Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załączniki do Budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok

  
Załącznik Nr 1
do uchwały XV/77/2007


Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007

Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r. - (ogółem)
Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
1 2 3 4
010
Rolnictwo i łowiectwo 4 800

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t 0

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 4 800

0910 pozostałe odsetki
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 000

0830 wpływy z usług 5 000

0910 pozostałe odsetki
700
Gospodarka mieszkaniowa 124 190

0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 3 800

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 57 700

0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 62 690

0920 odsetki pozostałe

8510 wpływy z róznych rozliczeń 0
710
Działalność usługowa 7 500

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500

0830 wpływy z usług 5 000
750
Administracja publiczna 55 200

0970 wpływy z różnych dochodów 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 48 000

8510 wplywy z rożnych rozliczeń 7 200
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 697
752
Obrona narodowa 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 0
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 3 143 957

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 806 179

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 10 000

0310 podatek od nieruchomości 1 438 000

0320 podatek rolny 431 000

0330 podatek leśny 181 300

0340 podatek od środków transportowych 21 000
1 2 3 4

0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000

0360 podatek od spadków i darowizn 2 500

0400 opłata produktowa 350

0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000

0430 wpływy z opłaty targowej 500

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 55 125

0490 wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst 35 000

0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 25 000

0690 wpływy z różnych opłat 3 700

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 303

0920 pozostałe odsetki 0
758
Różne rozliczenia 3 847 054

0690 wpływy z różnych opłat 1 000

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 738

0920 pozostałe odsetki 7 000

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 838 316

8510 wpływy z różnych rozliczeń 0
801
Oświata i wychowanie 559 602

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000

0830 wpływy z usług 6 000

0920 pozostałe odsetki

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 000

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 549 602
852
Pomoc społeczna 2 167 000

0830 wpływy z usług 15 000

0920 pozostałe odsetki 1 000

2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 674 000

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 477 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 117 000

0830 wpływy z usług 117 000
900
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 4 000

0830 wpływy z usług 4 000
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

6330 dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin


RAZEM 10 036 000


z tego:


DOCHODY MAJĄTKOWE 612 292


DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE 9 423 708

 

Załącznik Nr 2
do uchwały XV/77/2007


Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 r.Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r.

Wydatki ogółem z tegoNazwa podziałki
w tym:Wydatki
Dział Rozdział
Wydatki Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń
Wydatki Wydatki z tyt.


klasyfikacji budżetowej bieżące Dotacje na obsługę poręczeń i majatkowe

długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
010
Rolnictwo i łowiectwo 8 000 8 000


01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 0 0


01030 Izby rolnicze 8 000 8 000

400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 278 108 278 108


40002 Zaopatrzenie w wodę 278 108 278 108

600
Transport i łączność 66 140 36 280
29 860

60016 Drogi publiczne gminne 66 140 36 280
29 860
630
Turystyka 0 0


63030 Zadania w zakresie upowsechniania turystyki 0 0

700
Gospodarka mieszkaniowa 17 000 17 000


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 000 17 000


70095 Pozostała działalnośc 0 0

710
Działalność usługowa 34 950 34 950


71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 250 11 250


71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 6 300 6 300


71035 Cmentarze 4 400 4 400


71095 Pozostała działalnośc 13 000 13 000

750
Administracja publiczna 1 291 190 1 291 190 693 981 122 421
75011 Urzędy wojewódzkie 79 070 79 070 54 614 9 634
75022 Rady gmin 83 514 83 514


75023 Urzędy gmin 1 079 442 1 079 442 629 367 111 020
75075 Promocja jednostek samorządu .. 7 100 7 100


75095 Pozostała działalność 42 064 42 064 10 000 1 7671 2 3 4 5 6 7
8 9 10
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697 697 280

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697 697 280
752
Obrona narodowa 680 680


