Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XV_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze, 02 stycznia 2008 r.


RG-0052/15/07


Protokół Nr XV/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze.


28 grudnia 2007r. w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu odbyło

się XV posiedzenie Rady Gminy Sławoborze i trwało od godz. 12 00 do godz. 14 45 .

W sesji udział wzięli radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności

( nieobecni: p. Leon Książek, p. Stanisław Chmal i p. Tadeusz Strorczyk ) oraz

1/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,

2/ Sekretarz Gminy p. Cz.Sobieraj,

3/ Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel,

5/ Przewodniczący Rad Sołeckich wg załączonej listy obecności,

6/ Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak.

Pierwsza część sesji miała charakter uroczysty, podczas której wystąpiła młodzież

z sekcji wokalnej pod kierunkiem p. Zofii Paszczak. Po części artystycznej złożono życzenia świąteczno- noworoczne. Krótka modlitwa ks. Zbigniewa Waszkiewicz ( proboszcza parafii w Sławoborzu ) poprzedziła wspólne dzielenie się opłatkiem i składaniem sobie życzeń.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad – zatwierdzonego głosami

12 “za”:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok,

- dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze,

- zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2007 rok,

- uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze

na lata 2007-2013,

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych,

- bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób

Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze,

- nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości

od Agencji Nieruchomości Rolnych.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2008 roku.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.


-1-


Ad. 1

Jednogłośnie ( głosami 12 “za” ) przyjęto protokół z XIV posiedzenia Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 listopada 2007 roku.


Ad. 2

Nie złożono interpelacji i zapytań.

 

Ad. 3

Radni Gminy Sławoborze przyjęli budżet Gminy Sławoborze na 2008 rok i podjęli uchwałę Nr XV/ 77/ 2007 w tej sprawie – głosami 11 “za” , przy 1 “wstrzymującym się”.

W planie finansowym gminy na rok 2008 ustalono:

* dochody budżetu w wysokości 10 036 000 zł.,

* wydatki budżetu gminy w wysokości 14 222 000 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 186 000 zł. sfinansowany zostanie z: kredytów –

2 000 000 zł. , pożyczki – 215 000 zł., obligacji - 1 000 000 zł. , innych źródeł – 1 394 000 zł. Dług publiczny ustalono na kwotę 4 246 000 zł. W uchwale w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok upoważniono Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Budżet zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych. Plany finansowe jednostek

organizacyjnych gminy stanowią integralną część budżetu gminy. Planowane zadania inwestycyjne określono w załączniku nr 4 i 4a do projektu uchwały. Należą do nich:

* dokończenie budowy hali sportowej przy szkole w Sławoborzu na co przeznaczono

5 352 740 zł. wraz z budową kotłowni gazowej oraz wymianą istniejącej instalacji

centralnego ogrzewania w budynku szkoły ( koszt zadania w kwocie 215 000 zł.

sfinansowany zostanie pożyczką zaciągniętą przez gminę w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ),

* budowa obiektu socjalnego na stadionie o wartości 1 000 000 zł.,

* terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wśród dzieci

i młodzieży w Gminie Sławoborze. Koszt przedsięwzięcia 1 296 743 zł., dofinansowanie

z funduszu norweskiego do 85% wartości,

* budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci . Wartość przedsięwzięcia

1 066 337 zł. Realizacja w ramach projektu aplikowanego przez ZMiGD Parsęty

w latach 2008 / 2011. Udział gminy – 159 951 zł.,

* remonty i modernizacja świetlic wiejskich w Rokosowie, Sidłowie, Międzyrzeczu

i Słowieńsku. Wartość zadania ogółem wyniesie 621 918 zł., w tym środki własne

155 480 zł.,

* remont świetlicy w Międzyrzeczu – koszt zadania 7 000 zł.

Łącznie na inwestycje w budżecie gminne na 2008 roku zaplanowano 5 410 440 zł.

Plan finansowy Gminy Sławoborze na 2008 rok – załączono do protokołu.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące źródeł dochodów i planowanych wydatków

-2-

ujęto w części opisowej projektu budżetu. Do protokołu załączono też opinię - pozytywną - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r.

