Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wydatki na 2008 rok kalkulacja

  


Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze

Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2008 r.


LP Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość na dzień 30.10.2007 Przychody Rozchody Wartość na dzień 30.10.2007 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na: Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2008 r. Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2008 r. :
Własność Mienie w zarządzie Wierzytel- ności Użytkowa-nie wieczyste Najem Dzierżawa Inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Składniki majątku trwałego 10 991 646 201 080 1 797 006 9 395 720 7 802 752

103 137 783 840 715 041
139 900 129 690
II. Grunty 1 311 481 54 520 23 832 1 342 169 523 991

103 137
715 041

8 600

Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej 5 625 917 34 083 1 728 539 3 931 461 3 156 671


783 840

130 000 121 090

Urządzenia techniczne i maszyny 140 694 13 365 6 472 147 587 147 587
Środki transportu 395 418 25 498 38 163 382 753 382 753

9 900

Środki trwałe w budowie 3 518 136 73 614
3 591 750 3 591 750
Wartości niematerialne i prawne 38 402 4 026
42 428 42 428
Finansowe składniki majatku trwałego 2 938 000 0OGÓŁEM 13 968 048 205 106 1 797 006 9 438 148 7 845 180

103 137 783 840 715 041
139 900 129 690
Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"

Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 

II. Kalkulacja wydatków podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2008 Przewidywane wykonanie 2007 Wskaźn. 2008:2007
PAR. WYSZCZEGÓLNIENIE

801 Oświata i wychowanie


2 542 144 2 313 122 109,9%

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe


1 139 863 1 029 900 110,7%
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tabela kalkulacyjna
74 000 73 620 100,5%
4010 wynagrodzenia osobowe (23 et.) j.w.

706 621 554 175 127,5%

godziny nadliczbowe 12 200 28,00 zł 94 080 94 800 99,2%

nagrody jubileuszowe 3 osoby

9 460 12 800 73,9%

nagrody dyrektora rok 1,0%
8 000 6 400 125,0%

skutki podwyżki wynagrodzeń 2008-2007 10%/3%
0 19 400 0,0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,5%
47 105 57 000 82,6%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne stawka 15,22% 865 266 131 693 146 000 90,2%
4120 składki na FP stawka 2,45% 865 266 21 199 18 000 117,8%
4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny


47 705 47 705 100,0%

Rezerwa na odprawy emerytalne


28 000 52 336 53,5%

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


105 528 105 354 100,2%
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wykonania ubr.
5 200 5 120 101,6%
4010 wynagrodzenia osobowe (2 et.) tabela kalkulacyjna
64 580 61 572 104,9%

godziny nadliczbowe rok 16 24,39 4 690 4 400 106,6%

nagrody dyrektora rok 1%
690 600 115,0%

skutki podwyżki wynagrodzeń 2008-2007 10%/3%
0 1 800 0,0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,50%
5 234 4 759 110,0%
4110 składki na ubezpieczenie społecze stawka 15,22% 75 194 11 444 13 700 83,5%
4120 składki na FP stawka 2,45% 75 194 1 842 1 700 108,4%
4210 zakup wyposażenia i materiałów: środki czystości, artykuły biurowe:papier, tonery, dyplomy, upominki dla dzieci kończących "0", na poziomie wykonania ubr.
700 500 140,0%
4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: prenumerata "Misia", "Wychowanie w przedszkolu", kasety z programami dydaktycznymi, drobne wyposażenie i zabawki… j.w.
2 500 2 000 125,0%
4300 zakup usług pozostałych: ogrzewanie, wywóz nieczystości j.w.
4 500 4 250 105,9%
4440 odpisy na zfśs 2 osoby 110% 1885,59 4 148 4 953 83,7%

Rozdz. 80110 Gimnazja


579 391 539 568 107,4%
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wykon.ubr.
20 000 19 500 102,6%
4010 wynagrodzenia osobowe (10 et.) tabela kalkulacyjna
381 070 311 226 122,4%

godziny nadliczbowe 12 88 28,00 zł 30 000 44 600 67,3%

nagrody dyrektora rok 1%
4 500 5 000 90,0%

skutki podwyżki wynagrodzeń 2008-2007 10%/3%
0 15 300 0,0%

nagrody jubileuszowe 2 osoby rok 1
9 800 2 770 353,8%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,5% 398 396 33 864 33 500 101,1%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne stawka 15,22% 449 434 68 404 70 000 97,7%
4120 składki na FP stawka 2,45% 449 434 11 011 12 000 91,8%
4440 odpis na zfśs stawka 110% 1 885,59 20 742 25 672 80,8%

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół


61 861 56 359 109,8%
4010 wynagrodzenia osobowe (1 kierowca) rok 1
21 000 18 500 113,5%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,50%
1 700 1 754 96,9%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne stawka 15,22% 22 700 3 455 3 700 93,4%
4120 składki na fundusz pracy stawka 2,45% 22 700 556 500 111,2%
4440 odpis na zfśs stawka 37,50% 2 266 850 805 105,6%

wydatki rzeczowe


34 300 31 100 110,3%
4210 zakup wyposażenia i materiałów: paliwo, części, śr.czystości,opony na poziomie wykonania ubr.
25 000 22 000 113,6%
4300 zakup usług pozostałych: przeglądy, naprawy jw.. j.w.
5 000 4 900 102,0%
4430 ubezpieczenie polisa

4 300 4 200 102,4%

Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół


621 501 541 741 114,7%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych - 4 et. tabela kalkulac.

116 292 96 297 120,8%

wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 9,6 et. j.w.

140 376 117 612 119,4%

nagrody dyrektora j.w.

2 900 7 300 39,7%

fundusz premiowy j.w. 20%
38 700 33 603 115,2%

skutki podwyżki wynagrodzeń prac.admin. i obsługi 2008-2007 10%/3%
16 000 7 300 219,2%

odprawa emerytalna rok 1
23 000
0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,50%
21 000 18 745 112,0%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne stawka 15,22% 335 268 51 028 50 000 102,1%
4120 składki na FP stawka 2,45% 335 268 8 214 5 000 164,3%
4170 wynagrodzenia bezosobowe


2 500 2 000 125,0%
4440 odpis na zfśs (11 prac.; 9 emeryt.) rok 37,5%/6,25% 2 266 10 622 10 862 97,8%

wydatki rzeczowe


190 869 193 022 98,9%
4210 zakup materiałów i wyposażenia na poziomie wykon.ubr.
102 869 102 100 100,8%
4230 zakup leków i materiałów medycznych j.w. j.w
400 0 0%
4260 zakup energii j.w. j.w
30 000 29 710 101,0%
4300 zakup usług pozostałych j.w. j.w
20 000 25 800 77,5%
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet j.w. j.w
6 200 6 000 103,3%
4360 zakup usł ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej j.w. j.w
3 000 3 000 100,0%
4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej j.w. j.w
8 200 7 932 103,4%
4410 podróże służbowe krajowe j.w. j.w
5 500 5 000 110,0%
4430 różne opłaty i składki j.w. j.w
7 000 6 480 108,0%
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i kserograficznego j.w. j.w
5 000 5 000 100,0%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji j.w. j.w
2 700 2 000 135,0%

Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli


14 000 14 000 100,0%
4410 podróże służbowe krajowe


14 000 14 000 100,0%

80195 Pozostała działalność


20 000 26 200 72,0%
4240 pomoce naukowe i dydaktyczne dotacja z budżetu państwa

2 000 1 200 166,7%
4440 odpis na zfśs nauczycieli emerytów i rencistów


18 000 25 000 72,0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


326 759 310 737 105,3%

85401 Świetlice szkolne


311 414 295 737 105,3%
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tabela kalkulacyjna
6 000 5 000 120,0%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy (2,5 et.) j.w. j.w.
63 852 59 652 107,0%

godz.nadliczbowe rok 24 19,93 zł. 4 876
0,0%

wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi kuchni (2 et.) tabela kalkulacyjna
49 560 48 228 102,8%

fundusz premiowy rok 20%
7 656 7 440 102,9%

skutki podwyżki wynagrodzeń prac. Obsługi 2008-2007 10%/3%
5 700 3 300 172,7%

nagrody dyrektora rok 1%/3%
1 250 2 200 56,8%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,50%
10 000 10 005 100,0%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne stawka 15,22% 142 894 21 748 22 000 98,9%
4120 składki na FP stawka 2,45% 142 894 3 501 3 000 116,7%
4440 odpis na zfśs - 5 osób rok

8 771 8 636 101,6%
4210 zakup wyposażenia i materiałów na poziomie wykonania ubr.
20 000 15 000 133,3%
4220 zakup środków żywności j.w. j.w.
70 000 73 076 95,8%
4260 zakup energii j.w. j.w.
20 000 20 000 100,0%
4280 zakup usług zdrowotnych j.w. j.w.
500 500 100,0%
4300 zakup usług pozostałych j.w. j.w.
18 000 17 700 101,7%

85415 Pomoc materialna dla uczniów


15 345 15 000 102,3%
3240 Sypendia dla uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych (wg regulaminu Dyrektora Szkoły) na poziomie wykonania ubiegłego roku
15 345 15 000 102,3%

OGÓŁEM (dział 801+854)


2 868 904 2 623 859 109,3%

Subwencja oświatowa


2 472 767 2 281 588 108,4%

Środki z budżetu gminy


396 137 342 271 115,7%

w tym:


Środki z budżetu gminy na zadania, które winny być objęte subwencją oświatową


205 283 165 558 124,0%

Środki z budżetu gminy na zadania nie objęte subwencją oświatową, w tym:

190 854 176 713 108,0%
1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 113 648 105 3542) Dowożenie uczniów do szkół 61 861 56 3593) Stypendia dla uczniów 15 345 15 000

190 854 176 713
Rezerwa na odprawy emerytalne


28 000 52 336 53,5%

Ogółem


2 896 904 3 018 466 96,0%

II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2008 Przewidywane wykonananie 2007 Wskaźn. 2008:2007
PAR. WYSZCZEGÓLNIENIE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


8 000 181 216 4,4%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


0 4 000 0,0%
4170 Sieć wodno-kanalizacyjna na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Parcela. W 2007 r. wg umowy

0 4 000 0,0%
4300 wykonano projekt techniczny.


Przewiduje się, że uzbrojenie terenu wykonane zostanie w ramach inwestycji infrastrukturalnej


przez Spółkę MWiK z Kołobrzegu, finansowanej z Funduszu Spójności.


Rozdz. 01030 Izby Rolnicze


8 000 6 000 133,3%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego 431 000 2%
8 000 6 000 133,3%

Rozdz. 01095 Pozostała działalność


0 171 216 0,0%
4300 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego wg wniosków

0 3 424 0,0%
4430 do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w
zadanie
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
zlecone
0 167 792 0,0%

DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ


278 108 198 450 140,1%

Rozdz. 40002 Dostawa wody


278 108 198 450 140,1%
4300 zakup usług pozostałych - dopłata do ceny wody


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożona przez Spółkę MWiiK na rok 2008 wynosi:


5,47 zł za 1 m 3 i jest wyższa o 1,59 zł od taryfy ubiegłorocznej, tj. o 40,98 %.


Proponowana dopłata 2,59/m3 - wyższa o wskaźnik wzrostu taryfy. m3 106 000 2,59 zł 274 540


W 2007 r.: dopłata gminy do 1 m3 wody wynosiła 1,84 zł, ; cena dla mieszkańców 2,04 zł.
140,8%

W 2008 roku mieszkańcy zapłacą za 1 m3 2,88 zł, tj. cenę również wyższą o wskaźnik wzrostu taryfy m3 106 000 1,84 zł
195 040

Średnioroczną sprzedaż wody przewidziano na 100 - 110 tys.m3


Cena za wodę i ścieki jest jednolita za dla wszystkich bez względu na przeznaczenie wody i pochodzenie


ścieków. Od 2008 r. zamierza się zróżnicować dopłaty poprzez utworzenie grup odbiorców.


Skutki zróżnicowania uwzględnione zostaną w budżecie po podjęciu przez RG stosownej uchwały.


Pozostałe wydatki:

4300 serwis oprogramowania komputerowego "WODA" m-nie 12 137,30 zł 1 648 1 610 102,3%
4300 zakup wody dla sołectwa Biały Zdrój średnio m-nie 12 160,00 zł 1 920 1 800 106,7%

Dział 600 Transport i łączność


66 140 34 800 190,1%

Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne


66 140 34 800 190,1%
4210 4300 Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych - remonty cząstkowe: zjazdu z drogi powiat. w Sidłowie, drogi Poradz-Drzeń-Mysłowice, Powalice - Kolonia, Rokosowo - Slowenkowo, ul. Parcela - uzupełnienie kruszywem, gruzem… wg kosztów

0 20 000 0,0%
Bieżące utrzymanie chodników przy ul. Białogardzkiej, Świdwińskiej, Kolejowej, w Mysłowicach (częściowe przełożenie i uzupełnienie nawierzchni), ułożenie chodnika i parkingu przy ul. Leśnej (kurs brukarza) , remont chodnika w centrum Sławoborza i placu zabaw w Słowieńsku - wylewka betonowa

Naprawa bieżąca dróg gminnych (kontynuacja j.w. wg potrzeb) j.w.

5 000 0 25,0%
4270 Parking w centrum Sławoborza, przy ul. Lipowej - ułożenie nawierzchni w ramach kursu brukarza - koszty gminy to 50 % wartości zadania. 380 m2 2 m-ce 15 120,00 zł 7 560 0 0,0%

Ułożenie nawierzchni (polbruk) drogi bocznej od ul. Kołobrzeskiej (od posesji p. Andrusiów) j.w.

