Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

  
Załącznik Nr 15STAN ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 30.06.2006 r.L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Należności (salda początkowe + przypisy -odpisy Plan Wykonanie Wsk. 8 : 4 Stan na 31.06.2005 Skutki obniżenia górnych stawek podatków Kwota odroczeń i umorzeń udzielonych przez gminę
Zaległości Nadpłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dochody z dzierżaw (grunty) 01095 § 075 1 825 2 000 843 56,4% 1 030 48

3. Dochody z najmu i dzierżaw składników 70005 § 075 51 961 59 400 26 667 48,7% 25 294


4. Wpływy ze sprzedaży mienia 70005 § 087 47 256 81 750 42 401 10,3% 4 855


4a Wpływy z różnych rozliczeń 70005 § 851 435 501 435 500 0 100,0% 435 501


5. Opłaty za użytkowanie wieczyste 70005 § 047 4 097 4 000 3 129 24,4% 1 001 33

6. Opłata za dostawę wody 40002 § 083 131 936 47 000 68 228 49,6% 65 457 1 750

7. Opłata za odprowadzanie ścieków 90001 § 083 90 018 42 000 46 771 48,0% 43 248


8 Podatek od środków transportowych os.praw. 75615 § 034 6 056 5 500 6 030 0,5% 29 3

9 Podatek od środków transportowych os.fiz. 75616 § 034 22 832 10 000 8 707 62,9% 14 356 231

10 Podatek rolny od os. prawnych 75615 § 032 140 465 126 000 71 945 49,0% 68 883 363

11 Podatek rolny od osób fizycznych 75616 § 032 124 070 113 000 56 199 54,9% 68 060 189
19 304
12. Podatek leśny od osób prawnych 75615 § 033 79 642 149 000 79 643 0,0%
1

12a Podatek leśny od osób fizycznych 75616 § 033 4 125 4 000 1 851 55,3% 2 280 6
93
13. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 75615 § 031 535 533 875 000 516 200 3,6% 19 409 76 100 433
13a Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 75616 § 031 230 468 185 000 102 912 55,5% 127 911 354 64 083 6 060
14. Wpływy z karty podatkowej 75601 § 035 6 014 10 000 5 272 12,4% 743


15. podatek od spadków i darowizn 75616 § 036 236 2 000 236 0,0% 0


16. Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.fiz. 75615 § 050 13 118 19 900 12 855 0,0% 274 11

16a Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.pr. 75615 § 050
199
0,0% 0


17. wpływy z usług (składowanie odpadów) 90002 § 083 3 109 0 2 146 31,0% 963


18. Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat § 0910 151 629 16 000 6 249 95,9% 145 380


19. Pozostałe odsetki § 0920 16 365 7 300 3 974 75,7% 12 391


20. udz. W podatku dochodowym od osób prawnych 75621§0020 -3 456 7 000 -1 714 0,0% 320 2 062


R A Z E M
2 092 800 2 201 549 1 060 544 49,6% 1 037 385 5 127 164 516 25 457

 

Załącznik Nr 14

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2006 R.
DOCHODY (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 12/2006 z. 31.003.2006 Uch.R.Gm. Nr XXXVI/202/2006 z dn. 09.06.2006 Zarz.Wójta Gm. Nr 15/2006 z 30.06.2006

010 2 100
2 100
600 0
0
400 48 300
48 300
700 549 550
32 000


581 550
710 4 500
4 500
750 47 000
47 000
751 675
675
752 0 5 5005 500
754 0

5 000

5000
756 2 307 581
36 901


2 344 482
758 3 239 109
-39 837


3 199 272
801 1 685 400

2 790

1 688 190
852 1 759 000 280 000
103 867

2 142 867
854 110 300 45 454
118 733

274 487
900 42 000
42 000
921 0
0
926 1 316 124
11 500


1 327 624
R-m 11 111 639 330 954 40 564 230 390 0 0 0 0 0 0 11 713 547
WYDATKI (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 12/2006z dn. 31.003.2006 Uch.R.Gm.Nr XXXVI/202/2006 z 09.06.2006 Zarz.Wójta Gm. Nr 15/2006 z 30.06.2006

010 5 000
25 000


30 000
400 150 000
10 000


160 000
600 61 000
5 000


66 000
700 21 500
9 000


30 500
710 42 300
42 300
750 1 109 845
1 109 845
751 675
675
752 0 5 5005 500
754 154 553

5 000

159 553
756 7 200
7 200
757 50 000
50 000
758 10 000
5 400


15 400
801 5 254 730
-39 837 2 790

5 217 683
851 40 292
40 292
852 2 323 892 280 000
103 867

2 707 759
854 229 609 45 454
118 733

393 796
900 541 156
541 156
921 298 655
298 655
926 1 633 613
23 000


1 656 613
Razem 11 934 020 330 954 37 563 230 390 0 0 0 0 0 0 12 532 927

 


Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ........... Rady Gminy Sławoborze z dnia ..........