Rada Gminy ponadto:

Uwzględniła ( głosami: 7”za”, przy 5 wstrzymujących się” ) poprawkę do projektu

budżetu gminy, wniesioną przez Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu p. Marka Kuźmę

w trakcie posiedzenia. Autopoprawka dotyczyła zmniejszenia wydatków bieżących

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, a dokładnie na piłkę nożną oraz tenis stołowy o kwotę 2 200 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków

w par. 4210, pozycja “pozostałe dyscypliny” , do których będą należeć:

a) szachy - 1 500 zł.

b) strzelectwo - 1 000 zł.

c) wędkarstwo - 1 000 zł.

d) brydż - 500 zł.

Ogółem plan wydatków na w/w dyscypliny sportowe w 2008 roku wynosi 4 000 zł.

Przyjęła również ( głosami: 7 “za” , przy 5 “wstrzymujących ) poprawki do projekt uchwały

w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze, wniesione przez Komisję

ds. Budżetu. Zmiany dotyczyły:

1/ przeniesienia odbiorców usług prowadzących działalność rolniczą i będących płatnikami

podatku rolnego z grupy taryfowej II “Jednostki produkcyjne “ do grupy odbiorców

określonych w punkcie III “Pozostali odbiorcy”,

2/ dopłat w 2008 roku do ceny wody i ścieków z budżetu gminy dla jednostek

produkcyjnych w nast. wysokościach:

a) 0,57 zł. do 1m3 zużytej wody,

b) 1,95 zł. do 1m 3 odprowadzonych ścieków.


Ad. 4

Podjęto następujące uchwały


Nr XV/78/2007 w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - głosami 12 “za”.

Uchwalono plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w następujących kwotach:

1. Przychody - 8 150,00 zł.

2. Wydatki - 12 000,00 zł.

Przychodami funduszu będą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych, a także kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 362 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki zgromadzone na gminnym funduszu zostaną przeznaczone na:

1/ udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zajęciach w Szkółce Leśnej

w Kartlewie z zakresu edukacji ekologicznej – transport i nagrody za udział w

konkursach o tematyce ekologicznej. Przewidywany koszt zadania 1.000 zł.,

2/ udział w akcji “sprzątanie świata”. Szacunkowy koszt zadania 1.800 zł.,

3/ inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska

i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju,

w tym na programy ochrony środowiska 9.200 zł.

-3-


Nr XV/79/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok – głosami

12 “za”. Powyższy program jest lokalną strategią w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Nakreśla zadania problemowe i sposób ich realizacji oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinach. Precyzuje również sposób podejmowania interwencji w związku

z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reguluje zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie odpowiadać będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sławoborzu.


Nr XV/80/2007 w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze – głosami 7”za”,

przy 5 “wstrzymujących się”. W § 1 uchwały określono wysokość dopłat w 2008 r.

do ceny 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Sławoborze

dla grup odbiorców usług z terenu gminy Sławoborze, natomiast w załączniku 1 do uchwały grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Łącznie taryfa w 2008 roku za wodę i ścieki wyniesie 16.64 zł./1m3 .

Poszczególne grupy odbiorców za wodę i ścieki zapłacą łącznie:

a) 6,54 zł/m 3 - gospodarstwa domowe ( dopłata z budżetu gminy - 10,10 zł. ),

b) 14,12 zł./m3 - jednostki produkcyjne ( dopłata z budżetu gminy - 2, 52 zł.),

c) 11,59 zł./m3 - pozostali odbiorcy ( dopłata z budżetu gminy - 5, 05 zł.).

Ponadto uchwale ustanowiono wysokość dopłat do ścieków dowożonych.

Postanowiono również, że od 01 kwietnia 2008 roku nie będą stosowane dopłaty

do gospodarstwa domowego, które nie posiada odrębnego opomiarowania zużycia wody

do celów prowadzonej działalności gospodarczej.


Nr XV/81/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2007 rok – głosami

11 “za”, przy 1 “wstrzymującym się”. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę

197 022,00 zł. i wydatki budżetu gminy o kwotę 1 608 628,00 zł. ( wydatki inwestycyjne

o kwotę 1 626 128,00 zł. ) - zgodnie z załącznikiem 1,2 i 3 do projektu uchwały.

Wprowadzone zmiany do dochodów budżetu gminy na 2007 r. polegają na:

1) zmniejszeniu prognozowanych dotacji z funduszy UE i innych na realizację zadań

inwestycyjnych:

a) rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne,

b) ścieżka rowerowa Sławobrze - Karlino - 45 000 zł.,

c) budowa hali sportowej - 154 000 zł.,

d) budowa obiektu socjalnego na stadionie - 201 702 zł.,

2) zwiększeniu dochodów własnych budżetu gminy, w związku z ponadplanowym

ich wykonaniem na kwotę 203 680 zł, wg klasyfikacji budżetowej wym. w załączniku

nr 1.

Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:

1) potrzebę aktualizacji budżetu spowodowaną odstąpieniem od realizacji zadań

inwestycyjnych i bieżących ze względu na nieotrzymanie środków na dofinansowanie

-4-


projektów na kwotę 1 626 128 zł., wym. w poz. "dochody",

2) zwiększenie wydatków na zadania w zakresie zwalczania alkoholizmu i narkomanii,

w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na ten cel - 4 500 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 355 954 zł,

który pokryty zostanie kredytem bankowym i wolnymi środkami, występującymi

na rachunku gminy. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy zamyka się kwotami:

* dochody – 10 012 214,55 zł.,

* wydatki – 10 368 168,55zł.

 

Nr XV/82/2007 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013- głosami 12 “za”.W/w opracowanie

jest programem działań mających na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych

i współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Lokalny Program będzie załącznikiem do wniosków gminy o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 3 - “ Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”- Działanie “Odnowa i rozwój wsi”. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze obejmuje obszar całej gminy. Diagnozuje jej stan, jak również

określa zróżnicowanie poszczególnych sołectw pod względem problemów społecznych

i gospodarczych. Integralną częścią Planu jest pięć załączników – “Planów Odnowy Miejscowości Gminy Sławoborze”, w których zaplanowano działania inwestycyjne

zgodnie z kierunkami gminy, a mianowicie:

/ remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowieńsku,

/ remont Kościoła w Słowieńsku,

/ adaptacja budynku na świetlicę wiejską oraz urządzenie placu zabaw w Sidłowie,

/ remont kościoła w Jastrzębnikach,

/ budowa obiektu socjalnego na stadionie sportowym w Sławoborzu

/ remont świetlicy wiejskiej w Rokosowie,

/ remont kościoła w Rokosowie.

Program określa również efekty realizacji projektów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć. Poprzedzony został konsultacjami społecznymi z różnymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Jest dokumentem otwartym, w razie potrzeby będzie aktualizowany i, jest do wglądu na stanowisku ds. promocji gminy oraz obsługi rady.

 

Nr XV/83/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych – głosami 12 “za”. Przyjęto górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych

w następujących wysokościach:

1) 12,64 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 120 litrów,

2) 23,00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 240 litrów,

3) 65,00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 1100 litrów,

4) 11,00 zł. ( brutto) za odbiór odpadów komunalnych z jednego worka

o pojemności 120 litrów.

-5-


Przyjęto także stawkę opłaty za odbiór i transport 1m3 nieczystości ciekłych

w wysokości 40,00 zł. Opłaty, o których mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach za usługi świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwalone przez Radę Gminy stawki za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych szamb wejdą w życie po 14 dniach od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Nr XV/84/2007 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze – głosami 12 “za”.

Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną

w Międzyrzeczu w działce nr 27/20 o pow. 0,1075 ha, jako przynależną do nieruchomości

o numerach: 27/17, 27/18 i 27/19 , po 1/3 części udziału na rzecz najemców tych nieruchomości.


Nr XV/85/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – głosami 12 “za.

Wyrażono zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego

w Szczecinie – Filii w Koszalinie następujących nieruchomości:

Miejscowość Sławoborze:

/ działka nr 379 o pow. 0,38 ha – przeznaczona na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej,

Miejscowość Powalice:

/ udział 1/2 części działki nr 234/2 o pow. 0,26 ha – przeznaczony na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


Ad. 5

Zapoznano się informacją o działalności Wójta Gminy za rok 2007.