0 0 0,0%
4430 Ubezpieczenie od następstw wypadków na drogach gminnych polisa

3 000 3 000 0,0%
4300 Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003) (obligatoryjne) negocjacje

8 200 0 0,0%

Zimowe utrzymanie dróg wg potrzeb

10 000 5 000 200,0%

Zakup tablic kierunkowych (ze słupkami) z nazwami ulic w Sławoboprzu i znaków drogowych wg r-ków

2 520 6 800 37,1%
6050 Wykonanie projektów technicznych na wykonanie nawierzchni dróg: Krzesimowo i ul. Leśnej negocjacje

29 860 0 0,0%

Realizacja zadań z udziałem środków PO ROW - edycja 2007 - 2013 w 2009 r. ,udział


w kosztach w wysokości 75 % wartości projektu.


Dział 630 TURYSTYKA


0 5 252 0,0%

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


0 5 252 0,0%
2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jst - projekty realizowane przez ZMiGDorzecza Parsęty:


1) "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko - Niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny udział w kosztach porozum. ze ZMiG

2 968 0,0%

2) "Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej ofert turystycznej" j.w j.w

2 284 0,0%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


17 000 30 500 55,7%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


17 000 30 500 55,7%
4300 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków (książki obiektów) wg cen

0 0 0,0%
4210 Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę wg potrzeb

5 000 5 000 100,0%
4300 Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe, j.w.

wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki ….. j.w.

12 000 15 000 80,0%
6060 zakupy inwestycyjne - zakup budynku kotłowni i składu opału w Sidłowie akt notarialny

0 12 700 0,0%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


34 950 48 050 72,7%

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


11 250 25 000 45,0%
4300 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)


0 0
4300 Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:


11 250 10 000 112,5%

projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł 3 750 2 250projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł 15 600 9 000Rozdz. 71095 Pozostała działalność


13 000 0 0,0%
4300 Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Sławoborze na lata 2007-2013" negocjacje

13 000 0 0,0%

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


6 300 6 000 105,0%
1. wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,podziały nieruchomosci wg potrzeb

6 300 6 000 105,0%

Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)


4 400 17 050 26%
4210 Montaż bramy wjazdowej na cmentarz w Powalicach szt. 1

100 100 100,0%
4210 Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Powalicach: zakupiono polbruk; wyk. 2008 150m2

500 6 750 7,4%
4210 Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sławoborzu wokół kaplicy- wyk. w 2007 130m2; kontynuacja j.w. 70m2

800 8 000 10,0%
4210 Kaplica - zakup wyposażenia: obrusy, śr.czystości, kwiaty … wykonanie krzyża, wymiana rynien wg kosztów

1 500 800 187,5%
4300 Wywóz śmieci, prace ogólnoporzadkowe, woda j.w.

1 500 1 400 107,1%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


1 291 191 1 417 630 91,1%

75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)


79 071 62 625 126,3%

Zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie:


48 000 47 000 102,1%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)


65 948 50 867 129,6%
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 et. m-c 12 3 801 45 610 34 380 132,7%
4010 skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 380 0 3 432 0,0%
4010 skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 350 4 200 0 0,0%
4010 odpis na fundusz nagród - 3 % z poz.1, 2 i 3 rok 3% 49 810 1 494 1 130 132,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,50% 38 942 3 310 2 922 113,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19% 54 614 8 296 7 213 115,0%
4120 składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 54 614 1 338 1 126 118,8%
4440 odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (x2) 2 266 37,50% 850 1 700 805 211,2%

Wydatki rzeczowe bieżące


12 123 11 758 103,1%
4300 koszty szkoleń, podróże służbowe rok przewidyw.
450 400 112,5%
4210 materiały kancelaryjne i biurowe, druki rok j.w.
2 100 2 000 105,0%
4300 serwis oprogramowania PESEL - USCWIN,SELWIN, RWWiN (ewidencja ludnosci) m-c 12 779,82 9 573 9 358 102,3%

Wydatki majątkowe i wyposażenie


1 000 4 250 23,5%
4210 zakup regału na koperty osobowe, j.w. 1 1 000 1 000 0 0,0%
4210 drukarka j.w. kpl.
0 350 0,0%
4750 zakup nowego oprogramowania + licencja, instalacja i wdrożenie j.w.

0 3 900 0,0%

Rozdz.75022 Rady Gmin


83 514 77 000 108,5%
3030 Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy m-c 12 880 10 560


Diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 14 sołtysów x 66 zł posiedzeń 11 924 10 164


Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 110 zł j.w. 11 1 540 16 940


Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 7 czł.x 110 zł j.w. 12 770 9 240


Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 9 czł.x 110 zł j.w. 12 990 11 880


Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnict. 9 czł. x 110 zł j.w. 12 990 11 880


Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 110 zł j.w. 25 330 8 250

4300 Szkolenia radnych, podróże służbowe, rok 1 3 000 3 000

4210 napoje, kawa, cukier, inne artykuły rok 1 800 800

4210 inne nieprzewidziane wydatki RG rok 1 800 800


Rozdz. 75023 Urząd Gminy


1 079 442 1 066 454 101,2%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


854 336 810 105 105,5%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 13,5 etatów (wg stanu na 30.10.) m-c 12 36 312 435 744 458 052 95,1%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (4 etaty) m-c 12 5 922 71 064 70 728 100,5%
4010 skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 4 224 0

4010 skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 3 886 46 632 52 872 88,2%
4010 odpis na fundusz nagród - 3 % ( poz. 1+2+3+4) rok 3% 553 440 16 603 17 450 95,1%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,50% 599 102 50 924 42 534 119,7%
4170 wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba) 12
700 8 400 6 360 132,1%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne stawka 15,19% 629 367 95 601 111 650 85,6%
4120 składki na fundusz pracy stawka 2,45% 629 367 15 419 15 876 97,1%
4010 odprawy emerytalne (3 osoby) 6-miesięczne
62 988 62 988

4010 nagrody jubileuszowe (150-200 % wynagrodzenia miesięcznego) 4 prac.
21 300 21 300 8 666 245,8%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 17,5 et. 2 266,00 37,50% 849,75 14 871 15 280 97,3%
4440 odpis na zfśs dla emerytów i rencistów 6 6,25% 2 266 850 637 133,4%
4140 składki na PFRON wg algorytmu

13 940 10 000 139,4%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu


225 106 256 349 87,8%
2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst i oraz zwiazków gmin


1 500 1 500 100,0%

udział w realizacji projektu ZMiGDorz.Parsęty "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej" dofinansowanie 2 raty 3 000 1 500 1 500 100,0%
3030 wydatki na rzecz prac. nie zaliczane do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary) rok 1 3 700 3 700 3 582 103,3%
4210 zakup wyposażenia i materiałów


