Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XIII_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej 24 października 2007r.

 

Sławoborze, 29 października 2007r.


RG-0052/13/07


Protokół Nr XIII/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej

24 października 2007r.

W obradach sesji uczestniczyli:

1. Radni Gminy Sławoborze ( nieobecni p. Jadwiga Nowakowska i p. Tadeusz

Stroczyk ).

2. Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach.

3. Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel.

4. Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.

5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu p. Grażyna Zakonek.

6. Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak.

7. Radca prawny gminy p. Agnieszka Jakierowicz.

7.Sołtysi Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności.

8. Mieszkańcy Sidłowa.

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1440 . Sesję otworzył i zamknął

Wiceprzewodniczący Rady p. Czesław Łyskawka. Prowadzący obrady rady, stwierdził,

że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające

na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. Następnie przedstawił poniższy porządek obrad sesji – zatwierdzony przez radę jednogłośnie:

1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze

w pierwszym półroczu 2007 roku.

4. Informacje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

dot. bieżącej działalności jednostki oraz gminnych programów dla Gminy Sławoborze

na lata 2007-20015.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia: “Gminnego programu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015 “ oraz “Gminnego programu systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015”,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości

jednego punktu w złotych,

- zapewnienia pomocy finansowej Spółce z o.o. “Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

z siedzibą w Kołobrzegu przy realizacji projektu “Zintegrowana gospodarka wodno-

ściekowa w dorzeczu Parsęty”,

- zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Sławoborze,

-1-

- wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieograniczonym lokali użytkowych

w budynku byłej szkoły filialnej w Mysłowicach wraz z przynależnymi

pomieszczeniami w piwnicy, budynku gospodarczym i udziałami w gruncie,

- dokonania komunalizacji nieruchomości niezabudowanej na mienie gminy

( miejscowość Zagrody – grunty zadrzewione LZ-RV park w działce Nr 20

o pow. 0,6353 ha),

- udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu

oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży,

- nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.

6. Przyjęcie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.


Ad. 1

Przyjęto jednogłośnie protokoły z ostatnich sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia

i 12 września 2007 roku.


Ad. 2

Głos zabrali:


Radny p. Dariusz Boruta dopytywał o sposób rozwiązania problemu mieszkańców Białego Zdroju podniesienia ciśnienia wody w wodociągu, jak również o finał załatwienia petycji mieszkańców Ciechnowa odnośnie działalności miejscowej kopalni gazu. Opowiadając na powyższe zapytania, Wójt Gminy zawiadomiło o przekazaniu

problemu ciśnienia wody do rozpatrzenia przez właściciela wodociągu, tj. Gminę Świdwin. Skargę mieszkańców Ciechnowa przesłano do Starostwa Powiatowego

w Świdwinie, a ta z kolei wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w czerwcu br. Uczestniczył w niej Wójt Gminy. Wykonana analiza stężenia siarkowodoru w powietrzu nie potwierdziła przekroczeń. Stężenie siarkowodoru mieści się w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Przyczyną nieprzyjemnych zapachów jest gaz uwalniający się podczas wydobywania ropy naftowej.

Na jego uciążliwość wpływa kierunek wiatru. Dodatkowo zawiadomił, że o wynikach kontroli informował wcześniej właściciela nieruchomości, położonej w obrębie Ciechnowa. Przekazał też informację pracownika kopalni o kończącym się złożu ropy,

a w związku z tym o samo rozwiązaniu się w niedługim czasie problemu uciążliwego zapachu. Zaznaczył również, że do budżetu gminy od tej kopalni wpływa ok. 200 tys. zł. rocznie podatku od nieruchomości.


