Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXVI/2009 z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej w dniu 28 stycznia 2009r. w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu

Sławoborze, 02 lutego 2009r.


RG-0052/26/09

Protokół Nr XXVI/2009
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej w dniu
28 stycznia 2009r. w sali narad Domu Kultury w Sławoborzu.
Obecni na sesji:
1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni radni:
    p. Iwona  Wojtysiak, p. Stanisław Chmal, p. Jerzy Gajewski, p. Leon Książek
    i p. Tadeusz Storczyk – nieobecność usprawiedliwiona),
2/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,
3/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu p. Grażyna Zakonek,
4/ Przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu
    p. Dorota Daglis-Pętlak,
5/ Kierownik Posterunku Policji w Sławoborzu p. Sylwester Karolczak,
6/ Sołtysi.
Otwarcia obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Sławoborze dokonała
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. Następnie powitała radnych, Wójta Gminy, sołtysów oraz pozostałych gości. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 10 radnych,
co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Wystąpiła z zapytaniem
o uwagi do przekazanego radnym wraz z zawiadomieniem o sesji zaproponowanego porządku obrad dzisiejszego posiedzenia rady. Jego przegłosowanie poprzedzono przyjęciem wniosku Wójta Gminy o podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze. Zatwierdzono do realizacji nw. porządek obrad głosami 10 „za”:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Sławoborze na 2009 rok, w tym:
    - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    - odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej,
    - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
    - głosowanie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Uzależnień ( alkohol, narkotyki ) na 2009 rok,
    - ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku
      wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu,
    - zmiany uchwały Nr XXXIV/193/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia
      28 lutego 2006 roku,
    - oddania w najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego Gminny Zasób
      Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.
5. Przyjęcie sprawozdania  z  działalności Komisji Rewizyjnej  za 2008 rok. 
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
-1-

Ad. 1
           Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony
do wglądu w biurze rady. Wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi do jego treści.
Radni nie wnieśli uwag. Przyjęli protokół głosami 10 „za”.

Ad. 2
           Wystąpiono w następujących sprawach:

Sołtys p. Waldemar Grzelak zwrócił się do Wójta Gminy prośbą o ogrodzenie 
boiska sportowego dla dzieci / graniczącego z drogą / w  miejscowości Jastrzębniki
i sfinansowanie zakupu materiałów na wykonanie bramek. Urząd Gminy ogrodzi teren boiska, wykona bramki. Takie zapewnienie otrzymał wnioskodawca od Wójta Gminy.

Radna p. Elżbieta Żebrowska zapytała w sprawie  utworzenie gminnej placówki
przedszkolnej. Pytała również, czy w tej kwestii odnotowany jest formalny wniosek
radnych. Zaznaczyła przy tym, że w tej sprawie wnioskowano wielokrotnie
na posiedzeniach komisji rady. Dziś składa oficjalną interpelację w przedmiocie utworzenia
w gminie przedszkola. Podkreśliła też, że z wypowiedzi radnych na posiedzeniach komisji wynika, iż są oni za utworzeniem przedszkola, często o tym mówią i na tym się kończy.
Wójty Gminy odpowiedział, a jednocześnie poinformował o planowanej nowelizacji ustawy
o systemie oświaty, dotyczącej obniżenia wieku szkolnego. Następnie zasugerował,
by z utworzeniem placówki  odczekać do ukazania się przepisów wykonawczych dotyczących dzieci sześcioletnich, które nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą mogły – na wniosek rodziców- zostać przyjęte
do szkoły podstawowej po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole.
Zmianę zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej / od  1 września 2009 roku
do pierwszych klas szkół podstawowych obok 7- latków trafiłyby  też  6 – latki/.
Szkoła  będzie zobowiązana do przygotowana na przyjęcie tych dzieci, musi zapewnić
im warunki lokalowe i organizacyjne. Wójt Gminy zaznaczył ponadto, że zorganizowanie ma powiązanie ze wskazaniem miejsca jego prowadzenia. Na dzień dzisiejszy gmina
nie dysponuje wolnymi lokalami. Pomieszczenia, w których miałyby odbywać się zajęcia przedszkolne, muszą spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe dotyczące obiektów przeznaczonych do tego celu. Utworzeniem niepublicznej  placówki zainteresowana jest osoba prywatna - powiadomił Wójt. Przekazał koncepcje zorganizowania placówki
w pomieszczeniach na piętrze w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej  lub ewentualnie
remizie OSP  w Sławoborzu. Ta ostatnia wiązałaby się z dobudowaniem pomieszczeń.
Głos ponownie zabrała radna p. Elżbieta Żebrowska i oświadczyła: niezależnie
od planowanych zmian MEN dzieciom w wieku 3-5 lat z terenu naszej gminy  należy zorganizować opiekę przedszkolną.  Z kolei Przewodniczący Komisji ds. Oświaty
p. Waldemar Łuc proponuje zorganizowanie przedszkola w budynku starej szkoły.

