Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE

  

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE


Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 30 października 2007 r. wynosi ogółem 5 803 970 zł. Na wartość tą składają się:

 1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 1 342 169 zł, o powierzchni ogółem 98,32 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 40,75 ha o wartości 715 041 zł; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 6,89 ha o wartości 103 137 zł.

 2. Budynki i lokale o wartości ogółem 2 747 445 zł:

  1. 17 budynków mieszkalnych, stanowiących własność gminy, wszystkie oddane w najem osobom fizycznym,

  2. 3 lokale mieszkalne - własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym,

  3. 16 budynków gospodarczych – stanowią własność gminy, 9 oddane w najem, 3 użytkowane przez Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych,

  4. 4 budynki strażnic (remiz strażackich), użytkowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych (Rokosowo, Powalice, Słowieńsko, Sławoborze),

  5. budynki użyteczności publicznej: dom kultury - 1, 3 obiekty szkolne, 5 świetlic wiejskie, 1 budynek administracyjny UG.

 3. Budowle

  1. Przystanki – 13 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 74 918 zł.

  2. Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 2,21 ha i wartości 1 005 382 zł.

  3. Stadion w Sławoborzu i boiska sportowe o wartości ewidencyjnej 14 462 zł.

  4. Pozostałe budowle: wysypisko śmieci, ogrodzenia, linie energetyczne, sieć deszczowa o wartości ewidencyjnej 89 254 zł.

Nieruchomości wymienione w poz. od a) – d) stanowią własność gminy.

 1. Urządzenia techniczne i maszyny, do których należą: wyposażenie kawiarenki internetowej (komputery, wyposażenie dodatkowe,) urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy i Domu Kultury o wartości ewidencyjnej 147 587 zł., stanowią własność gminy.

 2. Środki transportu, to 6 samochodów specjalnych pożarniczych oraz 1 samochód dostawczy VW – T4 i 1 osobowy OPEL VIVARO, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 382 753 zł. Samochody pożarnicze oddane są w użytkowanie jednostkom OSP, natomiast samochód dostawczy i osobowy znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

 3. Środki trwałe w budowie – dot.: budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu. Wartość nakładów od początku realizacji na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi 3 922 947,44 zł., w tym w 2007 r. 73 614,31 zł. Przewidywany okres zakończenia budowy 31.12.2008 r.

 4. Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów gminy w spółkach handlowych:

  1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu – 2 910 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na pokrycie, których gmina wniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości 8 906 700 zł.

  2. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny – 40 udziałów o wartości 700 zł każdy = 28 000 zł, wniesione w gotówce.

Zmiany w stanie wartości mienia nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

 1. sprzedaży składników majątkowych gminy:

   1. 7 działek za kwotę 22 632 zł.,

   2. 2 samochodów m-ki STAR i ŻUK (wyposażenie OSP) o wartości ewidencyjnej 38 162 zł.,

   3. przekazania na zasadzie porozumienia – ugody sieci gazowej dla GEN.EN.GAZ S.A. Poznań o wartości 1 728 538 zł.

 1. zakup działki zabudowanej (z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską) za 12 000 zł.,

 2. zakup sprzętu komputerowego do używania w urzędzie i świetlicach wiejskich w gminie o wartości 4 069 zł.

 3. nieodpłatnego przyjęcia do zasobów mienia gminy:

  1. drogi o wartości ewidencyjnej 9 350 zł

  2. lokalu mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej – 9 049 zł

  3. budynku gospodarczego oraz strażnicy w Sidłowie – 14 483 zł

  4. działek gruntowych – 25 520 zł.


W 2008 roku gmina przewiduje uzyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy i wynajmu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie łącznej 129 690 zł.

Natomiast w 2007 r. gmina osiągnęła dochody „z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania” w przewidywanej w wysokości 121 900 zł.

Nakłady na utrzymanie składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

700 – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 – 71035 Cmentarze

754 – 75412 Ochotnicze straże pożarne

801 – 80113 Dowożenie uczniów do szkół

900 – 90002 Gospodarka odpadami

921 – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

926 – 92601 Obiekty sportowe

Łączna kwota wydatków przewidziana na utrzymanie mienia w projekcie budżetu gminy na 2008 r. wynosi 139 900 zł.


Sławoborze, dnia 15 listopada 2007 r.