Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XVII_2008 z sesji Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze, 07 marca 2008r.

 

 

RG-0052/ 17/08

 

Protokół Nr XVII/2008

z sesji

Rady Gminy Sławoborze.


W dniu 04 marca br. odbyło się XVII posiedzenie Rady Gminy

Sławoborze. W obradach rady uczestniczyli:

1/ Radni i Sołtysi Gminy Sławoborze ( nieobecny radny p. Tadeusz Storczyk ).

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

2/ Pan Marek Zawadzki – Członek Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

3/ Pani Iwona Czerniec – Dyrektor Biura ZMiGD Parsęty z siedzibą w Karlinie.

4/ Pani Krystyna Michalska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

5/ Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.

Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. Obrady rozpoczęto o godz. 1200,

zakończono o 1445.

Wprowadzono do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie powierzenia

Wójtowi Gminy p. Waldemarowi Jeznach reprezentowanie gminy w stowarzyszeniu

Gmin Euroregionu Pomerania. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto ( głosami 13 „za” ) do realizacji wym. niżej porządek obrad sesji:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Informacja o działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i realizacji

planowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Sławoborze.

3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy i działaniach zmierzających

do jego złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok,

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Gminy Sławoborze,

- uchwalenia “Programu współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”,

- uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Sławoborze,

- zmiany uchwały Nr XXVII/164/2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

26 kwietnia 2001 roku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z ostatniej sesji wyłożony

był do wglądu w biurze rady. Uwag do treści protokołu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie.


Ad. 2

Rada Gminy wysłuchała informacji o działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w siedzibą w Karlinie. Informację w tej sprawie

przedstawił Członek Zarządu ZMiGD Parsęty, a jednocześnie Wójt Gminy Dygowo - p. Marek Zawadzki. Działalność związku rozpoczęto w

czerwcu 1992 roku. Związek zrzesza obecnie 23 samorządy gmin, w tym miejskie ( Kołobrzeg, Białogard i Szczecinek). Powierzchni gmin

członkowskich

ok. 4 200 km2. Na obszarze tym zamieszkuje 255 000 osób. Związek od początku swojej działalności zajmował się: przygotowaniem

dokumentacji technicznej na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty, rozwiązywaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej

i opracowywaniem wniosków do funduszy o przyznawanie środków finansowych

na realizację swoich celów statutowych m.in. rozwój turystyki krajowej i zagranicznej,

rozwój infrastruktury administracyjnej, komunikacyjnej , informatycznej, gospodarczej, edukacji ekologicznej, inspirowania i promowania

wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu

oraz agroturystycznemu. Realizacja przygotowanego przez stowarzyszenie pierwszego projektu pn. „ Gospodarka wodami Parsęty” nastąpiła

w 1995 roku.

Projekt był współfinansowany ze środków PHARE. Na jego realizację otrzymano

945 000 Euro. W ramach projektu wybudowano oczyszczalnię ścieków

w Grzmiącej, sieć kanalizacyjną w Barwicach i w pięciu miejscowościach w gminie Karlino przewody wraz przepomopowniami do

przesyłania ścieków do zlewni ścieków w Karlinie. W kolejnym roku Związek był koordynatorem programu „Czysta Wisła i rzeki Pomorza”.

W ramach projektu młodzież prowadziła monitoring powietrza, wody, odpadów i stan zasobów przyrody. W 1998 roku podjęto starania o

uzyskanie pomocy finansowej

na opracowanie „Strategii Zrównoważonego ekorozwoju miast i gmin dorzecza Parsęty” tzw. Master Plan. W/w dokument obejmuje

wszystkie aspekty ochrony środowiska w dorzeczu rzeki Parsęty. Założeniem strategii jest zaplanowanie zrównoważonego rozwoju

społeczno - gospodarczego regionu przy zachowaniu walorów przyrodniczo- krajobrazowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zasobów

i ograniczeniu zanieczyszczeń środowiska. Strategia dorzecza Parsęty to studium zrównoważonego rozwoju regionu ze szczególnym

naciskiem na ochronę i kształtowania środowiska.

Kolejne projekty zrealizowane przez Związek:

* „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”.

W ramach programu stworzono bazę danych GIS oraz dokumenty: plan i system

zarządzania terenami podmokłymi w zlewni rzeki Parsęty; plan działań.