Dodatkowo Wójt Gminy poinformował o zamiarze utworzenia przy urzędzie gminy

3-osobowej grupy remontowo-budowlanej oraz o zamiarze zatrudniania w tym celu dwóch pracowników obsługi ( palaczy ) z Zespołu Szkół Publicznych. Mówił o problemach

w wytypowaniu osób do prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych.

Zaapelował do radnych i sołtysów o wskazanie zadań ze swoich terenów, które można byłoby wykonać sposobem gospodarczym. Dodał także, że realizacja zadań gminnych

w przyszłym roku będzie uzależniona od ilości otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy skierowań na zatrudnienie bezrobotnych. Złożył dodatkową informację o przeprowadzonych pracach remontowych na drogach gminnych, wykonanych sposobem gospodarczym, zrealizowanych przez urząd we własnym zakresie i przy udziale zatrudnionych bezrobotnych. Zawiadomił także o ubezpieczeniu od następstw wypadków na drogach

gminnych. Opowiadając na pytanie radnej p. Elżbiety Żebrowskiej odnośnie

uzyskanych efektów na złożone wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych,

zapewnił, że urząd gminy będzie zabiegać o środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne,

ponowi próbę pozyskania środków na dokończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół i, że obecnie oczekuje na wytyczne do sporządzenia wniosków o dofinansowanie. Poinformował również o kolejnym projekcie przygotowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, do którego przystąpi gmina i dotyczy termomodernizacji obiektów

-6-


użyteczności publicznej na terenach gminy zrzeszonych w związku.


Ad. 6

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej RG Sławoborze na pierwsze półrocze

2008 rok - stanowiący załącznik do protokołu.


Ad. 7

Radny p. Jerzego Gajewski zaprotestował przeciwko utworzonym grupom taryfowym

dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Sławoborze. Radny ponadto uważa , że Dom Pomocy w Krzecku, gdzie zamieszkują i są zameldowani mieszkańcy naszej gminy, należałoby przyporządkować do grupy odbiorców określonych w punkcie I. Oświadczył również, że uwalnianie dopłat

do cen wody i ścieków powinno mieć okres długofalowy, natomiast odbiorców usług należałoby traktować równo. Przypomniał także, że w monecie przekazywania obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Sp. MWiK zapewniano radę o dopłatach z budżetu gminy do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu Gminy Sławoborze. Następnie skierował do Wójta Gminy propozycję zakupienia laptopów

dla radnych, którzy mogliby dzięki temu otrzymywać i odczytywać materiały drogą elektroniczną. Zdaniem pomysłodawcy miałoby to ograniczyć pieniądze wydawane

na przygotowanie i dostarczanie dokumentów będących przedmiotem obrad organów gminy.


Z kolei radny p. Marek Kuźma zaproponował, aby w przyszłym roku opracować

regulamin nadawania tytułu “Honorowego Obywatela Gminy Sławoborze”.

Natomiast Wójt Gminy powołanie stowarzyszenia promowania osób, które swoją

postawą, jak i pracą dążą do sukcesu.


Natomiast radny Dariusz Boruta, dopytując o sfinansowanie paczek noworocznych

dla dzieci z Białego Zdroju, otrzymał od Wójta Gminy zapewnienie pokrycia kosztów

ich zakupu. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy przedłożyć pracownikowi

UG p. Elżbiecie Peszczyńskiej listę dzieci z sołectwa.

 

Sołtys Sołectwa Powalice wystąpił z wnioskiem o naprawę przepustu przy drodze

gminnej Powalice-Międzyrzecz. Spływająca z niesprawnego przepustu woda obladza jezdnię, a następstwem tego są utrudnienia w przejeździe. Wnioskodawca p. Bogusław Tyma prosił o wyjaśnienie sprawy i przystąpienie do naprawy przepustu celem zagwarantowania uczestnikom ruchu bezpiecznego przejazdu.


Przewodnicząca Rady zwróciła się do uczestników sesji z prośbą o składanie

propozycji do planu pracy rady na kolejny rok.


Ad.8

Przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XV posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.


Na tym protokół zakończono.