-2-

Taka opcja jest rozważana. Informował  o niej podczas posiedzenia komisji rady -
przypomniał Wójt Gminy. Zaznaczył ponownie, że  dalsze działania w kwestii 
zorganizowania przedszkola w gminie są uwarunkowane ukazaniem się przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.
Radna p. Elżbieta Żebrowska nadal dopytywała: jak daleko jest posunięta
i, jak  na dzień dzisiejszy wygląda sprawa utworzenia prywatnego przedszkola?
Proponowała również wygospodarowanie pomieszczenia na utworzenie przedszkola pięciogodzinnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu lub
w pomieszczeniach po byłych biurach ośrodka pomocy społecznej.
Wójt Gminy odpowiedział: utworzenie niepublicznego przedszkola to prywatna
sprawa osoby  zainteresowanej jej powstaniem. Otrzymała ona zapewnienie udzielenia pomocy  w zorganizowaniu placówki ( pomoc w zatrudnieniu opiekunek ).
Zawiadomił o zamiarze przeznaczenia pomieszczeń  po GOPS-ie  na biura UG.
Prosił o wstrzymanie się z planami utworzenia przedszkola w Środowiskowym Domu Samopomocy do czasu zakończenia  modernizacji budynku.
Odpowiedział na zapytanie Przewodniczącej Rady dot.  terminu złożenia wniosku
o przyznanie dotacji z budżetu gminy na działalność przedszkolną ( nie później niż
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji) .
Dyskusję zakończono wysłuchaniem propozycji radnego  p. Marka Kuźmy dot.
przeniesienia oddziałów „zerowych „  do pomieszczeń na piętrze budynku starej szkoły
i  dostosowania pomieszczeń zajmowanych obecnie przez te oddziały na przedszkole.
Stwierdził przy tym, że placówka przedszkolna nie powinna przynosić strat finansowych
i powinna być zbilansowana. Do przedyskutowania pozostaje wysokość opłat rodziców
i forma działalności placówki.

Radny p. Waldemar Łuc wnioskował o dokonanie korekty w budżecie gminy
po stronie wydatków, mającej  na celu uwzględnienie inwestycji, związanej z oddaniem
do użytku boiska sportowego w Mysłowicach, a także o zabezpieczenie  środków finansowych gminy na zakup i zamontowanie w Mysłowicach anteny umożliwiającej mieszkańcom tej miejscowości odbiór drogą radiową Internetu. Odniósł się również
do budowy chodników na terenie Mysłowic i pozostałych miejscowościach.
Proponował opracowanie programu budowy i modernizacji chodników
na terenie gminy. Sugerował podjęcie próby zdobycia pieniędzy z zewnątrz  na jego realizację.  Stwierdził, że chodniki wykonywane są głównie  w samym Sławoborzu.
Poinformował o odpowiedziach Powiatowego  Zarządu Dróg w Świdwinie w sprawie  budowy chodników w obrębie Mysłowic / planowane w latach 2003-2007, w kolejnej odpowiedzi na lata 2007-2013/. Prosił o skierowanie do w/w jednostki pisma przypominającego w powyższej sprawie. Apel do przedstawicieli naszej gminy
o monitorowanie tego problemu w „ Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania” Powiatu Świdwińskiego”. Kończąc stwierdził, że nasz samorząd odbiega znacznie od gmin ościennych w zakresie budowy i modernizacji chodników. Przeciwstawił się budowaniu chodników z używanych płytek chodnikowych - z nowej kostki polbrukowej będzie
efektywniejsze,  na dłuższe lata, bezpieczniejsze dla przechodniów, wpłynie pozytywnie
na estetykę miejscowości. Proponował, by zabezpieczać w budżetach gmin na kolejne
lata środki  własne na budowę nowych przejść dla pieszych.

-3-
Wójt Gminy nie zgodził się z stwierdzeniem radnego. Przypomniał o wykonanych
w ostatnich dwóch lat nowych przejść dla pieszych na terenie Mysłowic ( wzdłuż drogi do sklepu, przy  kościele), Rokosowa,  Sławoborza ( m.in. poszerzono chodnik
od ośrodka zdrowia do przystanku autobusowego) oraz Słowieńska. Prosił o wstrzymanie się z budową chodników do czasu wykonania na terenie gminy  inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Powiadomił o planach wybudowania odcinka chodnika / od bloków
do przystanku autobusowego/ w Słowenkowie. Mówił o braku możliwości prawnych wydawania środków gminy na budowę  chodników przy drogach powiatowych
oraz wojewódzkich. Przypomniał o planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej
nr 162 w Sławoborzu.