75212 Pozostałe wydatki obronne 680 680

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 129 86 129 13 566 332
75412 Ochotnicze straże pożarne 82 015 82 015 13 566 332
75414 Obrona cywilna 2 614 2 614


75421
1 500 1 500

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i … 12 100 12 100 8 800

75647 Pobór podatków 12 100 12 100 8 800
757
Obsługa długu publicznego 10 000 10 000


10 000


75702 Obsługa ………., kredytów … 10 000 10 000


10 000


75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst 0 0

758
Różne rozliczenia 19 140 19 140


75814 Różne rozliczenia finansowe 19 140 19 140


75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0

801
Oświata i wychowanie 8 119 348 2 766 608 1 796 249 313 324


5 352 740

80101 Szkoły podstawowe 1 139 864 1 139 864 865 266 152 892rezerwa 80101 Szkoły podstawowe 28 000 28 000


80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 105 528 105 528 75 194 13 286
80110 Gimnazja 579 391 579 391 449 434 79 415
80113 Dowożenie uczniów do szkół 193 053 193 053 25 387 4 478ZSzP 80113 Dowożenie uczniów do szkół 61 861 61 861 22 700 4 011
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 621 501 621 501 358 268 59 242
80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 000 14 000


80195 Pozostała działalność 5 356 150 3 410 2005 352 740
ZSzP 80195 Pozostała działalność 20 000 20 000

851
Ochrona zdrowia 55 125 55 125 20 755 3 450
85153 Zwalczanie narkomanii 3 600 3 600


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 525 51 525 20 755 3 4501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852
Pomoc społeczna 2 819 656 2 819 656 326 583 103 495
85212 Świadczenia rodzinne oraz … 1 525 000 1 525 000 34 558 31 564
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000 13 000
13 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 512 400 512 400


85215 Dodatki mieszkaniowe 80 000 80 000


85219 Ośrodki pomocy społecznej 406 496 406 496 292 025 58 931
85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne 5 000 5 000


85295 Pozostała działaność 53 760 53 760

GOPS 85295 Pozostała działaność 224 000 224 000

854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 326 759 326 759 142 894 25 249
85401 Świetlice szkolne 311 414 311 414 142 894 25 249
85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 345 15 345
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691 640 678 800 1 05012 840

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 569 064 556 224
12 840

90002 Gospodarka odpadami 0 0
0

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 874 9 874 1 050

90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 602 99 602


90095 Pozostała działaność 13 100 13 100

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 319 726 304 726 116 232 20 504


15 000

92109 Domy kultury, świetlice i kluby 270 160 255 160 90 040 15 883


15 000

92116 Biblioteki 49 566 49 566 26 192 4 621926
Kultura fizyczna i sport 65 612 65 612 18 940

92601 Obiekty sportowe 17 300 17 300


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 48 312 48 312 18 940


RAZEM 14 222 000 8 811 560 3 139 330 588 775 0 10 000 0 5 410 440Załącznik nr 3


do uchwały Nr XV/77/2007


Rady Gminy Sławoborze


z dnia 28 grudnia 2007 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
Lp Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem 4 609 000
1. Kredyty 952 2 000 000
2. Pożyczki 952 215 000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych 951
5. Prywaryzacja majątku jst 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 1 000 000
8. Inne źródła (wolne środki) 955 1 394 000
Rozchody ogółem 423 000
1. Spłaty kredytów 992 423 000
2. Spłaty pożyczek 992
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżtu UE 963
4. Udzielone pożyczki 991
5. Lokaty 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982
7. Rozchody z tyt.innych rozliczeń 995


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/77/2007

Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w 2008 r.


