Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXVI/126/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r.

UCHWAŁA NR  XXVI/126/2009

Rady Gminy Sławoborze

                                               z dnia 29 stycznia 2009 r.   

 

            w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. art. 86 ust.1, art. 165,art.166a, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.:  Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 12 515 318 zł

       z tego:

1) dochody bieżące ……………………………………………………………… 11 024 475 zł

2) dochody majątkowe …………………………………………………………...   1 490 843 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ……………….  13 014 026 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości …………………….………  498 708 zł

       który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1)      zaciąganych kredytów w bankach krajowych …………………………..……. 337 000 zł

2)      z innych źródeł, w tym wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych …………………………………………………………..............…………  161 708 zł

§ 4. Ustala się: przychody budżetu w wysokości …………………………………. 1 161 708 zł zł

                        rozchody budżetu w wysokości     ………………………………….. 663 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości ………………………..…… 1 500 zł,   

z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89,poz.590)

§ 6.  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)      inwestycyjne w latach 2008 – 2013 w wysokości ……………………….… 9 576 752 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2)      wydatki inwestycyjne gminy w 2009 r. ……………………………………. 2 531 261 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4a

3)      realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi  w wysokości ……………………………………………….……………….......   4 361 220 zł.

           zgodnie z załącznikiem nr 4b.

    § 7.    Ustala się dochody w wysokości …………………………………..……........     57 225 zł

      z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

      oraz wydatki w wysokości ………………………………………………….…..…...... 84 517 zł

      na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble - 

      mów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   

  zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  …………………...........…. 2 138 995 zł  

  zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej w wysokości :

 przychody……………………………………………………………….…..……...  10 200 zł

        wydatki ……………………………………………….……………..…..…....…....  37 500 zł, 

       zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości ………………........…………..….…  15 000 zł,             zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poży- 

    czek zaciąganych na:

1)      finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty ……….…...........… 150 000 zł

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty ………..………..… 498 708 zł

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów …………..........….    663 000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a)       inwestycyjne w latach 2008 – 2013, ujęte w załączniku nr 4 uchwały.

b)      realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ujętych w załączniku nr 4a.

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13.  Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

2)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

         4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sławoborze do udzielania zaliczek na wydatki pracownikom 

            Urzędu Gminy Sławoborze.

a) Terminy rozliczenia udzielonych zaliczek ustala się każdorazowo we wniosku o udzielenia

zaliczki, z tym że obowiązkowo winny być one rozliczone na koniec roku budżetowego oraz             przed ustaniem służbowego stosunku pracy.

b) Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się       ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika w granicach i na zasadach określonych przepisami             kodeksu pracy.

c) Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane               dalsze zaliczki.

        2. Przekazania uprawnień do udzielania zaliczek swoim pracownikom kierownikom jednostek organizacyjnych,

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 Przewodnicząca Rady

 Jadwiga Nowakowska


Załacznik Nr 8 DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.

24 KBPobierz

Załącznik Nr 7 PRZYCHODY I KOSZTY GFOŚiGW na 2009 R.

25 KBPobierz

Załącznik Nr 6a WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 R.

30 KBPobierz

Załącznik Nr 6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 R.

27 KBPobierz

Załacznik Nr 5a WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 R.

26 KBPobierz

Załacznik Nr 5 DOCHODY Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2009 R.

24 KBPobierz

Załącznik Nr 4 b LIMITY WYDATKÓW GMINY SŁAWOBORZE na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

27 KBPobierz

Załącznik Nr 4a WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SŁAWOBORZE w 2009 R.

28 KBPobierz

Załącznik Nr 4 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008 - 2013

33 KBPobierz

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

24 KBPobierz

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R. OGÓŁEM

46 KBPobierz

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2009 R.

48 KBPobierz