* „Renaturyzacja terenu podmokłego Mokradło Pyszka”. Projekt dot. odtworzenia

mokradła, spełniającego funkcje zbiornika retencyjnego, redukującego zagrożenia

powodziowe, biogeny oraz odtworzenie naturalnej fauny i flory.

Koszt projektu wyniósł 987 056,89 zł., w tym środki: PHARE 638 837,27 zł.,

EkoFundusz 284 764,04 zł., własne 63 455,27 zł.,

* „Salmon” realizowany w ramach programu ECOS -Ouverture UE przez Polskę,

Szwecję i Hiszpanię. Jego głównym celem jest rozwój turystyki wędkarskiej w oparciu

 

o ryby łososiowate umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ten miał

również charakter integracyjny dla współpracy regionów współuczestniczących w nim

państw. W ramach prowadzonych prac zniwelowano zasoby ryb, opracowano strategię

rozwoju turystyki wędkarskiej oraz opracowano przewodnik turystyczny w wersji

polsko- angielskiej, który był dystrybutowany przez biura turystyczne i podróży, targi

oraz stowarzyszenia wędkarskie. Był to program realizowany przy współpracy

z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Koszt zadania wyniósł 87.158 EURO.

Związek na jego realizację otrzymał dofinansowanie z PHARE w wysokości

60.044 EURO,

* „Rozwój Turystyki Dorzecza Parsęty”. Główne działania projektu to:

a) opracowano dokument pn. Ramowy program rozwoju turystyki Dorzecza

Parsęty obejmujący diagnozę aktualnego stanu, analizę ekonomiczną, główne priorytety,

cele i działania za pomocą, których będzie rozwijana turystyka w Dorzeczu,

b) opracowanie przewodników, informatorów i ich wydruk oraz stworzenie strony

internetowej. Opracowano tematyczne materiały promocyjne – przewodniki turystyczne

dla wędkarzy, kajakarzy, turystów rowerowych i pieszych.

* „Zagospodarowanie i modernizacja szlaków turystycznych na terenie ZMiGD Parsęty”-

projekt złożony przez Związek i zaakceptowany do całkowitego sfinansowania przez

Ministerstwo Gospodarki i Pracy. W ramach projektu stworzono studium wykonalności

dla 1 500 km lokalnych i regionalnych szlaków rowerowych.

* „Parki Dorzecza Parsęty” – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu

turystycznego Dorzecza Parsęty”.

* „Wrota Parsęty” - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie

Dorzecza Parsęty. W ramach projektu Urząd Gminy Sławoborze otrzymał:

11 komputerów stacjonarnych, 6 drukarek, 20 zestawów oprogramowania biurkowego,

1 serwer, 3 skanery, elektroniczny obieg dokumentów i podpis kwalifikowany.

Koszt całkowity projektu: 9 842 771,00 zł., dofinansowanie ZPORR ( 75% wartości

zadania ) 7 382 078,00 zł., wkład własny ZMiGDP ( 25% wartości projektu)

2 460 693,00 zł., wkład Gminy Sławoborze 28 049,93 zł. Wartość otrzymanego sprzętu

91 396,84 zł.

* „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu” -

polegający na budowie 6 przystani kajakowych, stworzeniu koncepcji

zagospodarowania i dokumentacji technicznej szlaków pieszych i rowerowych

na obszarach cennych przyrodniczo Związku, wydruku przewodników szlaków

turystycznych oraz zakupie 60 kajaków z wyposażeniem oraz przyczep do ich transportu.

Koszt projektu 1 633 358,00 zł., dofinansowanie 1 255 019,00 zł., udział własny

408 339,00 zł.

* „Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”

w ramach, którego m.in. opracowano i wydano przewodniki: „ Szlakami otwartych

kościołów „ i „Szlakami dawnych rodów pomorskich”. Opracowano i wydano również

mapy turystyczne Parsęty z naniesionymi szlakami turystycznymi.

Zamontowano na terenie gmin związkowych tablice informacyjne przy kościołach,

dworach i pałacach. Całkowity koszt projektu 487 169,00 zł., udział Gminy Sławoborze

-2 284,00 zł.

* „ Rewitalizacja Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty”. Projekt polegał

na sporządzeniu Lokalnych Planów Rewitalizacji i Planów Odnowy Miejscowości

i Subregionalnego Planu Rewitalizacji, który umożliwi kompleksową realizację projektu

w szerszym ujęciu i aplikowanie o duże środki z innych programów pomocowych.

