Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr IX_2007 z sesji Rady Gminy Sławoborze

  
Sławoborze, 26 czerwca 2007r.

 

 

 

 


Protokół Nr IX/2007

z sesji Rady Gminy Sławoborze.

 

 

 

W dniu 25 czerwca 2007 roku, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy.

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.

W sesji uczestniczyli: radni i sołtysi wg załączonych list obecności ( nieobecni: Dariusz Boruta

i Waldemar Łuc ), Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach, Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj, Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu p. Ryszard Rozwadowski, Prezes Oddziału ZNP w Sławoborzu p. Elżbieta Nowacka. Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1215 . Pod obrady sesji / głosami 11 “za”, przy

2 “wstrzymujących się” / wprowadzono projekty uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały Nr V/14/07 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 07 lutego 2007

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem

zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 9.817.625,00 zł. ( słownie

dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych)

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem

zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 22.382.540,00 zł. ( słownie:

dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych )

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”.

Wycofano z programu sesji ( na wniosek radnej p. J. Nowakowskiej i za zgodą Wójta Gminy; głosami 11 “za”, przy 1 “przeciw” ) projekt

uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 23/6 o pow. 2,600 ha – obręb

geodezyjny Lepino. Zatwierdzono ( głosami: 10 ”za”, przy 2 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się”) następujący porządek obrad sesji:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn.: Technologia nowej kotłowni

gazowej oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z likwidacją istniejącej kotłowni

przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2007 rok,

- zmiany uchwały Nr V/14/07 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 07 lutego 2007

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia

spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 855.880,00 zł. w związku

z realizacją przedsięwzięcia pn.: “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia

spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 121.272.977,00 zł.

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: “Zintegrowana gospodarka wodno-

ściekowa w dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem

zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 9.817.625,00 zł. ( słownie

dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych)

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”,

- poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem

zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 22.382.540,00 zł. ( słownie

dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych )

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”,

- powołania zespołu opiniodawczego o kandydatach na ławników

sądowych,

- wystąpienia Gminy Sławoborze z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji

Turystycznej,

2. Zamknięcie obrad.

 


Ad. 1

Radni Gminy Sławoborze podjęli następujące uchwały:

 


Nr IX/48/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w

kwocie 215 000, 00 zł. na zadanie pn.: Technologia nowej kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z likwidacją istniejącej

kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu – głosami 13 “za”.

Wartość robót określono na kwotę ogółem 524 000 zł. ( brutto). Wykonanie rozłożono na dwa lata: 2007- 254 000 zł. , w tym pożyczka 104

000 zł. i 2008 r. – 270 000 zł., w tym pożyczka 111 000 zł. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi od 0,3 do 0,5 stopy redyskontowej

weksli, lecz nie może być niższa niż 2-3,7%. Spłatę pożyczki ustalono na lata 2008-2010 w ratach miesięcznych. Istnieje możliwość

umorzenia 30% kwoty wpłaconej pożyczki, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w “Zasadach udzielania pożyczki”.

 


Nr IX/49/ 2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2007 rok.

Zmniejszono dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 1.447 425,00 zł i wydatki

budżetu gminy o kwotę 1 867 387,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wprowadzono w budżecie gminy na 2007 r. zmiany po stronie dochodów, w związku z:

1) otrzymaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 32 400 zł. z tyt.:

- składowania odpadów na wysypisku w Lepinie - 6 000,00 zł.

- zwrotu kosztów windykacji podatków i opłat (upomnienia) - 2 300, 00 zł.

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych przez GOPS - 300,00 zł.

- wpływów z usług opiekuńczych, świadczonych przez GOPS - 5 000,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn - 2 000,00 zł.

- podatku dochodowego od osób prawnych - 4 000,00 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6 800,00 zł.

- realizacji zaległości z tyt.: opłat za wodę i ścieki - 6 000,00 zł.

2) przyznaniem środków w ramach SPO RZL współfinansowanego z budżetu państwa (25%) na realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim", w wysokości 96 954 zł.

Zmniejszono dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425 zł., w tym z tyt.:

- ustalenia przez Sąd Arbitrażowy ostatecznej kwoty należnej gminie za przekazanie sieci

gazowej dla dystrybutora gazu - niższej od określonej w umowie o 206 025,00 zł.,

- odmowy zwiększenia dofinansowania o dodatkowy 1 000 000,00 zł. budowy hali sportowej,

oraz niższego o 269 900,00 zł zaangażowania środków w 2007 r., które są w dyspozycji

gminy od początku budowy hali sportowej i przeniesienie jej do wykorzystania w 2008 r.

Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu

na wystąpienie następujących okoliczności:

1) Zmniejszenie wydatków z tyt.:

- składek na JRP (inwestycje realizowane przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu poprzez

ZMiGDP z dofinansowaniem z Funduszu Spójności), które uiści spółka w kwocie 19 387,00 zł.,

- niższych niż zakładano na poziomie projektu budżetu na 2007 r. dopłat do ceny 1 m3 wody

i odprowadzanych ścieków o 190 000 zł.,

- zmniejszenia zakresu rzeczowego a tym samym finansowego budowy hali sportowej i przeniesienie go do realizacji w 2008 r. na kwotę 1 355 614,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych, związanych

z zatrudnieniem bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych, które są wyższe niż

przewidywano o 35 000 zł, w tym na zabezpieczenie wypłaconych wynagrodzeń refundowanych

po okresie sprawozdawczym,

- na zakup samochodu dostawczego o 5 600,00 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnianiem osób na umowę zlecenia 10 000,00 zł.

oraz zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń sędziów (arbitrów) - 2 000,00 zł.,

Środki finansowe na wymienione wyżej wydatki pochodzą ze zmniejszenia planowanych kwot

na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy (vacat), oraz na podróże służbowe

i zakup usług pozostałych i świadczeń społecznych (zmniejszenie limitu zaangażowania środków

własnych na dożywianie do 65 000 zł.

- realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie

zachodniopomorskim" 96 954 zł.

Wskutek wprowadzenia powyższych zmian, a szczególnie rozłożenie kosztów budowy hali

na 2008 r. zmniejszyła się kwota deficytu budżetu o 416 600 zł., na pokrycie którego przewiduje się dodatkowo zaciągnąć pożyczkę a także rozważyć zdobycie środków poprzez emisję obligacji.

Stan realizacji zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych za okres 2004 - 2006.

A. Roboty budowlano-montażowe - 3 552 087,90 zł

I etap: wykonana wartość robót 1 867 141,68 zł

II etap: wykonana wartość robót 1 695 800,32 zł (-) 10 854,10 = 1 684 946,22

B. Dokumentacja, nadzór, pozostałe - 266 921,09 zł.

1) Projekt budowlany - 161 040 zł

2) nadzór budowlany - 82 660 zł

3) nadzór autorski - 3 357 zł

4) pozostałe (zakup działki, przyłącze energetyczne, inne) -19 864 zł.

C. Obsługa kredytu inwestycyjnego - odsetki 30 324,14 zł.

Nakłady wykonane - łącznie 3 849 333,13 zł., sfinansowane z:

1) dochodów własnych gminy - 1 368 935 zł

2) dotacji z FRKF - 450 398 zł

3) kredyt (PBS, BOŚ) - 2 030 000 zł (transza w kwocie 302 386 zł otrzymana w 2007 r.)

Planowane nakłady do zakończenia inwestycji - przewidywany termin zakończenia 30.07.2008 r.

1) Roboty budowlano - montażowe, technologia hali sportowej - 3 724 000,00 zł, w tym kotłownia gazowa i modernizacja ogrzewania w budynku szkoły 524 000 zł,

2) Nadzór budowlany - (przewidywany) 70 000,00 zł

3) pozostałe ....... - 3 000,00 zł

4) koszty kredytów - odsetki (prognozowane) 218 000,00 zł

Planowany zakres robót proponuje się wykonać na przestrzeni 2 lat, angażując w finansowanie zadania następujące środki:

Wyszczególnienie 2007 2008

____________________________________________________

1) środki własne 157 000 zł 493 398 zł

2) pożyczka z WFOŚiGW 104 000 zł 111 000 zł

3) dotacja z FRKF 154 000 zł 995 602 zł

4) kredyt

lub emisja obligacji 1 000 000 zł 1 000 000 zł

____________________________________________________

RAZEM 1 415 000 zł 2 600 000 zł

Koszt budowy hali sportowej wyniesie łącznie: 7 864 333 zł.

Dodatkowo Wójt Gminy poinformował o czynionych staraniach pozyskania środków w wysokości 600 tys. zł. na kontynuację budowy hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 


Nr IX/50/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/07 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

07 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok – głosami 13 “za”. Określono łączną kwotę poręczeń do wysokości 10 475 000 zł.

