Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XVIII_2008 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.

Sławoborze, 02 maja 2008r.

RG-0052/18/08

Protokół Nr XVIII/2008
z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.

                         29 kwietnia br. odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady Gminy
Sławoborze. W obradach sesji udział wzięli:
1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni: p. Dariusz Boruta,
    p. Waldemar Łuc i p. Tadeusz Storczyk).
2/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach.
3/ Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.
4/ Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel.
5/ Sołtysi Gminy Sławoborze.
6/ Przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sławoborzu
    p. Dorota Daglis-Pętlak.
Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
Poprzedzono je złożeniem Pani Bogusławie Zajączkowskiej – Kierownikowi USC
podziękowania za sumienną i rzetelną pracę oraz wzorowe wypełnienie obowiązków służbowych podczas trzydziestoletniej pracy w Urzędzie Gminy Sławoborze. 
Sesję rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o1400. Listy osób uczestniczących w sesji załączono do nin. protokołu. O terminie posiedzenia radnych powiadomiono pisemnie.
Projekty dokumentów przesłano wraz z zawiadomieniem. Zatwierdzono porządek obrad
głosami 11 „za” ( w głosowaniu nie uczestniczyła radna p. Elżbieta Żebrowska):  
1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji uchwały Nr VI/26/2007 Rady Gminy
    w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2007 rok.
4. Podjęcie uchwał:
    - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
      Gminy  Sławoborze za rok 2007, 
    - w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 rok,
    - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy w Sławoborzu
      z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze
      na 2008 rok,
    - w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn.: Budowa hali sportowej 
      przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu,
    - w sprawie Programu Emisji Obligacji,
    - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia
      wartości jednego punktu w złotych,
    - w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej
       Gminnej Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze,
    - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
-1-
Ad. 1
Przyjęto protokół z ostatniej sesji rady  głosami 12 „za”- odbytej 04 marca br. 

Ad. 2
Nie wniesiono uwag  do przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdań ( załączonych
do protokołu ) z realizacji uchwały Nr VI/26/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia
27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Ze sprawozdań wynika, że w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie dokonał umorzeń wierzytelności z tytułu zaległości czynszowych. Dokonał  natomiast umorzeń wierzytelności pieniężnych z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w stosunku do 14 osób na kwotę 6.887,86 zł., w tym należności głównej 3.455,05 zł
za: wodę 2.073,03 zł. i ścieki 1.382,02 zł. oraz odsetek w kwocie 3.432,81 zł.
Ponadto uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji o promocji i rozwoju gminy
oraz złożonych wnioskach na realizację zadań lokalnych. Przyjęli też do wiadomości wyjaśnienia Wójta na  zapytanie radnego p. Marka Kuźmy ( przedstawione podczas  posiedzenia Komisji Budżetowej  ) w sprawie pozyskiwania środków finansowych
w ramach programu partnerskiego LADER +. Otrzymali od Wójta zapewnienie ubiegania
się o pozabudżetowe środki finansowych. Dowiedzieli się także o zamknięciu nieczynnego wysypiska śmieci  w Lepinie i kosztach tego zadania, niższych na etapie jego planowania, szacowanych na ok. 2-3 mln. zł. oraz o konieczności poniesienia jeszcze niedużych nakładów finansowych gminy na nawiezienie na teren składowiska śmieci odpowiedniej  ziemi do jego zalesienia. Wysłuchali również radnego p. Marka Kuźmy, który podczas wystąpienia uszczegółowił swoje zapytanie, a następnie stwierdził, iż dotyczyło przyczyny nie korzystania naszej gminy z w/w programu. Dowiedzieli się także, że zapytanie nie było bezpodstawne, ponieważ z takim pytaniem zwrócili się do niego Wójtowie Gmin: Rymania i Gościna podczas spotkania  Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Przyjęli do wiadomości informację radnego o złożonej przez ww. samorządy propozycji wstąpienia naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania. Dodatkowo zostali poinformowani, że ww.  grupa działa od dwóch lat. Jej członkami są również  Gminy:Siemyśl i Dygowo. Lokalna grupa działa jako stowarzyszenie. Posiada sukcesy i doświadczenie w zakresie  pozyskiwania funduszy unijnych. Pozyskała m.in. środki finansowe na budowę świetlic, boisk sportowych, remiz strażackich oraz docieplenie budynków użyteczności publicznej. Po przystąpieniu  gminy Sławoborze istnieje duże prawdopodobieństwo zdobycia funduszy UE w ramach tego programu. Dlatego też radny złożył propozycję  przystąpienia do stowarzyszenia i zawarcia  porozumienia. Jednocześnie przedstawił sprostowanie
co do informacji Wójta Gminy - że o środki z programu LADER może ubiegać się tylko samorząd powiatu.  

