Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XVI_2008 z sesji Rady Gminy w Sławoborzu odbytej 29 stycznia 2008 roku

 

Sławoborze, 01 luty 2008r.


RG-0052/16/08


Protokół Nr XVI/2008

z sesji Rady Gminy w Sławoborzu odbytej

29 stycznia 2008 roku.


Posiedzenie rady rozpoczęło się o godz. 1200 w sali posiedzeń Domu Kultury w Sławoborzu. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. W sesji udział wzięli:

1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni: p. Dariusz Boruta

i p. Tadeusz Storczyk ),

2/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,

3 / Sekretarz Gminy p. Cz.Sobieraj,

4/ Przewodniczący Rad Sołeckich wg załączonej listy obecności,

5/ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu p. Ryszard Rozwadowski,

6/ Prezes Oddziału ZNP w Sławoborzu p. Elżbieta Nowacka,

7/ Radca prawny gminy p. Agnieszka Jakierowicz.

W chwili rozpoczęcia sesji obecnych było 12 radnych.

Rada Gminy uwzględniła wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa p. Stanisława Chmal o zmianę porządku obrad poprzez

wycofanie z programu sesji punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej nr

20 o pow. 0,6362, położonej w Zagrodach. Do tej sprawy jeszcze powróci. Podjęcie decyzji

o sprzedaży nieruchomości poprzedzone zostanie lustracją terenu działki celem

dokonania oceny drzewostanu pod względem gatunkowym i przyrodniczym.

W/w wniosek przyjęto głosami 12 “za”. W następnym głosowaniu oddalono głosami:

10 “za”, przy 2 “wstrzymujących się” ) poprawkę do porządku obrad Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. Marka Kuźmy,

zgłoszoną w trakcie sesji. Poprawka dot. wykreślenia punktu 6 porządku obrad ( “Podjęcie uchwał w sprawach”) podpunktu 8 - w

sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sławoborze. Podjęcie decyzji nastąpiło po wysłuchaniu uzasadnienia

wnioskodawcy( uchwała jest zbyteczna, ponieważ wynika to z kodeksu pracy; swoją opinię skonsultował z Biurem Prawnym Urzędu

Wojewódzkiego oraz p. Mirosławem Kołudą z Regionalnej Izby Obrachunkowej), wypowiedzi radnej p. Elżbiety Żebrowskiej i Wójta Gminy

oraz stanowiska radcy prawnego gminy. Do protokołu załączono orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. przyznania Wójtowi

trzynastej pensji. Takim samym stosunkiem głosów zdecydowano

o uwzględnieniu w programie sesji w/w projektu uchwały RG. W następnym głosowaniu przyjęto ( głosami 12 “za” ) do realizacji niżej

wymieniony porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2007.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków

ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe


-1-

i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez Gminę Sławoborze,

- najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu

w złotych dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych

w Sławoborzu,

- uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze,

- ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia

2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sławoborze.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.


Ad. 1

Głosami 13 “za” przyjęto protokół z XV sesji Rady Gminy Sławoborze,

odbytej 28 grudnia 2007 roku.


Ad. 2

Głos zabrali:


Radny Jerzy Gajewski postawił pytanie dot. rozeznania potrzeby utworzenia gminnej placówki przedszkolnej. Wójt Gminy wyjaśnił ,

że ewentualne utworzenie placówki mogłoby nastąpić po oddaniu do użytku budynku hali sportowej przy szkole i przeniesienia

oddziałów szkolnych z budynku przy ulicy Leśnej do budynku głównego Zespołu Szkół.

Ponadto zawiadomił o złożonych wnioskach na dofinansowanie tego zadania

i oczekiwanych decyzjach ich rozpatrzenia. Podkreślił też, że w tegorocznym budżecie

gminy brak jest środków finansowych na powstanie placówki przedszkolnej.

Następnie poinformował o prowadzonych w tej sprawie rozmowach z Dyrektorem

Zespołu Szkół Publicznych, o braku formalnego wniosku rodziców dzieci w sprawie utworzenia przedszkola, a także o prowadzonej

statystyce urodzeń dzieci w gminie,

która będzie podstawą dalszych działań gminy w tym temacie. Zaznaczył też, że w bieżącym roku nie planuje się zorganizowanie

przedszkola.


