Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Plan inwestycyjny Gminy Sławoborze na 2007 po zmianach

  
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
630

Turystyka 0,00

63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00


6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" 0,00"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 0,00
750

Administracja publiczna 25 600,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 600,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 600,00Zakup samochodu osobowo - dostawczego 25 600,00
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 000,00

75412
Ochotnicze straże pożarne 72 000,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko 72 000,00
801

Oświata i wychowanie 400 386,00

80195
Pozostała działalność 400 386,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 386,00Budowa hali sportowej 400 386,00


6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00TERENOWE URZĄDZENIA SPORTOWE formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze 0,00
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00

90002
Gospodarka odpadami 30 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie - projekt 30 000,00
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży 60 000,00
926

Kultura fizyczna i sport 11 000,00

92601
Obiekty sportowe 11 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00Budowa obiektu socjalnego na stadionie 11 000,00


6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP i place zabaw w sołectwach:Sł-rze, R-wo,Krzecko,P-ce,M-ce,Sł-sko,Sidłowo 0,00


598 986,00