87 525 91 009 96,2%

prenumerata czasopism, Serwis A-S, Przegląd Podatkowy, Informator budowlany, Murator, Wspólnota kwartał 4 716,75 3 000 2 867 104,6%

literatura fachowa, druki, … rok 1 1 445,82 1 500 1 445 103,8%

środki czystości, odzież ochronna i robocza dla prac.obsługi rok 1 2 926 3 000 2 926 102,5%

materiały i akcesoria kancelaryjno-biurowe średnio m-nie 12 1 000 12 300 12 100 101,7%

części zamienne do kserokopiarki rok 1 2 453 2 500 2 453 101,9%

dodstosowanie satnowisk pracy do wymagań określonych w Rozp.MPiPS (Dz.U. Nr 148 poz.973) 2 stanowiska 3 000 6 000 6 000 2 000 300,0%

wposażenie kancelarii tajnej (wymogi Rozp.RM w spr.organizacji i funkcj.kancelarii tajnej Dz.U.208/2005) rok 1
4 000 0 0,0%

materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych i remontów bieżących w UG rok 1
5 000 9 733 51,4%

opał (ogrzewanie budynku UG i domu kultury) rok 1 35 000 35 800 34 955 102,4%

samochód Żuk/VW - części, paliwo rok 1 8 700 5 700 8 780 64,9%

zakupy reprezentacyjne (kawa, napoje,slodycze …,kwiaty) rok 1 3 500 3 600 3 500 102,9%

pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane rok 1
5 125 10 250 50,0%
4260 zakup energii średnio m-nie 12 900 10 800 9 800 110,2%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania obowiązkowe pracowników) osoby 15 40 600 1 000 60,0%
4300 zakup usług pozostałych


72 635 75 367 96,4%

opłaty pocztowe przesyłek listowych (Poczta Polska) średnio m-nie 12 1 036,19 12 720 12 434 102,3%

obsługa prawna m-c 12 1 647,00 20 220 25 359 79,7%

serwis oprogramowań komputerów na stanowiskach pracy w UG , dzierżawa serwera - ZETO) m-c 12 606,34 7 450 7 276 102,4%

szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne), bhp liczba szkoleń 15 450,00 6 750 6 588 102,5%

abonament LEX i Vademecum księgowego (Wolters Kluwer) rok 1 3 411,12 4 650 4 550 102,2%

konserwacja kserokopiarki (TOBIS) rok 1 1 100,00 1 025 1 000 102,5%

usługi informatyczne (naprawa sprzętu, oprogramowania) rok 1 2 500,00 2 500 2 450 102,0%

wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych i w UG za 2006 r. jednostki 3 7 000,00 7 160 7 000 102,3%

opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - MWiK Spółka z oo Kołobrzeg średnio m-nie 12 380,00 4 560 3 240 140,7%

pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane rok 1
5 600 5 470 102,4%
4350 zakup usług dostępu do sieci internet


5 000 4 876 102,6%

abonament bezprzewodowej sieci internetowej m-c 12 121,74 1 500 1 461 102,7%

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej (ryczałtt ZETO) m-c 12 244,00 3 000 2 928 102,5%

reklama gminy Sławoborze w serwisie interntowym EuroBook rok 1 486,78 500 487 102,7%
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej


8 200 7 961 103,0%

usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego na "komórki" średnio m-nie 12 534,90 6 600 6 419 102,8%

usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego średnio m-nie 12 128,50 1 600 1 542 103,8%
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej średnio m-nie 12 519,92 6 400 6 239 102,6%
4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie sam.własnego do celów służbowych - 3 średnio m-nie 12 1 141,62 14 000 13 699 102,2%
4430 różne opłaty i składki


6 046 5 906 102,4%

opłata za zanieczyszczenie środowiska do UM (pyły, gazy z kotłowni) śr. półrroczna 2 303,50 625 607 103,0%

ubezpieczenie: samochodu Żuk/VW, budynków, sprzętu - komputery, opłata rejestracyjna, opłaty notarialne rok 1
5 421 5 299 102,3%
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych średnio m-nie 12 380,80 4 700 4 570 102,9%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dot.: arbitraż G.EN.GAZ Energia) rok 1
0 1 830 0,0%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji (tusze, tonery, dyskietki, taśmy) średnio m-nie 12 756,78 9 300 9 081 102,4%
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (VW) rok 1
0 25 498 0,0%

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego


7 100 14 647 48,5%

Promocja gminy


1 100 4 356 25,3%
2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst i oraz zwiazków gmin ZMiGDP

0 1 428 0,0%

wpłata na projekt "AGORA" - Rozwój transgranicznej oferty turystycznej w rejonie Morza Bałtyckiego realizowany przez ZMiGDorzecza Parsęty udział w kosztach
1 428 0 1 428 0,0%
4210 udział w kosztach wydania folderu powiatu świdwińskiego ( zakup 50 szt.) szt. 50 10 0 500 0,0%
4300 wydanie foderu i kart pocztowych Gminy Sławoborze, wykonanie innych "reklamówek" - teczki, gadżety…


1 100 1 000 110,0%
4300 Wykonanie witaczy - szt.4 7 000 zł 4 28 000 0 0 0,0%

Współpraca z gminą niemiecką Loiching - zamiar nawiązania kontaktów z inną gminą w strefie przygranicznej


6 000 10 291 58,3%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dziećmi, uczestnikami wymiany zagranicznej) um.zlecenie

2 000 1 800 111,1%
4300 koszty organizacji pobytu młodzieży polskiej w Niemczech - w 2008 r. rewizyta w Polsce śr.własne
30% 4 000 1 491 268,3%

Dofinansowanie programu polsko - niemieckiego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich - 70% Euroregion Pomerania
14 000 0 7 000 0,0%

Rozdz. 75095 Pozostała działalność


42 064 273 904 15,4%

Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Sławoborze: l.mieszk.

17 786

4430 składka podstawowa na działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 4 338 2,80 12 146 12 146 12 065 100,7%

spłaty pożyczek inwestycyjnych i obsługa długu publicznego (odsetki od pożyczki płatniczej i inwestycyjn.) rok ZMiGDP 7 322 0 7 322 0,0%

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych w Świdwinie 4 338 0,70 3 037 3 037 4 400 69,0%

Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.) wystapiono z dniem 1 lipca 2007. I półrocze 1/2 składki 500 0 500 0,0%

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 338 mieszk.) rok 1 2 602,80 2 603 2 587 100,6%

Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych


12 514 123 515 10,1%

Organizacja robót publicznych i prac intwerwencyjnych - programy PUP:


11 764 123 515 9,5%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników rok 1

86 225 0,0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2007) rok 1
10 000 9 993 100,1%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19%
1 519 13 852 11,0%
4120 składki na FP rok 2,45%
245 2 000 12,3%
4210 zakup wyposażenia i materiałów: narzędzia, odzież robocza, woda rok 1
0,00 5 220 0,0%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) rok 1
0,00 2 000 0,0%
4440 odpisy na zfśs rok 1
0,00 4 225 0,0%

Kurs dla kobiet we współpracy z PUP ( 6 osób przez 2 m-ce - pielęgnacja zieleni) - 50 % kosztów

1 500,00 zł 750 0 0,0%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA


697 13 133 5,3%

75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


697 674 103,4%

Zadanie zlecone - sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców KBW DW

697 674 103,4%
4170 w tym: wynagrodzenia bezosobowe


280 275 101,8%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu KBW DW

0 8 663 0,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa KBW DW

0 3 796 0,0%

752 OBRONA NARODOWA


680 450 151%

75212 Pozostałe wydatki obronne


680 450 151%

Koszty przejazdu poborowych na komisję poborową środkami komunikacji publicznej, (obowiazek śr. cena biletu l. poborow.
wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku oborony) 20 zł 34
680 450 151%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA


86 129 108 923 79,1%

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne


82 015 104 223 78,7%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


15 960 12 781 124,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca) m-c 12 235,37 2 824 2 824 100,0%
4010 skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 23,54 282 0 0,0%
4010 skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 21,65 260 0 0,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,5% 2 824 240 240 100,0%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne j.w. 15,19% 13 566 2 061 1 120 184,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy j.w. 2,45% 13 566 332 197 168,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 4 kierowców, komendat gm.jednostek osp m-c 12 830 9 960 8 400 118,6%

Wydatki rzeczowe


66 055 91 442 72,2%

Zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń, a w szczególności na:

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za udział w akcjach gaszenia … przew.wyk. rok
5 000 4 997 100,1%
4 210 zakup wyposażenia i materiałów: paliwo, oleje, części zamienne, wyposażenie, sprzęt, mat.budowlane j.w. rok
22 000 21 550 102,1%
4260 zakup energii j.w. rok
10 447 10 000 104,5%
4280 zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne strażaków i kierowców j.w. rok
1 370 1 335 102,6%
4300 zakup usług pozostałych:


12 050 11 760 102,5%

ogrzewanie strażnic w Słowieńsku i Rokosowie (wg obciążenia sp-ni "Zgoda" i "Słowianka") m-nie 12 736,56 9 050 8 839 102,4%

dostawa wody, badania techniczne pojazdów, szkolenia …… inne przew.wyk. rok
3 000 2 921 102,7%
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej j.w. rok
210 200 105,0%
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych j.w. rok
1 125 1 100 102,3%
4410 podróże służbowe krajowe j.w. rok
515 500 103,0%
4430 różne opłaty i składki


5 563 5 750 96,7%

ubezpieczenie strażaków polisa

4 150 4 049 102,5%

ubezpieczenie pojazdów polisa

1 130 1 425 79,3%

ubezpieczenie budynków polisa

283 276 102,5%

Wydatki majatkowe:


0 40 000 0,00 zł
6060 Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Słowieńsku szt. 1
0 0 0,0%

Zapłata części faktury za zakup samochodu specjalnego dla OSP w Sławoborzu szt. 1 125 703,00 zł 0 40 000 0,0%

Rozdz. 75414 Obrona cywilna


2 614 4 700 55,6%
4210 zakup wyposażenia i materiałów: doposażenie magazynu oc - nosze, łopaty,…. wg kosztów

704 1 000 70,4%
4300 zakup usług pozostałych: szkolenia formacji, … j.w.

800 1 200 66,7%
4410 podróże służbowe krajowe j.w.

310 300 103,3%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - Gminne Centrum Reagowania j.w.

800 2 200 36,4%

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwa

1 500

4810 Rezerwy - art..26 ust. 4 z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz. 590) nakłada na każdy samorząd obowiązek wyodrębnienia rezerwy celowej na wydatki z tyt.finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH


I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


12 100 12 200 99,2%

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych


12 100 12 200 99,2%
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysi) kwartał 4 2 200 8 800 8 340 105,5%
4210 zakup wyposażenia i materiałów: druki wpłat bankowych wg potrzeb bloczki
550 500 110,0%
4300 zakup usług pozostałych: usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …) przec.m-nie 12 170 2 040 2 000 102,0%
4300 Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe wg zawiadom

710 700 101,4%

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


10 000 1 000 1000,0%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst


10 000 1 000 1000,0%
8070 Odsetki i prowizje z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek (płatniczych i inwestycyjnych po ich zakończeniu) przewidyw.

10 000 1 000 1000,0%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA


19 140 18 890 101,3%

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe


19 140 18 890 101,3%
4300 Koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS - prowizje, m-c 12 500 4 500 4 250 105,9%

obsługa kasowa - wg umowy obowiązujacej od 1.04.2006) m-c 12 1 220 14 640 14 640 100,0%

75818 Rezerwy ogólne i celowe


0

4810 Rezerwy - rezerwę ogólną tworzy się na wydatki nieprzewidziane związane z finansowaniem zadań, na które złożone będą wnioski na dofinansowanie z programów UE lub innych źródeł.


0


DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


5 549 203 592 038 937,3%

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół


193 053 178 920 107,9%

Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy


32 634 32 547 100,3%

Kierowca OPLA Vivaro - 1 etat

40100 Wynagrodzenia osobowe m-c 12 1 881 22 572 21 782 103,6%

skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 188 0 2 178 0,0%

skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 173 2 076


Odpis na fundusz nagród - 3 % rok 3% 24 648 739 719 102,8%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19% 25 387 3 856 4 561 84,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 25 387 622 650 95,7%
4440 odpis na ZFŚS (x1) rok 37,50% 2 266 850 805 105,6%

Koszty dowozu uczniów do szkół ogółem - w tym:


160 419 146 373 109,6%

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu

4300 Śr. cena biletu 50 zł x190 uczniów = 9 500 zł x 2,3% wzrost cen = 9 718,50 zł m-c 10 9 718,50 97 185 96 900 100,3%

Śr.cena biletu 27 zł x 25 uczniów = 675 zł x 2,3% wzrost cen = 690,53 zł m-c 10 690,53 6 905 6 885 100,3%

Kl. "O" śr.cena biletu 50 zł x 16 dzieci = 800 zł x 2,3% wzrost cen =818,40 zł m-c 10 818,40 8 184 8 160 100,3%

Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)


Śr.cena biletu 58 zł x 14 dzieci =812 zł x 2,3 % wzrost cen = 830,68 zł m-c 10 830,68 8 307 8 282 100,3%

Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 63 x 2,3% =322,45 zł m-c 10 322,45 3 225 3 213 100,4%

dowóz uczniów niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x20 zł x 2,3%=409,20 zł m-c 10 409 4 092 4 080 100,3%

Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Vivaro z terenu gminy do SOOW i ZSzP:Krzecko, Słowieńsko, Mysłowice, Jastrzębniki, Sławoborze: 140 km dziennie 11,2 ON x 4 zł x 22 dni x 2,3% = 1 008,20 zł. m-c 10 1 008,20 10 421 10 053 103,7%
4300 Przeglądy i serwis Opla Vivaro wg kosztów rok
2 500 2 400 104,2%
4430 Ubezpieczenia OPLA VIVARO polisa

6 000 5 500 109,1%
4300 Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów SOOW -mieszkańców internatu z tyt. wyjazdu do domu i powrotu do szkoły (na wniosek rodziców) przewidyw.

12 000 0 0,0%
4300 Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym środkiem transportu (uzasadniony wniosek rodziców) j.w.

1 600 900 177,8%

Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym ZSzP - stanowiacego integralną część projektu budżetu gminy na 2008 r.


