Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2006 r

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

za I półrocze 2006 r.

 

I.  DANE OGÓLNE.

 

Budżet Gminy Sławoborze na 2006 rok uchwalony został w kwotach:

*       Dochody – 11 111 639 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 1 522 675 zł.

*       Wydatki – 11 934 020 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –  1 522 675 zł.

§         Rozchody – 372 692 zł., w tym: spłata kredytów, zaciągniętych w latach ubiegłych -  297 000 zł.

§         Przychody – 1 250 000 zł, w postaci kredytów zaciąganych w bankach krajowych na pokrycie deficytu budżetu, w tym finansowanie inwestycji.

                Budżet zamykał się planowanym deficytem w kwocie 822 381 zł, który postanowiono pokryć kredytem bankowym (finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów przeznaczyć zrealizowane dochody własne gminy.

 

1. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2006 roku.

 

                W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2006 r. wprowadzano zmiany zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy. W sprawie zmian w budżecie gminy Wójt Gminy wydał w 2 zarządzenia natomiast Rada Gminy podjęła 1 uchwałę. Akty te przekazywane były każdorazowo do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Żadne z przekazanych uchwał ani zarządzeń nie było uchylone. Zmiany do budżetu przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

                Budżet gminy na koniec omawianego okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł:

*       po stronie dochodów – 11 713 547 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1794 675 zł.

*       po stronie wydatków – 12 532 927 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 794 675 zł.

Po wprowadzeniu zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 819 380 zł. Źródłem jego pokrycia pozostawał niezmiennie kredyt bankowy. Spłata rat zaciągniętych kredytów  realizowana była z dochodów własnych.

Budżet na 2006 rok w stosunku do uchwały go przyjmującej wzrósł:

*       po stronie dochodów o 601 908  zł,

*       po stronie wydatków o 598 907 zł.

Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone zadania z zakresu administracji rządowej .......................    272 000 zł.,

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy  ................................    289 344 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa .........................................................................................  11 500 zł.,

·         Dochodów własnych gminy (sprzedaż drewna, opłaty za zajęcie pasa drogowego …) .................................… 68 901 zł,

·         Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ………………........................................………….  39 837 zł.

Uzasadnienia do zmian wprowadzanych do budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiane były każdorazowo w załącznikach do uchwał, a przed ich podjęciem omawiane przez komisje RG.

Zwiększenia wydatków budżetowych gminy, których źródłem pokrycia były otrzymane w omawianym okresie sprawozdawczym dotacje bądź środki finansowe z innych źródeł, omówione zostaną w dalszej części informacji.

 

                2. Wykonanie budżetu gminy w  I półroczu 2006 r. wg głównych źródeł dochodów oraz grup wydatków.

    Wyszczególnienie

  Plan

 Wykonanie

Wsk. wyk.

Struktura

1

2

3

4

5

Dochody ogółem

11 713 547

4 661 380

39,8%

100,0%

Dochody własne

3 143 832

1 539 027

49,0%

33,0%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

1 794 675

871 151

48,5%

18,7%

Dotacje celowe pozostałe, w tym:                  

            na inwestycje własne

3 582 868

403 178

11,3%

8,6%

3 005 624

0,00%

0,0%

Subwencje

3 192 172

1 848 024

57,9%

39,7%

Wydatki ogółem

12 532 927

4 035 333

32,2%

100,0%

Wynagrodzenia i pochodne

3 285 283

1 858 638

56,5%

46,1%

Świadczenia społeczne (zasiłki z pomocy społecznej)

2 274 624

1 024 426

45,0%

25,3%

Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia ..

