Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XI_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej 29 sierpnia 2007 roku

 

Sławoborze, 03 wrzesień 2007 roku.

 

 


Protokół Nr XI/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej 29 sierpnia 2007 roku.


W sesji uczestniczyli: radni i sołtysi Gminy Sławoborze wg załączonych list obecności, Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach, Skarbnik

Gminy p. Maria Wróbel, Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj, Starosta Świdwiński p. Mirosław Majka, Prezes Zarządu Spółki Miejskie

 Wodociągi i Kanalizacja p. Wioletta Dymecka, Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak, Radny Powiatowy p. Jacek Firamnty, przedstawiciele miejscowości Poradz. Sesję rozpoczęto o godz.1200, zakończono o 1450. Obrady otworzyła, prowadziła i

zamknęła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. Przyjęto porządek obrad – głosami 15 “za”:

1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja dot. realizacji na terenie Gminy Sławoborze inwestycji w ramach

projektu pn. “Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.

4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2007 rok,

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania

zbiorników bezodpływowych,

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy

Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddziału

Terenowego w Szczecinie – Filii w Koszalinie ( dot. działek: Nr 6/29 o pow.

0,2840 ha – obręb Lepino, Nr 35/1 o pow. 1,5800 ha – obręb Stare Ślepce,

Nr 262 o pow. 0,7300 ha – obręb Krzecko, Nr 554 o pow. 0,8900 ha – obręb

Sławoborze, Nr 546 o pow. 0,2900 ha – obręb Sławoborze, Nr 341 o pow.

3,9700 ha – obręb Sławoborze, Nr 150 o pow. 1,4800 ha – obręb Ciechnowo

i Nr 205/6 o pow. 0,1000 ha – obręb Powalice ).

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze br.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 


-1-

Ad. 1

Nie wniesiono uwag do protokołów z ostatnich sesji rady, które przyjęto głosami 15”za”

( dot. protokołów Nr VIII/2007 z 28 maja br., IX/2007 z 25 czerwca br. i X/2007

z 27 lipca br. ).


Ad. 2

Wystąpiono w następujących sprawach:


Sołtys p. Andrzej Szybski zwrócił się do Wójta o odnowienie przystanku autobusowego, przesunięcie godziny odjazdu autobusu szkolnego z Białego Zdroju do Sławoborza z godz. 645 na późniejszą, wykonanie prac porządkowych, a także założenie dodatkowych lamp

na terenie Białego Zdroju.


Radny p. Marek Zygmunt wystąpił o naprawę drogi gruntowej łączącej wsie

Sidłowo-Krzecko.


Wnioski sołtys p. Bogdana Pac dot.:

- wyrównania w okolicach Rokosowa nierówności na drodze,

- przywrócenia przerwanych prac przy wykaszaniu traw.

Ponadto wystąpił o naprawę drogi powiatowej Lepino- Rokosowo, a szczególnie

jego pobocza.


Sołtys p. Halina Łepik: prosiła o przekazanie do sołectwa Ślepce dodatkowych pojemników

na szkło i plastiki. Natomiast sołtys p. Zenony Więch o naprawę drogi Międzyrzecze – Ząbrowo, przywrócenia komunikacji publicznej na

odcinku Świdwin – Międzyrzecze, remontu przystanku autobusowego oraz urządzenia placu zabaw i boiska sportowego

w Międzyrzeczu. Dopytywała też o konsekwencje nie podpisania przez właścicieli nieruchomości umów na wywóz odpadów bytowych

wytworzonych w ich gospodarstwach domowych.


Radny p. Waldemar Kutkowski dopytywał o możliwości załatania dziur w drodze osiedlowej w Sławoborzu.


Radna Elżbieta Żebrowska zwróciła uwagę na potrzebę odnowienia witacza gminnego

przy drodze Sławoborze – Białogard.


Radny Marek Kuźma prosił, a jednocześnie sugerował rozważyć zakup pojazdu do wywozu nieczystości komunalnych z terenu gmin

zrzeszonych w spółce przez Międzygminne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie . Radny uzasadniając wniosek mówił o śmieciach ogólnie zbieranych, a nie

segregowanych.

