Radca prawny gminy p. Agnieszka Jakierowicz.
* Insp. ds. budownictwa i zamówień publicznych p. Andrzej Bajurski.
Obrady poprowadziła i zamknęła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
Tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę złożoną przez Irenę
i Stanisława Gładysz  zam. przy ul. Krzyżowej 5/5 oraz  Alicji i Mieczysława Dłużak zam. przy ul. Krzyżowej 5/4 w Sławoborzu. Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali:
- kserokopię skargi przekazanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie,
- projekt uchwały rady w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.   
Skarżący zarzucili:
1/ nieprawidłowość uchwały Rady Gminy w Sławoborzu nr XXXX/218/98 z dnia
    29 kwietnia 1998 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Sławoborze,
2/ nieprawidłowość pozwolenia na budowę nr 238/2002 z dnia 19 września 2002 roku
    oraz pozwolenia użytkowania z dnia 21 marca 2003 roku, nr AB-7353/28/2003 –
    Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Sławoborzu,
3/ zabudowanie przez właściciela posesji nr 535/27 pobocza drogi.
Podjęcie uchwały poprzedzono wypowiedziami:
Insp. ds. budownictwa p. Andrzej Bajurski przekazał stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zawarte  w odpowiedzi do p. Stanisława Gładysz,
iż  przedstawiona przez w/w sprawa okoliczności sprzedaży nieruchomości ma charakter cywilno prawny i nie może być przedmiotem postępowania administracyjnego.
Wyjaśnił również, że podziału działek wym. w piśmie skarżących dokonał  w 1992 roku Urząd Rejonowy w Świdwinie na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą
w Świdwinie. Podział nieruchomości nastąpił za zgodą mieszkańców osiedla mieszkaniowego i nie został przez nich zakwestionowany. Dokonano go przed sprzedażą lokali mieszkalnych. Kupujących w ten sposób odciążono od kosztów zakupu przylegających do budynków mieszkalnych wolnych gruntów. Problem powstał
-1-
w momencie budowy placówki zdrowotnej. Ww. ponadto poinformował o istniejących drogach osiedlowych od momentu powstania osiedla mieszkaniowego, a także o próbie
odtworzenia drogi przy ul. Krzyżowej nr 5, której nie udało się sfinalizować ze względu na nie wyrażanie zgody większości mieszkańców. Dodał też, że jest to droga wewnątrzosiedlowa – ślepa - o szerokości 4 m. Graniczy z działką , na której znajduje się
budynek przychodni lekarskiej. Przekazał także żądanie skarżących przywrócenia  do ich nieruchomości 25% pasa zieleni. Zaznaczył, że przedmiotem uchwały o której mowa wyżej była m.in. infrastruktura towarzysząca zabudowie wielorodzinnej. 

Radca prawny p. Agnieszka Jakierowicz wyjaśniła: skarga jest przedmiotem zaskarżenia
uchwały rady w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodała, że nie jest to uchwała jak każda inna. Przygotowana została przez urbanistę.
Cała procedura zatwierdzenia jest bardzo skomplikowana. Do tej treści mógł się odnieść każdy mieszkaniec Gminy Sławoborze. Podlega obowiązkowej konsultacji, a także publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Podkreśliła, że uchwały w  takich sprawach są pod szczególnym nadzorem właściwego Wojewody. Poinformowała także
o spotkaniach z osobami skarżącymi i próbie polubownego załatwienia sprawy.
Zaznaczyła też, że z rozmowy ze skarżącymi wynikało jednoznacznie, iż jedyną ich opcją jest zburzyć budynek ośrodka zdrowia. Dodała, że jedna z osób skarżących nie przyjęła propozycji odtworzenia drogi.

Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska: przekazała wnioski skarżącego
p. Stanisława Gładysz  dotyczące  drogi wzdłuż  kanadyjki. Następnie poinformowała
o przebiegu spotkania ze skarżącymi i ich żądaniach. Zaznaczyła o próbie polubownego załatwienia sprawy. Ponadto oświadczyła, że wcześniej wielokrotnie występowała
o odtworzenie i utwardzenie drogi wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Krzyżowej 5. Dodała, że rada gminy powinna być bardzie konsekwentna m.in. w zakresie modernizacji
i naprawy gminnej infrastruktury drogowej. Kończąc powiadomiła o skardze złożonej przez p. Gładysza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie na jej postanowienia w przedmiocie przekazania wniosków skarżących według właściwości.

Radny p. Marek Kuźma stwierdził, że błędem gminy jest od jakiegoś czasu nie wykonywania przez nią spraw należących do jej kompetencji. Następnie oświadczył,
iż drogę należało bezwzględnie odtworzyć - byłoby to jedyne rozsądne rozwiązanie. Przypomniał, iż od samego początku był przeciwny wytyczeniu, a później utwardzeniu przejścia wzdłuż ośrodka zdrowia. Próby kombinowania, wyznaczanie obejścia, utwardzanie nie swojego ternu – to  decyzje błędne  i niepotrzebne wydawanie pieniędzy gminnych. W efekcie takie postępowanie nikogo nie zadowoliło – uznał radny.
Gmina powinna zrobić to co do niej należało. Podtrzymuje swoje stanowisko wykonania 
w najbliższym czasie drogi wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Krzyżowej 5.
Uważa, że rada sporu nie rozstrzygnie. Jest przekonany, że uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze podjęto
zgodnie z przepisami. Zwrócił uwagę, że większość mieszkańców nie zapoznaje
się  projektami uchwał dot. planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wie jakie uzgodnienia były przed podziałem działek, czy skarżącym obiecano, iż teren na którym postawiono ośrodek zdrowia  będzie zawsze pasem zieleni? Kończąc jeszcze raz wnioskował o odtworzenie drogi.
-2-

Dyskusję zakończono, a następnie  podjęto uchwałę nr XX/110/2008  głosami 13 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”  – stanowiącą załącznik do protokołu. Na tym obrady zakończono
i zamknięto XX posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.