Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XIV_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze w dniu 28 listopada 2007 roku

 

Sławoborze, 03 grudnia 2007r.

 

RG-0052/14/07


Protokół Nr XIV/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze

w dniu 28 listopada 2007 roku.


Sesja odbyła się w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu i trwała

od godz. 12 30 do godz. 14 40 . W obradach rady uczestniczyli radni Gminy Sławoborze

wg załączonej listy obecności ( nieobecny p. Waldemar Łuc ).

Ponadto w sesji udział wzięli:

1/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,

2/ Sekretarz Gminy p. Cz.Sobieraj,

3/ Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel,

4/ Radny Powiatowy p. Jacek Firmanty,

5/ Przewodniczący Rad Sołeckich wg załączonej listy obecności,

6/ Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak.

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska, stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie poddała pod głosowanie nw. porządek obrad – zatwierdzony głosami 14 “za”:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacje dot. oświadczeń majątkowych radnych gminy, przewodniczącej rady,

wójta gminy i pracowników samorządowych.

4. Informacja dot. prawa użytkowania wieczystego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących

od 01 stycznia 2008 roku na terenie Gminy Sławoborze,

- określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy

Sławoborze,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia

podatku rolnego w 2008 roku na terenie Gminy Sławoborze,

- pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

za inkaso,

- powiadomienia Skarbnika i Sekretarz Gminy o obowiązku złożenia

oświadczenia lustracyjnego,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

w Gminie Sławoborze, pod nazwą “ Słowenkowo- gazociąg przesyłowy”.

6. Informacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich

Gminy Sławoborze na lata 2007-2013.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

-1-


Ad. 2

Głosami 14 “za” przyjęto protokół z poprzedniej sesji rady - odbytej 24 października br.


Ad. 2

Nie złożono interpelacji i zapytań.


Ad. 3

Nie wniesiono uwag do informacji o oświadczeniach majątkowych radnych

gminy, przewodniczącego rady gminy, wójta gminy i pracowników samorządowych – jako wykonanie dyspozycji zawartej w art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym. Informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych

oraz analizę Urzędu Skarbowego w Białogardzie – załączono do protokołu.


Ad. 4

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy wysłuchała informacji o prawie użytkowania wieczystego. Informację w tej sprawie złożył insp. ds. rolnictwa

Jerzy Sobierajski. Wynika z niej, iż na terenie gminy jest 46 podmiotów posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sławoborze, a w tym 39 stanowiących osób fizycznych i 7 osób prawnych.

Struktura użytkowników wieczystych pod względem przeznaczenia zabudowy

przedstawia się następująco:

/ zabudowane na cele mieszkaniowe – 1

/ zabudowane na cele mieszkaniowo-usługowe ( użytkowe) – 26,

/ zabudowane na cele garażowe – 7,

/ zabudowane na cele inne ( usługowe, handlowe ) - 12.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4 048,90 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz.U.Nr 175 z 12 września 2005 roku

ze zmianami) o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia ustawy użytkownikami wieczystymi

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami,

albo przeznaczonych pod tego typu zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Od 1 stycznia 2008 roku z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości będą mogły wystąpić również osoby fizyczne, które w dniu wejścia

ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw były użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od przeznaczenia , a także:

- w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu

Państwa na podstawie innych tytułów i przed 05 grudnia 1990 roku;

- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu

gruntów na obszarze m.st. Warszawy ( Dz.U.Nr 50, poz. 279).

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogą także wystąpić osoby prawne i fizyczne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnie obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Na podstawie

art. 1 ust. 3 cyt. jak wyżej ustawy z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą też wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 oraz osoby fizyczne i prawne będące

-2-

następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2 ustawy. Od 1 stycznia 2008 roku

za przekształcenie nieruchomości będzie obejmowała wszystkie przekształcenia nieruchomości, a mianowicie zabudowane na cele mieszkaniowe i garażowe

lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę, a także rolne. Znowelizowana ustawa przewiduje bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Na wniosek użytkownika wieczystego, opłaty rozkłada się na raty, na czas nie krótszy

niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż

10 lat. Nieuiszczona część opłaty, czyli rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wojewoda, rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na zastosowanie , innej niż określona w ustawie stopy procentowej. Organ właściwy do wydania decyzji może

udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządowych. Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok,

w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela na jej wniosek 90% bonifikaty

od opłaty, o której mowa w ust. 1 ustawy jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele

mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Osobom fizycznym, które

prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05 grudnia 1990 roku oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek , 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

O 50% obniża się opłatę za przekształcenie nieruchomości lub ich części wpisanych

do rejestru zabytków. Organ właściwy może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia

przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczyć to będzie zbycia na rzecz osoby bliskiej

w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty , za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Opłata za przekształcenie nieruchomości jest naliczana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Natomiast bonifikata od opłaty na podstawie uchwały rady.