L.P. Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach Jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie Łączne koszty finansowe Planowane wydatki
Źródła finansowania 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 600 60016 6050 Wykonanie projektu technicznego nawierzchni dróg: Krzesimowo i ul. Leśnej URZĄD GMINY 29 860 OGÓŁEM: 29 860Środki jst 29 860kredyty, pożyczki, obligacje
inne środki
2. 801 80195 6050 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu 9 302 740 OGÓŁEM: 5 352 740Środki jst 588 138kredyty, pożyczki, obligacje 4 215 000FRKF 549 6023. 900 90001 6050 Dostarczenie i montaż urządzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiazania 171 200 OGÓŁEM: 12 840Środki jst 840kredyty, pożyczki, obligacje
WFOŚiGW 12 0004. 921 92109 6050 Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze 206 038 OGÓŁEM:
206 038


Środki jst
30 906


kredyty, pożyczki, obligacje
MKiDN/RPOWZ
175 132


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. 921 92109 6050 Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko URZĄD GMINY 621 918 OGÓŁEM: 15 000 606 919


Środki jst 15 000 140 480


kredyty, pożyczki, obligacje
inne środki
466 439


6. 926 92601 6050 Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej) 1 296 743 OGÓŁEM:

1 296 743

Środki jst

324 186

kredyty, pożyczki, obligacje
inne środki

972 557

7. 926 92601 6050 Budowa obiektu socjalnego na stadionie 1 000 000 OGÓŁEM:

1 000 000

Środki jst

250 000

kredyty, pożyczki, obligacje
inne środki

750 000

8. 926 92695 6050 Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dzieciecej ZMiGDP 1 066 337 OGÓŁEM:
159 959


Środki jst
159 959


kredyty, pożyczki, obligacje
inne środki
RAZEM

OGÓŁEM: 5 410 440 801 530 2 296 743

Środki jst 645 838 159 959


kredyty, pożyczki, obligacje 4 215 000inne środki 549 602 641 571 1 722 557Załącznik Nr 4a


do uchwały Nr XV/77/2007


Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.


Limity wydatków budżetowych na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych
Gminy Sławoborze

L.P. Dział Rozdz. Par. Nazwa programu Nazwa projektu Lata realizacji projektu Wartość całkowita projektu Koszty kwalifikowane w ramach projektu Planowane płatności w latach w ramach projektu
Źródła finansowania 2008 2009 2010 po roku 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1. 921 92109 6050 Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2009 206 038 154 528 OGÓŁEM:
206 037

Środki jst
51 509

Środki UE
154 528

inne środki5. 921 92109 6050 Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 621 918 451 439 OGÓŁEM: 60 000 546 919

Środki jst 15 000 140 480

środki UE 45 000 406 439

inne środki6. 926 92601 6050 Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2009-2010 1 296 743 972 557 OGÓŁEM:
1 296 743

Środki jst
324 186

środki UE
972 557

inne środkiNorweski Mechanizm Finanowy/Europejski Obszar Gospodarczy 2010-2011 1 903 142 1 617 671 OGÓŁEM:


1 903 142
Środki jst


285 471
środki UE


1 617 671
inne środki7. 926 92601 6050 Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2010 1 000 000 750 000 OGÓŁEM:

1 000 000
Środki jst

250 000
środki UE

750 000
inne środkiProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 1 000 000 500 000 OGÓŁEM:
1 000 000

Środki jst
500 000

środki UE
500 000

inne środkix x x x RAZEM x x Błąd:511 2 328 524 OGÓŁEM: 60 000 3 049 699 1 000 000 1 903 142
Środki jst 15 000 1 016 175 250 000 285 471
środki UE 45 000 2 033 524 750 000 1 617 671
inne środkiZałącznik nr 5

do uchwały RG Nr XV/77/2007

z dnia 28.12.2007 r.
P R O J E K T

PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU GMINNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

POBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


NA 2 0 0 8 ROK


WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY

Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.Podstawą do pobierania opłat za w/w jest art.111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 )

Opłatę , o której mowa pobiera się corocznie w wysokości :


  1. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wysokości 525,00 zł

  2. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu w wysokości 525,00 zł

  3. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 2.100,00 zł


W/w opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Do 31 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenia są obowiązani do przedłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ubiegłym roku, co może spowodować podwyższenie podstawowej opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.