Dodatkowo stwierdził, że utworzenie własnej bazy transportowej poprawi jakość świadczonych usług i wpłynie na konkurencję obecnych

firm przewozowych.


Uczestniczący w sesji Pan Stanisław Łosowski przedstawiając problemy mieszkańców

Poradzia poinformował o stanie drogi w tej wsi. Stwierdził, że jej stan techniczny

uniemożliwia normalną egzystencję mieszkańców, przejazd tą drogą jest utrudniony nie tylko dla samych mieszkańców, ale również dla służb

ratowniczych, gdyby zaszła taka potrzeba. Podkreślił, że jest to droga piaskowa, błotnista i wymagająca niezwłocznej

-2-

naprawy. Zwrócił też uwagę na jej dewastowanie przez samochody wywożące drzewo

z lasów. Sygnalizował o nieprzestrzeganiu postawionych przy tej drodze znaków

drogowych. Negatywnie wypowiedział się na temat jej utrzymania w okresie zimy.

Kolejny zasygnalizowany problem dotyczył wody. W/w zawiadomił, iż większość mieszkańców Poradzia pozbawiona jest wody pitnej, a ta z

przydomowych studni nie nadaje się do celów gospodarczych, a tym bardziej do spożycia – stwierdzone przez Terenową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. Koszty wywiercenia studni przekraczają możliwości finansowe mieszkańców. Mając powyższe na uwadze prosił radę o

zabezpieczenie

w budżecie gminy środków finansowych na pokrycie wydatków realizacji zadania.


Radny Powiatowy p. Jacek Firmany przekazał prośbę pracowników Podstacji Pogotowia Ratunkowego z Rymania o udrożnienie drogi leśnej

łączące wsie Leszczyn-Poradz,

co pozwoli na szybkie i bezpieczne dotarcie do miejsca, gdzie konieczna będzie natychmiastowa pomoc służby ratowniczej.

 

Do powyższych spraw odniósł się Wójt Gminy. Na wstępie zaznaczył, że problem gospodarki śmieciowej i jego rozwiązania wymaga czasu.

Wyjaśnił, że przedłożony

na dzisiejszym posiedzeniu rady projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

 odbieranie odpadów komunalnych

oraz nieczystości ciekłych ma zmobilizować mieszkańców naszej gminy do zawarcia

umów na wywóz odpadów komunalnych – wynikający z aktu wyższego rzędu i regulaminu

utrzymania czystości na terenie gminy. Następnie poinformował o wysokości dopłat

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami do kosztów dostarczanych

na wysypisko powiatowe odpadów komunalnych. Zapowiedział dostarczenie przez firmy przewozowe do gospodarstw domowych worków na

szkło i plastiki. Zawiadomił również

o prowadzonych rozmowach przedstawicieli władz lokalnych wypracowania konstruktywnych działań w kwestii gospodarki odpadami na

terenie powiatu.

Powiadomił o planowanej na początku września br. kontroli umów korzystania z usług

w zakresie wywozu odpadów i nieczystości ciekłych oraz pokwitowań i faktur dokumentujących wywóz tych nieczystości. Kolejna

informacja Wójta dotyczyła naprawy przystanków autobusowych, w większości odnowionych, pozostałe (m.in. w Międzyrzeczy

i Białym Zdroju ) będą wyremontowane w najbliższym czasie. Następna dotyczyła naprawy dróg gminnych, w tym dróg na odcinku Sidłowo-

Krzecko, Kalina-Poradz, Ślepce-Krzesimowo ( planowanej do remontu z udziałem środków pozabudżetowych) oraz drogi Mysłowice-

Poradz, gdzie obecnie trwają prace remontowe. Wójt zwrócił uwagę na złe warunki pogodowe i notoryczne dewastowanie dróg przez sprzęt

ciężki, co ujemnie wpływa na ich stan techniczny i efekty dotychczasowych prac naprawczych. Zapewnił, że urząd gminy przystąpi do

naprawy najbardziej nieprzejezdnych dróg gminnych. Do ich naprawy wykorzysta gruz budowlany – przyjmowany nieodpłatnie od

mieszkańców. Zajmie się także wyrównaniem masą betonową nierówności na drodze osiedlowej. Poinformował zebranych o ubezpieczeniu

dróg gminnych, pozyskanych płytkach chodnikowych na utwardzenie i remont przejść, wykonanych chodnikach w Jastrzębnikach,

Mysłowicach i Sławoborzu. Przekazał negatywną decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie ws. budowy parkingu w Powalicach.