Następnie rozpatrzono ofertę PKP - Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami

w Szczecinie sprzedaży ( za cenę 30 tys. zł ) oraz nieodpłatnego przekazania na mienie gminy nieruchomości gruntowych po linii wąskotorowej Gościno-Sławoborze-Lepino- Rokosowo. Po jej przeanalizowaniu, wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonych:

- nr 59 o pow. 1, 4900 ha w obrębie Rokosowa,

- nr 22 o pow. 0,4000 ha w obrębie Lepino,

- nr 158 o pow. 1,6200 ha w obrębie Stare Ślepce,

- nr 107 o pow. 0,3600 ha w obrębie Sławoborze,

- nr 656 o pow. 0,9900 ha w obrębie Sławoborze,


-3-


- nr 123 o pow. 0,0600 ha w obrębie Sidłowo.

Na nieruchomości oznaczonej nr 656, zlokalizowanej przy ulicy Lepińskiej

i na wysokości stadionu sportowego, gmina zamierza wykonać parking.

Z przyczyn finansowych odstąpiono od zakupu nieruchomości oznaczonej

nr 23/1 o pow. 10,1800 ha w obrębie Lepino.


Ad. 5

Podjęto następujące uchwały:


Nr XIV/71/2007 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących

na terenie Gminy Sławoborze - głosami 12 “za”, 1 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się”.

W 2008 roku stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

1) od gruntów za 1m2 powierzchni:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni

wodnych – 3,54 zł.,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego - 0,13 zł., w tym będących we władaniu emerytów i rencistów -

0,10 zł.,

2) od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych - 0,42 zł.,

b) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15,00 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanego

materiału siewnego – 6,03 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych – 3,60 zł.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatności statutowej działalności

pożytku publicznego 5, 53 zł. oraz od budynków lub ich części będących

w posiadaniu:

* rolników – emerytów i rencistów – 2,80 do 20 m2

* pozostałych emerytów i rencistów – 3,20 zł.

3) od budowli 2,00%

Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte zostaną:

1) budynki gospodarcze lub ich części powyżej 20m2 powierzchni użytkowej

będące w posiadaniu osób, które przekazały gospodarstwa rolne w zamian

za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej,

2) grunty i budynki lub ich części wymienione w poz. 1 i 2 projektu uchwały zajęte

na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy,

3) grunty i budynki stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne

osobom trzecim,

4) budowle, o których mowa w § 1 pkt. 3 projektu uchwały, stanowiące własność

gminy i będące w jej użytkowaniu,

5) nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie

-4-


ochrony przeciwpożarowej.

Przyjęte w uchwale stawki podatkowe na 2008 rok są wyższe od stawek ubiegłorocznych średnio o 4%. Nowością od przyszłego roku podatkowego będzie opodatkowanie gruntów

i budynków lub ich części będących we władaniu emerytów i rencistów.

Podatek dla tej grupy podatników naliczany zostanie wg stawek określonych

w § 1 pkt 1 lit. “c” pkt 2 lit “e”.

 

Nr XIV/72/2007 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

na terenie Gminy Sławoborze głosami 14 “za”. Stawki podatku od środków transportowych wzrosły od stawek podatku obowiązującego w 2007 roku średnio o 5 procent.

Zróżnicowano je wg katalogu pojazdów i dopuszczalnej masy w tonach, jak i wg liczby osi. Wyszczególnione one zostały w części tabelarycznej – załączonej do uchwały.

Podatek będzie płatny w dwóch ratach – bez wezwania – do 15 lutego i 15 września. Zwolnieniem z podatku podlegać będą pojazdy będące własnością gminy.

 

Nr XIV/73/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na terenie Gminy Sławoborze

głosami 13 “za”, przy 1 “przeciw”. Obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną

jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku - opublikowaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2007r., ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 77, poz. 831-

z kwoty 58,29 zł. za dt żyta na kwotę 48 za dt żyta. Na podstawie tej wartości naliczany będzie podatek rolny, który w przyszłym roku za jeden hektar przeliczeniowy wyniesie

120 zł.

 

Nr XIV/74/2007 w sprawie pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

za inkaso głosami 12 “za”, przy 2 “przeciw”. Uchwała porządkuje i uaktualnia dotychczas obowiązującą uchwałę rady gminy z 07 listopada 1996 roku. Ponadto określa sposób pobierania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wyznacza również osoby uprawnione do ich przyjmowania oraz określa wysokość stawki procentowej do ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso. W uchwale uwzględniono poprawkę do projektu uchwały, zgłoszoną w imieniu Komisji Budżetowej przez przewodniczącego tej komisji

p. M.Kuźmy i popartą przez Przewodniczącą Rady oraz radnego Dariusza Borutę.