Radny p. Marek Zygmunt dopytywał o termin odnowienia przystanku autobusowego

w Sidłowie, o który prosi od miesiąca. Zwrócił się również do Wójta z wnioskiem

o dobudowę dodatkowych lamp na terenie wsi Sidłowa – zgodnie z wcześniejszymi

obietnicami. Wskazał miejsca nieoświetlone, a tym samym niebezpieczne dla mieszkańców tej miejscowości. Zwrócił też uwagę na założone bez uzgodnień z radą

-2-

dodatkowej lampy przy budynku hali sportowej. Odnosząc się do wystąpienia radnego, Wójt zaprzeczył składaną mieszkańcom Sidłowa deklarację dobudowy lamp na terenie

tej wsi, obiecywał jedną lampę i taka została założona. Dodał, że ze względów technicznych montaż kolejnych lamp w tej wsi jest niemożliwy. Następnie uzasadnił założenie lampy na terenie budowy hali sportowej, o którą wnioskowała miejscowa jednostka policji, gdyż w grę wchodziło bezpieczeństwo dzieci, a także znajdującego

się na tym terenie mieniu ( fakt ten potwierdził Kierownik Posterunku Policji,

p. Sylwester Karolczak). Wójt ponownie apelował do uczestników sesji o zgłaszanie spraw ze swoich terenów bezpośrednio do pracowników urzędu gminy. Takiego samego zadania jest Wiceprzewodniczący Rady p. Czesław Łyskawka. Natomiast w przekonaniu radnego p. Marka Kuźmy, wystarczy je przyjąć, a następnie wszcząć odpowiednią procedurę. Ponadto w/w radny odniósł się do informacji Wójta o kończącym się złożu ropy, którą jest zaskoczony. Przypomniał, że w 1999 roku wybudowano kopalnię gazu,

a trzy lata później oddano do eksploatacji kopalnię ropy i, że wcześniej zapewniano władze lokalne o złożu ropy na okres co najmniej 10 lat. Dziś jego termin jest krótszy. Mając to na uwadze, radny wystąpił do Wójta o przyjrzenie się tej sprawie, istotnej

dla gminy na dotychczasowe wpływy do budżetu gminy z tytułu działalności kopalni.


Radna p. Beata Stosio podziękowała Wójtowi Gminy za podcięcie gałęzi drzewa rosnącego przy kościele w Słowieńsku, gdzie występowało zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zagrożenie pożarowe. Podziękowała także za przekazany opał

do rodzin ze Słowieńska, pozyskany z przycinki drzew.


Wójt zapewnił radnych i sołtysów o gotowości niezwłocznego przystąpienia do realizacji ich postulatów, gdzie nie występują przeszkody techniczne i finansowe.


Radny Jerzy Gajewski, dziękując za przekazaną opinię prawną, spodziewa się od Wójta Gminy właściwego postępowania z padłą zwierzyną leśną. W oparciu o nią ma nadzieję,

że na zawsze zniknie problem usuwania martwej zwierzyny dziko żyjącej z terenu naszej gminy. Pozostaje tylko kwestia doprecyzowania systemu powiadamiania odpowiednich służb tak aby zwierzyna została szybko i sprawnie zabrana, a także przepływu informacji

o jej stracie. Dodatkowo radny poinformował o sposobie postępowania z takimi przypadkami na terenie samorządu kołobrzeskiego. Zawiadomił również, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w momencie powzięcia informacji o padłej zwierzynie podejmie odpowiednie działania przewidziane prawem i zobowiąże właściciela terenu

do niezwłocznego jej usunięcia w sytuacji, gdy nie będzie realizowane w/w zadanie.

Radny zobowiązał się do udzielenia najdalej idącej pomocy w rozwiązywaniu

tych problemów. Wójt Gminy podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko.


Ad. 3

Nie wniesiono uwag do informacji Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze w pierwszym półroczu 2007 r. Budżet Gminy zrealizowano w sposób następujący:

- planowane dochody w wysokości 10 078 577, 63 zł., zrealizowano na kwotę

-3-

5 434 927, 46 zł., co stanowi 53,9% planu,

- planowane wydatki w wysokości 11 846 037,63 zł. zrealizowano w wysokości

4 896 608,00 zł., co stanowi 41,33% planu,

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 2 294 474,00 zł. zrealizowano na kwotę

456 906,30 zł., co stanowi 19,9% planu.

Przychody wykonano na kwotę 867 460,61 zł. Okres sprawozdawczy budżetu zamknął

się nadwyżką w kwocie 538 319,46 zł. Wynik finansowy ustalono na kwotę 38 319,45 zł.

Dług publiczny na okres sprawozdawczy wyniósł 1 658 000,00 zł.