Z inicjatywy ZMiGDP wybudowano Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gmina Rąbino. Działalność placówki rozpoczęto 27 lutego

2004 roku. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 950 m2. W ośrodku przygotowano 38 miejsc noclegowych,

salę konferencyjną ( wyposażoną w profesjonalny system projekcji, sprzęt AW )

oraz pracownię biologiczno -chemiczną. Ośrodek Edukacji Ekologicznej poza swoją bieżącą działalnością przygotowuje, szereg projektów

służących rozwojowi jego działalności w zakresie edukacji ekologicznej i szkoleniowej. W ośrodku organizowane są szkolenia edukacyjne

dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

Związek jest inicjatorem działań w zakresie współpracy polsko- niemieckiej poprzez organizowanie wspólnych imprez w zmodernizowanych

świetlicach wiejskich.

Dzięki staraniom stowarzyszenia przeprowadzono modernizację i remont 36 świetlic wiejskich, które stały się miejscem spotkań dzieci i

młodzieży oraz dorosłych z Polski

i Niemiec. W ramach tego projektu wyremontowano i doposażono świetlice wiejskie

w Mysłowicach, Słowieńsku, Powalicach i Krzecku. Opracowano plany odnowy miejscowości Rokosowo, Sidłowo, Słowieńsko i

Jastrzębniki. Ponadto w ramach realizacji projektu „Centrum Obsługi i Doradztwa dla MŚP” zorganizowano dla przedsiębiorców

i pracowników administracji samorządowej cykl szkoleń w zakresie zamówień publicznych, rachunkowości, pozyskiwania środków unijnych.

Związek jest projektodawcą szkoleń pracowników urzędów gmin o tematyce: rachunkowość budżetowa, administracja samorządowa,

ochrona środowiska i innych zgodnie z zapotrzebowaniami samorządów.

Z oferty tej skorzystało 50 pracowników z Urzędu Gminy Sławoborze . Koszt przeszkolenia jednego pracownika wyniósł 60 zł.

Stowarzyszenie było także organizatorem Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Parsęta 2007” oraz rajdu rowerowego „Szlakami

dorzecza Parsęty”. Było organizatorem konkursu fotograficznego „Cztery Pory roku

w Dorzeczu Parsęty”. Powołało Lokalną Organizację Turystyczną Dorzecza Parsęty.

W czerwcu 2007 roku obchodzono 15 – lecie jego istnienia. Projekty przewidziane

do aplikacji w 2008 roku i realizacji w latach następnych dotyczyć będą: zagospodarowania kolejnych szlaków kajakowych i turystycznych w

dorzeczu Parsęty; usługi w zakresie dostępności do szerokopasmowego internetu w szczególności na terenach wiejskich ( szczegółowej

informacji w tej sprawie udzieliła Dyrektor Biura ZMiGD Parsęty, realizację projektu planuje się w latach 2008/2013); modernizacji i

wyposażenia świetlic wiejskich w ramach projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGD Parsęty w celu rozwoju współpracy

polsko-niemieckiej” ( projekt obejmie m.in. doposażenie i remonty świetlic

w: Sidłowie, Rokosowie, Międzyrzeczu, Słowieńsku, Mysłowicach, Powalicach i Krzecku); termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej, w tym zmiany wyposażenia tych obiektów w urządzenia na najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności

energetycznej ( pn. docieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien , modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła,

modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji.

Realizacja ww. projektu nastąpi: styczeń 2009r. - czerwiec 2011r. Całkowity koszt przedsięwzięcia: ok. 80 mln. zł., dofinansowanie z

Programu Operacyjnego Infrastruktury

i Środowiska ( 50% zadania) ok. 40 mln. zł., udział własny gmin ok. 40 mln. zł.

Związek w okresie swojej działalności, za realizację i wspieranie zadań ekologicznych, został wyróżniony dyplomami, nagrodami, medalami

oraz certyfikatem.

