Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr VIII_2007 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze, 01 czerwiec 2007r.

 


Protokół Nr VIII/2007

z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.

 

 

W dniu 28 maja br. odbyło się VIII posiedzenie Rady Gminy Sławoborze. W sesji uczestniczyli: radni ( nieobecni Waldemar Łuc,

Tadeusz Stroczyk ) i sołtysi wg załączonych list obecności, Wójt Gminy - p. Waldemar Jeznach, Prezes Zarządu Międzygminnego

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie – p. Arkadiusz Kurosz, Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu - p. Sylwester Karolczak, radca prawny gminy- p. Agnieszka Jakierowicz oraz Radny Powiatowy – p. Jacek Firmanty. Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono

o godz. 1600. Wycofano z porządku obrad projekt uchwały rady

w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na cmentarzach komunalnych przewidujący wzrost obowiązujących opłat średnio o 20 procent. W jego miejsce

wprowadzono projekt zakładający opłaty za korzystanie z cmentarzy wyższe

od dotychczasowych o 10 procent. Zatwierdzono następujący porządek obrad głosami 13 “za”:


1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Ład, porządek i estetyka na terenie Gminy Sławoborze.

4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzach

Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach,

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze

nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej “Czołówka” Sławoborzu,

położonej w działce nr 590/72 o pow. 0,0564 ha, obręb geodezyjny

Sławoborze,

- w sprawie nabycia od Spółdzielni Eksploatacyjnej “Mała” w likwidacji

z siedzibą w Sidłowie nieruchomości zabudowanej nr 110/11 o pow. 0,4162 ha,

obręb geodezyjny Sidłowo,

- w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia najemcom komunalnych

lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody

na udzielenie bonifikaty od udzielonej ceny przy ich sprzedaży,

- w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

5. Przyjęcie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1

Przyjęto protokoły z ostatnich sesji rady o nast. numerach: VI/6/2007

z dnia 27 marca br. i VII/ 7/2007 z dnia 13 kwietnia br. - głosami 13 “za”.


Ad. 2

Interpelacje złożone w trakcie sesji przez radnych dotyczyły:


Rozpatrzenia możliwości przebudowy lub ewentualnie naprawy drogi

na wysokości przychodni “Eskulap” w Sławoborzu oraz postawienia przydrożnych koszy na śmieci. Interpelacje złożone przez radnego Waldemar Kutkowskiego.

Odpowiadając na nie – Wójt stwierdził, że znaczna część dróg gminnych

jest w złym stanie technicznym i eksploatacyjnym. Wynika to z wieloletnich zaniedbań i braku konserwacji. Następnie zaproponował, by komisja rady ds. dróg

dokonania lustracji i ustaliła hierarchię potrzeb w zakresie ich naprawy. Poinformował też o zamówionych znakach drogowych oraz tablicach informacyjnych z nazwami miejscowości gminnych, które zostaną w najbliższym czasie zawieszone na przystankach autobusowych. Odnośnie koszy ulicznych- obecnie urząd jest na etapie rozpatrywania ofert sprzedaży koszy.

Jednak z uwagi na duże koszty ich zakupu zostaną one wykonane z materiału

powierzonego przez urząd.


Naprawy dróg i oświetlenia ulicznego. Radny Marek Kuźma podziękował

za uzupełnienie masą bitumiczną dziur w drodze Lepino-Słowenkowo.

Następnie zawiadomił o palącym się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej “Czołówka” w Sławoborzu całonocnym oświetleniu drogowym i dopytywał wójta, czy osiedle to wyjątek i dlaczego tak jest? Wójt zobowiązał się wyjaśnić sprawę.


Sposobu załatwienia skargi mieszkańców Ciechnowa na zanieczyszczenie powietrza przez pobliską kopalnię ropy ( zapytanie radnego Dariusz Boruty)-

przekazana do rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie – Wydział

Ochrony Środowiska.


Zainstalowania na cmentarzu komunalnym w Sławoborzu wc oraz uwzględnienia

w planach gminy Sławoborze miejsc użyteczności, które należałoby

dostosować dla osób niepełnosprawych – zgłoszone przez radną Elżbietę

Żebrowską - przekazane do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.