Rozdz. 80195 Pozostała działalność


5 356 150 413 118 1296,5%

Wydatki bieżące:


3 410 13 118 26,0%
4210 zakup wyposażenia i materiałów:


nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz za szczególne osiągnięcia na koniec roku

w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kultura) szkolnego

2 900 2 500 116,0%

prenumerata czasopism kwartał 4 50,70 zł 210 203 103,6%
4170 Sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do um.zlecenia 2 osoby
200 200 100,0%
4410 rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, finansowanie częściowe z b.p. zwrot kosztów przejazdu
100 90 111,1%
4300 3 410,00 zł dotacja z b.p.

0 10 125 0,0%
6050 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych w Sławoborzu IV etap Środki własne FRKF 5 352 740 5 352 740 400 000 1338,2%

Struktura finansowania opiera się na środkach własnych i dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 650 398 549 602 5 252 740 5 252 740 322 000 1631,3%

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę hali w okresie jej budowy oraz koszty nowych … 100 000
100 000 100 000 78 000 128,2%

851 Ochrona zdrowia


55 125 63 363 87,0%

Rozdz.85113 Przeciwdziałanie narkomanii x

3 600 3 363 107,0%

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi x

51 525 60 000 85,9%

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW


ALKOHOLOWYCH wg preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego integralną część niniejszego projektu budżetu gminy na 2008 r., w tym:


Wynagrodzenia, pochodne i odpisy


24 065 16 598 145,0%
4010 wynagrodzenia osobowe (1 et. - placówka wsparcia dziennego w DK/kawiarenka internetowa) rok 12 1 500 18 000 12 000 150,0%
4010 odpis na fundusz nagród rok 3% 16 800 504 360 140,0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,50% 12 360 1 051 0 0,0%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19% 20 755 3 153 2 130 148,0%
4120 składki na fundusz pracy rok 2,45% 20 755 508 303 167,8%
4440 odpis na ZFŚS rok 37,5% 2 266 850 805 105,6%
4170 wynagrodzenia członków Komisji (3 osoby) posiedzenia 12 100 1 200 1 000 120,0%

Wydatki rzeczowe na zadania objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh.. rok 1
27 460 43 402 63,3%

852 Pomoc społeczna


53 760 46 080 116,7%

85295 Pozostała działalność


53 760 46 080 116,7%
3110 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z tyt.: wykonywania prac społeczno-użytecznych m-c

Przyjmuje się że świadczeniobiorca otrzyma 7,00 zł/godz., z czego 40% to koszty gminy 12 4 480 53 760 53 760 46 080 116,7%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


0 224 613 0,0%

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów


0 224 613 0,0%
3110 świadczenia społeczne (zapomogi dla uczniów w szczególnych przypadkach losowych) dotacja z budżetu państwa

0 1 981 0,0%
3260 inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)

0 222 632 0,0%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


691 640 623 023 111,0%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


569 064 494 480 115,1%
4300 Dopłata dla mieszkańców gminy za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


Taryfa dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na 2008 r. wynosi 12,48 zł/m3 i jest wyższa o 26,83 % od ubiegłorocznej.


Dopłata do 1 m3 wynosie 9,25zł., cena dla odbiorcy 3,23 zł/1m3. średnioroczna prod. ścieków 60.000 m3 x 9,25 zł = 555 000 zł.


555 000 437 400 126,9%
4300 czyszczenie kanalizacji deszczowej- usunięcie awarii kolektora (osiedle)


1 224 5 720 21,4%
6050 Wydatki na iwestycje


Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiązania raty m-ne 4 4 280 12 840 51 360 25,0%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami


0 21 240 0,0%
6050 Wydatki na inwestycje


Rekultywacja zamkniętego z dniem 31.07.2007 r. wysypiska śmieci w Lepinie w ramach projektu Śr.własne PROW
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich woj..zachodniopomorskiego ( 25%/75%) 94 000 282 600 376 600 0 21 240 0,0%

Opracowanie i złożenie wniosku w roku 2008; przewidywana realizacja 2008/2009.


Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi


9 874 7 800 126,6%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (wykonywanie mioteł - umowa zlecenia) rok 1
1 050 1 000 105,0%
4210 Zakup paliwa, oleje do kosiarek, narzędzi ... rok 1 800 750 700 107,1%
4300 Opróżnianie pojemników usytuowanych w miejscach użyteczności publicznej (Remondis) m-c 12 502 6 024 5 800 103,9%
4300 Usługi transportowe, porządkowanie miejsc użyteczności publicznej rok 1 2 000 2 050 2 000 102,5%

Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, uluc i placów


99 602 83 732 119,0%
4210 zakup materiałów elektr.do montażu lub naprawy p-tów oświetlenia ulicznego


1 000 1 000 100,0%
4260 Zakup energii do oświetlenia ulic, placów …(prognozowana podwyżka cen za energię 10-15%) śr.m-nie 12 5 250 63 000 55 000 114,5%
4300 Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego (7,82 za pkt) m-c 12 2 833,50 34 002 26 232 129,6%
4300 Wykonanie prac awaryjnych przez Zakład Oświetlenia Drogowego przewidyw.

1 600 1 500 106,7%

Rozdz. 90095 Pozostała działalność


13 100 15 771 83,1%

Przystanki


2 100 2 800 75,0%
4210 Naprawyi konserwacja przystanków usytuowanych na terenie gminy (farby, materiały budowlane ..) przystanki 21 100 2 100 2 800 75,0%

Estetyzacja gminy


5 000 6 971 71,7%
4210 Zakupy części zamiennych do piły motorowej, wykaszarki i kosiarki oraz paliwa, oleju … itp.. wg potrzeb

3 000 4 971 60,4%
4210 Materiały i narzędzia do wykorzystania przy pracach na rzecz estetyzacji gminy j.w.

2 000 2 000 100,0%

Opieka nad zwierzętami


6 000 6 000 100,0%
4300 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (umieszczenie w schronisku) psy 12 500 6 000 6 000 100,0%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


319 726 307 513 104,0%

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


270 160 258 641 104,5%

Dom kultury


172 904 124 812 138,5%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


108 474 69 134 156,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników; etaty 2+ 1/ przeniesienie z UG m-c 12 5 609 67 308 38 736 173,8%
4010 skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 561 0 3 874 0,0%
4010 skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 516 6 192
0,0%
4010 odpis na fundusz nagród - 3% rok 3% 67 308 2 019 1 278 158,0%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 8,5% 67 308 5 721 3 293 173,7%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19% 90 040 13 677 10 369 131,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy m-c 2,45% 90 040 2 206 1 474 149,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (x3) 2 266,00 37,50% 850 2 550 1 610 158,4%
4170 wynagrodzenia bezosobowe ( 2 instruktorów: śpiew, k. teatralne,) m-c 10 880 8 800 8 500 103,5%

Wydatki rzeczowe


64 430 55 678 115,7%
3020 nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń: ekwiwalen za odzież roboczą prac.obsługi … rok 1
150 110 73,3%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: koszty przejazdu dzieci na konkursy, recitale… rok 1
500 500 100,0%
4170 wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zleceń obsługi imprez rekreacyjno-kulturalnych rok 1
5 000 4 700 106,4%
4210 zakup wyposażenia i materiałów, w tym:


