Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr X_2007 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze

  

Sławoborze, 30 lipca 2007 roku.Protokół Nr X/2007

z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.


27 lipca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Gminy

Sławoborze. Radni i Sołtysi Gminy Sławoborze odwiedzili Zakład Gospodarki Odpadami

w Wardyniu Górnym, który rozpoczął swoją działalność na początku czerwca br.

W/w przedsiębiorstwo powstało w ramach projektu przygotowanego przez Międzygminne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie.

Podstawowym jego zadaniem jest stworzenie jednolitego systemu odzysku

i zagospodarowania odpadów, a tym samym ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych poprzez

właściwą gospodarkę odpadami, poprawiając tym samym stan środowiska naturalnego.

Gospodarstwa domowe na terenie gminy będą zobowiązane do właściwego zagospodarowania nieczystości komunalnych. Pojemniki do selektywnej zbiórki

zabezpieczyło Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

Dostarczeniem kubłów do mieszkańców oraz ich opróżnianiem zajmą się firmy wywozowe. Na chwilę obecną koszt przyjęcia jednej tony wynosi 90 zł.

Sławoborscy radni i sołtysi obejrzeli kompostownię, sortownię i składowisko.

Skierowali do przedstawiciela MPGO pytania oraz propozycje. Dotyczyły one między innymi możliwości przyjmowania na składowisko odpadów budowlanych, zorganizowania własnego transportu do wywozu nieczystości z terenu gmin zrzeszonych w spółce.

Mówili też o wdrożeniu w gospodarstwach domowych systemu segregowania

stałych odpadów komunalnych.

 


Na tym protokół zakończono.