Wskazał ewentualny teren wykonania takiego postoju

na działce p. Bogusława Tymy . Pochwalił mieszkańców wsi Powalice za ład

i porządek wokół sowich posesji. Uzasadnił wstrzymanie prac porządkowych

w Rokosowie. Zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia w projekcie budżetu

gminy środków finansowych na zakup sprzętu do prac porządkowych.

-3-

Poinformował o prowadzonych rozmowach z firmą przewozową ws. częściowego przejęcia dowozu dzieci z terenu gminy do szkół w

Sławoborzu. Zaprzeczył o obiecanej budowie placu zabaw w Białym Zdroju, zadanie nie występuje w tegorocznym budżecie gminy, jego

realizacja może nastąpić po zabezpieczeniu terenu i środków finansowych.

W budżecie gminy brak jest również środków na dobudowę w tej miejscowości dodatkowych punktów świetlnych. Zawiadomił też o

prowadzonych działaniach urzędu

sprostowania decyzji komunalizacyjnej, a tym samym uregulowania stanu prawnego nieruchomości w obrębie Białego Zdroju. Odniósł się

do wniosku w sprawie odnowienia witaczy ( ich forma wymaga zmiany, koszt postawienia jednego witacza to ok. 7 tys. zł.) Dodał, że w

budżecie gminy brak jest środków finansowych na realizację w/w zadania. Poinformował także o ogłoszonym przetargu na dokończenie

budowy hali sportowej

przy Zespole Szkół Publicznych oraz o przeprowadzonej rekultywacji terenu byłego wysypiska w Lepinie i przykryciu odpadów warstwą

ziemi. Kończąc zwrócił się do sołtysów z prośbą o bezpośrednie zgłaszanie pracownikom urzędu spraw i problemów

ze swoich terenów. Następnie głos zabrał Starosta Świdwiński p. Mirosław Majka. Przedstawiciel powiatu poinformował o pracach

wykonanych na terenie naszego samorządu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie. Zestawienie w tej sprawie – załączono do protokołu.

Zaznaczył, że drogi powiatowe i przylegające do nich chodniki są naprawiane w miarę posiadanych środków finansowych powiatowej służby

drogowej. Następnie zobowiązał się przekazać do rozpatrzenia przez Dyrektora PZD wniosek sołtysa Rokosowa o naprawę drogi Lepino-

Rokosowo oraz zabezpieczyć w projekcie budżetu powiatu środków finansowych na postawienie wspólnych witaczy. Poinformował o

przewidywanej wielkości środków na modernizację dróg w województwie zachodniopomorskim. Odpowiadając na wniosek w sprawie

naprawy drogi powiatowej Międzyrzecz-Ząbrowo przedstawił koszt położenia jednego kilometra dywanika asfaltowego. Zapowiedział

przebudowę drogi na odcinku Krzecko-Kłodzino i próbę pozyskania środków z funduszy unijnych na realizację tej inwestycji. Zawiadomił o

decyzji zarządu spółki MPGO podpisania z firmami przewozowymi nowych umów na dostarczanie śmieci na wysypisko powiatowe.


Ad. 3

Rada w kolejnym punkcie porządku obrad zapoznała się z harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji przewidzianych do realizacji na

terenie Gminy Sławoborze w ramach projektu pn. “Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty – przedstawionym przez

Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

W Kołobrzegu - p. Wiolettę Dymecką.

