Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr CXXXV_344_Z_2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2007 roku w przedmiocie wydania opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu...

  

Uchwała Nr CXXXV/344/Z/2007

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 4 grudnia 2007 roku


w przedmiocie wydania opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu i prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2008 r. Prognozy długu publicznego Gminy Sławoborze


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2001 roku Nr 55, poz 577, z późn. zm.)

w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.) Skład Orzekający w osobach:

 1. Roman Mirosław Kołuda – Przewodniczący

 2. Ewa Wójcik – Członek

 3. Bogusław Staszewski – Członek

postanawia:


§ 1

Opiniuje pozytywnie możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r.


§ 2

Opiniuje się pozytywnie przedłużoną przez Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozę długu publicznego i stwierdza jej prawidłowość pod względem przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania i wykonania budżetu.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w terminie jednego miesiąca od daty przekazania projektu uchwały budżetowej do RIO – w trybie przewidzianym do publikacji uchwały budżetowej.


UZASADNIENIE


Wójt Gminy Sławoborze stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił w raz z projektem budżetu na 2009 r. Prognozę długu publicznego. Projekt budżetu został przedłożony Zarządzeniem Wójta Nr 39/2007 z dnia 15.11.2007 r. Budżet zaplanowano z deficytem.

Ocena możliwości finansowania planowanego deficytu i prognoza długu publicznego przedstawia się następująco:

Zgodnie z przedstawionym projektem budżet wynosi:

 • Dochody budżetu ustalono na kwotę – 10036000 zł

 • Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę – 14222000 zł

Deficyt budżetu planowany wynosi 4186000 zł

który ma zostać pokryty:

 • kredytami na kwotę 2000000 zł

 • pożyczkami 215000 zł

 • emisją obligacji 1000000

 • nadwyżką środków na rachunku bankowym 1394000 zł

   

  Przychody rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – 4609000 zł

  Rozchody 423000 zł

Planowany deficyt znajduje pokrycie w wykazanych źródłach przychodu. Przedstawione możliwości sfinansowania deficytu budżetu nie naruszają przepisów o planowaniu dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych i Skład Orzekający nie zgłasza zastrzeżeń.

Dług publiczny Gminy na koniec roku budżetowego 2007 wyniósł 1454000 zł i stanowi 14,95% planowanych dochodów.

Wskaźnik długu do dochodów i wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Rok

Planowany dochód (w zł)

Prognoza długu na koniec roku

Wskaźnik długu art. 170 ust. 2 u.f.p. (%)

Wskaźnik spłat rat – art. 169 ust.1 u.f.p.(%)

Roczne obciążenie spłatami

2007

9723933

1454000

14,95

5,30

515800

2008

10036000

4246000

42,31

6,43

644832

2009

11139175

5621524

55,44/35,39

10,69

1084299

2010

11236568

3665000

32,62/25,94

27,51/9,41

3090859

2011

10225468

3992671

39,05/23,23

15,94/8,28

1629976

2012

11354671

1865000

16,42

21,50/6,61

2441489

2013

9471529

1855000

19,59

7,44

704333

2014

9721600

1285000

13,22

8,03

780735

2015

9701600

735000

7,58

7,81

758137

2016

9681600

185000

1,91

7,09

686737

2017

9706000

0

0

3,28

318394

 

Przedstawione w tabeli wskaźniki nie przekraczają dopuszczalnych progów zadłużenia przewidzianego w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obciążenie dochodu ratami spłat długu w poszczególnych latach nie przekracza dopuszczalnego 15% progu określonego w art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona prognoza długu przewiduje wzrost zadłużenia w latach 2008 – 2011 a następnie systematyczny spadek zadłużenia wobec budżetu do roku 20017. Likwidację długu publicznego zaplanowano na 9 lat.

Wobec tego Skład Orzekający uznał prognozę długu za prawidłową i nie naruszającą przepisów dotyczących uchwalania i realizowania budżetu tak w roku 2008 jak i w latach następnych. Budżet ma możliwości finansowania długu publicznego bez uszczerbku dla realizacji zadań obowiązkowych własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Dług publiczny znajduje pokrycie w planowanych dochodach. Skład Orzekający nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości sfinansowania deficytu i prognozy długu publicznego. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od opinii Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Składu, który opinię wydał.


Przewodniczący Składu Orzekającego

mgr Roman Mirosław Kołuda