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2003 - 2008Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE Przewidywane wykonanie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 200.. 200..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 5 907 809 6 965 663 8 687 176 9 212 159 10 186 494 7 220 000

2. B. WYDATKI 5 977 607 6 988 503 9 553 426 10 987 194 6 890 000 6 940 831

3. - wydatki bieżące 5 852 923 6 462 513 7 465 952 6 844 834 6 793 474 6 927 991

4. - wydatki majatkowe 124 684 525 990 2 087 474 4 142 360 51 360 12 840

5. C. Nadwyżka / deficyt (A-B) -69 798 -22 840 -866 250 -1 775 035 -3 296 494 279 169

6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 99 753 22 840 866 250 1 775 035 3 296 494 -279169

7. D1. Przychody ogółem: 489 753 407 840 1 286 250 3 394 485 70 000


8. 1) kredyty
379 378 94 800 427 991 70 000


9. 2) pożyczki

1 191 450 2 966 49410. 3) spłaty pożyczek udzielonych11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 171 533


12. 5) papiery wartościowe13. 6) obligacje14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.15. 8) inne żródła 318 220 28 493

16. D2. Rozchody ogółem 390 000 385 000 420 000 1 619 450 3 366 494 279 178

17. 1) spłaty kredytów 270 000 265 000 300 000 300 000 400 000 279 178

18. 2) spłaty pożyczek 120 000 120 000 120 000 1 311 450 2 966 494


19. 3) pożyczki udzielone20. 4) wykup papierów wartościowych21. 5) wykup obligacji samorząd.22. 6) inne cele23. E. UMORZENIE POŻYCZKI24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 934 378 1 800 628 3 575 672 279 178 0

25. 1) wyemitowane papiery26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 694 378 481 178 609 169 279 178 0

27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000 120 000
28. 4) przyjete depozyty1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. 5) wymagalne zobowiazania30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji32. c) jednostek sektora finansów publiczn.
6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu spójności UE

1 191 450 2 966 49433. a) kredyty
b) pożyczki

1 191 450 2 966 494
c) emitowane papiery wartościowe34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,90% 13,40% 6,90% 6,60% 2,70%


35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 422 335 446 000 1 850 650 3 313 894


36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 295135 321 200 504 800 288 000


37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 127 200 124 800 122 40038. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami39. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności


1 223 450 3 025 894a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami


1 223 450 3 025 894c) wykup papierów wartościowych41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,10% 5,10% 6,80% 2,80%


 
Załącznik Nr 4do uchwały NrRady Gminy Sławoborzez dnia

Prognozowane dochody budżetuGminy Sławoborzez opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleńw 2005 r.
Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota zł
1 2 3 4 5
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 37 800

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 37 800


0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37 800Razem x 37 800

 


Załącznik Nr 1Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławoborze - (ogółem)
w I półroczu 2006 r.


Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Wsk. 5:4
1 2 3 4 5 6
010
Rolnictwo i łowiectwo 2 100 843 40,1%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000 843 42,2%

0910 pozostałe odsetki 100 0 0,0%
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 48 300 68 526 141,9%

0830 wpływy z usług 47 000 68 228 145,2%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 300 298 22,9%
700
Gospodarka mieszkaniowa 581 550 72 466 12,5%

0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 4 000 3 129 78,2%

0690 wpływy z różnych opłat
18 0,0%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 59 400 26 667 44,9%

0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 81 750 42 401 51,9%

0910 pozostałe odsetki 600 31 5,2%

0920 odsetki pozostałe 300 220 73,3%

8510 wpływy z róznych rozliczeń 435 500 0 0,0%
710
Działalność usługowa 4 500 2 573 57,2%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500 1 958 78,3%

0830 wpływy z usług 2 000 615 30,8%
750
Administracja publiczna 47 000 25 471 54,2%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 47 000 25 471 54,2%

0970 wpływy z różnych dochodów
0 0,0%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 336 49,8%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 675 336 49,8%
752
Obrona narodowa 5 500 0 0,0%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 500 0 0,0%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 5 000 5 000 100,0%

75414 Obrona cywilna 5 000 5 000 100,0%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 000 5 000 100,0%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 2 344 482 1 248 871 53,3%

