Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXVII/2009 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze

Sławoborze, 27 lutego 2009r.


RG-0052/27/09


Protokół Nr XXVII/2009
z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze.

W dniu 27 lutego 2009 roku odbyło się ( na wniosek Wójta Gminy -  
załączony do protokołu) nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.
W posiedzeniu uczestniczyli: 
1/ Radni Gminy Sławoborze, 
2/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,
3/ Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel,
4/ Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj.
Obrady rozpoczęto od godz. 900, zamknięto o godz. 1000.
Poprowadziła je Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
Wprowadzono do programu
Przyjęto do realizacji porządek obrad głosami 14 „za”.
1. Stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    * przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów
       użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego, drawskiego,       
       kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”,
       w którym funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Szczecinecki,                                    
    * zmian do uchwały budżetowej na 2009 r.,
    * zmian w budżecie gminy na 2009r.
3. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
         Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności  - załączoną
do protokołu- w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie wysłuchano  uzasadnienia Wójta Gminy  do przedłożonych projektów uchwał.
Przyjęto również do wiadomości informacje Wójta dot.: termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej (  wniosek o dofinansowanie zadania przygotuje
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ); przygotowanego  przez pracownika 
ds. promocji p.  Justynę Małolepszą projektu – rozpatrzonego pozytywnie – pt. „Szkoła
dla Ciebie -   wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Sławoborze”;  uzyskanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu dofinansowania do kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi”; pozyskanych przez ww. jednostkę środków finansowych ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia w Kielcach
na rehabilitację dzieci; wydatków  Zespołu Szkół w Sławoborzu na ogrzewanie obiektów szkolnych w miesiącu styczniu br. oraz  remontu stołówki szkolnej.
Zapoznano się z treścią projektu porozumienia w sprawie realizacji projektu, o którym mowa w tytule uchwały Nr XXVII/131/ 2009. Wysłuchano informacji Delegata Gminy
w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty p. Marka Kuźmy na temat  przedsięwzięcia 
-1-
inwestycyjnego w ramach projektu przygotowanego przez związek.
Przyjęto do wiadomości wniosek radnego p. Jerzego Gajewskiego  ( skierowany do Wójta Gminy ) wyłonienia w drodze przetargu projektanta i wykonawcy modernizacji stołówki przy Zespole Szkół.
Ad. 2
         Podjęto uchwały:

Nr XXVII/131/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego
i świdwińskiego”, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Szczecinecki głosami
14 „za”. Wyrażono wolę na przystąpienie do realizacji zadania, o którym mowa w tytule
uchwały oraz zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie Gminy  Sławoborze na realizację  zgłoszonego zakres przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet IX, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy.

Nr XXVII/132/2009 w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2009 rok
głosami 14 „za”. Dokonano zmiany w uchwale budżetowej na 2009 r., w załączniku
nr 4 „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Sławoborze na lata 2008-2013”,
polegającej na zwiększeniu o kwotę 41 636,19 zł. wartości zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie dotyczyć będzie budynków: Gminnego Ośrodka Kultury,  Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Sławoborzu
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Słowieńsku i Rokosowie.
Jego wartość po zmianach wyniesie 2 123 445,76 zł., z czego środki własne gminy
na realizację projektu wyniosą 1 075 860,71 zł. Łączna kwota Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ( załączonego do protokołu )  po zmianach wyniesie 9 618 388,76 zł.  Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy.

Nr XXVII/133/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r.
głosami 14  „za”. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 33 320,00 zł.- dotacja
w ramach Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapituł Ludzki pt.: Szkoła dla Ciebie – wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Sławoborze. Dotacja przeznaczona jest
na realizację zadania, których celem jest wyrównanie szans  edukacyjnych dla dzieci kwalifikujących się do udziału w projekcie z miejscowości Rokosowo.
Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
Dochody – 12 548 638,00 zł.      Wydatki 13 047 346,00 zł.
Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 498 708,00 zł.
Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1 161 708,00 zł.

Ad. 3
         Przewodnicząca Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła XXVII posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.