Natomiast wskaźnik długu publicznego wyniósł 16,45%. Wykonanie budżetu za w/w okres sprawozdawczy pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie, ( uchwałę Nr CV/261/Z/2007 Składu Orzekającego RIO z dnia 07 września br. w tej sprawie). Wykonanie planu finansowego gminy i jednostek organizacyjnych gminy przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej - załączono do protokołu sesji.


Ad. 4

Zapoznano się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sławoborzu. Przedstawiła ją Kierownik GOPS p. Grażyna Zakonek .

W/w jednostkę powołano do realizacji zadań pomocy społecznej. Decyzją Rady Gminy realizuje ona również wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, a od 01 stycznia 2008 roku realizację zadań zawartych w ustawie o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii. Do podstawowych zadań jednostki należy w szczególności :

* Dodatki mieszkaniowe – plan na 2007 rok 100 tys. zł. - wykonanie do obecnej chwili

55.812 zł.

* Świadczenia rodzinne - zadanie realizowane od 01 maja 2004 roku.

W ramach tego zadania dokonywane są wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków

z tytułu: 1) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

2) urodzenia dziecka, 3) jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia dziecka,

4) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

na skutek ustawowego jego pobierania, 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego, 6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem jego

zamieszkania, 7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz rozpoczęcia

roku szkolnego.

* Świadczenia pielęgnacyjne – przysługujące osobom, które nie mogą lub rezygnują

z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym

dzieckiem. Z tej formy pomocy korzysta 12 osób.

* Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacane są osobie niepełnosprawnej w stopniu

umiarkowanym lub znacznym w kwocie 153 zł. Z zasiłków rodzinnych do obecnej

chwili skorzystało 421 rodzin na co wydatkowano 1.150.647 zł. na plan 1.856.000 zł.

* Zasiłki alimentacyjne – przyznawane na podstawie wniosku złożonego u komornika

wraz z wyrokiem Sądu o wysokości przyznanych alimentów zasądzonych na rzecz

dziecka. Z zaliczek skorzystało 23 rodziny na kwotę 74.643 zł.

Pomoc społeczna realizowana jest w ramach dwóch źródeł, tj. w oparciu o środki budżetu państwa i samorządu. Obecnie typowymi zadaniami zleconymi są zasiłki stałe, wypłacane

-4-

pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód lub dochód w rodzinie na członka rodziny jest niższy niż kryterium dochodowe i w przypadku osoby samotnej jest to kwota 477 zł., natomiast członka rodziny 351 zł. Na dzień dzisiejszy zasiłek stały pobiera

36 osób, a na wypłaty tych świadczeń wydano 96.216 zł. i w tej grupie świadczeń nastąpił wzrost. Do zadań obowiązkowych należy zasiłek okresowy - świadczony osobom oraz

rodzinom ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

W przypadku naszej gminy z tego świadczenia skorzystało 176 rodzin, a powodem

udzielenia pomocy było bezrobocie i na ten cel wydatkowano 160.606 zł.

Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym, finansowany z budżetu państwa.

Do kwietnia br. z zasiłków okresowych korzystało do 130 rodzin, od maja br. z tej formy

pomocy korzysta do 40 rodzin miesięcznie. Nastąpił też spadek osób kwalifikujących

się i ubiegających się o zasiłki z pomocy społecznej. Powodem tego było utworzenie stanowiska pracy ds. aktywizacji osób bezrobotnych, wyjazd wielu osób za granicę,

a także wzrost ofert pracy. Zadaniem pracownika ds. aktywizacji osób bezrobotnych

było znalezienie pracy dla osoby bezrobotnej i umówienie z pracodawcą.

Poza tym pracownicy socjalni GOPS-u spisywali kontrakty z bezrobotnymi.

Ponadto 224 rodziny skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków,

dofinansowanie do kosztów leczenia, opału i odzieży. Na ten cel wydano 43.812 zł.

Zasiłków specjalnych celowych udzielono 48 osobom na kwotę 11.739 zł.

Najszerszą pomocą objęto dzieci i młodzież szkolną i do ostatniej chwili skorzystało

z niej 384 dzieci. W ramach tej pomocy świadczone są dla nich posiłki w placówkach szkolnych. Ponadto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu pozyskano środki na doposażenie stołówki w kwocie 12 tys. Na realizację tego zadania otrzymano środki z budżetu państwa – plan wynosi 327.000 zł., z tego 20% to środki własne gminy 65.400 zł. Ośrodek realizuje także pomoc w zakresie usług opiekuńczych, w obecnej chwili obejmuje 19 środowisk. Odpłatność za jedną godzinę usługi wynosi 8,00 zł., z tego świadczeniobiorca wpłaca tylko procent, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Również od 01 października br. uruchomiono specjalistyczne usługi opiekuńcze, obejmujące opieką dzieci autystyczne.

W celu większej skuteczności działania jednostki - w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy - utworzono dwa stanowiska pracy tj. ds. aktywizacji bezrobocia oraz

ds. osób niepełnosprawnych. Zadaniem tego ostatniego pracownika jest rozeznawanie osób niepełnosprawnych, przeprowadzanie ankiet, pozyskiwanie środków i programów

dla niepełnosprawnych. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poza stałymi

zadaniami z zakresu opieki społecznej, zorganizował piknik integracyjny, Dzień Seniora,

prowadzi zbiórkę odzieży oraz wydaje żywność. Wystąpił też z inicjatywą utworzenia przy jednostce stowarzyszenia, które będzie występować o środki pozabudżetowe na realizację zadań o charakterze pomocy społecznej. W dalszej części spotkania Kierownik GOPS przedstawiła gminne programy profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną, a także przemocą na lata 2007-20015 . Poinformowała też o zasadach polityki społecznej, wg których opracowano w/w programy – stanowiące załączniki do uchwały rady gminy

w tej sprawie. W programach tych uwzględniono cele i zadania jednostki na najbliższe

lata. Ich przyjęcie to możliwość ubiegania się o środki z programów unijnych i innych

-5-

dostępnych. Następnie przedstawiła propozycję utworzenia przez ośrodek pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy, który mieściłby się w obecnej Szkole Podstawowej przy ul. Leśnej w Sławoborzu. Byłaby to placówka dziennego pobytu, czynna w dni robocze i w godzinach od 8 00 do 20 00 . Środki na modernizację i adaptację budynku pochodziłyby z budżetu wojewody, czyli zadań zleconych w 90%.

Przedstawiła także zasady funkcjonowania i utrzymania planowanej placówki z chwilą rozpoczęcia jej działalności. Zapewniła, że jego utrzymanie będzie finansowane ze środków Wojewody ( koszt gminy to ok. 10% kosztów ogólnych ). W ramach niej utworzone zostałoby także przedszkole integracyjne, stołówka, warsztaty terapii zajęciowej, świetlica terapeutyczna i mieszkanie chronione. Z działalności tego ośrodka będą mogli korzystać seniorzy, a także organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Utworzenie tej placówki wiąże się z powstaniem nowych stanowisk pracy.

Kończąc zawiadomiła o pozytywnej współpracy z Wójtem Gminy i o jego przychylności do składanych przez jednostkę propozycji, a następnie zwróciła się do Rady Gminy

z prośbą przekazania budynku szkolnego na działalność ośrodka pomocy społecznej. Takie zapewnienie wraz ze wstępnym kosztorysem należy przekazać

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada Gminy wysłuchała opinii

- pozytywne – Wójta Gminy co do złożonej propozycji Kierownika GOPS.

Wysłuchała także pozytywnej oceny Wójta o pracy Kierownika jednostki i pracowników ośrodka pomocy. Głosami 13 ”za”, wyraziła wolę przekazania w/w budynku szkolnego

na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Ostateczne jego przekazanie nastąpi w drodze

uchwały rady i jest uzależnione od przeniesienia oddziałów szkolnych do budynku głównego Zespołu Szkół przy ul. Lipowej w Sławoborzu.


Ad. 5

Podjęto nw. uchwały ( w głosowaniu nie uczestniczył radny p. Leon Książek,

a przy podejmowaniu uchwały Nr XIII/70/2007 radny Jerzy Gajewski):


Nr XIII/62/2007 w sprawie przyjęcia: “Gminnego Programu Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015 “ oraz “Gminnego Programu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015” - głosami 12”za”. Na ich podstawie będzie realizowana polityka społeczna na terenie Gminy Sławoborze. Gminne programy są integralną częścią

strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sławoborze

na najbliższe i kolejne lata.


Nr XIII/63/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu, określająca najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości - 545,00 zł. i wartość jednego punktu - 5,50 zł. Uchwałę przyjęto głosami 12 “za”.