173 561

167 082

96,3%

4,1%

Dotacje udzielone

15 000

7 500

50,0%

0,2%

Wydatki na obsługę długu

50 000

16 530

33,1%

0,4%

Wydatki na inwestycje

4 573 873

52 262

1,14%

1,3%

Pozostałe wydatki

2 160 586

908 895

42,1%

22,5%

Nadwyżka/Deficyt

- 819 380

626 047

x

x

 

Wykonanie budżetu gminy zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 626 047 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków. Nadwyżka była źródłem spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz przedmiotem 1 miesięcznej lokaty w kwocie 200 000 zł, założonej w Banku Ochrony Środowiska, który wybrano spośród 6 badanych na wysokość płaconych od lokaty odsetek. Na kwotę nadwyżki budżetowej złożyły się również otrzymane w okresie sprawozdawczym, a nie wydatkowane w tym czasie środki z:

*       części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 167 958 zł, (na wydatki w m-cu lipcu)

*       części dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 188 819 zł.

 

3. Obsługa długu, spłaty kredytów

 

Informuje się, że w miesiącu marcu 2006 r. Gmina Sławoborze zakończyła spłatę kredytu zaciągniętego na „gazyfikację gminy”. Wg stanu na 30 czerwca 2006 r. stan zadłużenia gminy wynosi 744.000 zł. Stanowi go kredyt zaciągnięty w PBS w kwocie 700.000 zł., (minus spłaty łączne 106 000 zł = 594.000 zł). W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2006 r. Wójt Gminy, korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt. 2 uchwały budżetowej, zaciągnął - w celu pokrycia okresowego niedoboru budżetu - kredyt w rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł., pod warunkiem obowiązkowej jego spłaty do końca b.r.. 

W I półroczu 2006 roku kwota spłaconych rat kredytów wyniosła 81.000 zł. Źródłem pokrycia spłat były wykonane dochody własne gminy.

Stan zobowiązań na koniec omawianego okresu sprawozdawczego z tyt.:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę hali sportowej 594 000 zł,

- pokrycie okresowego niedoboru budżetu 150 000 zł,

- wymagalnych zobowiązań, wynikających z urządzeń księgowych jednostki gminy 105 724 zł

wynosi łącznie 849 724 zł., co stanowi 18,23 % wykonanych dochodów budżetu gminy oraz 7,25 % planowanych dochodów budżetu gminy - dopuszczalny wskaźnik zadłużenia stanowi 60 % planowanych dochodów gminy. Wymagalne zobowiązania, występujące na dzień 30 czerwca b.r., to obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ZSzP w Sławoborzu.

 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

 

                               Budżet gminy w I półroczu 2006 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 4 661 380  zł.,  co stanowi 39,8 % planu rocznego, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości             3 790 229 zł., tj. na poziomie 38,2 %., zaś dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową wykonano w kwocie 871 151 zł, tj. 48,5 % planu. Przyczyna wykonania dochodów znacznie poniżej planu (50 %) tkwi w tym, że w I półroczu 2006 r. nie otrzymano ani nie uruchomiono żadnej dotacji ani środków finansowych zaplanowanych na finansowanie inwestycji, o czym będzie mowa szerzej w części informacji na temat dotacji i środków finansowych z innych źródeł.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2006 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4. Natomiast załącznik nr 15 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Wynoszą one              1 037 385 zł., z czego 435.501 zł., stanowi należna opłata wyrównawcza od dystrybutora gazu z tyt. wybudowania sieci gazowej. Obecnie trwa procedura powołania arbitrów sądowych, w celu wydania orzeczenia o słuszności dochodzenia zapłaty zaległej kwoty.  

Dla osiągnięcia poprawy ściągalności podatków i opłat stanowiących dochody gminy w I półroczu 2006 r. wykonano następujące czynności:

§         doręczono 428 upomnień na zaległości podatkowe,

§         doręczono 46 wezwań do zapłaty na zaległości z tyt. czynszów,

§         doręczono 19 wezwań do zapłaty na zaległości z tyt. użytkowania wieczystego,

§         wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 31 379 zł należności głównej.