Poprawka dotyczyła uwzględnienia w § 2 sołectwa Sławoborze.

Za jej przyjęciem opowiedziało się 12 radnych. Dwóch radnych było przeciw.

Wskutek zmiany § 2 otrzymał brzmienie: “Na inkasentów wyznacza się sołtysów

w sołectwach: Słowieńsko, Biały Zdrój, Poradz, Jastrzębniki, Słowenkowo, Krzecko, Ślepce, Rokosow, Sidłowo, Ciechnowo, Mysłowice, Powalice, Międzyrzecze

i Sławoborze”. Do protokołu załączono projekt uchwały Wójta Gminy wyłączający

z poboru w drodze inkasa sołectwo Sławoborze z powodu istnienia punktu BS,

w którym mieszkańcy dokonują wpłat podatku bez opłat prowizyjnych.


Nr XIV/75/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarz Gminy

o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego głosami 14 “za”. Rada Gminy

zawiadomiła Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85,

-5-

poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242) w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia uchwały. Nie złożenie w terminie ustawowym oświadczenia lustracyjnego, licząc od dnia doręczenia powiadomienia, będzie skutkować pozbawieniem

funkcji publicznej z mocy prawa z dniem upływu terminu do złożenia tego oświadczenia.


Nr XIV/76/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w Gminie Sławoborze, pod nazwą “ Słowenkowo- gazociąg przesyłowy” głosami 14 “za”. W/w uchwała będzie obowiązywać po upływie 30 dni

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Ad. 6

Zapoznano się z “Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013”. Lokalny Program Rewitalizacji jest kompleksowym programem działań mających na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych

i współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest również dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 3 - “ Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”- Działanie “Odnowa i rozwój wsi”. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze obejmuje obszar całej gminy. Diagnozuje jej stan, jak również określa zróżnicowanie poszczególnych sołectw pod względem problemów społecznych

i gospodarczych. Integralną częścią Planu jest pięć załączników – Planów Odnowy Miejscowości Gminy Sławoborze”, w których zaplanowano działania inwestycyjne zgodnie z kierunkami gminy, a mianowicie:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowieńsku,

- remont Kościoła w Słowieńsku,

- adaptacja budynku na świetlicę wiejską oraz urządzenie placu zabaw w Sidłowie,

- remont kościoła w Jastrzębnikach,

- budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na stadionie sportowym w Sławoborzu

- remont świetlicy wiejskiej w Rokosowie,

- remont kościoła w Rokosowie.

Program określa również efekty realizacji projektów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć. Poprzedzony został konsultacjami społecznymi z różnymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Jest dokumentem otwartym, w razie potrzeby będzie aktualizowany. Główne zadania i projekty wynikające z planu odnowy udostępnione

zostaną zainteresowanym radnym i sołtysom. Do planów szczegółowych, w zależności

od zakresu robót, potrzebne będą kosztorysy inwestorskie oraz pełna dokumentacja techniczna do uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wnioski o dofinansowanie zadań przekazane zostaną do odpowiednich programów. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze w przyszłym roku zostanie uaktualniony o dodatkowe zadania inwestycyjne. W dalszej części spotkania Wójt Gminy poinformował o nowo przyjętym pracowniku ds. promocji gminy, o osiągnięciach tego pracownika w poprzednim zakładzie pracy i znajomości tematu na zatrudnionym stanowisku. Następnie odniósł się do propozycji radnego powiatowego p. Jacka Firmantego uwzględnienia w programie lokalnym remontu zabytkowego kościoła w Mysłowicach. Dodatkowo wyjaśnił, że na etapie wstępnego opracowywania planu zadanie to nie zostało zgłoszone i, że decyzja o jego realizacji jest w kompetencji rady gminy. Zaznaczył również, że na remont kościoła

-6-


potrzebne są duże środki finansowe i, że dotacje unijne nie pokrywają pełnych kosztów zadań, co wiąże się z zabezpieczeniem środków własnych. Zwrócił także uwagę na niedostateczne środki finansowe w stosunku do potrzeb, a dowodem na takie potwierdzenie są brakujące środki na remonty dróg. Omówiono również propozycję opracowania projektu na utworzenie ośrodka przedszkolnego na terenie gminy, o który wnioskowała radna p. Elżbieta Żebrowska. Odnosząc się do niej Wójt zapewnił, że temat utworzenia takiej placówki w gminie jest mu bliski i, że jeśli tylko pojawi się szansa pozyskania środków

pozabudżetowych na realizację tego przedsięwzięcia to podjęte zostaną odpowiednie działania. Dodał również, że utworzenie ośrodka przedszkolnego wymaga zabezpieczenia bazy lokalowej, która zdaniem wójta powinna być tania w eksploatacji.