 

-6-

Nr XIII/64/2007 w sprawie zapewnienia pomocy finansowej spółce “Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu

przy realizacji projektu “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” współfinansowanego z FS - głosami 12 “za”. Uchwała ma charakter intencyjny i nie wywołuje dla Gminy Sławoborze skutków określonych w ustawie z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych w postaci zamieszczenia w budżecie samorządu jakichkolwiek kwot po stronie wydatków. Uchwała jest natomiast zabezpieczeniem dla Spółki jako jedno z kilku rozpatrywanych źródeł dofinansowania inwestycji na terenie Gminy, realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w tytule uchwały poprzez

emisję obligacji i zabezpieczenie ich wykupu poprzez dopłaty do spółki na wyodrębnione konto bankowe. Rada zapoznała się z informację Wójta o realizacji zadań inwestycyjnych

na terenach gmin objętych projektem.


Nr XIII/65/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - głosami 12 “za”.


Nr XIII/66/2007 w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze- głosami 12 “za”.

Przedmiotem zamiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sławoborze” jest dostosowanie jego ustaleń do zamierzonej inwestycji budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Płoty-Karlino-Koszalin. Integralną częścią

-6-

uchwały Rady w tej sprawie są:

- projekt studium sporządzony w ujednoliconej formie z wyróżnieniem dokonanych

zmian – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu

zmiany studium – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki do uchwał są do wglądu na stanowisku ds. inwestycji.


Nr XIII/67/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości - głosami: 7”za”, przy 5 “wstrzymujących się”. Uchwała zakłada zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Mysłowic, stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości, a dokładnie dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 207,30 m2 w budynku byłej szkoły filialnej

w Mysłowicach wraz z przynależnymi pomieszczeniami w piwnicy i budynku gospodarczym oraz udziałami w gruncie. Przed jej podjęciem, Rada oddaliła propozycję Wójta Gminy zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Przyjęła natomiast ( głosami: 7 “za”, przy 4 “wstrzymujących się”) poprawkę,

zgłoszoną i uzasadnioną przez Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu p. Marka Kuźmę

( brak wolnych lokali mieszkalnych i polityki gminy co do budowy nowych; sprzedaż

w takim trybie przetargowym nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych).

Poprawka dot. sprzedaży w/w lokali użytkowych w drodze przetargu ograniczonego

-7-

do mieszkańców Gminy Sławoborze. Przyjęła też do wiadomości stanowisko

radcy prawnego gminy o braku podstaw ograniczenia przetargu oraz wyjaśnienie

dot. zasad sprzedaży nieruchomości ANR. Do protokołu sesji załączono projekt

uchwały przedłożony przez Wójta Gminy.


Nr XIII/68/2007 w sprawie dokonania komunalizacji nieruchomości niezabudowanej

na mienie- gminy 11 “za”, przy 1 “wstrzymującym się”. Wyrażono zgodę na skierowanie

wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o dokonanie komunalizacji na mienie

gminy nieruchomości niezabudowanej: miejscowość Zagrody – grunty zadrzewione

Lz-RV park w działce Nr 20 o pow. 0,6353 ha.


Nr XIII/69/ 2007 w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży - głosami 12 “za”. Uchwała przyznaje pierwszeństwo

w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, jeżeli najem zostanie określony

na czas nieoznaczony, a także sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej

na rzecz dotychczasowych najemców w przypadku, gdy najemca :

a) nie zalega z zapłatą czynszu i nie jest z tego powodu przeciwko niemu prowadzone

postępowanie egzekucyjne,

b) nie korzystał z umorzeń z tytułu zaległego czynszu.

Przewiduje również bonifikaty w wysokości 95% wartości lokalu mieszkalnego

z przynależnościami oraz udziałami w gruncie pod warunkiem dokonania przez nabywcę jednorazowej wpłaty należności za nabywaną nieruchomość gminną przed zawarciem umowy notarialnej. Na wniosek nabywcy, cenę sprzedaży będzie można rozłożyć

na 10 rocznych rat, płatnych w terminach ustalonych przez strony w umowie. Oprocentowanie od niespłaconej części ceny wyniesie 5% w stosunku rocznym.