Powyższy projekt, obejmujący 22 miasta i gminy, jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Spójność. Głównym celem

przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom oraz odbiorem

i oczyszczaniem ścieków. Na jego realizację Związek Miast i Gmin pozyskał ponad 150 mln. euro. Szacunkowy koszt projektu wyniesie ok.

180 mln. euro. Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa sieci wodociągowych, modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania, sieci

kanalizacji sanitarne,j grawitacyjnej i tłoczonej oraz budowa przepompowni ścieków. Projekt realizowany jest w ramach grup projektowych,

w oparciu

o 3 rejony. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu w Gminie Sławoborze

są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Kołobrzeg. W dniu 20 sierpnia br.

odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Gminie


-4-

Sławoborze. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 7 842 576,00 euroo. Najkorzystniejsza oferta - 12 773 400, 00 euroo.

Brakujące środki 4 930 824,00 euroo. Prezes Sp. MWiK zasygnalizowała, iż wykonawcy w swoich ofertach uwzględniają aktualny poziom

cen za roboty budowlane, co skutkuje tym, iż ceny ofert są znacznie wyższe

od kwot, które Spółka może przeznaczyć na realizację inwestycji, a konsekwencją tego potrzebne będzie zwiększenie udziału własnych

środków powyżej dotychczasowego

15% do poziomu koniecznego do wykonania wszystkich inwestycji w rejonie kołobrzeskim. Najistotniejsze problemy w realizacji projektu

to: wartość inwestycji wg wniosku do UE 211 mln zł., wartość inwestycji na chwilę obecną 337 mln zł, brakujące środki na wkład własny

spółki ok. 80 mln. zł. W celu prefinansowania wydatków, zapewnienia ciągłości finansowania projektu oraz zabezpieczenia środków

własnych zaciągane będą pożyczki inwestycyjne w WFOŚiGW w Szczecinie i NFOŚiGW, które w przyszłości zostaną zrefundowane ze

środków Funduszu Spójności. Dodatkowo ZMiGD Parsęty czyni starania pozyskania dodatkowych środków. W ramach projektu na trenie

naszej gminy przewiduje się budowę : 75,51 km kanalizacji sanitarnej i 30,40 km sieci wodociągowej oraz 27 pompowni sieciowych i 70

lokalnych. Ze względów techniczno-ekonomicznych zrezygnowano z modernizacji oczyszczalni ścieków w Sławoborzu. Zlikwidowane

zostaną również oczyszczanie lokalne. W ich miejsce powstaną przepompownie. Ścieki z terenu gminy będą tłoczone do zbiorczej

oczyszczalni ścieków w Grzybowie. Rozważana jest także opcja wykonania niektórych zadań inwestycyjnych przez Spółkę MWiK , co

pozwoli obniżyć koszty przedsięwzięcia. Dokładny przebieg trasy budowy wodociągów i kanalizacji przedstawia mapa lokalizacyjna –

załączona do protokołu - uwzględniająca m.in. budowę infrastruktury w miejscowości Poradz. Do niej też załączono analizę ofert cenowych.

Rozpoczęcie inwestycji w naszej gminie nastąpi wiosną 2008 roku. Planowane zakończenie robót – grudzień 2009 roku. Rozliczenie

inwestycji – rok 2010. Kolejność realizacji zadań inwestycyjnych ustalona zostanie z przedstawicielami naszego samorządu.

Dodatkowo Prezes Zarządu Spółki poinformowała o zamiarze przejęcia na siebie części zobowiązań w pierwszych dwóch latach eksploatacji

wynikających ze znacznego wzrostu kosztów. Koszt ten pokryć będzie musiała również gmina, ponieważ zgodnie z ustawą użytkownik nie

może ponosić wyższych kosztów, a niżeli 4% wydatków budżetu domowego, co na obecną chwilę stanowi 18 zł. O wysokości dopłat do ceny

wody

i oczyszczania ścieków zadecyduje rada. Wpłaty od mieszkańców gminy z tyt. opłat

za wodę i oprowadzanie ścieków są na bardzo wysokim poziomie i stanowią 95 %.