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 642 432 271 795 42,3%

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000 -1 714 -24,5%

0310 podatek od nieruchomości 1 060 000 619 112 58,4%

0320 podatek rolny 239 000 128 144 53,6%

0330 podatek leśny 153 000 81 494 53,3%

0340 podatek od środków transportowych 15 500 14 737 95,1%
1 2 3 4 5 6

0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000 5 272 52,7%

0360 podatek od spadków i darowizn 2 000 236 11,8%

0400 opłata produktowa 300 217 72,3%

0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000 6 028 60,3%

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000 28 054 28,1%

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 36 750 33 452 91,0%

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 30 000 39 704 132,3%

0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 20 000 12 855 64,3%

0690 wpływy z różnych opłat 4 500 3 309 73,5%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 000 5 921 42,3%

0920 pozostałe odsetki 0 0 0,0%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 255 0,0%
758
Różne rozliczenia 3 199 272 1 850 077 57,8%

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 414 69,0%

0920 pozostałe odsetki 5 000 655 13,1%

0970 wpływy z różnych dochodów 1 500 984 65,6%

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 192 172 1 848 024 57,9%
801
Oświata i wychowanie 1 688 190 8 944 0,5%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000 1 500 75,0%

0830 wpływy z usług 4 400 4 610 104,8%

0920 pozostałe odsetki 1 000 534 53,4%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 790 2 300 82,4%

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 678 000 0 0,0%
852
Pomoc społeczna 2 142 867 1 076 616 50,2%

0830 wpływy z usług 2 000 1 284 64,2%

0920 pozostałe odsetki 1 000 2 564 256,4%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 6 0,0%

2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 747 000 845 344 48,4%

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 392 867 227 418 57,9%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 274 487 251 340 91,6%

0830 wpływy z usług 104 000 84 280 81,0%

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 164 187 160 760 97,9%

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP 6 300 6 300 100,0%
900
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 42 000 48 917 116,5%

0830 wpływy z usług 42 000 48 917 116,5%


926
Zdania z zakresu kultury fizycznej 1 327 624 1 400 0,1%

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące …
1 400 0,0%
EOG, NMG 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 114 422
0,0%
SPO-ROL 6338 Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje … 201 702
0,0%

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa … 11 500RAZEM 11 713 547 4 661 380 39,8%

 


Załącznik Nr 2


Wykonanie dochodów budżetu gminy Sławoborze
związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 r.


Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Wsk.5:4
1 2 3 4 5 6
010
Rolnictwo i łowiectwo 2 100 843 40,1%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000 843 42,2%

0910 pozostałe odsetki 100 0 0,0%

6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0 0 0,0%
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 48 300 68 526 141,9%

0830 wpływy z usług 47 000 68 228 145,2%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 300 298 22,9%
700
Gospodarka mieszkaniowa 581 550 72 466 12,5%

0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 4 000 3 129 78,2%

0690 wpływy z różnych opłat
18 0,0%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 59 400 26 667 44,9%

0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 81 750 42 401 51,9%

0910 pozostałe odsetki 600 31 5,2%

0920 odsetki pozostałe 300 220 73,3%

8510 wpływy z róznych rozliczeń 435 500 0 0,0%
710
Działalność usługowa 4 500 2 573 57,2%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500 1 958 78,3%

0830 wpływy z usług 2 000 615 30,8%

0970 wpływy z różnych dochodów
0 0,0%
752
Obrona narodowa 5 500 0 0,0%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 500 0 0,0%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 5 000 5 000 100,0%

75414 Obrona cywilna 5 000 5 000 100,0%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 000 5 000 100,0%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 2 344 482 1 248 871 53,3%

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 642 432 271 795 42,3%

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000 -1 714 -24,5%

0310 podatek od nieruchomości 1 060 000 619 112 58,4%

0320 podatek rolny 239 000 128 144 53,6%

0330 podatek leśny 153 000 81 494 53,3%

0340 podatek od środków transportowych 15 500 14 737 95,1%

0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatk. 10 000 5 272 52,7%

0360 podatek od spadków i darowizn 2 000 236 11,8%

0400 opłata produktowa 300 217 72,3%

0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000 6 028 60,3%

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 30 000 39 704 132,3%

0690 wpływy z różnych opłat 4 500 3 309 73,5%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 000 5 921 42,3%

0920 pozostałe odsetki 0 0 0,0%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 255 0,0%
1 2 3 4 5 6
758
Różne rozliczenia 3 199 272 1 850 077 57,8%

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 414 69,0%

0920 pozostałe odsetki 5 000 655 13,1%

0970 wpływy z różnych dochodów 1 500 984 65,6%

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 192 172 1 848 024 57,9%
801
Oświata i wychowanie 1 688 190 8 944 0,5%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000 1 500 75,0%

0830 wpływy z usług 4 400 4 610 104,8%

0920 pozostałe odsetki 1 000 534 53,4%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 790 2 300 82,4%

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 678 000 0 0,0%
852
Pomoc społeczna 395 867 231 272 58,4%