Przedstawił także pomysł powrócenia w przyszłości do rozpatrzenia oferty złożonej

przez p. Andrzeja Gołasia w kwestii odkupienia budynku przy ul. Świdwińskiej na potrzeby samorządu. Kończąc radny p. Marek Kuźma podpowiedział,a jednocześnie sugerował utworzenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych – tak jak to funkcjonuje przy szkole w Karwinie, Gmina Karlino.


Ad. 7


/ Wójt Gminy poinformował o podpisanej umowie z wykonawcą robót

na dokończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt dokończenia zadania wyniesie ponad

5.000.000 zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się na wrzesień 2008 roku.

Kolejna informacja Wójta dotyczyła kolejnych wizyt przedstawicieli firm poszukujących

na terenie naszej gminy terenów pod budowę elektrowni wiatrakowych.

Zawiadomił również o odchodzących w przyszłym roku z pracy pracowników UG

na emerytury, w tym Skarbnika Gminy i Kierownika USC. Zapowiedział, a jednocześnie uzasadnił potrzebę zatrudnienia od 01 grudnia 2007 roku dodatkowej osoby do pracy

w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zasygnalizował o problemach kadrowych w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu ( brak polonisty, anglisty) oraz zawiadomił o naborze pracownika do pracy na stanowisku głównej księgowej w szkole. Poinformował także

o problemach finansowych i technicznych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Przekazał także informację skierowaną do mieszkańców gminy o sankcjach za pozbywanie się odpadów bytowych niezgodnie z przepisami ustaw

oraz planowanej kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zapowiedział przedłożeniu radzie gminy informacji z działalności urzędu

i wykonanych zadań. Poinformował również o wyegzekwowanej zaległości podatkowej

od Spółdzielni Eksploatacyjnej w Sidłowie w formie przejęcia budynku byłej kotłowni osiedlowej, co wiązać się będzie z ustanowieniem kierunków jego przeznaczenia. Przypomniał o wniosku złożonym w Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie nieodpłatnego przekazanie na mienie gminy dziewiętnastu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy. Udzielił też informacji o efektach pracy osoby zatrudnionej

na stanowisku “Animatora Pracy”. Powiadomił również o skierowaniu w najbliższym terminie najemcom komunalnych lokali mieszkalnych oferty sprzedaży lokali gminnych. Ponadto Wójt Gminy zapewnił sołtysa Międzyrzecza p. Zenonę Więch o zabezpieczeniu środków finansowych w projekcie budżetu gminy Sławoborze na 2008 rok na remont świetlicy wiejskiej w tym sołectwie. Zadeklarował zapoznać się ze sprawą dowozu, a tym samym uczęszczania dzieci z terenu Międzyrzecza do placówki szkolnej w Sławoborzu

i przedstawienia tej propozycji - złożonej przez radnego powiatowego p. Jacka Fimrantego

-7-


- Dyrektorowi Zespołu Szkół. Przedstawił informację o utrzymaniu dróg gminnych i ich remontach.


/ Uczestniczący w sesji radny Rady Powiatu Świdwin p. Jacek Firmanty

poinformował o środkach na remonty dróg powiatowych. O planowanej przebudowie drogi powiatowej Sławoborze – Rąbino, przewidzianej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu, oraz przebudowie w latach 2008 – 2009 drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku

od skrzyżowania z drogi krajowej nr 6 do Świdwina. Przyjęto także do wiadomości dodatkową informacji Wójta Gminy dot. modernizacji w/w drogi wojewódzkiej.

Po jej wysłuchaniu ustalono, że Urząd Gminy ( na wnioski zgłoszone w trakcie sesji

przez radnych p. Elżbiety Żebrowskiej i p. Jacka Firmantego ) wystąpi z pismem

do Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie o załatanie dziur w jezdni w obrębie skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z ulicą Białogardzką oraz ( na wniosek radnego p. Jerzego Gajewskiego) o zajęcie stanowiska

w sprawie poprawienia nawierzchni drogi na odcinku Sławoborze-Krzecko-Dołganów

lub całkowitego jej wyłączenia z ruchu pojazdów z powodu jej złego stanu technicznego.

 

/ Na wniosek radnego p. Marka Kuźmy do udziału w sesji rady poproszony zostanie przedstawiciel Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty celem przedstawienia osiągnięć

oraz zamierzeń stowarzyszenia na rozwój gmin zrzeszonych w związku.

Ponadto zapoznano się z informacją radnego p. Marka Kuźmy o wypracowanych

na jego wniosek zasadach uczestniczenia gmin w projektach realizowanych

przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady zakończyła

XIV sesję Rady Gminy Sławoborze.

 

Na tym protokół zakończono.