Poborcy skarbowi i komornicy sądowi dokonali windykacji zaległości podatkowych na kwotę 9 322 zł, w tym: należności głównej 6 753 zł, odsetek 1 755 zł oraz 814 zł tyt. kosztów upomnień. Wyegzekwowane kwoty dotyczą 41 podatników i tytułów wykonawczych wystawionych w 2005 r. Z uwagi na to, że rok 2005 był ostatnim rokiem obowiązywania ulgi podatkowej w pdosf z tyt. remontu i modernizacji mieszkań, możliwe było, w wielu przypadkach, wyegzekwowanie zaległości podatkowych z nadpłaty podatku wynikłej z zastosowania w / w ulgi. Nieskuteczne są niestety, egzekucje z wynagrodzenia, ponieważ często dot. osób osiągających minimalne wynagrodzenie, które wyłączone jest spod egzekucji.

 

1.        Dochody własne.

                               Z analizy tabeli przedstawionej w niniejszej informacji - cz. I. poz.2 -  wynika, że dochody własne są drugim po subwencji ogólnej źródłem zasilającym budżet i stanowią 33 % zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Do najważniejszych z nich należą:

ü       podatek od nieruchomości od osób prawnych – należności podatku na 30 .06. 2006 roku wyniosły 535 533 zł. Wpływy podatku w I półroczu 2006 roku wyniosły 516 200 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 19 409  zł i dot.: 1 osoby prawnej.

ü         podatek rolny od osób prawnych – na koniec I półrocza saldo należności wynosiło

 140 465 zł., z czego wpłynęło 71 945 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 68 883 zł dotyczą 2 osób prawnych.

ü       łączne zobowiązanie pieniężne (dot. os. fizycznych) – w I półroczu 2006 r. przypis oraz salda początkowe – odpisy - wyniosły ogółem 358 663 zł, w tym: podatek od nieruchomości stanowił 63,9 %, podatek rolny 34,9 % i podatek leśny 1,2 %. Z tyt.: łącznego zobowiązania pieniężnego osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 160 962 zł., w tym:

-                       podatku od nieruchomości 102 912 zł,

-                       podatku rolnego 56 199 zł.,

                Stan zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na koniec I półrocza 2006 r. wynosi 198 251 zł i jest wyższy od kwoty zaległości na koniec 2005 r. o 2,3 %. Kwota zaległości osiągnęła już ponad 60 % rocznej kwoty przypisu (należności) tego podatku.

ü       podatek leśny od osób prawnychprzypis podatku na I półrocze 2006 r. wyniósł 79 642 zł.,

wpływy w wysokości 79 643 zł realizują w 100 % wymierzy podatek.

ü       podatek od środków transportowych w I półroczu 2006 r. wymierzono go osobom prawnym i osobom fizycznym. Stan należności łącznie wynosił 28 888 zł., wpłaty 14 737 zł. Zaległości wynoszą 14 385 zł i dotyczą głównie niezapłaconego podatku w latach ubiegłych przez osoby fizyczne.

ü       opłata eksploatacyjna - podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny z czynnego złoża w Ciechnowie. W I półroczu 2006 r. wpłynęło z tego tytułu 28 054  zł., tj. zaledwie 28,1 % prognozowanej kwoty, (plan w wysokości 100 000 zł przyjęto na podstawie wykonania w roku 2005 r.) .

ü       podatek dochodowy od osób fizycznych. – na planowaną kwotę udziałów 642 432 zł., otrzymano 271 795 zł tj. 42,3 % zaplanowanych wpływów.

ü       opłaty za wodę i ścieki - wpływy w kwocie 114 999 zł., tj. 51,8 % należności dot. opłat naliczonych za I kwartał 2006 r. oraz zaległości z lat poprzednich. Stan zaległości na koniec I półrocza 2006 r. wynosi 108 705 zł. Od 1 kwietnia 2oo6 roku zadanie z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków od mieszkańców gminy Sławoborze przejęła Spółka z oo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. Windykacja zaległości w opłatach za wodę i ścieki pozostaje nadal w gestii Urzędu Gminy.

ü       wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  wyniosły 33 452 zł i aktualnie są niższe od uzyskanych w 2005 r. o 9 332 zł.