0830 wpływy z usług 2 000 1 284 64,2%

0920 pozostałe odsetki 1 000 2 564 256,4%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 6 0,0%

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 392 867 227 418 57,9%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 274 487 251 340 91,6%

0830 wpływy z usług 104 000 84 280 81,0%

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 164 187 160 760 97,9%

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP 6 300 6 300 100,0%
900
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 42 000 48 917 116,5%

0830 wpływy z usług 42 000 48 917 116,5%
926
Zdania z zakresu kultury fizycznej 1 327 624 1 400 0,1%

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące …
1 400 0,0%
EOG, NMG 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 114 422
0,0%
SPO-ROL 6338 Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje … 201 702
0,0%

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa … 11 500
0,0%


RAZEM Bł:511 3 790 229 Bł:511
Załącznik nr 3Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławoborze zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006


Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Wsk.5:4
1 2 3 4 5 6
750
Administracja publiczna 47 000 25 471 54,2%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 47 000 25 471 54,2%
751
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 336 49,8%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 675 336 49,8%
852
Pomoc społeczna 1 747 000 845 344 48,4%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 1 747 000 845 344 48,4%
Ogółem 1 794 675 871 151 48,5%

 


Załącznik nr 11
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze


na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE


w I półroczu 2006 r.


w zł


Dział Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu, projektu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Finansowanie
Środki własne Środki pomocowe
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykon. 2007 Plan Wykonanie 2007
2006 I półr.2006 2006 I półr.2006
926
Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe Budowa budynku socjalnego na stadionie Urząd Gminy 2006 2007 1 071 007 50 425 0 201 703 163 776 0 655 103
RAZEM x x x x 1 071 007 50 425 0 201 703 163 776 0 655 103Załącznik Nr 12


Wykorzystanie limitu wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w I półroczu 2006 r.


Dział Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu, projektu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia 2005
Plan Wykonanie 2007 2008 - 2009

2006 I półr.2006
750
Administracja publiczna


28 050 0


75095 Pozostała działalnośc "Wrota Parsęty" ZMiG Dorzecza Parsęty 2006 2008 x

28 050 0

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa80 000

80 000 0


75412 Ochotnicze straże pożarne Zakup samochodu specjalnego Urząd Gminy 2006 x 80 000

80 000 0

801
Oświata i wychowanie4 953 000 1 596 785
1 134 000 7 320


80195 Pozostała działalność Budowa hali sportowej przy szkole Urząd Gminy 2004 2007 4 953 000 1 596 785
1 134 000 7 320

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


171 200 51 360
51 360 24 000 51 360 12 840

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 2004 2008 171 200 51 360
51 360 24 000 51 360 12 840
926
Kultura fizyczna i sport Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sławoborzu, Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku


2 382 092

247 087
163 776

92601 Obiekty sportowe j.w. 2006 2007 1 311 085

196 662 0


92601 Obiekty sportowe Budynek socjalny na stadionie I etap j.w. 2006 2007 1 071 007

50 425 0 163 776
RAZEM x x x x 7 586 292 1 648 145
1 540 497 31 320 215 136 12 840

 

Załącznik nr 10

Wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2006 r.
PRZYCHODY WYDATKI
Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie
§
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150 4 965 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 150 6 173

90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8 150 4 965
90011 Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9 150 6 173

2960 Przelewy redystrybucyjne 8 000 4 940
4210 zakup materiałów i wyposazenia 1 000 432

9200 Pozostałe odsetki 150 25
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 1 062


4410 podróże słuzbowe krajowe 150
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 1 208 1 208 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 208 4 679
Ogółem 9 358 6 173 Ogółem 9 358 6 173

 


Załącznik Nr 5
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze w I półroczu 2006 r. (ogółem)


Nazwa podziałki Plan wydatków po zmiananch Wykonanie ogółem
Wydatki bieżące w tym:


klasyfikacji Wsk: Wydatki
Dział Rozdział budżetowej
Wynagr., pochodne od wynagr. Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji5 : 4 majatkowe

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
010
Rolnictwo i łowiectwo 30 000 18 722 62,4% 18 722

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 25 000 15 945 63,8% 15 945

01030 Izby rolnicze 5 000 2 777 55,5% 2 777
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 160 000 97 678 61,0% 87 654 21 615


10 024

40002 Zaopatrzenie w wodę 160 000 97 678 61,0% 87 654 21 615


10 024
600
Transport i łączność 66 000 18 147 27,5% 14 121 2 698


4 026

60016 Drogi publiczne gminne 66 000 18 147 27,5% 14 121 2 698


4 026
700
Gospodarka mieszkaniowa 30 500 15 978 52,4% 15 978

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 500 15 978 52,4% 15 978
710
Działalność usługowa 42 300 6 238 14,7% 6 238 6 210
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300 6 122 28,7% 6 122 6 122
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000 0 0,0% 0