25 850 20 409 126,7%

drobny sprzęt i wyposażenie do sali widowiskowej i kawiarenki internetowej na poziomie wykon.ubr.
1 650 1 500 110,0%

materiały do bieżących remontów (kuchnia, sale, biura) j.w. j.w..
2 000 1 800 111,1%

doposażenie kuchni j.w. j.w..
1 500 1 296 115,7%

meble (uzupelnienie) wg aktualnych cen
3 500 3 200 109,4%

środki czystości, gaz do kuchni na poziomie wykon.ubr.
3 000 2 840 105,6%

artykuły różne do zajęć z dziećmi (plastyka, rękodzieło ….) j.w. j.w..
3 000 2 770 108,3%

artykuły do organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Majówka, imprezy plenerowe…) j.w. j.w..
2 500 2 340 106,8%

organizacja Dożynek, turniejów sołeckich, zabaw… zakup namiotu j.w. j.w..
5 700 2 021 282,0%

nagrody, dyplomy dla laureatów i uczestników konkursów (Posesja, Ogródek, Dekoracje świateczne ….) j.w. j.w..
1 500 1 342 111,8%

szkolenia pracowników liczba szkoleń 2 450 900 800 112,5%

inne jednorazowe/nieprzewidziane na poziomie wykon.ubr.
600 500 120,0%
4260 zakup energii j.w. j.w..
16 000 14 000 114,3%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) j.w. j.w.. 40 80 60 133,3%
4300 zakup usług pozostałych, w tym: j.w. j.w..
8 000 7 440 107,5%

dostawa wody i odprowadzenie ścieków j.w. j.w..
1 500 1 406 106,7%

usługi serwicowe-naprawy bieżące sprzętu nagłaśniającego i innych urzadzeń j.w. j.w..
1 500 1 234 121,6%

wynajem zespołów muzycznych , przedstwienia teatralne j.w. j.w..
3 000 3 300 90,9%

usługi transportowe (wyjazdy na basen, wycieczki dla dzieci) j.w. j.w..
2 000 1 500 133,3%
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet (DSL) abonament 12 279,38 3 400 3 353 101,4%
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na poziomie wykon.ubr.
1 000 975 102,6%
4370 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej j.w. j.w..
550 528 104,2%
4410 podróże służbowe j.w. j.w..
1 200 1 000 120,0%
4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektu, wyposażenia i imprez polisa 3
1 000 979 102,1%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na poziomie wykon.ubr.
1 700 1 624 104,7%

Remont i wyposażenie domu kultury w Sławoborzu Środki własne MKiD Wartość projektu 0 0 0,0%

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszane są programy operacyjne, które stanowią 30 906 175 132 206 038 0 0 0,0%

podstawę do ubiegania się o środki do Ministra KiDN na zadania z zakresu kultury realizowane przez


gminy. W 2008 r. Gmina Sławoborze ponowi próbę uzyskania tych środków na remont i doposażenie


domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży.


Możliwość uzyskania środków istnieje również z Regionalnych Programów Operacyjnych Wojew.


0 0 0,0%

Zachodniopomorskiego (RPOWZ). 51 509 154 528
Do każdego z ww źródeł w 2008 r. złożony zostanie wniosek ze wskazaniem realizacji w latach 2009-10.


Świetlice wiejskie

97 257 97 257 133 829 72,7%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń


58 757 38 067 154,35%
4010 wynagrodzenia - dla 7 świetlicowych (etaty pełnowymiarowe przez 1/2 roku oraz 1/2 roku pr.publiczni ) 7 x 6 m-cy 42 1 126 47 292 31 889 148,3%
4040 doatkowe wynagrodzenie roczne stawka 8,50% 31 889 2 711

4110 składki na ubezpieczenia społeczne stawka 15,19% 50 003 7 595 5 407 140,5%
4120 składki na FP stawka 2,45% 50 003 1 159 771 150,3%

Wydatki rzeczowe zwiazane z funkcjonowaniem świetlic


23 500 60 036 39,1%
4210 zakup materiałów do pracy z dziećmi: gry, papier, farby, książki, upominki ...oraz opału na poziomie wykon. ubr.
7 000 5 239 133,6%

zakup środków czystości, drobnych materiaów do napraw i remontów j.w. j.w.
1 500 1 410 106,4%

meble (stoliki, krzesła … elementy wystroju - firany) j.w. j.w.
10 000 10 340 96,7%
4300 ogrzewanie, dostawa wody, usługi transportowe, wywóz nieczystości, … j.w. j.w.
5 000 4 500 111,1%
2900 Udział gminy w wyposażeniu świetlic wiejskich w ramach realizacji projektu ZMiG Dorz. Parsęty


0 38 547 0,0%
6050 Remonty i modernizacje świetlic wiejskich 155 480 466 439 621 918 15 000 35 726 42,0%

Koszty remontów i modernizacji świetlic wiejskich zamierza się sfinansować z udziałem


środków z funduszy UE w ramach programów operacyjnych, dostępnych w edycji 2007-13.


W 2008 r. opracowanie i złożenie wniosków, większe projekty realizowane będą w 2009 r.


Remont świetlicy w Rokosowie - finansowanie: środki własne - 25%; PO - 75%, realizacja 2009. 91 230 273 689 364 918 0 13 500 0,0%

Remont świetlicy w Sidłowie - finansowanie: j.w., realizacja 2009 49 250 147 750 197 000 0 22 226 0,0%

Remont świetlicy w Międzyrzeczu - finansowanie j.w., realizacja 2008. 7 500 22 500 30 000 7 500


Remont świetlicy w Słowieńsku - finansowanie j.w., realizacja 2008. 7 500 22 500 30 000 7 500


Modernizacje świetlic wiejskich w Międzyrzeczu, Rokosowie i Sidłowie objete zostały również projektem


realizowanym przez ZMiGDorzecza Parsęty.


Rozdz. 92116 Biblioteki


49 566 48 872 101,4%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


31 662 30 428 104,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.) m-c 12 1 821 21 852 19 866 110,0%
4010 skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu) m-c 12 182 -

4010 skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) m-c 12 167 2 004 1 944 103,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 1 620 1 620 1 620 100,0%
4010 odpis na fundusz nagród - 3% rok 3% 23 856 716 596 120,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne rok 15,19% 26 192 3 979 4 900 81,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 26 192 642 697 92,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przec.zatr. 37,50% 2 266 850 805 105,6%

Wydatki rzeczowe


17 904 18 444 97,1%
4240 zakup książek do księgozbioru bublioteki na poziomie wykon. ubr.
12 500 12 000 104,2%
4210 Prenumerata czasopism kwartał 4 410 1 640 1 632 100,5%

Organizacja imprez w okresie ferii, z ok.. Dnia Dziecka itp.(upominki, słodycze, artykuły plastyczne i dekor.) na poziomie wykon. ubr.
500 492 101,6%

Zakup materiałow do pracy z dziećmi: gry, płyty DVD, ... j.w. j.w
400 340 117,6%

środki czystości, opłaty telefoniczne, druki, folia na ksiązki, podpórki do regałów, tablica informacyjna, rok

300 200 150,0%

zakup i wymiana lamp oświtleniowych w bibliotece wg kosztów

1 304 50 2608,0%
4300 Serwis komputerów, zakup akcesoriów komputer. - program "Ikonka" szacunkowo

250 220 113,6%
4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament 12 84,18 1 010 1 010 100,0%
4750 Zakup programu bibliotecznego "MAK" (obsługa czytelnika/księgozbioru) wg umowy


2 500 0,0%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT


65 612 57 257 115%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe


17 300 11 300 153,1%

Utrzymanie stadionu w Sławoborzu, boiska sportowe w sołectwach.