ü         na dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy  składają się:

-          wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne,

-          wpływy z czynszów za garaże i budynki gospodarcze,

-          wpływy z dzierżawy lokali użytkowych (TP S.A., GOPS, PBS) oraz gruntów (telefonia komórkowa),

-          wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne,

-          wpływy z wynajmów okolicznościowych (sala w domu kultury, świetlice wiejskie)

 Dochody z powyższych tytułów zrealizowano w granicach planu, wynoszą bowiem 29 010 zł, (46 %). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w wys. 26 323 zł są wyższe w stosunku do kwoty na koniec 2005 r. o 4 041 zł  i występują głównie w opłatach z tyt. najmu budynków i lokali przejętych od ANR.

ü  dochody ze sprzedaży składników mienia – w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 42 401 zł – 51,9 % planu. Zaległości w kwocie 4 855 zł wynikają z niedotrzymania terminów płatności rat za nabyte mienie w latach poprzednich.

ü       wpływy z różnych rozliczeń - planowane w kwocie 435 500 zł z tyt. przekazania do użytkowania dystrybutorowi gazu wybudowanej przez gminę sieci gazowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymaliśmy (poza otrzymaną w 2005 r.) żadnej wpłaty. Obecnie trwa procedura powołania arbitrów, którzy dokonają rozstrzygnięcia, czy przysługiwało stronie prawo do potrącenia z należności za sieć gazową anulowanego na mocy porozumienia zobowiązania gminy wobec wykonawcy sieci, będącego obecnie dystrybutorem gazu i użytkownikiem sieci.

ü       wpływy z usług - planowane w wysokości 112 400 zł., wyniosły ogółem 92 935 zł., w tym za składowanie odpadów na wysypisku śmieci 2 146 zł – których nie przewidywano, ze względu na planowane zakończenie eksploatacji wysypiska, w rezultacie przedłużonej do końca 2007 r. Pozostałe wpływy uzyskano za: usługi grzebalne, opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność za posiłki w szkole.

ü       wpływy z pozostałych źródeł dochodów (opłata produktowa, opłata skarbowa, za użytkowanie wieczyste, odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, darowizny pieniężne) wyniosły łącznie 21 079 zł. , co stanowi 46,2 planowanych ogółem wpływów tj. 45 600 zł.

Podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, wykonano następująco:

·         Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk. 5 272 zł  (52,3%),

·         Podatek od czynności cywilno-prawnych 12 855  zł (64,3%),

·         Podatek od spadków i darowizn 236 zł., (11,8 %)

·         Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 714 zł (- 24,5%).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2006 r., obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 164 516 zł. Cała kwota obniżenia wynika z obniżek stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązuje w wysokości ustalonej ustawowo. Natomiast kwota umorzeń i  odroczeń podatków poza okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 25 457 zł. i dotyczyła tylko łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

2.        Subwencja ogólna z budżetu państwa

 

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2006 r. wynosi 3 192 172 zł. Składa się z następujących części:

§         wyrównawcza  w wys. 991 474 zł., otrzymana w kwocie 495 738 zł, (50,0 %)

§         subwencja równoważąca 17 243 zł., otrzymana w kwocie 8 622 zł, (50,0 %)

§         subwencji oświatowej 2 183 455 zł otrzymana w kwocie 1 343 664 zł (61,5 %)

W trakcie wykonania budżetu Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało ostatecznych wyliczeń subwencji oświatowej, wskutek czego subwencja oświatowa dla gminy Sławoborze uległa zmniejszeniu o kwotę 39 837 zł.

Subwencja ogólna stanowi 39,6 % strony dochodowej gminy i jest pierwszym, co do wielkości źródłem zasilenia budżetu gminy.

 

3.        Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z innych źródeł.

 

W I półroczu 2006 r. gmina Sławoborze otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 1 326 591 zł. Dotacje stanowią 28,5 % wykonanych dochodów gminy. Otrzymano je z następujących źródeł:

 

1)       Dotacje z budżetu państwa na realizację wymienionych niżej zadań:

 

·         zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 871 151 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, aktualizację spisów wyborców.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.