71035 Cmentarze 13 000 116 0,9% 116 88750
Administracja publiczna 1 109 845 602 548 54,3% 602 548 427 940


0

75011 Urzędy wojewódzkie 47 000 27 051 57,6% 27 051 23 850
75022 Rady gmin 76 560 31 078 40,6% 31 078

75023 Urzędy gmin 917 826 506 189 55,2% 506 189 385 941
75095 Pozostała działalność 68 459 38 230 55,8% 38 230 18 1491 2 3 4
5 6
7 8 9 10
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 154 22,8% 154 154
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 154 22,8% 154 154752
Obrona narodowa 5 500 0 0,0% 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 0 0,0% 0
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 553 37 286 23,4% 37 286 5 898


0

75412 Ochotnicze straże pożarne 146 553 30 649 20,9% 30 649 5 898
75414 Obrona cywilna 13 000 6 637 51,1% 6 637
757
Obsługa długu publicznego 50 000 16 530 33,1% 16 530

16 530


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000 16 530 33,1% 16 530

16 530

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 200 3 926 54,5% 3 926 1 829
75647 Pobór podatków 7 200 3 926 54,5% 3 926 1 829758
Różne rozliczenia 15 400 8 739 56,7% 8 739

75814 Różne rozliczenia finansowe 15 400 8 739 56,7% 8 739
801
Oświata i wychowanie 5 217 683 1 364 319 26,1% 1 356 999 1 086 860


7 320

80101 Szkoły podstawowe 1 006 874 580 375 57,6% 580 375 543 351
80110 Gimnazja 575 400 318 476 55,3% 318 476 318 476
80103 Przedszkola przy szkołach podst. 94 129 42 406 45,1% 42 406 41 380
80113 Dowożenie uczniów do szkół 204 310 108 195 53,0% 108 195 14 136
80114 Zespoły administr.-ekonomiczne szkół 493 770 293 375 59,4% 293 375 169 517
80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 000 2 393 19,9% 2 393

80195 Pozostała działalność 2 831 200 19 099 0,7% 11 7797 320
851
Ochrona zdrowia 40 292 18 199 45,2% 18 199 617 7 500


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 3 542 0 0,0% 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750 18 199 49,5% 18 199 617 7 500


852
Pomoc społeczna 2 707 759 1 247 222 46,1% 1 247 222 183 930
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 654 946 667 471 40,3% 667 471 24 525
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 176 4 631 35,1% 4 631 4 455
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 402 444 242 755 60,3% 242 755

85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000 39 069 39,1% 39 069

85219 Ośrodki pomocy społecznej 328 388 178 057 54,2% 178 057 154 950
85295 Pozostała działaność 208 805 115 239 55,2% 115 239
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 393 796 271 196 68,9% 271 196 64 709
85401 Świetlice szkolne 211 882 104 114 49,1% 104 114 64 709
85415 Pomoc materialna dla uczniów 181 914 167 082 91,8% 167 082


0
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 156 169 359 31,3% 145 359 37 384 0

24 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 360 104 607 26,1% 80 607 29 146


24 000

90002 Gospodarka odpadami 24 700 10 243 41,5% 10 243 7 886
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 800 3 400 38,6% 3 400 352
90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 796 48 332 48,4% 48 332

90095 Pozostała działaność 6 500 2 777 42,7% 2 777
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 655 109 020 36,5% 109 020 63 249
92109 Domy kultury, świetlice i kluby 245 830 84 991 34,6% 84 991 49 545
92116 Biblioteki 47 125 22 929 48,7% 22 929 13 704
92195 Pozostała działalność 5 700 1 100 19,3% 1 100
926
Kultura fizyczna i sport 1 656 613 30 073 1,8% 30 073 5 958 0

6 892

92601 Obiekty sportowe 1 591 213 8 640 0,5% 8 6406 892

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 400 21 433 32,8% 21 433 5 958

RAZEM 12 532 927 Bł:511 Bł:511 Bł:511 Bł:511 7 500 16 530
52 262

Załącznik Nr 6


Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań własnych
w I półroczu 2006 r.Plan wydatków po zmianach Wykonanie ogółem Wsk. 5 : 4 Wydatki bieżące z tego:


Nazwa podziałki Wynagr., pochodne od wynagr. Dotacje Wydatki na na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarrancji


klasyfikacji Wydatki
Dział Rozdział budżetowejmajatkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010
Rolnictwo i łowiectwo 30 000 18 722 62,4% 18 722

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 25 000 15 945 63,8% 15 945

01030 Izby rolnicze 5 000 2 777 55,5% 2 777


0
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 160 000 97 678 61,0% 87 654 21 615 0

