Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego w gminie Sławoborze:

 

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Sławoborze:

 

                        Wartość ewidencyjna brutto mienia komunalnego gminy Sławoborze na dzień 31 października 2005 r. wynosi 16.487.427 zł., w stosunku do poprzedniego okresu objętego informacją wzrosła 2.338.297 zł.

Zmiana stanu wartości mienia nastąpiła w związku wystąpieniem następujących okoliczności:

1)      sprzedaży składników majątkowych gminy o wartości ewidencyjnej 52.596 zł., (2 budynki mieszkalne i 1 gospodarczy w Starych Ślepcach i Biały Zdroju oraz 4 działki budowlane).

2)      zakupu składników majątkowych 142.061 zł., tj.: samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych „Opel Vivaro” oraz wyposażenia technicznego do domu kultury.

3)      przejęcia budynków po likwidacji szkoły o wartości 108.376 zł.,

4)      środków trwałych w budowie – budowa hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Sławoborzu. Na dzień 31.10.2005 r. nakłady poniesione na budowę wyniosły  2.140.456 zł.

5)      wartości niematerialnych i prawnych (nowe oprogramowania komputerowe) 830 zł.

                                    W stosunku do mienia komunalnego gmina posiada prawo własności i nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

                        W 2006 roku przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży składników mienia, dzierżawy i wynajmu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 558.750 zł. Do sprzedaży przeznaczono: 5 działek budowlanych, 2 lokali mieszkalnych i 1 budynku mieszkalnego oraz otrzymania opłaty wyrównawczej z tyt.: poniesienia nakładów na budowę sieci gazowej.

            Koszty utrzymania składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

400-40002 Dostarczanie wody

700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

754-75412 Ochotnicze straże pożarne

900-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na utrzymanie wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, budynków i lokali oraz pozostałych składników mienia komunalnego wg projektu budżetu na 2006 r. mają wynieść 140.000 zł.