Radny Marek Kuźma  złożył sprzeciw sprzątania drogi wojewódzkiej w Sławoborzu.
Zadaniem radnego,  za utrzymanie czystości na tej drodze odpowiada Wojewódzki
Zarząd Dróg. Nie wyraża też  zgody na kierowanie naszych pracowników
do  prac porządkowych w tym rejonie Sławoborza. Mówił o kosztach ich  zatrudnienia.
Uważa, że zarząd dróg powinien w jakiś sposób skompensować prace naszych pracowników, np.: nieodpłatnie odśnieżyć dróg gminne, udostępnić ciągnik z przyczepą ,
przewieść piasek lub żwir  do naprawy naszych dróg. Oczekuje od Wójta potwierdzonych efektów współpracy i zawarcie umowy partnerskiej. Popierając  wniosek radnego
p. Waldemara Łuc budowania chodników z nowych kostek polbrukowych prosił
o wstrzymanie  się z realizacją tych zadań do czasu zakończenia na terenie gminy
inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Odniósł się do naprawy dróg gminnych.
Proponował, by nierówności na drodze równano przemielonym gruzem budowlanym.
Prosił także o sprawdzenie możliwości otrzymania dofinansowania na remont ulicy Leśnej w ramach tzw. schetynówek. Budżet gminy nie ponosi kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie Sławoborza. Są oni zatrudnieni w ramach programu „ Przygotowanie do zawodu w miejscu pracy”- wyjaśnił Wójt Gminy.
Następnie zwrócił się do rady o rozpatrzenie i przegłosowanie sprzeciwu radnego.
Dodał, że Sławoborze jest miejscowością przejazdową  i  w związku tym utrzymanie
czystości na jej terenie jest wręcz wskazane. Przekazał efekty  współpracy z zarządcą drogi m.in. przy zimowym utrzymaniu dróg. Udzielił odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Rady ( zapytanie dot. sprzątania chodników wzdłuż posesji ). Obiecał sołtysowi Powalic
p. Bogusławowi Tymie przekazanie gruzu na utwardzenie dróg gruntowych do pól. Zapewnił o braku przeciwwskazań ubiegania się przez gminę o dofinansowanie
remontu  ulicy Leśnej - samorząd Tychowa otrzymał duże pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  na przebudowę siedmiu ulic  na swoim terenie.
Na tym wypowiedzi zakończono i przystąpiono do realizacji kolejnego porządku obrad sesji.  

Ad. 3

          Przyjęto budżet Gminy Sławoborze na 2009 rok  i podjęto - głosami 10 „za” - uchwałę Nr XXVI/126/2009 w tej sprawie. W uchwale ustalono:
- dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości 11 274 010 zł.,
- wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości  11 245 426 zł., 
W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 28 584 zł., która przeznaczona
zostanie na spłatę kredytu w kwocie 28 584 zł. Ustalono przychody budżetu w wysokości
-4-
634 416 zł. i rozchody w wysokości 663 000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
W uchwale budżetowej utworzono rezerwę celową w wysokości 1 500 zł. z przeznaczeniem
na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.
Ustalono limit wydatków na wieloletnie programy :
1) inwestycje w latach 2008-2013 w wysokości 9 479 016 zł.- zgodnie z załącznikiem
    nr 4,
2) wydatki inwestycyjne gminy w 2009r. - 565 265 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4a,
3) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających
    zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA, EOG )
    oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
    4 361 219 zł.
Ustalono również:
1) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Wodnej w wysokości: przychody – 10 200 zł., wydatki – 30 000 zł. - zgodnie
     z załącznikiem nr 7,
2) limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
     zaciąganych na:
    a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 150 000 zł.,
    b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów    663 000 zł.
Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
    a) inwestycyjne w latach 2008-2013 – ujęte w załączniku nr 4 uchwały,
    b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających
        zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA, EOG )
        oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – ujętych w załączniku
        nr 4a,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
    ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Upoważniono Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
    występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień
    wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
    wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych
    bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Ustalenia zawarte w uchwale budżetowej wchodzą w życie  od 01 stycznia 2009 roku
i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przyjęto również plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy: Zespołu Szkół
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Wyrażono zgodę na zmiany
do projektu gminy na 2009 r. na zasadzie autopoprawki Wójta Gminy wprowadzone wskutek wniosków  i sugestii poszczególnych Komisji Rady Gminy, dotyczące:
1) zwiększenia dochodów  o kwoty dotacji ( prefinansowanie )  na wykonanie zadań
    inwestycyjnych o 1 241 308,00 zł.:
    a) remont drogi Krzesimowo-Ślepce                                      -   632 139,00 zł.,
    b) remont nawierzchni ulicy Leśnej w Sławoborzu              -     95 014,00 zł.,
-5-
    c) remont i modernizacja świetlic w Rokosowie i Sidłowie -    514 155,00 zł.,
2) zwiększenia wydatków na zadania, jak niżej:
    a) inwestycyjne wym. wyżej                                                  - 1 725 030,00 zł.,
    b) zakup i instalacja urządzeń do odbioru internetu radiowego w Mysłowicach
                                                                                                     -     16 278,00 zł.,
    c) wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego           -       6 000,00 zł.,
    d) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych i Narkomanii w 2009r. ( środki niewykorzystane w 2008r.)
        w kwocie                                                                                -    27 292,00 zł.
Nie wniesiono uwag do zmiany w projekcie budżetu po stronie dochodów spowodowanej
wprowadzeniem skutków uchwalenia przez radę innych niż założono na etapie projektowania budżetu stawek podatkowych, które nie spowodowały zmiany ogólnej kwoty dochodów. Wyrażono zgodę na  przeniesienie wydatków ( 250 000 zł. ), pomniejszonych kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, spowodowanych ujednoliceniem taryf
dla gmin – udziałowców MWiK Spółki z o.o. Kołobrzeg. Przyjęto poprawkę Komisji Budżetowej współfinansowania gazetki wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie
( koszt ok. 2 000, 00 zł ) zamiast indywidualnego wydawania tego typu gazetki
przez gminę ( koszt 8.000,00 zł.) i zmniejszenie planowanych wydatków gminy
na realizację tego zadania o 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nowych
punków oświetlenia ulicznego. Zapoznano się z uchwałą Nr XC/314/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2008r.
w sprawie wydania opinii – pozytywnej- o projekcie budżetu Gminy Sławoborze
na 2009 rok. Wysłuchano opinii Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu gminy
( załączona do protokołu) oraz propozycji Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu
p. Marka Kuźmy rozpatrzenia w trakcie realizacji budżetu wydatków gminy na wykonanie projektów technicznych remontu nawierzchni dróg gminnych – zmniejszenie wydatków
w par 6050 o 60 tys. zł.  na zwiększenie wydatków na naprawę bieżącą dróg i budowę chodników.