Ujednolicenia godzin oświetlenia ulic nocą na terenie całej gminy, a także

odnowienia granic i uregulowania stanu prawnego dojazdowych dróg

gminnych między innymi do posesji: p Stanisława Gładysza ( droga na osiedlu mieszkaniowym “Czołówka”),p. Giniewskich i Romanowskich ( odnoga ulicy Kołobrzeskiej), p. Wieczorek przy ulicy Świdwińskiej oraz drogi dojazdowej

do działek - przedstawione przez Przewodniczącą Rady p. Jadwigę Nowakowską -

załączone do protokołu – przekazane do rozpatrzenia i udzielenia radnej odpowiedzi.

 

Ad. 3

Uczestniczący w posiedzeniu rady Prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie – p. Arkadiusz

Kurosz poinformował o Zakładzie Gospodarki Odpadami w Wadyniu Górnym.

Na wstępie przypomniał, że udziałowcami Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Odpadami – Spółki z Odgraniczoną Odpowiedzialnością - podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację projektu budowy zakładu w Wardyniu Górnym – są samorządy powiatów Świdwińskiego i Drawskiego, tj. miasto- gmina Połczyn Zdrój i Czaplinek oraz gminy: Sławoborze, Rąbino i Świdwin.

Do podstawowych zadań Spółki należą: realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, realizacja zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami,

a w szczególności Gminnych Planów Gospodarki Odpadami, kampania edukacyjna oraz eksploatacja i utrzymanie Zakładu Utylizacji Odpadów. Koszt budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym wyniósł ponad 24 milionów złotych. Projekt utworzenia zakładu od samego początku realizowany był dzięki finansowej pomocy Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, która w ramach programu DANCEE wspiera kraje Europy Wschodniej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( pożyczka w wysokości 5 mln. złotych, jej poręczycielami są udziałowcy spółki ) oraz w ramach środków pozyskanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zakład wybudowano zgodnie z Dyrektywą UE oraz przepisami prawa polskiego.

W jego skład wchodzą:

1) kwatera reszty śmieciowej (balastu), gdzie będą składowane reszty śmieciowe

i odpady, które nie nadają się do wykorzystania,

2) sortownia odpadów do segregacji odpadów ze zbiórki selektywnej,

3) stacji recyklingu – przyjmująca surowce wtórne, wielkogabarytowe i ogrodowe,

4) kompostownia odpadów organicznych – jest przeznaczona do kompostowania

odpadów ogrodowych i parkowych, osadów, frakcji organicznej stałych odpadów

komunalnych, przy wykorzystaniu technologii “pryzmowej”.

Na terenie zakładu zainstalowano nowoczesną linię sortowniczą z prasą automatyczną, kruszarką do szkła, wywrotnicą pojemników i kontenerami

do magazynowania surowców. Zakład posiada śmieciarkę, która będzie świadczyć

usługi na terenach samorządów. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki

Odpadami zakupiło ponad 20 tysięcy pojemników, stanowiących część systemu selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki dotrą do wszystkich mieszkańców gmin objętych programem gospodarki odpadami. W każdym gospodarstwie znajdzie się zestaw różnobarwnych kontenerów na odpady biodegradowalne, surowce wtórne oraz stałe odpady komunalne. Dodatkowo, gospodarstwa wielorodzinne zostaną zaopatrzone w pojemniki na odpady organiczne ( kuchenne ). Obszary wiejskie zostaną wyposażone w pojemniki na szkło i plastiki, a ich odbiorem zajmie

się nieodpłatnie przedsiębiorstwo. Na chwilę obecną cena przyjęcia jednej tony śmieci wynosi 90 złotych. W ramach rozpoczętej akcji edukacyjnej wydano m.in. ulotki i plakaty, przedstawiające schemat funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów.

Materiały edukacyjne zostaną przekazane mieszkańcom gmin wraz z pojemnikami do sortowania odpadów. Na początku kwietnia br. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli

z terenu powiatu świdwińskiego oraz gminy Czaplinek. Uczestnicy zajęć otrzymali pakiety edukacyjne, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, planszowe o charakterze ekologicznym oraz inne materiały dydaktyczne. Teren zakładu obsadzono wieloletnimi gatunkami krzewów i drzew – jest to zielona bariera izolacyjna. Działalność zakładu rozpoczęto 16 maja br. Obecnie zaproszono przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych na terenach gmin zrzeszonych w spółce do współpracy opartej na założeniach selektywnej zbiórki odpadów, wynikających z postanowień zawartych w powiatowym i gminnych planach gospodarki odpadami.