Ad. 3
Kolejnym punktem obrad sesji było omówienie  sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Sławoborze za rok 2007. Sprawozdanie sporządzono i przedstawiono
w formie  informacyjnej i tabelarycznej. Realizacja budżetu gminy za wym. wyżej okres
sprawozdawczy przedstawia się następująco:
* dochody – plan 10 013 014 zł., wykonanie 9 890 268 zł., co stanowi 98,80 % planu,

-2-
*  wydatki  – plan  10 368 968 zł., wykonanie 9 352 117 zł., co stanowi 90,20% planu.
Rozchody wykonane w kwocie 404 000 zł., a przychody wykonano na kwotę
794 408,95 zł., w tym kredyty 302 385,81 zł. Budżet zamknął się nadwyżką
w wysokości 538 151 zł. Dług publiczny na koniec roku wyniósł 1 454 000 zł., co stanowi 14,7% wykonanych dochodów. Dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły
56 134,68 zł., natomiast wydatki na na profilaktykę przeciwalkoholową 39 049,39 zł. Pozostało do wykorzystania 28 813, 37 zł. Do sprawozdania załączono informacje
z realizacji planów finansowych Zespołu Szkół Publicznych i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, stanowią one  integralną część sprawozdania budżetu gminy.
Rada Gminy oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu wysłuchała,
uwag radnego p. Marka Kuźmy. Uwagi dotyczyły nie wykorzystania środków finansowych gminy na poprawę gminnej infrastruktury drogowej, tj. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie na plan 160 300 zł., wykonano 38 802,54zł. ( 24,21%) oraz odstąpienia od zakupu samochodu specjalnego dla jednostki OSP Słowieńsko. Ponadto radny przypomniał,
o poprzednim przeciwstawianiu się  wobec takich działań. Następnie oświadczył, że
obecnie też  im się przeciwstawia. Rozumie, że budżet jest trudny, że potrzebne są środki finansowe gminy na dokończenie budowy hali sportowej przy szkole. Jednak uważa, że 
nie należało rezygnować z realizacji  niektórych zadań gminnych, ponieważ  będą
one trudniejsze do wykonania w następnych latach. Zwrócił także uwagę na niższe wykorzystanie środków finansowych gminy w  rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultura fizyczna i sport”, gdzie na plan 65 281,00 zł. wykonano 45 560,39 zł., co stanowi 70% planu. Stwierdził także, że budżet gminy zabezpieczał  środki finansowe na realizację  zadań gminnych i, że należało je wykorzystać.  Mówił o niezrozumiałych  dla niego działaniach ze strony Wójta. Przypomniał o kontrowersyjnej sprawie usuwania z terenu gminy padłej zwierzyny łownej. Zaznaczył również, że koszt tego zadania to zaledwie
3 tys. zł. rocznie. Zawiadomił o nierozpatrzonych przez Urząd Gminy ofertach na usuwanie padłej dzikiej zwierzyny, w tym oferty firmy „Farmutil”. Zwrócił  uwagę na nie potrzebne przepychanki  ze strony urzędu wskazania podmiotów odpowiedzialnych za usuwanie zwłok dzikich zwierząt. Kończąc podkreślił, że jest niezadowolony z takiego postępowania i, że to też  ma wpływ na wykonanie budżetu. Dyskusję zakończono i przystąpiono
do głosowania uchwał.
Ad. 4
Podjęto nw. uchwały:

Nr XVIII/98/2008 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Sławoborze. Rada Gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, postanowiła udzielić Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. Uchwałę podjęto głosami 10 „za”, przy 2 „wstrzymujących się” Przewodniczącej Rady p. Jadwigi  Nowakowskiej
oraz  Przewodniczącego Komisji Finansowej p. Marka Kuźmy.
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. Następnie odniósł się do zastrzeżeń radnego p. Marka Kuźmy. Zapewnił, że urząd jest przygotowany na usuwanie padłej zwierzyny i przewożenie jej do utylizacji. Uzasadnił  nie podpisanie ( po konsultacji

-3-

ze Skarbnikiem Gminy) umowy na zabieranie tej zwierzyny. Prosił o pozostawienie
w  jego kompetencjach ich przetransportowywanie do zakładu utylizacji.
Podkreślił  także, że w każdej jego działalności przyświeca mu cel służenia
mieszkańcom gminy oraz oszczędnego  gospodarowania  środkami gminy.
Zaznaczył również, że dzięki wypracowanym oszczędnościom dokonano zapłaty
faktury za wykonane roboty budowlane na obiekcie hali sportowej. 