Przedstawiciel Związku Miast i Gmin Dorzecza „Parsęty” poinformował również

o realizacji jednej z największej w kraju inwestycji w ramach projektu ZMiGDP

pn. „ Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt

projektu 255 679 695 euro, dofinansowanie z Funduszu Spójności 150 462 750 euro.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska, ochrona dorzecza Parsęty,

wyposażenie gmin w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków, zapewnienie właściwej gospodarki osadami, zaopatrzenie mieszkańców gmin zrzeszonych w związku w wodę

i zapewnienie odbioru ścieków. Cały program inwestycyjny będzie realizowany w ramach projektowych, w oparciu o trzy rejony. Każdy z rejonów jest odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych, a w przypadku naszej gminy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o. Kołobrzeg. Szczegółowy raport z realizacji projektu na dzień z dnia 31 grudnia 2007r. - dostępny w biurze Rady Gminy Sławoborze. Na terenie Gminy Sławoborze

w ramach projektu zakłada się budowę: 97 szt. przepompowni, 75,51 km kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłoczonej) oraz 30,40 km sieci wodociągowej.

Zadania przewidziane na terenie naszego samorządu przewidziano w Kontrakcie XXI. Przetarg na realizację kontraktu ogłoszono 10.07.2007r., otwarcie oferty nastąpiło20.08.2007r., a umowę podpisano 20.12.2007r. Szacunkowa kwota

inwestycji:13 172,40 euro brutto, wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zamówienia:7 900 300,32 euro brutto. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inwestycyjno -Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. I firma „Cestar”

ze Szczecina za kwotę 12 733 400,00 euro brutto. W dalszej części spotkania

przedstawiciel ZMiGDP powiadomił o zawirowaniach i opiniach co do możliwości sfinansowania w/w projektu. Jednocześnie stwierdził, że od jego realizacji nie ma odwrotu. Oświadczył także, że samorządy gmin dzięki temu projektowi otrzymają bardzo duże środki pozabudżetowe na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na swoich terenach

i, że była to jedyna szansa na ich pozyskanie. Zawiadomił również o problemach jakie miały miejsce jesienią ubiegłego roku. Problemy dot. wyższych kosztów inwestycji

od zakładanych na etapie projektowania. Przekroczenia spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Związek, aby nie wstrzymywać procesu kontraktowania wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o przyznanie dodatkowych środków w formie pożyczki na realizację projektów wys. 85 mln UER. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Pozytywna decyzja NFOŚiGW pozwoli na kolejne umowy z wykonawcami. Jednocześnie ZMiGDP będzie poszukiwał dodatkowych źródeł finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa . Oczekiwać będzie na decyzję Komisji Europejskiej dofinansowania zadania. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania postawione przez radnego p. Jerzego Gajewskiego ( dot. trudności jakie wystąpiły podczas rozstrzygania przetargów oraz przełożenia kosztów inwestycji na ceny wody i ścieków ). Wyjaśnił także, że koszty usługi dostarczania wody

i odprowadzania ścieków obliczane są oddzielnie dla każdej gminy ( np. w Gminie Dygowo są zbliżone do naszej gminy ). Poinformował również o próbie ujednolicenia w rejonie kołobrzeskim taryf oraz o wynegocjowanej stawce amortyzacyjnej od środków trwałych z 4,5% na 1,5%. Uprzedził, że obecne ceny za wodę i ścieki nie spadną do cen z sprzed

pięciu lat. Powiadomił o zamiarze zmniejszenia na terenie gminy objętych projektem kosztów odprowadzania ścieków w wyniku likwidacji oczyszczalni ścieków oraz dobudowę przepompowni. Następstwem tego byłoby tłoczenie ścieków do oczyszczalni ścieków do Kołobrzegu. Kolejny czynnik pozwalający na zmniejszenie w przyszłości kosztów usługi

to mniejsza amortyzacja od budowli i ilość hydroforni. Członek Zarządu ZMiGD Parsęty, odpowiadając na pytanie radnego p. Dariusza Boruty, wyjaśnił , że o wysokości dopłat do cen usług decyduje rad i, że to od niej zależy w jakiej wysokości odbiorcy z terenu gminy będą ponosić opłaty z tego tytułu. Dodał również, że wysokość opłat za wodę i ścieki w

kolejnych latach należy utrzymać na dotychczasowym poziomie. Zaznaczył także,

że opłaty z tytułu dostarczania wody i oprowadzanie ścieków nie mogą przekroczyć 4,8% dochodu gospodarstwa domowego. Odniósł się do propozycji radnego p. Marka Kuźmy opracowania przez Związek projektu na modernizację dróg gminnych. Zwrócił uwagę na niedostateczne środki finansowe na naprawę infrastruktury drogowej i realizację programów operacyjnych 2007-2013. Poinformował także o sposobie naprawy dróg gminnych na terenie działania swojego samorządu . Z kolei Dyrektor Biura Związku udzieliła radnemu

p. Markowi Kuźmie odpowiedzi na jego zapytanie dot. możliwości podłączenia internetu drogą szerokopasmową oraz realizacji zadania, które nastąpi w ramach II etapu projektu „Wrota Parsęty”.