10 024

40002 Zaopatrzenie w wodę 160 000 97 678 61,0% 87 654 21 615 0

10 024
600
Transport i łączność 66 000 18 147 27,5% 14 121 2 698


4 026

60016 Drogi publiczne gminne 66 000 18 147 27,5% 14 121 2 698


4 026
700
Gospodarka mieszkaniowa 30 500 15 978 52,4% 15 978

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 500 15 978 52,4% 15 978
710
Działalność usługowa 42 300 6 238 14,7% 6 238 6 210
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300 6 122 28,7% 6 122 6 122
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000
0,0% 0

71035 Cmentarze 13 000 116 0,9% 116 881 2 3 4 5
6
7 8 9 10
750
Administracja publiczna 1 062 845 577 424 54,3% 577 424 406 017


0

75011 Urzędy wojewódzkie 0 1 927 0,0% 1 927 1 927
75022 Rady gmin 76 560 31 078 40,6% 31 078

75023 Urzędy gmin 917 826 506 189 55,2% 506 189 385 941
75095 Pozostała działalność 68 459 38 230 55,8% 38 230 18 149752
Obrona narodowa 5 500 0 0,0% 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 0 0,0% 0
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 553 37 286 23,4% 37 286 5 898


0

75412 Ochotnicze straże pożarne 146 553 30 649 20,9% 30 649 5 898
75414 Obrona cywilna 13 000 6 637 23,4% 6 637
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 200 3 926 54,5% 3 926 1 829
75647 Pobór podatków 7 200 3 926 54,5% 3 926 1 829757
Obsługa długu publicznego 50 000 16 530 33,1% 16 530

16 530


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000 16 530 33,1% 16 530

16 530

758
Różne rozliczenia 15 400 8 739 56,7% 8 739

75814 Różne rozliczenia finansowe 15 400 8 739 56,7% 8 739
801
Oświata i wychowanie 5 217 683 1 364 319 26,1% 1 356 999 1 086 860


7 320

80101 Szkoły podstawowe 1 006 874 580 375 57,6% 580 375 543 351
80110 Gimnazja 575 400 318 476 55,3% 318 476 318 476
80103 Przedszkola przy szkołach podst. 94 129 42 406 45,1% 42 406 41 380
80113 Dowożenie uczniów do szkół 204 310 108 195 53,0% 108 195 14 136
80114 Zespoły ekonomiczno-adm.szkół 493 770 293 375 59,4% 293 375 169 517
80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 000 2 393 19,9% 2 393

80195 Pozostała działalność 2 831 200 19 099 0,7% 11 7797 320
851
Ochrona zdrowia 40 292 18 199 45,2% 18 199 617 7 50085153 Przeciwdziałanie narkomanii 3 542 0 0,0% 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750 18 199 49,5% 18 199 617 7 500


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852
Pomoc społeczna 960 759 534 441 55,6% 534 441 154 950
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ... 10 946 10 946 100,0% 10 946

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 176 176 100,0% 176

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 312 444 190 954 61,1% 190 954

85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000 39 069 39,1% 39 069

85219 Ośrodki pomocy społecznej 328 388 178 057 54,2% 178 057 154 950
85295 Pozostała działaność 208 805 115 239 55,2% 115 239
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 393 796 271 196 68,9% 271 196 64 709
85401 Świetlice szkolne 211 882 104 114 49,1% 104 114 64 709
85415 Pomoc materialna dla uczniów 181 914 167 082 91,8% 167 082
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 156 169 359 31,3% 145 359 37 384 0

24 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 360 104 607 26,1% 80 607 29 146


24 000

90002 Gospodarka odpadami 24 700 10 243 41,5% 10 243 7 886
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 800 3 400 38,6% 3 400 352
90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 796 48 332 48,4% 48 332

90095 Pozostała działaność 6 500 2 777 42,7% 2 777
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 655 109 020 36,5% 109 020 63 249
92109 Domy kultury, świetlice i kluby 245 830 84 991 34,6% 84 991 49 545
92116 Biblioteki 47 125 22 929 48,7% 22 929 13 704
92195 Pozostała działalność 5 700 1 100 19,3% 1 100
926
Kultura fizyczna i sport 1 656 613 30 073 1,8% 30 073 5 958 0

6 892

92601 Obiekty sportowe 1 591 213 8 640 0,5% 8 6406 892

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 400 21 433 32,8% 21 433 5 958 0
Razem 10 738 252 3 297 275 30,7% Bł:511 1 857 994 7 500 16 530
52 262
Załącznik Nr 7Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań z zakreu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2006 r.