 

 

·         na realizację zadań własnych bieżących gminy 395.498 zł., (69,3%), w tym na dofinansowanie:

 -   dożywiania uczniów w szkołach 67 268  zł.,

 -   świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 112 150 z

-   stypendia socjalne 160 760 zł.,

-   zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów 2 300 zł.,

-   utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń 48 000 zł,

-   wydatki obronne i wojskowe 5 000 zł.

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych j. w. wynosi 570 344 zł, do przekazania pozostała jeszcze na podstawie otrzymanych decyzji w tym roku kwota 174 866 zł.

 

2)       Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych - 1.400 zł, w tym na:

 

·         organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 500 zł.,

·         Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2006”  400 zł.,

·         Powiatowe eliminacje Konkursu Piosenki Dziecięcej 300 zł.,

·         Impreza rekreacyjna („Majówka”) 200 zł.,

·         Turniej drużynowego tenisa stołowego 300 zł.

 

3)       Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych 

·         z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum w Sławoborzu otrzymano 6 300 zł.

 

4)       Dotacje z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski)

Z planowanej na 2006 r. dotacji w wysokości 1 628 000 zł., na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej przy szkole nie otrzymano żadnych środków finansowych, z uwagi na otrzymanie faktury za wykonanie robót budowlanych w miesiącu lipcu b.r. W dniu 26 czerwca b.r. Urząd Gminy otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące o zmniejszeniu przyznanej w 2004 r. dotacji na ten rok o 128 000 zł i przeniesieniu jej na 2007 r. Tym samym otrzymanie dodatkowego 1 000 000 zł na budowę hali sportowej stało się nierealne.

W budżecie gminy na 2006 r. planowano również otrzymanie środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa terenowych urządzeń sportowych ... z tzw. „mechanizmu norweskiego”. Z uwagi na nie spełnienie niektórych wymogów formalnych wniosek został odrzucony. Istnieje możliwość poprawy złożonych dokumentów i aplikowania w następnym terminie naboru wniosków do wspomnianego „mechanizmu” w 2007 r. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku wniosku na budowę obiektu socjalnego na stadionie, odrzuconego z uwagi na fakt korzystania przez gminę z dotacji na budowę hali sportowej z tego samego źródła, tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wg kryteriów Urzędu  Marszałkowskiego dofinansowany z funduszu może być tylko jeden projekt realizowany w gminie.

Wobec powyższego wymagana jest dalsza (częściowo już dokonana) korekta planu dotacji i środków zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wskutek jej wprowadzenia plan dotacji wynoszący wg uchwały budżetowej na 2006 r.  3 582 868 zł wyniesie po zmianach 1 138 744 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

 

                Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 4 035 333 zł, co stanowi 32,2 % planowanych wydatków na 2006 rok.  Przyczyną niskiego wykonania wydatków budżetowych gminy jest brak realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy.  Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8.

                Struktura zrealizowanych wydatków (przedstawiona w tabeli w cz. I poz. 2 niniejszej informacji) wskazuje, że ponad 46,1 % wydatków stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, następne to świadczenia społeczne i stypendia. 

Do zadań własnych samorządu należą wszystkie zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zadania zlecone natomiast wykonywane są przez gminę na rzecz mieszkańców gminy, ale w imieniu administracji rządowej, która na ich wykonanie przekazuje gminie odpowiednie dotacje.

 

Na wydatki budżetowe własne wykorzystano 3 297 275 zł tj. 30,7 % planu., natomiast na zadania zlecone przez administrację rządową wydatkowano 738 059 zł., tj. 41,1  % przewidzianej na nie kwoty.

 

Struktura rodzajowa wykonanych wydatków w I półroczu 2006 r. w jednostkach org. gminy.

                 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

 

Wykonanie

Wskaźnik

wykonania

Struktura w budżecie gm

Urząd Gminy

7 412 635

1 431 565

19,3

35,5

- wynagrodzenia i pochodne

1 045 244

573 911

54,9

 

- wydatki majątkowe i inwestycje

4 573 873

52 262

1,1

- obsługa długu i spłaty odsetek

50.000

16 530

33,1

- dotacje

15 000

7 500

50,0

- pozostałe wydatki bieżące

1 728 518

781 362

45,2

Zespół Szkół Publicznych

2 470 655

1 379 994

55,9

34,2

- wynagrodzenia i pochodne

2 142 531

1 151 209

53,7

 

- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.