Ad. 3

Rada Gminy w kolejnym punkcie porządku obrad wysłuchała informacji

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie – p. Krystyny Michalskiej

o stanie bezrobocia na terenie działania jednostki. Wg stanu na 31 grudnia 2007 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4898 bezrobotnych, w tym 2685 kobiet. Natomiast na koniec 2006 roku udział osób

pobierających zasiłek wynosił 20,2%,

a na koniec 2007 roku 23,6% ogółu zarejestrowanych. Z terenu Gminy Sławoborze

zarejestrowanych jest ogółem 533 osób, w tym 299 kobiet ( z prawem do zasiłku 108 osób, w tym kobiet 50 ). Wskaźnik bezrobocia ( liczby

bezrobotnych do liczby ludności w wieku

produkcyjnym) na koniec ubiegłego roku wyniósł 19,3%. Z prowadzonej przez PUP

ewidencji wynika, że poziom bezrobocia w poszczególnych gminach na koniec 2007 roku

w stosunku do początku roku nastąpił znaczny spadek ilości bezrobotnych: najwięcej

w mieście Świdwin i miasto/gmina Połczyn Zdrój- powyżej 20% ogółu zarejestrowanych

w tych jednostkach. Najmniej zmniejszył się stan w Gminie Brzeżno o 47 osób, co stanowi 10,5% ogółu zarejestrowanych. W stosunku do

początku roku odnotowano spadek ilości bezrobotnych średnio o 17%. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano z terenu naszej gminy

ogółem 744 osób, w tym 384 kobiet. Wyłączono z ewidencji 803 osoby, w tym 393 kobiety. Na ogólną liczbę bezrobotnych 533 to osoby:

a) do 25 roku życia - 98 ( w tym 57 kobiet), b) długotrwale bezrobotni - 354 ( w tym 215 kobiet), c) bezrobotni powyżej 50 roku życia - 111

( w tym 49 kobiet), d) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych - 277 ( w tym 166 kobiet), bezrobotni samotnie wychowujący dzieci do 7

roku życia - 38 ( w ty 36 kobiet), e) bezrobotni niepełnosprawni – 6 ( w tym 5 kobiet). Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą

m.in. długotrwale bezrobotni, których udział w zarejestrowanych ogółem wyniósł w końcu roku 74,5%. Osoby poniżej 25 roku życia

stanowiły 15,3% , a powyżej 50 roku życia 23,8% ogółu zarejestrowanych.

Kwalifikacji zawodowych nie posiada 40,6% zarejestrowanych bezrobotnych,

5,7% samotnie wychowujący dzieci, a 1,9% stanowiły osoby niepełnosprawne.

W stosunku do w/w grup – zwanych dalej „osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, mogą być dodatkowo stosowane

działania określone w art. 51-61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku na 4898 osób bezrobotnych było 3742 osób nie posiadających prawa do pobierania zasiłku, co

stanowiło 76,4% ogółu bezrobotnych.

Z naszej gminy dotyczyło to 425 osób, w tym kobiet 249. W minionym roku pracę stałą podjęło 941 osób, tj. 23,7%, sezonową 1913, tj.

48,3%, a zatrudnienie subsydiowane 1108 osób, tj. 28,0%. W 2007 roku 29 bezrobotnych z Gminy Sławoborze zatrudnionych było

przy pracach interwencyjnych. Do robót publicznych skierowano 56 osób, w tym 17 kobiet.

Staż rozpoczęło 33 osoby ( w tym 22 kobiety ), natomiast w ramach prac społeczno

użytecznych 77 ( w tym kobiet 52) i przygotowania zawodowego 18 osób ( w tym

17 kobiet). Ilość osób zaktywizowanych w 2007 roku wyniosła 220. Na powyższy cel przeznaczono środki z Funduszu Pracy w wysokości

747 tys. zł. W ubiegłym roku

przeszkolono ogółem 305 osób, z naszej gminy 29 bezrobotnych , w tym 12 kobiet.