Wsk. 5 : 4 Wydatki bieżące z tego:


Nazwa podziałki Plan Wykonanie Wynagr., pochodne od wynagr. Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji


klasyfikacji wydatków
Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po zmianach ogółem

majatkowe


1 2 3 4
5 6
7 8 9 10
750
Administracja publiczna 47 000 25 124 53,5% 25 124 23 850
75011 Urzędy wojewódzkie 47 000 25 124 53,5% 25 124 23 850751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 154 22,8% 154 154
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675 154 22,8% 154 154852
Pomoc społeczna 1 747 000 712 781 40,8% 712 781 28 980
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 644 000 656 525 39,9% 656 525 24 525
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000 4 455 34,3% 4 455 4 455
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 90 000 51 801 57,6% 51 801


RAZEM 1 794 675 738 059 41,1% 738 059 52 984Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze
zwiazanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w I półroczu 2006 r.

Wsk. 5 : 4 Wykonanewydatki bieżące z tego:


Nazwa podziałki Plan Wykonanie Wynagr., pochodne od wynagr. Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji


klasyfikacji wydatków
Wydatki
Dział Rozdział budżetowej ogółem ogółem

majatkowe


1 2 3 4
5 6
7 8 9 10
851
Ochrona zdrowia 40 292 18 199 45,17% 18 199 617 7 50085153 Zwalczanie narkomanii 3 542 0
0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750 18 199 49,52% 18 199 617 7 500
RAZEM 40 292 18 199 45,17% 18 199 617 7 500


 

Załącznik nr 13

Wykonanie programu inwestycyjno - finansowego na lata 2004 - 2007 w I półroczu 2006 r.

ŚW Środki własne


Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p. Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego Wielkość nakładów w latach w zł.
Nakłady poniesione 2005 2005 2006 Wykonanie i plan nakładów łącznie w latach 2003 - 2006 2007
2003 2004 (I etap) (II etap)
źródło finans kwota źródło finans kwota źródło finanse kwota źródło finans kwota źródło finans Plan Wykon. źródło finans kwota źródło finans kwot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 13 14 15
1a Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany- budowa hali sportowej, inne ŚW 9 760 ŚW 211 923 ŚW 14 640 ŚW 14 640 ŚW 12 200 7 320 ŚW 263 164


4 441Razem 9 760 Razem 211 923 Razem 19 081 Razem 14 640 Razem 12 200 7 320 Razem 263 164 Razem 0
1b Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu ŚW
SW
ŚW 1 545 971 ŚW
ŚW 1 122 000 623 746 ŚW 2 680 171 ŚW 1 832 029
MENiS
MENiS
MENiS 322 000 MENiS
MS 1 678 000 159 000 MS 2 000 000 MS
Inne
Inne
Inne
Inne
Inne

Inne
Inne
Razem
Razem
Razem 1 867 971 Razem
Razem 2 800 000 782 746 Razem 4 680 171 Razem 1 832 029

OGÓŁEM
9 760
211 923
1 887 052
14 640
2 812 200 790 066
4 943 335
1 832 029
2. Projekt "Wrpta Parsety": sprzet komputerowy, oprogramowanie biurowe, systemowe .. ŚW
ŚW
ŚW
ŚW
ŚW 28 050 0 ŚW 28 050Razem
Razem
Razem
Razem
Razem 28 050 0 Razem 28 050 Razem
3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu ŚW
SW
ŚW
ŚW
ŚW 80 000
ŚW

Inne
Inne
Inne
Inne
Inne

Inne


Razem
Razem
Razem
Razem
Razem 80 000 0 Razem
Razem


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 13 14 15 16
4. Budowa budynku socjalnego na stadionie ŚW
ŚW
ŚW
ŚW
ŚW 50 425 o ŚW
ŚW 163 776
SPO-ROL 201 703 o

SPO-ROL 655 103Razem
Razem
Razem
Razem
Razem 252 128 0 Razem
Razem 818 879
5. Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w sołectwach ŚW
SW
ŚW
ŚW
ŚW 196 663 0 ŚW


EOG 1 114 422 0Inne
Inne
Inne
Inne
Inne

Inne


Razem
Razem
Razem
Razem
Razem 1 311 085 0 Razem
Razem
6. Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu ŚW
ŚW 4 280 ŚW 24 000 ŚW 24 000 ŚW 51 360 24 000 ŚW
Razem
Razem 4 280 Razem 24 000 Razem 24 000 Razem 51 360 24 000 Razem
Razem
7.
ŚW
SW
ŚW
ŚW
ŚW

ŚW

Inne
Inne
Inne
Inne
Inne

Inne


Razem
Razem
Razem
Razem
Razem

Razem
Razem

OGÓŁEM (poz.1a-7)
9 760
216 203
1 911 052
38 640
4 534 823 814 066
4 971 385
2 650 908

 


