Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załączniki do Uchwały Nr XV_81_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sławoborze

 

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
630

Turystyka 45 000,00 - 45 000,00 0,00

63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45 000,00 - 45 000,00 0,00


6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 45 000,00 - 45 000,00 0,00
700

Gospodarka mieszkaniowa 344 270,00 12 100,00 356 370,00

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 344 270,00 12 100,00 356 370,00


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 400,00 10 600,00 70 000,00


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 54 370,00 1 000,00 55 370,00


0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 500,00 1 600,00
710

Działalność usługowa 4 500,00 5 000,00 9 500,00

71035
Cmentarze 4 500,00 5 000,00 9 500,00


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 2 500,00 5 000,00


0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 500,00 4 500,00
750

Administracja publiczna 56 422,00 11 800,00 68 222,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 8 000,00 8 000,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 8 000,00

75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 3 800,00 11 800,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 800,00 3 800,00
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 777 311,00 156 200,00 2 933 511,00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 597 800,00 - 50 000,00 1 547 800,00


0310 Podatek od nieruchomości 1 268 000,00 - 100 000,00 1 168 000,00


0320 Podatek rolny 160 000,00 50 000,00 210 000,00


0340 Podatek od środków transportowych 6 000,00 - 3 000,00 3 000,00


0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 500,00 2 800,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 1 500,00 7 500,00

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 310 300,00 143 900,00 454 200,00


0310 Podatek od nieruchomości 150 000,00 90 000,00 240 000,00


0320 Podatek rolny 113 000,00 32 000,00 145 000,00


0340 Podatek od środków transportowych 8 000,00 12 000,00 20 000,00


0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22 000,00 3 000,00 25 000,00


0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 1 800,00 4 000,00


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 900,00 5 100,00 14 000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 164 755,00 52 300,00 217 055,00


0400 Wpływy z opłaty produktowej 220,00 150,00 370,00


0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 2 000,00 12 000,00


0430 Wpływy z opłaty targowej 400,00 150,00 550,00


0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00 72 000,00 112 000,00


0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51 635,00 4 500,00 56 135,00


0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 - 24 000,00 36 000,00


0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 - 2 500,00 0,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 694 456,00 10 000,00 704 456,00


0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 102,00 10 000,00 14 102,00
758

Różne rozliczenia 3 523 724,00 800,00 3 524 524,00

75814
Różne rozliczenia finansowe 9 100,00 800,00 9 900,00


2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 800,00 1 500,00
801

Oświata i wychowanie 273 005,00 - 154 000,00 119 005,00

80195
Pozostała działalność 263 005,00 - 154 000,00 109 005,00


6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 154 000,00 - 154 000,00 0,00
852

Pomoc społeczna 2 393 510,00 11 680,00 2 405 190,00

85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 626 300,00 6 000,00 1 632 300,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 6 000,00 6 300,00

85219
Ośrodki pomocy społecznej 103 116,00 680,00 103 796,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 680,00 680,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00 5 000,00 17 000,00


0830 Wpływy z usług 7 000,00 5 000,00 12 000,00
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 100,00 6 100,00 17 200,00

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 5 500,00 10 500,00


0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 500,00 10 500,00

90002
Gospodarka odpadami 6 100,00 600,00 6 700,00


0830 Wpływy z usług 6 000,00 600,00 6 600,00
926

Kultura fizyczna i sport 203 002,00 - 201 702,00 1 300,00

92601
Obiekty sportowe 201 702,00 - 201 702,00 0,00


6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 201 702,00 - 201 702,00 0,00


10 209 236,55 - 197 022,00 10 012 214,55

 

Załącznik Nr 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
630

Turystyka 65 000,00 - 55 000,00 10 000,00

63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 000,00 - 55 000,00 10 000,00


6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 - 55 000,00 0,00
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 813,00 0,00 150 813,00

75412
Ochotnicze straże pożarne 143 813,00 0,00 143 813,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 997,00 2 000,00 6 997,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 1 000,00 9 400,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 2 500,00 18 000,00


4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 2 500,00 10 800,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 - 8 000,00 72 000,00
801

Oświata i wychowanie 4 575 998,00 - 1 317 000,00 3 258 998,00

80195
Pozostała działalność 1 854 891,00 - 1 317 000,00 537 891,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 717 386,00 - 1 317 000,00 400 386,00
851

Ochrona zdrowia 63 363,00 4 500,00 67 863,00

85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 763,00 4 500,00 64 263,00


4300 Zakup usług pozostałych 10 020,00 4 500,00 14 520,00
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 417 584,00 0,00 417 584,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 361 259,00 0,00 361 259,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 121,00 - 25 000,00 35 121,00


4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 - 35 000,00 5 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00
926

Kultura fizyczna i sport 325 409,00 - 241 128,00 84 281,00

92601
Obiekty sportowe 260 128,00 - 241 128,00 19 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 128,00 - 241 128,00 11 000,00


11 976 796,55 - 1 608 628,00 10 368 168,55

Załącznik Nr 3

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
630

Turystyka 60 000,00 - 60 000,00 0,00

63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000,00 - 60 000,00 0,00


6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - 60 000,00 0,00"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" 25 000,00 - 25 000,00 0,00"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 35 000,00 - 35 000,00 0,00
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 - 8 000,00 72 000,00

75412
Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 - 8 000,00 72 000,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 - 8 000,00 72 000,00Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko 80 000,00 - 8 000,00 72 000,00
801

Oświata i wychowanie 1 717 386,00 - 1 317 000,00 400 386,00

80195
Pozostała działalność 1 717 386,00 - 1 317 000,00 400 386,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 717 386,00 - 1 317 000,00 400 386,00Budowa hali sportowej 1 717 386,00 - 1 317 000,00 400 386,00
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00 - 18 000,00 60 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 000,00 - 18 000,00 60 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00 - 18 000,00 60 000,00Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży 78 000,00 - 18 000,00 60 000,00
926

Kultura fizyczna i sport 252 128,00 - 241 128,00 11 000,00

92601
Obiekty sportowe 252 128,00 - 241 128,00 11 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 128,00 - 241 128,00 11 000,00Budowa obiektu socjalnego na stadionie 252 128,00 - 241 128,00 11 000,00


2 243 114,00 - 1 644 128,00 598 986,00