Z kolei Radny Marek Kuźma, odnosząc się do wydatków gminy na opracowanie projektu internetowego, prosił o informację dot.

zakresu rzeczowego w/w zadania i poniesionych środków finansowych gminy na ten cel. Wójt Gminy poinformował, że zadanie

dot. opracowania wstępnej koncepcji do projektu dostarczania sygnału internetowego w gminie w oparciu o sieć szerokopasmową,

jako inwestycji przyszłościowej. Jego koszt wyniósł

6,5 tys. zł. Planowane środki gminy na wydatki związane z realizacją zadania zostały wykorzystane. W programie, z inicjatywy

samorządu miasta Białogard, uczestniczą

samorządy gmin. Przypomniał o wcześniejszych zamierzeniach gminy podłączenia

 

-2-

w każdej świetlicy wiejskiej internetu i otrzymanej odpowiedzi z Telekomunikacji Polskiej S.A o braku takiej możliwości ( za

wyjątkiem Rokosowa ) ze względów technicznych.

Zapewnił, że działania gminy są wyprzedzeniem pewnych faktów i mają na celu

spowodowanie dostarczania internetu z wykorzystaniem światłowodów.

Zobowiązał się udostępnić dokumenty dotyczące w/w sprawy.


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu p. Ryszard Rozwadowski

poinformował o uczestniczeniu szkoły w Ogólnopolskim Programie zbiórki zużytych

baterii. Program ten prowadzi Organizacja Odzysku S.A. “REBA” z siedzibą

w Warszawie. Jest to firma wyspecjalizowana w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych.

Zużyte baterie gromadzone będą w specjalnych pojemnikach. Zbiórka w szkołach jest traktowana w formie konkursu. Odpowiednia

ilość punktów za zebrane baterie będzie przekładana na możliwość otrzymania przez szkołę pomocy dydaktycznych ( globusy,

mapy, preparaty mikroskopowe, rzutniki itp. ).


Ad. 3

Zatwierdzono plan działania Rady Gminy na 2008 rok, stanowiący załącznik do protokołu.


Ad. 4

Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok, stanowiące załącznik

do protokołu.


Ad. 5

Radni Gminy Sławoborze podjęli następujące uchwały:


Nr XVI/86/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławoborze - głosami 13 “za”.

Przyjęcie “Regulaminu” poprzedzono debatą nad wysokością dodatku motywacyjnego

dla nauczycieli języków obcych. Podczas niej głos zabrali:

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Marek Kuźma poprosił o wskazanie innej formy zatrudniania anglistów. Następnie stwierdził, iż jest

za odpowiednim wynagrodzeniem nauczycieli do ich wykształcenia. Podkreślił też, że na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek

zapewnienia uczniom szkoły realizacji programów nauczania.

Dodał, iż o wielkości zarobków fachowców, a w omawianym przypadków nauczycieli języków zachodnich, decyduje rynek pracy. Ponadto

uważa, że podwyżki zaproponowane przez ZNP i Dyrektora ZSzP nie powinny skutkować dodatkowymi środkami

z budżetu gminy. Mówił także o ewentualnych protestach rodziców w przypadku

nie zachowania ciągłości nauczania języka obcego. Zaproponował również zmianę obecnego brzmienia zapisu na “dodatek specjalny”.

Zaznaczył też, że przykłada dużą wagę do wykształcenia nauczycieli, lecz osobiście wolałby powierzyć swoje dziecko angliście, który nabył

wiedzę poza granicami naszego kraju, a niżeli angliście po dwuletnim studium. Zdaniem radnego dyrektor szkoły powinien otrzymać takie

“narzędzie pracy”, aby samodzielnie mógł rozwiązywać problemy kadrowe.

-3-

Dyrektor Zespołu Szkół p. Ryszard Rozwadowski oświadczył, że zawarcie umowy o pracę z nauczycielem nie posiadającym kwalifikacji

może nastąpić wyłącznie na podstawie Karty Nauczyciela. Wyjaśnił też, że zatrudnienie takich nauczycieli następuje za zgodą Kuratora

Oświaty. Zaakcentował także, że powyższy zapis umożliwi dostosowanie potrzeb szkoły

do rynku pracy. Poinformował o braku nauczycieli języków obcych, szczególnie anglistów,

o zatrudnianiu takich fachowców przez stowarzyszenia, fundacje i zakłady pracy,

i o korzystniejszych dla nich warunkach płacowych od proponowanych w szkole.

Zapewnił też, że umieszczone w regulaminie podwyżki nie będą skutkować dodatkowymi środkami finansowymi z budżetu gminy i , że

zadania oświatowe realizowane będą

w ramach subwencji oświatowej.

Radna p. Elżbieta Żebrowska przypominała o wypracowanych stanowiskach komisji rady.

Dodała, że szanuje nauczycieli, lecz istotą sprawy jest zapewnienie uczniom

fachowego kształcenia, rzutującego na wyniki nauczania dzieci i ich przyszłość.

Radca prawny gminy potwierdziła wypowiedź Dyrektora ZSzP co do formy zatrudniania

w szkole nauczycieli niewykwalifikowanych.

Radny p. Czesław Łyskawka. Stwierdził, że z prowadzonej dyskusji wynika, iż zaistniał

spór pomiędzy nauczycielami wykwalifikowanymi, a nie wykwalifikowanymi.

Radny mówił o problemach w znalezieniu nauczycieli językowców obcych.

Uważa, że językowców należy wynagradzać odpowiednio do ich fachowości.

Apelował o uchwalenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli języków obcych

do 100% wynagrodzenia zasadniczego.

Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska proponowała, aby dodatek motywacyjny

zastąpić “dodatkiem specjalnym”. O taką zmianę wnioskował również Przewodniczący

Komisji Oświatowej p. Waldemar Łuc. Ponadto szef komisji oświatowej proponował uchwalenie nauczycielom Zespołu Szkół w

Sławoborzu dodatku motywacyjnego od 15% wynagrodzenia zasadniczego.

Dyskusję zakończyli:

Dyrektor ZSzP zgodził się na uchwalenie dodatku motywacyjnego do 50%

wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast Wójt Gminy proponował przegłosowanie

w/w propozycji. Obiecał też pomoc finansową z budżetu gminy, gdy zaistnieje

taka potrzeba, na pokrycie wydatków płacowych nauczycieli języków obcych.

Kończąc przyjęto (głosami 13 “za”) § 5 pkt. 4 regulaminu w brzmieniu:

“nauczycielom języków obcych do 50% wynagrodzenia zasadniczego”.

Zatwierdzono także wysokość dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, określonych

w rozdziale VI § 21 pkt 2 regulaminu, zaproponowanych przez Oddział ZNP w Sławoborzu. Dodatkowo ustalono, że w kolejnym

“Regulaminie wynagradzania nauczycieli.” dodatek motywacyjny dla nauczycieli niewykwalifikowanych zostanie zastąpiony wyrazami :

“dodatek specjalny”.


Nr XVI/87/2008 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia

wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu, określający najniższe

wynagrodzenie zasadnicze na 550 zł.

( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych ) brutto i wartość jednego punktu na 5,50 zł.

Do wynagrodzenia pracowników obsługi Zespołu Szkół doliczany będzie dodatek za wysługę lat oraz premia regulaminowa. Uchwałę przyjęto głosami: 11 “za”, przy

2 “wstrzymujących się”. Ponadto uzgodniono, że rada przy kolejnej zmianie uchwały

zapoznania się z informacją o miesięcznych wynagrodzeniach pracowników administracji

-4-


i obsługi zatrudnionych w placówce. Do jej przedłożenia poproszony zostanie Dyrektor ZSzP.


Nr XVI/88/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego

z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze - głosami 13 “za”.

W regulaminie zdrowotnym określono:

a) wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie z budżetu na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej,

b) rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

c) warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny będą tworzyć środki finansowe wyodrębnione w budżecie szkoły,

przeznaczone na pomoc zdrowotną w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego skorzystają:

- nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu w wymiarze

co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonych

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

- nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu po przejściu na emeryturę

lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Pomoc z funduszu zdrowotnego przyznawana będzie w związku z: przewlekłą

lub ciężką chorobą nauczyciela; długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością

dalszego leczenia w domu; długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

Pomoc - w formie zasiłku pieniężnego - przyznawana będzie na podstawie złożonego

przez nauczyciela pisemnego wniosku do dyrektora szkoły. Wnioski o przyznanie pomocy

z funduszu zdrowotnego podlegać będą zaopiniowaniu przez komisję zdrowotną,

powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.