Załącznik Nr 9
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - PROGNOZA

łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sławoborze na lata 2004 - 2010Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 9 173 277 11 111 639 10 103 291 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 9 511 342 11 934 020 7 396 448 7 545 000 7 545 000 7 640 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 400 790 7 399 197 7 345 088 7 532 360 7 545 000 7 640 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 2 110 552 4 534 823 51 360 12 640


5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -338 065 -822 381 2 706 843 447 000 447 000 352 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 346 833 801 616 -382 000 -447 000 -447 000 -352 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 835 093 1 250 000
8. 1) kredyty, w tym:

700 000 1 250 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
9. 2) pożyczki, w tym:

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł
10. 3) spłaty pożyczek udzielonych
11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
38 341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. 5) papiery wartościowe, w tym:

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
13. 6) obligacje jst, w tym:

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15. 8) inne żródła 418 865 28 492 96 752

16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 488 260 448 384 382 000 447 000 447 000 352 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 340 000 372 692 382 000 447 000 447 000 352 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 80 000


a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. 3) pożyczki udzielone
20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
22. 6) inne cele 19 206
68 260 75 692
23. E. UMORZENIE POŻYCZKI

160 000

24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 750 692 1 628 000 1 246 000 799 000 352 000 0
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,
26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 675 000 1 628 000 1 246 000 799 000 352 000 0
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000


28. 4) przyjete depozyty 2)
29. 5) wymagalne zobowiazania
68 260 75 692

30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32. c) jednostek sektora finansów publicznych
68 260 75 692


6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
33. a) kredyty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) pożyczki

c) emitowane papiery wartościowe

d) emitowane obligacje samorządowe
34 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%-art..114 ust.1 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,65% 12,33% 10,00% 4,40% 0,00%
35 G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) art.114 ust.3 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,75% 12,33% 10,00% 4,40% 0,00%
36 H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 431 000 383 600 452 000 511 000 484 000

37 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 350 000 383 600 452 000 511 000 484 000

38 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 81 000

39 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
40 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
41 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE

a) spłaty rat kredytów z odsetkami

b) spłaty rat pozyczek z odsetkami

c) wykup papierów wartościowych

d) wykup obligacji samorządowych,
42 I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz/1)% - art.. 113 ust. 1 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,70% 3,45% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%
43 I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.36/ poz. 1) % art.113 ust.3 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,84% 2,95% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%Przewodniczący Rady Gminy1) odpowiednie skreslićMarek Kużma


2) depozyty przyjete do budżetu

3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
 


Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25.02.2005 r.


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy - Powiatu 1 Sławoborze na lata 2002 - 2010
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 8 896 847 9 996 986 10 103 291 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 10 587 509 10 993 000 7 528 448 7 677 000 7 677 000 7 772 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 420 917 7 457 342 7 477 088 7 664 360 7 677 000 7 772 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 3 166 592 3 535 658 51 360 12 640

5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -1 690 662 -996 014 2 574 843 315 000 315 000 220 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 1 690 662 927 754 -2 324 843 -315 000 -315 000 -220 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 2 178 922 3 174 8438. 1) kredyty, w tym:

286 932 1 100 000
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności9. 2) pożyczki, w tym:

1 825 157 2 074 843
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

1 825 157 2 074 843
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł10. 3) spłaty pożyczek udzielonych11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
38 341
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12. 5) papiery wartościowe, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

13. 6) obligacje jst, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.15. 8) inne żródła 418 865 28 492 28 492
16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 488 260 2 247 089 2 324 843 315 000 315 000 220 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 300 000 301 932 250 000 315 000 315 000 220 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


286 932 250 000 315 000 315 000 220 000
18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 120 000 1 945 157 2 074 843a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności


1 825 157 2 074 843b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
19. 3) pożyczki udzielone20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności22. 6) inne cele 19 206
68 260
23. E. UMORZENIE POŻYCZKI24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 2 247 089 3 174 843 850 000 535 000 220 000 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 301 932 1 100 000 850 000 535 000 220 000 0
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000 1 945 157 2 074 84328. 4) przyjete depozyty 2)29. 5) wymagalne zobowiazania
68 260

30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji32. c) jednostek sektora finansów publicznych
68 260


6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE33. a) kredyty1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

b) pożyczki

1 825 157 2 074 843
c) emitowane papiery wartościowe
d) emitowane obligacje samorządowe34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,69% 8,86% 4,74% 11,00% 8,41% 6,69% 2,75% 0,00%
35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 429 000 2 292 000 2 435 000 379 000 352 000 235 000
36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 307 000 310 000 320 000 379 000 352 000 235 000
37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 122 000 121 00038. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami39. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


1 861 000 2 115 000a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami


1 861 000 2 115 000c) wykup papierów wartościowych
d) wykup obligacji samorządowych,41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,50% 4,82% 4,31%