112 427

29 000

25,8

- pozostałe wydatki bieżące

215 697

199 785

92,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2 649 637

1 223 774

46,2

30,3

- wynagrodzenia i pochodne

355 288

183 931

51,8

 

- świadczenia społeczne

2 222 698

1 010 189

45,5

- inwestycje

 

 

 

- pozostałe wydatki bieżące

71 651

29 654

41,4

R A Z E M

12 532 927

4 035 333

32,2

100,0

 

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.

Urząd Gminy.

                Wydatki realizowane w Urzędzie Gminy wyniosły ogółem 1 431 565 zł, tj. zaledwie 19,3 % planowanych w budżecie na 2006 r.. Jak już wcześniej wspomniano, przyczyną niskiej realizacji wydatków budżetu było minimalne zaangażowanie wydatków na inwestycje (1,1 %). Wobec faktu, że Urząd Gminy jest inwestorem dla inwestycji gminnych, wykonanie budżetu w tym zakresie dotyczy bezpośrednio planu finansowego realizowanego przez Urząd.

                W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki budżetowe w Urzędzie Gminy wykorzystano na wykonanie niżej wymienionych zadań:

 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo ............................................................................. Plan 30 000 zł, Wyk. 18 722 zł (62,4%);

 

                Realizacja przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” finansowana z Funduszu Spójności wiąże się wymogami, które muszą spełnić gminy. W związku z tym koszty wykonania brakujących dokumentów, co miało miejsce w I półroczu 2006 r., dotyczyło wykonania: wyrysów działek, aktualizacji map, cyfrowego opracowania map do celów projektowych inwestycji pokrywane są z budżetu gminy i ewidencjonowane w tym rozdziale. Ponadto gmina poniosła koszty sporządzenia aktu notarialnego, sporządzonego na okoliczność przekazania infrastruktury wodno-ściekowej do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

Wydatki poniesione na wymienione wyżej zadania wyniosły ………………………………….  15 945 zł.

W dziale tym - rozdz. 01030 Izby rolnicze ewidencjonowane są wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2 % od zrealizowanych wpływów z tyt. podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły one  ………… 2 777 zł.

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę ....... Plan 160 000 zł., wyk. 97 678 zł (61,0 %)

 

                Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i pokrycia kosztów eksploatacji wodociągów oraz dostarczania wody w I kwartale 2006 r.

                Do ważniejszych wydatków poniesionych w wymienionym wyżej zakresie należą:

ü       wynagrodzenia dla pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy, ………................................………21 615 zł

ü       ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów …...............................……… 1 474 zł,

ü       zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych (wtyczki, złączki, zawory, nakrętki, śruby, czujniki, zaciski, redukcje, mufy, zamki, puszki …) ………............................................................…………………………….. 1 136 zł

ü       zakup energii elektrycznej   ………….....................................………………………………………………… 34 200 zł,

ü       dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój, opłata za dozór techniczny urządzeń specjalistycznych oraz badania bakteriologiczne wody, wynajem dźwigu do wymiany pomp, podział działek, serwis oprogramowania systemu „Woda” taśmy do drukarki i inne. ……..............................................................................…………………. 15 572 zł,

ü       opłaty za gospod. korzystanie ze środowiska (pobór wody), zakup znaków sądowych do ksiąg wiecz. ........6 968 zł.

ü       dopłata do wody (1 m3 ) dla MWiK Spółka z o.o. Kołobrzeg (część) ………………...................................… 6 689 zł

ü       wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup 2 pomp do Mysłowic i Słowieńska) …................................   ……. 10 024 zł.