Przewidywane wpływy do budżetu gminy ustalono na podstawie liczby wydanych i ważnych zezwoleń, które będą ważne w roku 2008.Z e s t a w i e n i e

( sprzedaż w sklepach i gastronomii razem)


  1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – ilość 24

  2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – ilość 21

  3. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – ilość 15Zgodnie z tym zestawieniem przewiduje się, że do budżetu gminy z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłyną następujące kwoty:Ad.1 ) Za zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol. o zaw. do 4,5%

alkoholu oraz piwa w wysokości : 12.600 ( 24

zezwolenia x 525,00 zł)


Ad.2) Za zezwolenia na sprzedaż nap. alkohol. o zaw. od 4,5%

do 18% alkohol. w wysokości 11.025 zł( 21

zezwoleń x 525,00 zł)


Ad.3) Za zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol. o zaw.pow.18%

alkohol. w wysokości 31.500 zł( 15 zezwoleń x

2.100,00 zł)


R a z e m dochody z tyt. opłat wyniosą : 55.125 zł


Należy nadmienić, iż dochód z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może ulec zmniejszeniu, w przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z korzystania z zezwoleń , bądź dokonania wpłaty po terminie lub też nie dokonania stosownej wpłaty – w takim przypadku zezwolenia zostaną wygaszone na po mocy przepisu cytowanego na wstępie.


Ponadto opłaty mogą być podwyższone, gdy będzie to wynikało z oświadczeń o wartości sprzedaży w roku ubiegłym danego przedsiębiorcy i tak:


  • jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przekroczy 37.500,00 – opłata wyniesie 1,4% faktycznej wartości sprzedaży, wynikającej z oświadczenia,

  • jeśli wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu przekroczy 37.500,00 – opłata wyniesie 1,4% oświadczonej wartości sprzedaży,

  • jeśli wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przekroczy kwotę 77.000,00 – opłata wyniesie 2,7% faktycznej wartości sprzedaży.


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych asortymentów napojów alkoholowych nie przekroczy wartości o której mowa wyżej – wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Zaznaczyć również należy, iż Fundusz Gminnego Programu (...) zostanie zasilony środkami niewykorzystanymi w 2007r.Sprawy wojskowe


Na podstawie art.52 ust.2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2005r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej – do zadań gminy należy m.in. wypłacenie poborowym świadczenia z tyt. zwrotu kosztów podróży publicznymi środkami komunikacyjnymi.

Według rejestru przedporobowych rocznika 1989, którzy zostaną wezwani w 2008r. na pobór liczba wynosi 34 osoby. Średnio przyjmując, koszt przejazdu w obie strony jednej osoby na Komisję Poborową i Lekarską w Świdwinie, będzie wynosił 20,00 zł.

W związku z tym w budżecie gminy należy zabezpieczyć kwotę: 680,00 zł na pokrycie powyższych wydatków.
RAMOWY PLAN WYDATKÓW

PRZY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2 0 0 8 R.

Powyższy Plan obejmuje przewidywane środki finansowe pozyskane w 2008r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń. Do końca lutego 2008r. zostanie przedstawiony szczegółowy Plan , który uwzględni zarówno pozyskane środki jak i środki niewykorzystane w 2007r.Tak więc będzie możliwe zwiększenie planu wydatków. Środki niewykorzystane w 2007 roku mogłyby być przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

Lp.Nazwa zadania


Planowany koszt

1

2

3


1.
Pokrycie kosztów utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego .


20.000,00


2.Prowadzenie punktów konsultacyjno-

- informacyjnych w świetlicach wiejskich


1.500,00


3.


Szkolenia, narady, diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach, delegacje , organizowanie szkoleń tematycznych dla przedstawicieli grup zawodowych tj. policja, prac.socjalny, pedagog, nauczyciel


5.000,004.