W okresie sprawozdawczym w/w jednostka powiatowa przeprowadziła dla bezrobotnych szereg szkoleń. Na wniosek Wójta Gminy

Sławoborze m.in. w ramach szkolenia „Brukarz” przeszkolono 12 osób i wykonano wzdłuż ulicy Leśnej przejście dla pieszych.

Udzielono 88 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 3 dla mieszkańców

naszej gminy, na kwotę 36 tys. zł. Z refundacji wyposażenia stanowiska pracy skorzystało

3 pracodawców na utworzenie 4 miejsc pracy, a środki finansowe z FP na ten cel

wyniosły 50 tys. zł. Ogółem w 2007 roku z Funduszu Pracy wydano 20.567,3 tys. zł.

Natomiast na aktywizację bezrobotnych w poszczególnych instrumentach rynku pracy

10.452,8 tys. zł. Ponadto Dyrektor p. Krystyna Miachalska poinformowała o możliwości skorzystania przez bezrobotnych z pożyczki na

przekwalifikowanie zawodowe

i podniesienie kwalifikacji. Przedstawiła również sankcje odmówienia bez uzasadnienia

przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

co skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego na okres 90 dni. Zawiadomiła też o formach udzielanej pomocy osobom bezrobotnym

( pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacje zawodowe, pomoc

w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizowanie szkoleń). Udzieliła informacji o zasadach

i wysokościach przyznawania bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ( dla osoby bezrobotnej do 13 tys. zł., dla osoby

bezrobotnej niepełnosprawnej od 13 tys. zł do 40 tys. zł.). Poinformowała też o realizowanych projektach w zakresie aktywizacji

bezrobotnych, o środkach finansowych na wym. wyżej cel oraz o organizowanym szkoleniu dla bezrobotnych z terenu naszej gminy np.

„Opiekun osób starszych i chorych”, które

po jego ukończeniu zostaną zatrudnione w ramach stażu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku. Zaakcentowała, iż aktywizacja

bezrobotnych zleży w dużej mierze od nich samych. Poinformowała o zmianach w podziale środków na przedsięwzięcia służące zwalczaniu

bezrobocia ( dotychczas województwo otrzymywało 30 procent pieniędzy, a powiatowe urzędy pracy, według określonego algorytmu, 70

procent - teraz będzie po połowie). Podkreśliła, że pieniądze z Funduszu Pracy będą kierowane tam, gdzie powstaną trwałe miejsca pracy.

Zachęcała miejscowych przedsiębiorców do zatrudniania bezrobotnych w ramach stażu i przygotowania zawodowego oraz do korzystania z

porad Animatora Pracy ( stanowiska utworzonego przy urzędzie gminy ). Obiecała udzielenie pracodawcom pomocy przy tworzeniu miejsc

pracy i zatrudnianiu bezrobotnych.

Udzieliła odpowiedzi na pytania radnego p. Marka Kuźmy ( dot. faktycznego wskaźnika procentowego osób pozostających bez pracy spośród

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy ). Odniosła się do propozycji w/w radnego zorganizowania szkolenia dla bezrobotnych

kobiet z terenu gminy w zakresie rachunkowości księgowej

oraz udzielenia pomocy na zorganizowanie domowej opieki nad dziećmi przedszkolnymi. Wskazała możliwości pozyskania środków

finansowych na utworzenie placówki przedszkolnej. Przypomniała, że osoba bezrobotna na zorganizowanie prywatnego przedszkola może

ubiegać się o bezzwrotną dotację na utworzenie takiej działalności gospodarczej. Zaprzeczyła o rzekomych wymogach urzędu pracy

potwierdzania przez

bezrobotnych u pracodawców aktualnych ofert pracy.

 

Ad. 4

Podjęto uchwały rady w następujących sprawach ( w głosowaniu nie uczestniczyła

radna p. Beata Stosio ):

 

Nr XVII/93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2008 rok.

W uchwale wyrażono zgodę na dokonanie zmian po stronie wydatków budżetu

gminy na 2008 rok. Zmiany dotyczą wydatków budżetu gminy na opracowanie

audytów energetycznych i dokumentacji technicznej obiektów przewidzianych

do termomodernizacji:

- OSP Rokosowo i Słowieńsko,

- Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Publicznych

w Sławoborzu.