Ostatnia informacja przekazana radnym i sołtysom dot. przyłączy kanalizacyjnych. Szczegółowy raport z wdrożenia projektu

“Zintegrowana .....” - załączono do protokoły.


Ad. 4

Podjęto nw. uchwały ( w głosowaniu nie uczestniczył radny p. Waldemar Łuc ) :


/ Nr XI/58/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

Zmniejszono dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł. oraz zmniejszono wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł.- zgodnie z

załącznikiem nr 1

do uchwały. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamka się kwotami:

- DOCHODY - 10 151 629,63 zł.

- WYDATKI - 11 919 089,63 zł.

Deficyt budżetu gminy po zmianach wyniesie 1 767 460,00 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

 

-5-


a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych - 1 502 386,00 zł.,

b) pożyczki z WFOŚiGW - 104 000,00 zł.,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. - 161

074,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach wyniosą - 2 171 460, zł., w tym:

a) kredyty - 1 502 386,00 zł.,

b) pożyczka z WFOŚiGW - 104 000,00 zł.,

c) inne źródła (wolne środki)- 589 036,00 zł. Rozchody- 404 000,00 zł.,

a) spłaty kredytów - 404 000,00 zł. Zmiany do dochodów budżetu gminy polegały na zmniejszeniu dotacji w kwocie 59 750 zł., zaplanowanej na realizację

zadania pn.“Z kulturą za pan brat “ - remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży – w

związku z negatywnym rozpatrzeniem przez Ministerstwo Kultury wniosku gminy. Zmiany do budżetu gminy po stronie wydatków wprowadzono ze

względu na :

1) potrzebę zatrudnienia osoby, w związku ze zwiększeniem zakresu prac związanych z

wydawaniem dowodów osobistych i przyuczeniem do pracy na stanowisku ds. ewidencji

ludności- wynagrodzenia i pochodne wyniosą łącznie - 5 410 zł.,

2) zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach organizacji

prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym m.in. ekwiwalenty za niewykorzystane

urlopy wypoczynkowe, nie refundowane wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy

obowiązkowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39 340 zł,

3) wyższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso

podatków - 1 140 zł,

4) wykorzystanie zaplanowanych środków na wydatki związane z funkcjonowaniem

jednostek ochotniczych straży pożarnych (paliwo, ekwiwalenty za udział w akcjach ...) -

2 000 zł,

5) zwiększeniem zakresu prac porządkowych związanych z estetyzacją gminy (zakupy farb,

akcesoriów malarskich, paliwa do kosiarek, materiałów do wykonywania wszelkich

napraw itp. ...) - 5 000 zł,

6) zlecenia opracowania wstępnej koncepcji do projektu dostarczenia sygnału internetowego

w gminie Sławoborze w oparciu o sieć szerokopasmową, (wstępne założenia budowy

infrastruktury sieci szerokopasmowej, jako inwestycji przyszłościowej z inicjatywy miasta

Białogard z kilkoma gminami ościennymi). Koszt opracowania - 6 500 zł.

Środki na powyższe zadania pochodzą głównie z przeniesienia wydatków na zadania,

które nie będą wykonywane - negatywnie zaopiniowany wniosek na dofinansowanie remontów w domu kultury oraz likwidacji wysypiska śmieci.

W/w uchwałę przyjęto głosami 14 “za”.


/ Nr XI/59/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

w następujących wysokościach:

1) 10, 00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 120 litrów,

2) 18,00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 240 litrów,

3) 53,50 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 1100 litrów,

 

-6-

 

4) 11,00 zł. ( brutto ) za odbiór odpadów komunalnych z jednego worka o pojemności

120 litrów,

5) 40,00 zł. za obiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych z szamb przydomowych.

Uchwałę przyjęto głosami: 13 “za”, przy 1 “wstrzymującym się”.