Wspieranie inicjatyw placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, sołectw w realizacji Gminnego Programu(...)Np. imprezy w sołectwach promujące zdrowy styl życia, wspieranie działalność świetlic wiejskich


10.125,00


5.


Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ( pokrycie kosztów sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, zwrot kosztów podróży uzależnionych i ich rodzin do Poradni Uzależnień)


5.000,00


6.


Zakup publikacji, czasopism o tematyce problemowej


500,00


7.

Zakup i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja spotkań informacyjnych. Pokrycie kosztów wystawianych spektakli teatralnych o tematyce wychowawczej i profilaktycznej6.000,00


8.


Realizacja umowy dot. współdziałania w programie przeciwalkoholowym, na podstawie podpisanej umowy w 2002r. z Zarządem Powiatu Świdwin tj, udział w kosztach utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie2.000,00


9.

Pokrycie kosztów częściowych zatrudnienia w GOPS w Sławoborzu specjalisty – konsultanta w zakresie psychologii i socjologii2.000,00


10.


Obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji


3.000,00R A Z E M


55.125,00


Opracowała: Elżbieta Peszczyńska – Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i spraw wojskowych.
 
Załącznik nr 6do uchwały Nr XV/77/2007Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami
w 2008 r.
Wydatki ogółem (7 + 10) z tego


Nazwa podziałki Dotacje
w tym

Wydatki
Dział Rozdział §

Wydatki Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń
klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące Dotacje majatkowe
1 2 3
5 6 7 8 9 10 11
750

Administracja publiczna 48 000 48 000 48 000 48 000 0


75011
Urzędy wojewódzkie 48 000 48 000 48 000 48 000 0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697 697 697 28075101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697 697 697 280


852

Opieka społeczna 1 674 000 1 674 000 1 674 000 34 558 44 564


85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 525 000 1 525 000 1 525 000 34 558 31 564


85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 000 13 000 13 000
13 000


85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 131 000 131 000 131 000
85228
Usługi opiekuńcze specjalistyczne 5 000 5 000 5 000Ogółem 1 722 697 Błąd:511 Błąd:511 82 838 44 564

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.
PRZYCHODY WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota
§ §
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000

90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8 150
90011 Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 12 000

2960 Przelewy redystrybucyjne 8 000
4210 Zakup wyposażenia i materiałów 8 000

0920 Pozostałe odsetki 150
4300 Zakup usług pozostałych 4 000
Stan funduszu na poczatek roku 5 850 Stan funduszu na koniec roku 2000
Ogółem 14 000 Ogółem 14 000Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze

Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2008 r.


Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość na dzień 30.10.2006 Przychody Rozchody Wartość na dzień 30.10.2006 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na: Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2008 r. Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2008 r. :
Własność Mienie w zarządzie Wierzytel- ności Użytkowa-nie wieczyste Najem Dzierżawa Inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Składniki majątku trwałego 10 991 646 201 080 1 797 006 9 395 720 7 793 702

103 137 783 840 715 041
139 900 129 690
1. Grunty 1 311 481 54 520 23 832 1 342 169 523 991

103 137
715 041


2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej 5 625 917 34 083 1 728 539 3 931 461 3 147 621


783 840

130 000 8 600
3. Urządzenia techniczne i maszyny 140 694 13 365 6 472 147 587 147 587


121 090
4. Środki transportu 395 418 25 498 38 163 382 753 382 753

9 900
5. Środki trwałe w budowie 3 518 136 73 614 0 3 591 750 3 591 750II. Wartości niematerialne i prawne 38 402 4 026 0 42 428 42 428III. Finansowe składniki majatku trwałego 2 938 000 0 0 2 938 000 2 938 000
OGÓŁEM 13 968 048 205 106 1 797 006 12 376 148 10 774 130

103 137 783 840 715 041
139 900 Błąd:511


IV. Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2. Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
(Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z organizacji z dniem 01.07.2007 r.)


3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty