Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Sławoborze 2008

  
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Planowane wykonanie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. A. DOCHODY 9 173 277 9 020 494 9 723 933 10 036 000 10 139 175 11 236 568 10 225 468 11 354 671 9 471 529 9 721 600 9 701 600 9 681 600 9 706 600
2. A1. Dochody bieżące 26 8 861 548 9 667 933 9 423 708 10 070 216 11 168 691 10 160 109 11 290 794 9 409 639 9 665 170 9 641 724 9 636 366 9 634 710
3. A2. Dochody majątkowe 357 141 158 946 56 000 612 292 68 959 67 877 65 359 63 877 61 890 56 430 59 876 45 234 71 890
4. B. WYDATKI 9 511 342 9 700 813 10 003 513 14 222 000 11 514 699 9 280 044 10 553 139 9 027 000 9 061 529 9 151 600 9 151 600 9 131 600 9 521 600
5. B1. wydatki bieżące 7 400 790 8 056 958 9 429 689 8 766 560 8 465 000 8 280 044 8 649 997 9 027 000 9 061 529 9 151 600 9 151 600 9 131 600 9 521 600
6. B.2 wydatki majatkowe 2 110 552 1 643 855 573 824 5 455 440 3 049 699 1 000 000 1 903 142 0 0 0 0 0 0
7. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -338 065 -680 319 -279 580 -4 186 000 -1 375 524 1 956 524 -327 671 2 327 671 410 000 570 000 550 000 550 000 185 000
8. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 426 833 1 027 614 477 566 408 000 1 375 524 -1 956 524 327 671 -1 927 671 -10 000 -570 000 -550 000 -550 000 -185 000
9. D1. Przychody ogółem z tego: 835 093 1 250 306 891 422 4 609 000 2 033 524 750 000 1 617 671 200 000 500 000 0 0 0 0
10. D11 kredyty, w tym: 700 000 1 027 614 302 386 2 000 000500 00011. D111.zaciągniete w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 ufp
12. D12 pożyczki, w tym:


215 000
750 000 1 617 671

13. D121.zaciągniete w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art..5 ust.1 ufp
14. D1211.pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciagniete w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa art..5 ust. 3 ufp2 033 524 750 000 1 617 671

15. D13. spłaty pożyczek udzielonych
16. D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 38 34117. D141. środki na pokrycie deficytu
18. D.15. obligacje jst i zwiazków komunalnych


1 000 000
19. D151.wyemitowane w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp
20. D16. prywatyzacja majątku jst
21. D17. inne źródła, w tym: 96 752 222 692 589 036 1 394 000


200 000
22. D171. środki na pokrycie deficytu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23. D2. Rozchody ogółem 408 260 222 692 413 856 423 000 658 000 2 706 524 1 290 000 2 127 671 510 000 570 000 550 000 550 000 185 000
24. D21. spłaty kredytów, w tym: 340 000 147 000 404 000 423 000 658 000 658 000 480 000 250 000 250 000 350 000 350 000 350 000 185 000
25. D211. zaciagniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp
26. D22. spłaty pożyczek, w tym:
2 048 524 810 000 1 677 671 60 000 20 000


27. D211. zaciagniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp
28. D2211. zaciągnietych na prefinansowanie programów i projektów w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust. 3 ufp
2 033 524 750 000 1 617 671
29. D23. pożyczki udzielone
30. D24. lokaty w bankach
31. D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:


200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
32. D251. wemitowanych w związku z umową zawaretą z pomiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp
33. D26.) inne cele 68 260 75 692 9 856

34. E. UMORZENIE POŻYCZKI 160 00035. F. DŁUG NA KONEC ROKU (1+2+3+4+5+6) 750 692 1 565 470 1 454 000 4 246 000 5 621 524 3 665 000 3 992 671 1 865 000 1 855 000 1 285 000 735 000 185 000 0
36. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,


1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
0
37. 2) zaciągniete kredyty 675 000 1 555 614 1 454 000 3 031 000 2 373 000 1 715 000 1 235 000 985 000 1 235 000 885 000 535 000 185 000
38. 3) zaciągniete pożyczki


215 000 215 000 200 000 140 000 80 000 20 00039. 4) przyjete depozyty 2)
40. 5) wymagalne zobowiazania, w tym: 75 692 9 856


41. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych
42. b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 75 692 9 856


43. zobowiazania zawiązane z umową zawartą z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp (a+b+c)2 033 524 750 000 1 617 671

a) kredyty
b) pożyczki2 033 524 750 000 1 617 671

c) emitowane papiery wartościowe
44. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.35 / poz.1) % 8,18% 17,35% 14,95% 42,31% 55,44% 32,62% 39,05% 16,42% 19,59% 13,22% 7,58% 1,91% 0,00%
45. G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez.poz.43) {(poz.35 - poz.43 /poz.1)% 8,18% 17,35% 14,95% 42,31% 35,39% 25,94% 23,23% 16,42% 19,59% 13,22% 7,58% 1,91% 0,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 431 000 212 800 515 800 644 832 1 084 299 3 090 859 1 629 967 2 441 489 704 333 780 735 758 137 686 737 318 394
47. 1) spłaty rat kredytów(art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z odsetkami, 350 000 175 000 478 000 471 347 815 314 779 914 569 640 319 344 304 374 389 374 374 374 359 374 200 000
48. 2) spłaty rat pożyczek(art.. 82 ust. 1 pkt 2 i3 ufp) z odsetkami, 81 000

16 574 65 172 63 372 61 572 20 124
49. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
37 800 37 800 156 911 171 439 181 675 182 631 179 182 174 585 169 987 165 389 122 989 118 394
50. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.(art..82 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp) z naleznymi odsetkami i dyskontem)32 374 32 374 32 374 232 374 225 374 221 374 218 374 204 374 0
51. 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (art.. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)
52. 6) spłaty zobowiązań zwiazanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d)
2 033 524 783 750 1 690 465
a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
2 125 055 783 750 1 690 465
c) wykup papierów wartościowychz odsetkami i dyskontem
d) potencjalne spłaty poreczen i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujacym zadania jst
53. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.46 (-) poz. 40) / poz. 1)% 4,70% 2,36% 5,30% 6,43% 10,69% 27,51% 15,94% 21,50% 7,44% 8,03% 7,81% 7,09% 3,28%
54. I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.52) {(poz.46 - poz. 52)/1}% 4,70% 2,36% 5,30% 6,43% 10,69% 9,41% 8,28% 6,61% 7,44% 8,03% 7,81% 7,09% 3,28%

1) odpowiednie skreslić

2) depozyty przyjete do budżetu

3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
Autor dokumentu:

Udostępnił:  Przemek Bździuch (2008-01-10 10:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:  Przemek Bździuch (2008-01-10 10:36:51)