Bonifikaty przy jednorazowej wpłacie będą stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia

2008 roku. Uchwała wejdzie w życie po upływie14 dni od ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Nr XIII/70/2007 w sprawie nadania statutów sołectwom: Biały Zdrój, Ciechnowo, Jastrzębniki, Krzecko, Mysłowice, Poradz, Powalice, Rokosowo, Ślepce, Sławoborze, Słowieńsko i Sidłowo. Uchwała porządkuje dotychczas obowiązujące statuty sołectw .

Określa zakres działania jednostek pomocniczych gminy. Nowe statuty sołectw dostosowano do obowiązujących przepisów zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przyjęto je głosami 11”za” ( w głosowaniu nie uczestniczył radny p. Jerzy Gajewski). Nowe statuty będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Ad. 7

Poznano wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sławoborzu,

ujęte w protokołach o numerach 8/07 i 9/07 z dnia 20 września 2007 roku, załączone

do protokołu sesji. Kontrole dotyczyły:

- zakresów czynności pracowników Urzędu Gminy,

-8-

- realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

w Sławoborzu,

- wydatków bieżących gminy.

Zalecenia zawarte w protokołach komisji przekazano Wójtowi Gminy.


Ad. 8

Na wniosek Wójta, Rada Gminy jednomyślnie ( głosami 13 “za”) opowiedziała

się za kontynuacją budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.

Będzie to zadanie priorytetowe gminy na kolejny rok budżetowy. Powyższa inwestycja zostanie ujęta w projekcie budżetu gminy na 2008 rok. Koszt jej dokończenia 5 mln. zł.

Przyjęcie w/w zadania do realizacji wiązać się będzie z dołożeniem wszelkich starań ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum. Sposób jej sfinansowania przedstawiony zostanie w projekcie budżetu gminy. Na pokrycie wydatków zadania wymagane będzie zaciągnięcie kredytu. Zapoznano się także z wynikami przetargu

na wyłonienie wykonawcy robót dokończenia budowy hali sportowej, terminem udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę oraz informacją wójta o wstępnych rozmowach

z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia kredytu

na pokrycie wydatków dla tego zadania. Ponadto Rada wysłuchała opinii radnych

p. Elżbiety Żebrowskiej, p. Jerzego Gajewskiego i p. Marka Kuźmy o kontynuacji zadania. Wysłuchała także uwag i spostrzeżeń radnego p. Marka Kuźmy dot. osiągnięć samorządu Karlino, realizowanych przez ten samorząd projektów, wykonanych placów zabaw, wyremontowanych i doposażonych świetlic wiejskich. Przyjęła także do wiadomości ofertę składaną rodzicom z Rokosowa przeniesienia ich dzieci do Szkoły Podstawowej w Karwinie i warunkach nauczania w tej placówce. Przyjęła również do wiadomości stwierdzenie radnego M.Kuźmy dążenia przez nasz samorząd i wspólnie ze szkołą do poprawy bazy nauczania, która w ostatnich latach jest na tym samym poziomie, wynikająca z trudnej sytuacji finansowej szkoły, jak również ze spóźnionych działań samorządu. Radny wystąpił też o zareklamowanie zacieków na suficie budynku hali sportowej – stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną. Kończąc ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji rady celem omówienia założeń polityki społeczno- gospodarczej na rok 2008.


Wysłuchano wyjaśnień Wiceprzewodniczącego Rady na postawiony mu przez radnego

p. Marka Kuźmę zarzut nie udzielenia głosu mieszkańcowi Sidłowa p. Stanisławowi Sudenis. Zapoznano się również ze stanem prawnym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 30 ( lokal po byłym sklepie ), położonej w Sidłowie, stanowiącej własność Gminy Sławoborze, przejętej do zasobów gminy na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Zapoznała się też z informacją wójta

o wcześniejszych ustaleniach rady co do tej nieruchomości , braku strony dochodzenia prawa własności do tej nieruchomości, samowolnym jego zasiedleniu i wezwaniu

do jego opuszczenia, a także o ewentualnym dochodzeniu praw własnościowych

na drodze postępowania sądowego.

 

-9-

Ad. 9

Wiceprzewodniczący Rady, po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XIII posiedzenie

Rady Gminy Sławoborze.


Na tym protokół zakończono.