Ad. 4
            Podjęto uchwały:

Nr XXVI/127/2009 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( alkohol, narkotyki ) na 2009 rok
- głosami 10 „za”.

Nr XXVI/128/2009 w sprawie  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad
odpłatności za pobyt w ośrodku  wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy
w Sławoborzu - głosami 10 „za”.

Nr XXVI/129/2009 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIV/193/2006 Rady Gminy
w Sławoborzu z dnia 28 lutego 2006 roku  - głosami 10 „za”.
Uchwałą wprowadzono zmiany w „ Regulaminie  utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sławoborze” w części dotyczącej obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa przechodniów przemieszczających się po chodnikach wzdłuż ich


-6-
posesji oraz w zakresie odbioru z terenu gminy odpadów wielkogabarytowych.

Nr XXVI/130/2009 w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze ( dot. pomieszczenia o pow.
użytkowej 32m2 położonego na parterze budynku nr 8 przy ulicy Kolejowej  w Sławoborzu na prowadzenie bankowego Punktu Kasowego) – głosami 10 „za”.

Ad. 5
         Przyjęto przez aklamację sprawozdanie   z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2008 rok oraz  protokoły z dnia 23 października 2008 Nr 22/2008 i 04 grudnia 2008r.
Nr 23/2008 – załączone do protokołu z sesji.          

Ad. 6

          Przewodnicząca rady p. Jadwiga Nowakowska zaproponowała wspólne
posiedzenie komisji rady celem omówienia  spraw dotyczących ładu i porządku
w gminie oraz modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.


         Wójt Gminy poinformował o harmonogramie zebrań wiejskich z udziałem
Prezesa Zarządu Spółki z o.o.” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Kołobrzeg, poświęcone
rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej oraz  sieci kanalizacji sanitarnej, objętych projektem ZMiGD Parsęty pn „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu
Parsęty”. Zachęcał do udziału w zebraniach właścicieli nieruchomości nie posiadających
przyłączy wodno-kanalizacyjnych.  Poinformował również o postępie prac przy  realizacji inwestycji w ramach jw. projektu. Powiadomił o poszukiwanym przez wykonawcę robót
pomieszczeniu na biuro.   
     
        Radny p. Marek Kuźma wnioskował o opracowanie planów odnowy miejscowości położonych w Gminie Sławoborze – strategii zadań i przedsięwzięć planowanych
do realizacji na najbliższe lata. Powrócił do kosztów za podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej przez przyszłych odbiorców usług urządzeń kanalizacyjnych. Przypomniał o propozycji  zwiększenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc mieszkańcom gminy 
w podłączeniu ich posesji do kanalizacji. 

Ad. 7
         W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska podziękowała uczestnikom sesji za udział w obradach rady i zamknęła
XXVI posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.    
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.