 

Dział 600 Transport i łączność .................................................................................. Plan 66 000 zł wyk. 18 147 zł (27,5 %)

 

                Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych i przyległych chodników w tym:

·         wynagr. tyt. umowy - zlecenia wypłacone za zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie), usługi transp.….. 2 698 zł zł:,

·         zakup materiałów i wyposażenia w tym: do wykonania odwodnienia ul. Kolejowej ( rury, wpusty, trójnik…), cementu, piasku do przekładania nawierzchni chodników ......................................................…………….  5 742 zł

·         zakup usług remontowych i pozostałych ,5 681 zł  w tym: odśnieżanie dróg (4 715 zł),  transport piasku do remontu chodników (966 zł).

·         zakup zagęszczarki (ubijak płytowy z gumą do zagęszczania) ………………..................................….……. 4 026 zł.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ....................................................................... Plan 30 500 zł wyk. 15 978 zł (52,4 %)

·         remonty mieszkań (materiały) ………………………………………......................................………….…… …    74 zł.,

·         wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyrysy działek i in.

....................................................................................................................................................................... 6 039 zł,

·         wycinka i zrywka drewna z lasu, wywóz ……………………...............................………………………… 9 694 zł,

·          opłaty notarialne i sądowe …………………………..................................……………………………….…    16 zł.

 

710 Działalność usługowa  ......................................................................................... Plan 39 900 zł wyk. 32 905 zł (82,5%)

 

·         w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego, dot. zabudowy mieszk. lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości …  6 122 zł.,

·         prace geodezyjne (nieinwestycyjne) – nie odnotowano wydatków,

·         Cmentarze  wywóz śmieci, sporządzeni kopii mapy cmentarza w Powalicach ……...........................…..    115 zł

 

750 Administracja publiczna ............................................................. Plan 1 062 845 zł., wyk. 575 497 zł., (54,2 %)  w tym:

 

O       koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe ..) 31 078 zł, (40,6 %)

·         wynagrodzenie przewodniczącego  4 800 zł.,           

·         diety sołtysów za udział w sesjach 29 440 zł.,

·         zakupy: dyktafonu, flag, wizytówek przew., kwiatów, kawy, herbaty, napojów 1 179 zł

·         podróże służbowe, kondolencje w prasie 459 zł

 

O       utrzymanie administracji samorządowej (urząd gminy) ..................    917 826 zł wyk. 506 189 zł, (55,1%)  w tym:

-          wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ...................................... 385 941 zł.,

-          wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu ..................................................... 120 248 zł., z tego:

ü       zakup opału ………………..………………………………….……………………..….…………..…………………… 20 488 zł

ü       prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych, periodyków…………………………………………………… 2 123 zł

ü       materiały biurowe, w tym: tonery do kserokopiarki i drukarek, tusze, rolki do faxu, papier do ksero i komputerów i inne)   …………………………………………………………………………………………………………………..………....   10 843 zł

ü       akcesoria komputerowe  i licencje na użytkowanie programów…………………………………………..……...…… 1832 zł

ü       środki czystości ………………………………………………………………….…..……………….………………….…..  923 zł

ü       odzież ochronna i robocza dla pr. obsługi, badania profilaktyczne, ekwiwalenty…………………………….………   576 zł

        materiały do bieżących napraw i remontów,  szafy biurowe, elementy wyposażenia biur ................................... 2 345 zł

ü       zakupy reprezentacyjne (kwiaty, kawa, cukier, napoje…)   ……………..…………………………….….…………..    696 zł

ü       usługi telekomunikacyjne …………………………………………………………  ……………………………..……..  9 449 zł

ü       przesyłki listowe ………………………………………………………………………………………………………..…. 5 723 zł

ü       obsługa prawna………………………………………………………………………. ………………..……………….    9 699 zł

ü       serwis oprogramowań komputerowych użytkowanych na stanowiskach pracy , BIP ………………....……....…...4 651zł

ü       opłaty za udział w szkoleniach……………………………….………………………………………………..…..……. 2 235 zł

ü       dostawa wody, transport drewna, zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego, ……………………..   1 635 zł

ü       konserwacja i naprawa kserokopiarek (wymiana części),   ……………………………………………...………….     691 zł