Stawki opłat, o których mowa w uchwale będą stosowane wobec właścicieli nieruchomości,

którzy nie zawrzą umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców

posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto będą miały charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca

2001 roku o cenach za usługi świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Obecnie na

terenie gminy działają cztery podmioty zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych i są to: Spółka Remondis-Sanitech z Poznania,

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “EKO-FIUK” z Połczyna Zdroju, Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Świdwinie i Zakład

Usługowo-Handlowy “JOD-KAR”

z Karlina. Natomiast wywozem nieczystości ciekłych: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sławoborzu, Zakład Usług Komunalnych ze

Świdwina oraz Spółka “Portka” z Kołobrzegu


/ Nr XI/60/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie – Filii w Koszalinie nieruchomości

niezabudowanych, położonych w Gminie Sławoborze, oznaczonych numerami:

* 6/29 ha o pow. 0,2840 ha – obręb Lepino – na urządzenie przystanku, części

składowej planowanej ścieżki rowerowej,

* 35/1 o pow. 1,5800 ha – obręb Stare Ślepce – na urządzenie terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego,

* 262 o pow. 0,7300 ha – obręb Krzecko- na urządzenie przystanku, części

składowej planowanej ścieżki rowerowej,

* 554 o pow. 0.8900 ha – obręb Sławoborze – na urządzenie placu zabaw,

* 546 o pow. 0,2900 ha – obręb Sławoborze - na urządzenie przystanku, części

składowej planowanej ścieżki rowerowej,

* 341 o pow. 3.9700 ha – obręb geodezyjny Sławoborze – przeznaczoną na urządzenie

boisk sportowych,

* 150 o pow. 1,480 ha – obręb geodezyjny Ciechnowo – przeznaczoną na urządzenie

boiska sportowego do gry w piłkę nożną,

* 205/6 o pow. 0,1000 ha – obręb geodezyjny Powalice – droga, stanowiąca

własność ANR i łącząca drogę powiatową nr 156/2 z kilkoma nieruchomościami

gruntowymi oraz nieruchomością siedliskową. Uchwałę przyjęto głosami 14 “za”.


Ad. 5

Zatwierdzono przedłożony przez Komisję Rewizyjną harmonogram działania komisji

na II półrocze br. - załączony do protokołu.


Ad. 6

Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska, odwołując się do Statutu Gminy Sławoborze, złożyła propozycję zorganizowania dyżurów

radnych i zwróciła

się do radnych o wskazanie terminów otwartych spotkań z mieszkańcami.


-7-


Zaproponowała również wprowadzenie przed rozpoczęciem każdej sesji Trybuny Obywatelskiej, co umożliwiłoby mieszkańcom naszej

gminy przedstawienie organom gminy swoich postulatów, skarg i wniosków. Dopytywała też , czy polisa na ubezpieczenie dróg i ulic

gminnych uwzględnia ubezpieczenie przylegających do nich chodników.


Radny Powiatowy p. Jacek Firmanty prosił o sprawdzenie planów co do budowy

wodociągu – Kolonia Powalice. Sprawę przekazano pracownikowi urzędu odpowiedzialnemu za inwestycje w gminie.


Radny p. Jerzy Gajewski skierował do Wójta Gminy zapytania dotyczące realizacji

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w części dotyczącej usuwania

padłych zwierząt dziko żyjących oraz wyznaczenia punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (np. zużytego sprzętu gospodarstwa

domowego ) m.in. z terenu osiedla mieszkaniowego w Sławoborzu. Wójt Gminy wyjaśnił, że brak jest jednoznacznej

opinii w sprawie usuwania padłej zwierzyny leśnej. Dodał, że zasięgnął opinii wśród

wójtów z ościennych gmin, które dotyczą tego samego problemu, ich zdaniem powyższe zadanie nie należy do obowiązków gminy.

Dodatkowo zobowiązał się przekazać radnemu pisemną opinię o sposobie postępowania z martwymi dzikimi zwierzętami, które znalazły się

poza terenem ich naturalnego bytowania. Wyjaśnił też, że Prezes SE “Czołówka” odpowiada za wyznaczenie na terenie osiedla miejsca do

składowania odpadów komunalnych, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.


Ad. 7

Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła

XI posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.