Nr XVI/89/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, regulująca między innymi wysokość opłat za posiłki.

Podstawą do wyliczenia opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych będzie kalkulacja kosztów przygotowania i

podania gorącego posiłku. Za zgodą dyrektora ze stołówek szkolnych, oprócz uczniów, będą mogli korzystać pracownicy placówek

szkolnych, emeryci, renciści oraz inne osoby.

Na obecną chwilę opłata za posiłek dla uczniów wyniesie - 2, 50 zł. dziennie.

Dla pozostałych osób - 4,00 zł. dziennie. Uchwałę przyjęto głosami 13 “za”.

Wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego.


Nr XVI/90/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwałę przyjęto głosami 11 “za”, przy 2 “wstrzymujących się”. W niej to wyrażono zgodę

na udzielanie osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny

w gospodarstwie domowym przekracza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok,

w którym wystąpiono z wnioskiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, bonifikat od opłat z

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

-5-

własności zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, w wysokości 60%. Wyrażono też zgodę

na udzielenie osobom fizycznym i prawnym, będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej

obejmuje prawo użytkowania wieczystego, bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości, w wysokości 60%. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się również

lokale o charakterze innym niż lokale mieszkalne, bonifikata, o której mowa w ust. 1 uchwały może być udzielona stosownie

do udziału odpowiadającego udziałowi powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynkach. Opłaty

należne od osób fizycznych,

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,2 i 3 uchwały, po uwzględnieniu bonifikaty, mogą być rozłożone na raty. Bonifikaty nie będą stosowane

wobec użytkowników wieczystych posiadających zadłużenie wobec gminy. Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej

do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

a także koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego, w przypadku rozłożenia

na raty, poniesie użytkownik wieczysty.


Nr XVI/91/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze

na 2008 rok - głosami 13 “za”. W uchwale Nr XV/77/2007 rady Gminy Sławoborze,

w § 10 dodano pkt 4 w brzmieniu:”łącznej kwoty poręczeń w wysokości 10 000 000 00 zł,

natomiast w § 11 dodano pkt 3 w brzmieniu: “udzielenia poręczeń do maksymalnej kwoty

10 000 000,00 zł.”. Szczegółowe uzasadnienie załączono do uchwały.


Nr XVI/92/2008 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Sławoborze dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 w wysokości

6.874,80 zł. ( brutto), w związku

ze spełnieniem warunków określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

jednostek sfery budżetowej

( Dz.U.Nr 160, poz. 1080 z póżn. zmianami ). Uchwałę podjęto głosami: 12 “za”,

przy 1 “wstrzymującym się”.

 

Ad. 6


Radny p. Marek Kuźma przekazał opinie mieszkańców i radnych gminy o dopłatach

dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze.

Następnie wnioskował o udostępnienie kalkulacji wody i ścieków przedłożonej przez półkę MWiK Kołobrzeg. Proponował też, aby

rada

na przełomie czerwca/ lipca przyjrzała się tej sprawie i podjęła dyskusję w tym temacie. Dodał również, że należałoby

przedyskutować grupy taryfowe, gdyż ustanowione

wywołują kontrowersje wśród odbiorców usług ( m.in. placówki opiekuńczej w Krzecku, gdzie zamieszkują mieszkańcy naszej

gminy,dla której nie ustanowiono dopłat i obecnie placówka ponosi pełne koszty wyprodukowania wody i odprowadzenia ścieków).

Powiadomił też, że takie wątpliwości docierają od miejscowych przedsiębiorców.

Ponadto oczekuje od urzędu gminy zestawienia odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody i

odprowadzonych ścieków. Stwierdził, że największą grupą obiorców są rolnicy, a następnie przedsiębiorcy i pozostali.