Nr XVIII/99/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok
głosami 12”za”. Uchwałą zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 173 961,00 zł.,
oraz  wydatki budżetu gminy o kwotę 31 013,00 zł. Budżet gminy po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą zamka się kwotami:
    Dochody - 10 227 851,40 zł.,
    Wydatki  -   14 270 703,40 zł.  
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 4 042 852,00 zł. i zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z : kredytów zaciąganych w bankach krajowych
( 700 000,00 zł. ), zaciąganych pożyczek ( 200 000,00 zł. ), emisji obligacji
( 3 000 000,00 zł.), wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
lat ub. ( 142 852,00 zł.). Szczegółowe uzasadnienie zmian załączono do uchwały.

Nr XVIII/100/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok
głosami 12 „za”. Upoważniono Wójta Gminy do udzielenia zaliczek na wydatki pracowników Urzędu Gminy Sławoborze. Termin rozliczenia udzielonych
zaliczek będzie ustalany każdorazowo we wniosku o udzielenie zaliczki, z tym że
obowiązkowo winny one zostać rozliczone na koniec roku budżetowego oraz przed
ustaniem służbowego  stosunku prac. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie
zostanie rozliczona w ustalonym terminie, wówczas potrąci się ją z najbliższego 
wynagrodzenia pracownika w granicach i na zasadach określonych przepisami
kodeksu pracy. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikom
UG nie będą udzielane dalsze zaliczki.

Nr  XVIII/101/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji
pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.
Wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu w banku krajowym w kwocie 700 000,00 zł.
( słownie: siedemset tysięcy złotych) na finansowanie zadania inwestycyjnego budowy
hali sportowej przy ZSzP w Sławoborzu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2009-2013.
Źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

Nr XVIII/102/2008  w sprawie Programu Emisji Obligacji głosami 11”za”,
przy 1 „wstrzymującym się” Przewodniczącej Rady p. Jadwigi Nowakowskiej.
Gmina Sławoborze wyemituje 300 ( słownie: trzysta ) obligacji o wartości nominalnej
10.000,00 zł. ( słownie: dziesięciu tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.
( słownie trzy miliony złotych). Emisja obligacji poszczególnych serii nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej
niż 99 osób. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków na realizację budowy

-4-
hali sportowej. Wydatki związane z wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte
z dochodów  budżetu Gminy Sławoborze pochodzących z podatków i opłat w latach
2008-2016. Upoważniono Wójta Gminy do dokonywania wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń
wynikających z obligacji, a także do zawarcia umowy z Bankiem Ochrony Środowiska,
któremu powierzy się czynności zbywania, gwarantowania i wykupem obligacji
oraz  wypłatą oprocentowania. Roczne koszty obsługi obligacji wyniosą ok. 170 tys. zł. 

Nr XVIII/103/2008 w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 552,00 zł. ( słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa złote )
oraz wartości jednego punktu w kwocie 6,50 zł. ( sześć złotych 50/100 ).
Uchwałę przyjęto głosami 12 „za”.

Nr XVIII/104/2008 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej
stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze głosami
12 „za”. Przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 30 przy ul. Kołobrzeskiej  w Sławoborzu o pow. 96,67 m2 z przynależnymi do lokalu pomieszczeniami, tj. piwnicy o pow. 7,11m2 i komórki w budynku gospodarczym o pow. 16,00m2 oraz prawo
wieczystego użytkowania gruntu – udział 243/1000 w działce nr 80, w obrębie
Sławoborze o pow. 2 500m2 , na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr XVIII/105/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia  na mienie komunalne nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Sławoborze, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, położone w obrębie ewidencyjnym:
Sławoborze, Stare Ślepce, Lepino, Sidłowo i Rokosowo. 
 