Prezes zarządu MPGO szczegółowo wyjaśnił zasady selektywnej zbiórki odpadów

i wynikających z tego korzyści. Udzielił również odpowiedzi na pytania postawione

przez Przewodniczącą Rady p. Jadwigę Nowakowską. Zapytania dotyczyły

wywozu śmieci z posesji mieszkańców . Wywozem śmieci zajmą się firmy posiadające koncesję na prowadzenie takiej działalności ze wskazaniem miejsca dostarczania śmieci do zakładu w Wardyniu Górnym. Odniósł się też do wypowiedzi radnego p. Marka Kuźmy. Dotyczyła ona sposobu zobligowania usługodawców

do dostarczenia śmieci z terenu gminy do zakładu w Wardyniu Górnym

oraz udostępnienia pojemników na tworzywa sztuczne. Ponadto poinformował

o planowanym w przyszłości zakupie sprzętu do wywozu odpadów i nieczystości stałych. W dalszej części spotkania insp. ds. inwestycji A. Bajurski potwierdził,

iż każda firma świadcząca na terenie usługi wywozu śmieci będzie zobowiązana

do dostarczenia nieczystości komunalnych na składowisku w Wardyniu Górnym

( jeżeli nie będzie wywiązywać się z tego obowiązku to stracą koncesję ).

Zawiadomił też, że po zamknięciu z dniem 1 lipca br. wysypiska gminnego

w Lepinie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do podpisania

umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Informacje o przedsiębiorstwach posiadających zezwolenia na prowadzenie

działalności w tym zakresie przekazano do wiadomości. Zapowiedział, że urząd gminy będzie kontrolował mieszkańców ze sposobu zagospodarowania wytworzonych w ich gospodarstwach odpadów komunalnych i, że właściciele posesji poproszeni zostaną o okazanie dowodów, że produkowane w ich gospodarstwach odpady i śmieci trafiają na legalne wysypisko.

Kontrolę przeprowadzą wskazani przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy.

Tworzona obecnie w urzędzie baza zawartych umów na odbiór śmieci będzie podstawą do skontrolowania nieruchomości. Dodatkowo przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Na jej podstawie urząd będzie miał możliwość obciążania właścicieli nieruchomości, którzy nie podpiszą stosownych umów za odbiór śmieci i wywóz nieczystości z szamb z terenów ich nieruchomości. Kolejna informacja przedstawiona uczestnikom spotkania dotyczyła wykonanych zadań na rzecz ładu i porządku w gminie. Do najważniejszych z nich należą: utwardzenie parkingów i miejsc postojowych przy ulicy Leśnej i na terenie osiedla mieszkaniowego w Sławoborzu; naprawa chodników przy ulicach: Świdwińskiej; naprawa ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Publicznych, dokonano naprawy drogi przy szkole I-III, zajezdni autobusowej przy ZSP, poprawiono drogę gruntową w Powalicach ( kolonia), uzupełniono masą asfaltową ubytki w drodze

na drogach w okolicach Słowenkowa i Lepina oraz na ulicy Kolejowej w Sławoborzu, wykonano wjazd z kostki brukowej dla potrzeb jednostki OSP

i przebudowano chodnik przy świetlicy w Słowieńsku, naprawiono częściowo dach na kościele w Jastrzębnikach, poszerzono i przełożono chodnik przy ulicy Świdwińskiej i na wysokości mleczarni oraz wykonano balustrady na stadionie sportowym. Szczegółową informację w tej sprawie załączono do protokołu.


Ad. 4

Podjęto następujące uchwały:


Nr VIII/43/2007 w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzach Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach – głosami 13 “za”.

Przyjęte przez radę stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi na cmentarzach

gminnych są wyższe średnio o 10 procent od dotychczasowych opłat.

Wprowadzono nowe opłaty za:

* miejsce pod grób ziemny głębinowy, piętrowy w wysokości 108,00 zł.,

* miejsce pod grób murowany (grobowiec) w wysokości 315 zł.,

* udostępnienie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Sławoborzu w wysokości

30,00 zł.,

* wjazd na teren cmentarza z materiałami do budowy grobowca i pomnika

w wysokości 40,00 zł.

Odstąpiono od pobierania opłat za miejsce pod grób ziemny dla dziecka

do lat 6 w wysokości 50,00 zł.