Kontynuując temat przypomniał dyskusję z poprzedniego roku, podczas której twierdzono, że im mniej pobranej wody tym

-6-

jest taniej. Innego stanowiska jest radny, który uważa, że w pierwszym roku będzie taniej

lecz, w kolejny trzeba pokryć stratę z roku ubiegłego. Podał przykład Sidłowa, przedstawiany wielokrotnie przez Wójta,gdzie drugie

tyle co do mieszkańców dopłacamy

do fermy drobiu. Zdaniem radnego, a jednocześnie przedsiębiorcy zniesienie dopłaty spowoduje rezygnację z usług spółki i

wykonanie własnego odwiertu, co spowodowane

będzie opłacalnością. Dalsze utrzymywanie hydroforni, bez wody dostarczanej przedsiębiorcy, spowoduje zmniejszenie kosztów

jedynie o niewielką część energii

( ok. 7%) oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Po odłączeniu firmy koszt utrzymania hydroforni wyniesie ok. 90 %

poprzednich kosztów, które w całości pokryje odbiorca.

Podkreśli, że rolą rady jest ustalenie takich kierunków i takiej polityki gminy, aby przybywało odbiorców usługi, a obecnych nie

zniechęcało do korzystania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i , że działania samorządu powinny iść w kierunku obniżenia

mieszkańcom Gminy Sławoborze i pozostałym odbiorcom opłat za dostarczanie wody

i odprowadzanie ścieków. Apelował o wnikliwe rozpatrzenie powyższego tematu.

Do wypowiedzi radnego odnieśli się:

Wójt Gminy zaproponował, aby zaproszono do udziału w sesji Prezesa Spółki MWiK

w Kołobrzegu celem omówienia zagadnienia. Następnie powiadomił o stratach spółki

w materii woda i ścieki w poszczególnych gminach. Zawiadomił także o prowadzonych rozmowach z Prezydentem Kołobrzegu

podzielenia się z samorządami gmin

z wypracowanym zyskiem, które ostatecznie zakończyły. Poinformował także, że na wniosek udziałowców spółki obniżono odpis na

amortyzację z 4,5% do 1.5%.

Dodał też, że wójtowie zobowiązali Prezesa Spółki do obniżenia w każdej gminie środków trwałych. Następnie wyjaśnił, że kalkulacja to założenia, natomiast koszty to rzeczywiste wydatki spółki wyprodukowania 1/ metra3 wody i odbioru ścieków.

Podkreślił też, że taryfa zawiera koszty obsługi jednostki realizującej projekt “Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa” w

Dorzeczu Parsęty”. Na jej wysokość wpływają także płace pracowników spółka ( około 250 ). Poinformował także o najbliższym

posiedzeniu Wspólników

MWiK, na którym zapadną dodatkowe decyzje dot. obniżenia kosztów usługi

oraz o sporządzanym bilansie finansowym za 2007 rok. Ponadto podkreślił konieczność wywarcia na przedsiębiorstwie

skutecznych działań mających na celu zapobieżenie nielegalnego poboru wody oraz terminową legalizację wodomierzy. Uważa

również,

że gmina nie powinna dopłacać do ceny wody pobieranej przez przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawił także stanowisko

Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie dopłat do cen wody i ścieków z budżetu gminy, które zdaniem jednostki kontrolującej

samorządy nie powinny być równe dla wszystkich odbiorców. Kończąc stwierdził,

że temat wody i ścieków jest zagadnieniem bardzo trudnym. Uprzedził o ewentualnych cenach za wodę i ścieki po zakończeniu

inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ramach projektu ZMiGD Parsęty, które będą jeszcze wyższe od obecnych.

 

Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska zapewniła, że zaprosi do udziału w sesji

( w kwietniu ) Prezesa Spółki MWiK Kołobrzeg. Następnie zwróciła się do radnego

p. Marka Kużmy o uszczegółowienie wniosków, do których miałaby się odnieść

szefowa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Radny p. Czesław Łyskawka przedstawił problem mieszkańca Sławoborza p. Zbigniewa Furs. Sprawa dot. drogi gruntowej ( ulicy

Środkowej) zniszczonej przez pojazdy wywożące drzewo z pobliskiego lasu. Zajmie się nią Wójt Gminy.

-7-


Sekretarz Gminy poinformowała o planowanych dla bezrobotnych z terenu gminy szkoleniach, kursach oraz miejscach pracy dla

stażystów i w ramach przygotowania zawodowego. Następnie zwróciła się do sołtysów z prośbą o przekazanie tej informacji

mieszkańcom swoich sołectw.

 

Ad. 7

Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknęła XVI posiedzenie

Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.