Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Dochody Gminy kalkulacja 2008 rok

  
I. DOCHODY WŁASNE


3 447 082 3 193 157 107,95%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Fin.
0 806 179 690 354 116,8%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych wg wykon.
0 10 000 15 000 66,7%
0310 podatek od nieruchomości wg stawek
1 438 873 1 438 000 1 337 600 107,5%

podatek od nieruchomości od osób fizycznych proponowanych
257 974 257 000 237 600 108,2%

budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni: na 2008 r.w tym: zaległ. 26 000,00 zł.

mieszkalne 0,42 81 021,97 34 029zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 15,00 5 680,58 85 209zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr. 3,60 337,85 1 216pozostałych budynków 5,53 9 554,02 52 834pozostałe, będących we władaniu b. rolników emerytów i rencistów 2,80 1 042,44 2 919pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów 3,20 5 683,06 18 186budowle 2% 569 132,62 11 383od gruntów za 1m2 powierzchni


grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,56 42 929,12 24 040pozostałe grunty 0,10 194 053,02 19 405pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów 0,10 87 528,29 8 753podatek od nieruchomości od osób prawnych:

1 180 899 1 181 000 1 100 000 107,4%

budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:


mieszkalne 0,42 3 645,94 1 531zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 15,00 4 939,83 74 097pozostałych budynków 5,53 4 567,85 25 260budowle 2% 31 552 029 631 041budowle wykorzyst.do wytwarz.elektr.ciep. 2% 16 853 219 337 064od gruntów za 1m2 powierzchni


grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 183 546,20 99 115pozostałe grunty 0,13 97 681,83 12 699grunty pod jeziorami 3,54 25,91 92


0320 podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 58,29 x 2,5 x ha przelicz.

433 054 431 000 357 850 120,4%

od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 48,00 x 2,5 x ha przel.) 120,000 1 738,66 208 639 208 000 144 000

od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 48,00 x 5 x ha przel.) 240,000 27,61 6 626 6 000 3 700

od osób prawnych 120,000 1 814,90 217 788 217 000 210 150
0330 podatek leśny

181 462 181 300 170 400 106,4%

(wg śr.cena drewna za 3 kw. 2007-147,28zł x 0,220 m3 z ha fiz.)


od osób prawnych (nadleśnictwa) 32,4016 5 321,7939 172 435 172 400 166 000

od lasów pod ochroną 16,2008 305,22 4 945 4 900 4 400

podatek od osób fizycznych 32,4016 125,9942 4 082 4 000 3 717
0340 Podatek od środków transportowych

22 050 21 000 21 000 100,0%

od osób prawnych l.pojazdów wg stawek 6 247 6 000 6 000 100,0%

od osób fizycznych j.w. na 2008 r. 15 803 15 000 15 000 100,0%
0350 Podatek od działalności gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podat. przewid.wykonan.

10 000 10 000 100,0%
0360 podatek od spadków i darowizn j.w.

2 500 2 500 100,0%
0400 wpływy z opłaty produktowej j.w.

350 350 100,0%
0410 wpływy z opłaty skarbowej j.w.

10 000 10 000 100,0%
0430 wpływy z opłaty targowej j.w.

500 500 100,0%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej j.w.

100 000 100 000 100,0%
0470 wpływy za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchomości umowy
3 858,90 3 800 3 800 100,0%
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zezwolenia
55 125 55 125 44 364 124,3%

za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18% 45 525 23 625
24 675

za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 % 15 2 100 31 500
21 000
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (za zajecie pasa drogowego,…) decyzja

35 000 35 000 100,0%
0500 podatek od czynności cywilno-prawnych przewidyw.wyk.

25 000 25 000 100,0%
0690 wpływy z różnych opłat j.w.

4 700 4 700 100,0%

opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej j.w.

2 500 2 500

pozostałe opłaty (za upomnienia i inne) j.w.

2 200 2 200
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t

67 000 67 000 65 900 101,7%

czynsze za lokale mieszkalne, socjalne wg umowy najmu
9 679,60 9 600 12 900

czynsze za budynki gospodarcze, garaże j.w.
947,54 900 900

czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219 j.w.
15 359,76 15 300 14 629

dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel" j.w.
8 900,00 8 900 9 725

najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A. j.w.
8 593,00 8 400 8 400

wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe) 6 625 3 750 3 500 3 500

wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe) 8 75 600 600 600

dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie) 3 1 000 3 000 3 000 3 000

najem pomiesczeń biurowych - GOPS 12 100 1 200 1 200 1 200

najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 12 528,75 6 345 6 300 6 000

wpływy z wykupu kwater na cmentarzu b.p.

2 500 2 500

wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne) j.w.

2 000


dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny) j.w.
4 800 4 800 4 450
0830 wpływy z usług:


152 000 193 500 78,6%

opłata z wodę (wpływy z windykacji zaległości) 1,25/m3 szacunkowo
5 000 16 000

opłata za odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości) 1,35/m3 j.w.
4 000 11 000

za kopanie grobów b.p.

5 000 5 000

za wyżywienie uczniów w szkołach decyzja

117 000 134 000

za świadczenie usług opiekuńczych j.w.

15 000 15 000

opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP umowa

6 000 6 000

składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne nie wystąpi


6 500
0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

55 490 62 690 56 000 111,9%

nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (95% bonifikaty) 6 wycena 11 600 11 600


nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji 7 j.w. 43 890 43 890

8510 wpływy zróżnych rozliczeń wg umowy

7 200 227 200 3,2%

z tyt.wybudowania sieci gazowej


0 220 000

kosztów utrzymania biura animatora pracy


0 7 200
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wg wyk.

11 000 25 000 44,0%
0920 pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.) j.w.

8 000 7 000 114,3%
0970 wpływy z róznych dochodów j.w.

4 000 4 000 100,0%
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 5,00% 14 000 700 738 1 500 49,2%
II. DOTACJE CELOWE


2 750 602 3 073 272 89,50%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg zarz. Wojewody

1 722 000 2 200 000 78,3%
2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin j.w.

479 000 861 500 55,6%
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t. wg porozum.


1 500 0,0%
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp Euroregion Pomerania


10 272 0,0%
6630 dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje Min.Sportu 1 000 000
549 602 0 0,0%
III. SUBWENCJE


3 838 316 3 515 242 109,2%
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin0 0,0%
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: Min.Fin.

3 838 316 3 515 242 109,2%

część wyrównawcza, z tego Min.Fin.

1 341 329 1 100 698 121,9%

kwota podstawowa Min.Fin.

773 393 589 328 131,2%

kwota uzupełniajaca Min.Fin.

567 936 511 370 111,1%

część równoważąca Min.Fin.

24 220 19 794 122,4%

część oświatowa Min.Fin.

2 472 767 2 394 750 103,3%
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ


0 0 0,0%

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ( poz. I+II+III+IV) x x x 10 036 000 9 961 532 100,7%

z tego:

A. DOCHODY MAJĄTKOWE


612 292 56 000 1093,4%

Dotacje i środki otrzymane na iwestycje


549 602 0

Dochody ze sprzedaży majatku


62 690 56 000

Dochody z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


0

B. DOCHODY BIEŻĄCE


9 423 708 9 905 532 95,1%

Dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi


9 423 708 9 905 532