W/w dokumentacja to załącznik do przygotowywanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wniosku na inwestycje związane z przeprowadzeniem

prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który będzie obejmować np. ocieplenie

obiektów, wymianę drzwi i okien, modernizację systemów grzewczych wraz z wymianą

źródła ciepła, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji. Przewidywany koszt przygotowania audytów energetycznych 13 176,00 zł., natomiast dokumentacji technicznej 3 000,00 zł. - 4.000,00 zł. Źródłem pokrycie wydatków wym. wyżej będą środki przeniesione z działu 400- rozdział 40002 dostawa wody, w związku z niższymi niż kalkulowano w projekcie budżetu gminy na 2008 rok kosztami dopłaty do cen wody dla odbiorców z terenu Gminy Sławoborze. Powyższa zmiana budżetu nie wpłynie na zmianę ogólnej kwoty budżetu gminy na 2008 rok. Uchwałę przyjęto głosami 13 „za”.


Nr XVII/94/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławoborze - głosami 13 „za”.

Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

Określa kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej

80 m2 oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali

na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych, a także sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. Określa również zasady obniżki czynszu w stosunku do osób o niskich dochodach. Precyzuje zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Nr XVII/95/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sławoborze

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. Uchwała jest dokumentem określającym zasady,

zakres i formy współpracy oraz zadania publiczne za priorytetowe, na dofinansowanie

których zostaną przeznaczone środki z budżetu Gminy Sławoborze. Przyjęto ją głosami

13 „za”. Gmina na jej podstawie przekaże organizacją pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację ( wym.

w § 5 uchwały ) zadań publicznych. Wspieranie lub powierzenie zadań odbędzie

się po przeprowadzeniu otwartego konkursu oferty. Funkcję koordynatora

współpracy gminy ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami będzie sprawować

pracownik ds. promocji w gminie.


Nr XVII/96/2008 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Sławoborze. Program przyjęto głosami 11 „za”, przy 1 „przeciw” radnego p. Dariusza Boruty i 1 „wstrzymującym się” Przewodniczącej Rady p. Jadwigi Nowakowskiej.

Przyjęcie uchwały poprzedzono wysłuchaniem uwagi radnego p. Dariusza Boruty

o braku w programie raportu emisji trujących gazów do atmosfery i zanieczyszczenia

powietrza w obrębie wsi Ciechnowo, Jastrzębniki i Biały Zdrój , spowodowanego

spalaniem siarkowodoru przez kopalnię gazu ziemnego w Ciechnowie.

Wysłuchano też dodatkowych wyjaśnień Przewodniczącego Komisji Budżetowej

p. Marka Kuźmy oraz Przewodniczącej Rady. Ostatecznie uzgodniono, że aktualizacja programu nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Przy opracowywaniu zmian rozpatrzone zostaną uwagi i zastrzeżenia radnych gminy co do treści programu. Na chwilę obecną przyjęta wersja programu będzie dokumentem pomocnym do podejmowania działań

gminy w dziedzinie ochrony środowiska.


Nr XVII/97/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/164/2001 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 26 kwietnia 2001 roku – głosami 13 „za”. W uchwale dokonano zmiany zapisu § 3, który otrzymał brzmienie „ Do reprezentowania gminy

w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania powołuje się Pana

Waldemara Jeznach”.


Ad. 5 / Ad.6


/ Radna p. Elżbieta Żebrowska wnioskowało o wykonanie pomiaru zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w obrębie Ciechnowa i o uwzględnienie wyników tych badań

w „Gminnym Programie Ochrony Środowiska”.

 

/Sekretarz Gminy złożyła deklarację udostępnienia radnemu p. Markowi Kuźmie

taryf przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu

na rok 2008 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

dla odbiorców usług z terenu Gminy Sławoborze.

 

/ Z kolei radny p. Marek Kuźma poinformował o sposobie uzyskania

( dla minimum 10 osób z poszczególnych miejscowości ) dostępu do Internetu poprzez łącze radiowe. Szczegóły dot. oferty przedstawi usługodawca, który w najbliższym czasie dotrze do mieszkańców.


Ad. 7

Przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła

XVII posiedzenie Rady Gminy w Sławoborzu. Kolejne spotkanie rady odbędzie

się pod koniec kwietnia br.

Na tym protokół zakończono.