 


Nr IX/51/2007 w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej, w kwocie 855.880,00 zł. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”,

powiększonej o kwotę odsetek – głosami 13 “za”. Rada Gminy wyraziła zgodę i upoważniła Wójta Gminy Sławoborze do poręczenia weksla „in blanco” wystawionego

przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie, do wysokości 30.172,00,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 3,53 % kosztów

realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, powiększonej o kwotę

odsetek. Weksel „in blanco” stanowi zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie o zwrot niezapłaconych przez wystawcę weksla należności na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie z tytułu spłaty kwoty pożyczki zaciąganej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą:

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” powiększonej o kwotę odsetek. Poręczenie obowiązuje do 01 lipca 2022 roku.

 


Nr IX/52/2007 w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 121.272.977,00 zł. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: “Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w

dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek – głosami 13 “za”. Wyrażono zgodę i upoważniono Wójta Gminy Sławoborze do poręczenia weksla „in blanco”

wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do wysokości 4.275.238,00 PLN (słownie: cztery miliony

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych

i 00/100),tj. 3,53 % kosztów realizacji projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, powiększonej o

kwotę odsetek. Weksel „in blanco” stanowi zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie o zwrot niezapłaconych przez wystawcę weksla należności na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie z tytułu spłaty pożyczki płatniczej zaciąganej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek. Poręczenie

obowiązuje 31 grudnia 2012r.

 


Nr IX/53/2007 w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem zabezpieczenia

spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 9.817.625,00 zł. ( słownie: dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy

sześćset dwadzieścia pięć złotych) w związku z realizacją przedsięwzięcia Pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” - głosami 13 “za” . Wyrażono zgodę, a

jednocześnie upoważniono Wójta Gminy Sławoborze do poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w kwocie proporcjonalnej do naszego udziału tj. 15,2201% w koszcie realizacji inwestycji, tj. do wysokości

1.494.252,34 złotych, (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 34/100). Weksel „in blanco”

stanowi zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwrot niezapłaconych

przez wystawcę weksla należności na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu spłaty

kwoty pożyczki zaciąganej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod

nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Poręczenie obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

 


Nr IX/54/2007 w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla “in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 22.382.540,00 zł. ( słownie:

dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych )

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

w dorzeczu Parsęty”- głosami 13 “za. Wyrażono zgodę i upoważniono Wójta Gminy Sławoborze

do poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka

z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie, w kwocie proporcjonalnej do naszego udziału tj. 15,2201% w koszcie realizacji inwestycji, tj. do wysokości 3.406.644,97 złotych (słownie: trzy miliony

czterysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i 97/100). Weksel „in blanco” stanowi zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwrot niezapłaconych przez wystawcę weksla należności na rzecz Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu spłaty pożyczki zaciąganej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu

Parsęty”.

Poręczenie obowiązuje do 01 lipca 2022 r.

 


Nr IX/55/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

“Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – głosami 13 “za”. Wyrażono zgodę na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Szczecinie o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy

rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim”

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na

kwotę 96 954,00 zł. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu. Podstawowym jego celem jest wyrównanie

szans edukacyjnych i zwiększenie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Dofinansowanie w

ramach projekty przeznaczone zostanie na: zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ( zajęcia sportowe, koła zainteresowań i zespoły

wyrównawcze), zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu

do prowadzenia zajęć z uczniami, pokrycie wydatków wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia oraz dowóz uczniów na zajęcia ze wszystkich miejscowości gminy Sławoborze ( 2 razy w

tygodniu) środkami transportu PKS. Dyrektor ZSzP podziękował Wójtowi oraz Radnym Gminy

za rzeczowe i finansowe wspieranie działalności Zespołu Szkół, a szczególnie za realizację inwestycji budowy hali sportowej, dożywianie uczniów w szkołach i

oddelegowywanie do pracy

w szkole pracowników interwencyjnych.

 


Nr IX/56/2007 w sprawie wystąpienia Gminy Sławoborze z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – głosami 9 “za”,

przy 1 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się”. W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Gajewski.

 


Nr IX/57/2007 w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy w Białogardzie

w składzie: Żebrowska Elżbieta, Łyskawka Czesław i Zygmunt Marek. Uchwałę przyjęto głosami 12 “za”.

W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Gajewski.

 


Ad. 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dziewiątą

sesję Rady Gminy kadencji 2006/2010.

 


Na tym protokół zakończono.