4210 zakup wyposażenia i materiałów: wapno, paliwo, trawa, nawóz, materiały do napraw w szatniach … na poziomie wykonan. ubr.
3 000 2 760 108,7%
4300 zakup usług pozostałych j.w j.w.
14 300 4 270 100,7%

koszenie, wałowanie … j.w j.w.
4 300 4 270

dostosowanie stadionu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa - w ramach wniosku do Urz.Marsz. finansowanie 50/50 20 000 10 000 0 0%

Inwestycje


0 - 0,0%
6050 Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze. Watość projektu = 1 296 743,00 zł /1 903 142,00 zł. Finansowanie z udziałem środków z następujących źródeł: 1) EOG (mechanizmy norweskie) 85/15% . Uchwała RG VII/37/2007 z dnia 13.04.2007 r. Środki własne wg proporcji 1 296 743,00 0 0 0,0%

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 75/25%


0 0 0,0%
6050 Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu. Wartość projektu = 1 000 000,00 zł. Finansowanie budowy z udziałem środków z nastepujących źródeł: 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 75/25% 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 50/50%
j.w. 1 000 000,0 0 0 0,0%

WW inwestycje realizowane będą w latach 2009-2010, po przyznaniu środków finansowych z powyższych źródeł, na podstawie wniosków złożonych przez gminę w 2008 r.

6050 Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostepnych stref rekreacji dziecięcej, (sołectwa). Warość ogółem projektu = 1 066 337,00 zł . Realizacja w ramach projektu aplikowanego przez ZMiGDParsęty w latach 2008-2011.Gmina zapewnia środki własne - 15 % Uchwała RG VII/38/2007 z dnia 13.04.2007 r. Środki własne 159 951 zł 1 066 337 0 0 0,0%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kuttury fizycznej i sportu


48 312 45 957 105,1%

Finansowanie zadań z zakresu kutury fizycznej i sportu:

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: koszty przejazdu na zawody(busy,), diety na poziomie wykonan. ubr.
15 050 14 739 102,1%

piłka nożna j.w. j.w.
13 000 12 735 102,1%

tenis stołowy j.w. j.w.
1 850 1 809 102,3%
4170 wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia trenerów, sędziów umowa zlecenia - 2
18 940 17 530 108,0%

trener piłki nożnnej m-ce 11 750 8 440 8 250 102,3%

instruktor tenisa stołowyego m-ce 11 400 4 500 4 400 102,3%

sędziowie piłkarscy i tenisa stołowego na poziomie wykonan. ubr.
5 000 4 880 102,5%

zapewnienie obsługi medycznej na zawodach zawody x umowy zlecenia
1 000 0,00 zł 0,0%
4210 zakup wyposażenia i materiałów:


5 200 4 923 105,6%

piłka nożna: proszek - pranie strojów, woda, sprzęt - buty, rekawice bram.,lód syntet.,…apteczka na poziomie wykonan. ubr.
3 000 2 853 105,2%

tenis: okładzina i pokrowce na rakietki, obuwie,… j.w j.w.
400 390 102,6%

pozostałe dyscypliny:nagródy, artykuły do organizacji zawodów, j.w j.w
1 800 1 680 107,1%
4280 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie zawodników j.w j.w
3 600 3 525 102,1%
4300 zakup usług pozostałych: wynajem transportu na zawody, j.w j.w
2 000 1 954 102,4%
4430 różne opłaty i składki: wpisowe na zawody, licencje, rejestracje, chipy


3 522 3 286 107,2%

piłka nożna j.w j.w
2 622 2 431 107,9%

tenis stołowy j.w j.w
900 855 105,3%

RAZEM WYDATKI


Błąd:511 3 984 380 Błąd:511

Kwota wydatków ogółem nie uwzględnia skutków podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3% płacy minimalnej (10 %) 80 482,00

Z E S T A W I E N I E


Urząd Gminy


Błąd:511 3 984 380 Błąd:511

w tym:


< zadania własne bieżące


Błąd:511 2 944 269 Błąd:511

< zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa234 938 0,0%

< zadania zlecone


48 697 231 349 21,0%

< inwestycje


5 410 440 573 824 942,9%

w tym: środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych


549 602


Zespół Szkół Publicznych


2 896 904 2 623 859 110,4%

w tym: subwencja oświatowa rok
2 472 767 2 472 767 2 281 588 108,4%

środki własne z budżetu gminy ogółem


396 137 342 271 115,7%

w tym: kl. "0", gimbus,stypendia rok
190 854rezerwa celowa na odprawy emerytalne


28 000


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


2 765 896 3 395 274 81,5%

w tym:


< zadania zlecone rok

1 674 000 2 200 000 76,1%

< zadania własne rok

612 896 565 183 108,4%

< zadania własne dotowane z budżetu państwa rok

479 000 630 091 76,0%

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY


Błąd:511 10 003 513 Błąd:511

z tego:


zadania własne


11 985 889 6 707 135 178,7%

zadania zlecone


1 722 697 2 200 000 78,3%

dotacje z budżetu państwa na zadania własne


479 000 865 029 55,4%

środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych


549 602
0,0%

BILANSOWANIE BUDŻETU:


DOCHODY


10 036 000 9 723 933 103,2%

w tym: dotacje na zadania zlecone


1 722 697 2 200 000 78,3%

dotacje na zadania własne


479 000 861 500 55,6%

WYDATKI


Błąd:511 10 003 513 Błąd:511

w tym: wydatki na zadania zlecone


1 722 697 2 200 000 78,3%

DEFICYT


Błąd:511 (279 580) Błąd:511

PRZYCHODY


4 609 000 683 580 674,2%

kredyty zaciągane w bankach krajowych


2 000 000


obligacje


1 000 000


pożyczka z fuduszu celowego


215 000


Inne źródła (wolne środki)


1 394 000 683 580

ROZCHODY


423 000 404 000 104,7%

Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów na 31.12.2007 r. 1 454 000

Spłaty kredytów i pożyczek w 2008 r.


BOŚ S.A. Koszalin 1 058 000 12 23 000 276 000 272 000

PBS Świdwin 396 000 12 11 000 132 000 132 000

WFOŚiGW


15 000


OGÓŁEM (WYDATKI + Rozchody)


Błąd:511 10 407 513 Błąd:511

Ogółem (DOCHODY + Przychody)


14 645 000 10 407 513 140,7%