Nr VIII/44/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej “Czołówka”

w Sławoborzu – głosami 13 “za”. Wyrażono na nieodpłatne przejęcie

do zasobów gminy nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 590/72 o pow. 0,0564 ha położonej w obrębie Sławoborze

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.


Nr VIII/45/2007 w sprawie nabycia na mienie Gminy własności nieruchomości zabudowanej – głosami 13 “za”. Dotyczy nabycia działki gruntu nr 110/11

w obrębie Sidłowo o pow. 0,4162 ha od Spółdzielni Eksploatacyjnej “Mała”

w likwidacji z siedzibą w Sidłowie 13 gm. Sławoborze zabudowaną kotłownią

i składem opałowym. Koszt zakupu nieruchomości wyniesie 12 tys. zł.


Nr VIII/46/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży – głosami 12 “za”. Zmieniono zapis § 9 w uchwale Nr VI/27/200, który otrzymał brzmienie ” Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.


Nr VIII/47/2007 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 10/07 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 21 marca 2007 roku – stanowiącą załącznik do uchwały Rady Gminy. Uchwałę przyjęto głosami 12 “za”.


W głosowaniu uchwał o numerach: Nr VIII/46/2007 i Nr VIII/47/2007 nie uczestniczył radny Jerzy Gajewski.


Ad. 5

W kolejnym głosowaniu, Radni Gminy Sławoborze przyjęli protokół Nr 4/07 Komisji Rewizyjnej z kontroli Stowarzyszeń – Gminnego Sportowego “Pomorzanin” oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a w raz z nim wyjaśnienia Wójta ( pismo z dnia 17 kwietnia br. ) – załączone do protokołu sesji. Ponadto przyjęli do wiadomości uwagi radnego Marka Kuźmy do wyjaśnień Wójta, złożone w trakcie sesji.

Wójt Gminy zobowiązał się do przekazania radnemu opinii radcy prawnego

co do sposobu finansowania klubu sportowego.


Ad. 6

Omówiono możliwości zmiany godzin odjazdu autobusu szkolnego z miejscowości

Biały Zdrój do Sławoborza na późniejszą, dowóz dzieci z Ciechnowa do przystanku autobusowego co wiązałoby się ewentualnym zakupem przez gminę dodatkowego pojazdu na ten cel. Przyjęto również do wiadomości informacje Wójta Gminy

o planowanych zmianach do budżetu gminy na 2007 rok, kontynuacji budowy hali sportowej przy szkole, prowadzonych rozmowach z Sanepidem, Powiatowym Inspektorem Budowlanym i Powiatową Strażą Pożarną na wyrażenie zgody

na częściowe przekazania hali sportowej do użytkowania oraz o konieczności wyrażenia przez Ministerstwo Sportu zgody na wydłużenie terminu rozliczenia

inwestycji.


Sołtys Powalic Bogusław Tyma zwrócił uwagę na konieczność przycięcia modrzewia w okolicach młyna w Sławoborzu. Wystąpił też o przekazanie

do miejscowości Międzyrzecze tablicy informacyjnej, pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne.


Sołtys Bogusław Drabiuk prosił o wykoszenie traw wzdłuż pobocza drogi

do Kaliny - wniosek sołtysa przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.


Radny Marek Kuźma dopytywał, czy przebudowa chodników jest połączona

z planowanymi w przyszłości inwestycjami? Ponadto zaproponował, by płyt żelbetonowe z wysypiska gminnego przeznaczyć na utwardzenia w przyszłości odcinka drogi. Podtrzymał też wniosek ( przyjęty przez Komisję Budżetową )

o nieodpłatne przejęcie na własność komunalną gminy nieruchomości

od Spółdzielni Mieszkaniowej “Czołówka” w Sławoborzu sąsiadującej z działką oznaczoną nr 590/72 o pow. 0,0564 ha - obręb geodezyjny Sławoborze.


Radny Dariusz Boruta zwrócił się do radcy prawnego gminy z prośbą o wskazanie możliwości prawnych co do sposobu rozwiązania problemu mieszkańców Ciechnowa.


Przewodnicząca Rady poinformowała o przekazanym przez Związek Miast i Gmin Dorzeczu Parsęty raporcie z wdrażania projektu pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”, który jest do wglądu radnych.


Zaproponowała także termin kolejnego posiedzenia rady i wyjazdu do Zakładu

Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.


Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska zamknęła VIII posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.