Ad. 8
Wystąpiono w nast. sprawach:
          Radny p. Marek Kuźma zwrócił się  do Wójta Gminy z wnioskiem o zabranie, ze względu na występujące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, bramek z bocznej płyty boiska na stadionie sportowym  przy ul. Kołobrzeskiej. Zasygnalizował  również  problem  drogi dojazdowej do szkoły I-III przy ul. Leśnej w Sławoborzu. Złożył propozycję skierowania pisemnego wniosku do  Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjnej „ Czołówka” w Sławoborzu
o nieodpłatne przekazanie działki, na przedłużenie w/w drogi, a tym samym umożliwienie
w przyszłości bezpiecznego dojazdu do planowanego w budynku szkoły środowiskowego domu samopomocy. Wspomniał o pracach gminy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej,
w tym o naprawie odwodnienia deszczowego na jej terenie. Przypomniał o  składanej  Wójtowi propozycji przejęcia działki na ten cel. Negatywnie wypowiedział się
na temat nie udostępnienia przez Wójta tary dla zbiorowego zaopatrzenia zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008, przedłożonych przez Spółkę MWiK, będących w posiadaniu urzędu gminy. Dopytywał  Wójta, w  jakim celu miał występować do Przewodniczącej Rady, a z kolei Przewodnicząca do Spółki o udostępnienie tych dokumentów skoro były one w Urzędzie Gminy od pół roku.
Przypomniał o zapewnieniach  ze strony Sekretarza Gminy ich udostępnienia.
Wójt Gminy zaprzeczył o zaistnieniu takiego faktu. Prosił radnego o jego skonfrontowanie. Zaznaczył także o obowiązku strzeżenia dokumentów, które radny chciał przejrzeć w domu
-5-
( dokumentacja dot. kalkulacji za wodę i ścieki). Zaprotestował o jakichkolwiek pracach
na rzecz spółdzielni „Czołówka”. Zapewnił, że  instalacja burzowa stanowi własność gminy. Przypomniał o jej przyjęciu za poprzedniego Wójta. Prosił radnego p. Marka Kuźmę
o nie wmawianie wykonywania przez  gminę prac na rzecz  spółdzielni mieszkaniowej. Przypomniał historię zawiązania się spółdzielni. Zawiadomił, że do instalacji burzowej podłączony jest budynek szkoły I-III. Dodał także, że do niej odprowadzane są wody opadowe nie tylko z osiedla mieszkaniowego, lecz również z dróg oraz ( za zgodą poprzedniego Wójta )z posesji p. Wiesława Witczaka. Przedstawił rozwiązanie
dojazdu do budynku szkoły w momencie zmiany jego przeznaczenia.
Ponadto oświadczył,  że spółdzielnia „Czołówka” nie ma obowiązku przekazywania swoich terenów, stanowiących  mienie wspólnoty mieszkaniowej, na rzecz gminy.
Jednocześnie zawiadomił, że nie występował do spółdzielni z wnioskiem 
o przekazanie działki na poszerzenie drogi, bowiem uznał, że jest on  niezasadny.
Do wypowiedzi dołączyli Wiceprzewodniczący Rady p. Czesław Łyskawka
i Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. W/w poprali propozycję radnego
p. Marka Kuźmy. Podkreślili także, że sprawa dojazdu do budynku szkoły jest w interesie wszystkich  mieszkańców gminy, w tym także osiedla, bowiem w przyszłości będą mogli skorzystać z działalności placówki opiekuńczej. Dodatkowo Wiceprzewodniczący Rady,
a jednocześnie członek spółdzielni mieszkaniowej wyraził przychylność przekazania działki. Z kolei Przewodnicząca Rady poinformowała o planowanym zaproszeniu 
do udziału w kolejnej sesji p. Wioletty Dymeckiej - Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.  
 
       Radny p. Jerzy Gajewski dopytywał o kolorystykę  wykładziny  podłogowej
do obiektu hali sportowej oraz plany wyposażenie siłowni. Wójt Gminy wyjaśnił. Wykładziny produkowane są w trzech kolorach. Są to kolory standardowe.
W naszym obiekcie sportowym  położona zostanie zgodnie ze specyfikacją przetargową.
Zdaniem Wójta, jej kolory powinny być „żywe”. Następnie zaproponował spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego z insp. ds. budownictwa p. A. Bajurskim
celem omówienia w/w sprawy. Odnośnie wyposażenia obiektu. Odpowiedź udzielona zostanie w terminie późniejszym. Kończąc  ustalono, że rada gminy zapozna się
z zaawansowaniem robót budowlanych na obiekcie hali sportowej.  

Ad. 7
           Sołtys wsi Krzecko p. Jan Karkoszka zwrócił się do Wójta z prośbą o zabranie
ze ścieżki rowerowej śmieci, zebranych przez młodzież i dzieci z tej miejscowości.
Prosił również o wymianę słupków, na których umocowane są tablice  informacyjne
o przebiegu trasy rowerowej.
         
           Rada Gminy negatywnie rozpatrzyła prośbę ( pismo z dnia 21 kwietnia, znak
L.dz.881/2008 ) Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju o dofinansowanie zakupu aparatu usg na wyposażenie pracowni ultrasonografii przy szpitalu.
          
           W trakcie posiedzenia przekazano sołtysom i radnym informacje:
1/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  dot. szacowania
    strat użytków rolnych, zalanych w wyniku powodzi i nadmiernych opadów
    atmosferycznych.
-6-

2/ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie dot. wiosennej akcji szczepienia
    lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
3/ Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie  dot. realizacji
    programu „ Zbadaj się dla siebie .... zbadaj dla tych, którym jesteś bliska”,
    oraz 
4/ zaproszenie do udziału w spotkaniu poświęconym  opracowania ustawowo  
    wymaganych dokumentów: „Program ochrony środowiska”, „Plan gospodarki odpadami”
    i „Program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją”. 

Ad. 8
            Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad sesji zamknęła
XVIII posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-7-