Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XII_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze,13 wrzesień 2007r.

 

 


Protokół Nr XII/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze.

 

 

12 września br. w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu odbyło

się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy. Sesję zwołano na wniosek Wójta Gminy – załączony do protokołu. W obradach uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności

( nieobecna radna E.Żebrowska ). Sesję prowadziła i zamknęła Przewodnicząca Rady

p. Jadwiga Nowakowska. Zatwierdzono porządek obrad – głosami 14 “za”.

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy utworzyła w Domu Pomocy w Krzecku obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na 21 października br.,

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej i podjęła ( głosami

14 “za”) uchwałę Nr XII/61/2007 w tej sprawie. Radny p. Marek Kuźma zwrócił

się do Wójta z prośbą o zorganizowanie dla mieszkańców gminy dowozu do lokali wyborczych. Ponadto Rada przyjęła do wiadomości informacje Przewodniczącej Rady

i Wójta Gminy. Informacje Przewodniczącej Rady dotyczyły: wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, kampanii profilaktycznej “Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz raportu z realizacji projektu pn. “ Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Natomiast informacje Wójta Gminy o realizacji przez Spółkę MWiK inwestycji wodno-kanalizacyjnych i szansy ich wcześniejszego rozpoczęcia na terenie naszej gminie. Powzięto także propozycję Wójta wprowadzenia od 1 stycznia 2008 roku opłaty

od posiadania psów. Dotychczasowy podatek od posiadania psów został zastąpiony opłatą,

a w przypadku jej wprowadzenia, nie może ona przekraczać – 100 zł. rocznie od jednego psa. Kolejna propozycja wójta dot. zorganizowania dla uczniów Zespołu Szkół

w Sławoborzu akcji “Sprzątanie Świata” w ich miejscu zamieszkania. Na zakończenie Wójt podziękował radnym za zaangażowanie i udział w turnieju sołectw. Zawiadomił również

o możliwości otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Na tym protokół zakończono.