ü       zakup energii ……………………………………………………………………………………………….…….……..…4 342 zł

ü       programy antywirusowe i LEX ……………………………………………………..………………….…………………  1 806 zł

ü       podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe ……………………………………….……….………………      9 328 zł

ü       pozostałe opłaty (za emisje pyłów, pełnomocnictwa, opłata skarbowa) ………………..………..……………….…. 1 694 zł

ü       kontrola finansowo – problemowa w jednostkach   .............................................................................................  5 002 zł

ü       odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych …………………………………………….………………..…13 930 zł

ü       pozostałe: części, paliwo, przeglądy tech. Żuka, naprawa piły motorowej, dorabianie kluczy, itd. ….…….…...     2 655 zł

O       wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych ……………………….......……………………………………………………………..……….. … 21 954 zł,

w tym:

-          badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp ……………………….   667 

-          koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę ..............................................................................  18 149 zł

-          odpisy na ZFŚS  ………………………………………………………………………………………………..…….…...   3 138 zł

O       składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń …………………….…... 15 899 zł

1)       Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 10 619 zł.,

2)       Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 500 zł.,

3)       Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 2 200 zł.,

4)       Euroregion Pomerania 2 580 zł.

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. ........................................ Plan 159 553 zł, wyk. 37 286 zł, (23,4%)

 

      W dziale tym występują wydatki na:

O       utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach        plan 66 553 zł., wyk. 30 648 zł.,(21,9 %) w tym:

·         ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach …………………………………… 829 zł.,

·         zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn. do samochodów i sprzętu specjalnego, materiały do remontu pomieszczeń w strażnicy w Sławoborzu, części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, sprzęt, ogrzewanie remizy w Słowieńsku, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków ............................................. 17 377 zł

·         zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) ………………………………….….…... 6 544 zł

·          wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP …………………………………………….  5 898 zł

 

O       wydatki z zakresu obrony cywilnej,  wojskowe  ........................................... Plan 13 000 zł., wyk. 6 637 zł., (51,1%), związane były z wykonaniem następujących zadań:

-     działania profilaktyczne związane z „ptasią grypą”  …........………………………………………………..….……....  1 399 zł

-     podróże służbowe …………………………………………………………………………………………………………..    232 zł

-     zakup radiotelefonu z osprzętem, oprogramowanie .........................................................................................….. 4 346 zł.

-     materiały biurowe, usługi introligatorskie …………………………………………………………………………………    189 zł

-     zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe …………………………………………………………..    471 zł.

 

756 – 75647 Pobór podatków ....................................................................................... plan 7 200 zł., wyk. 3 926 zł (54,5 %)

Wydatki obejmują:

-   wypłaty prowizji dla sołtysów ………………………………………………………………………………………………    1 829 zł

-   koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia... )…………………….  2 097 zł.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego ...............................................................    plan 50.000 zł., wyk. 16 530 zł., (33,1%)

 

- to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w br..

 

Dział 758 Różne rozliczenia .................................................................................. Plan 15 400 zł wykon. 8 739 zł ( 56,8 %)

 

Występują tu wydatki związane z obsługą bankową rachunków, z których korzysta Urząd Gminy, (prowizje, opłaty za przelewy, za obsługę kasową).

Dział 801 Oświata i wychowanie  .......................................................................... plan 2 966 910., wyk. 92 435 zł.,( 3,1 %)

 

          Z zakresu tego działu podstawowe zadania realizuje Zespół Szkół Publicznych, Urząd Gminy natomiast wykonuje niżej wymienione zadania:

O       dowożenie uczniów do szkół, świadczone przez PKS ........................ plan 139 920 zł, wyk. 76 590 zł., (54,7%)

Dowóz uczniów odbywa się autobusami PKS do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sławoborzu, do oddziałów przedszkolnych w Sławoborzu  i do Gimnazjum w Lekowie.

Dzieci z terenu gminy Sławoborze uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Rusinowie, dowożone są na podstawie porozumienia z Wójtem Gminy Świdwin, ich autobusem szkolnym -. koszty dowozu w I półroczu 2006 r. wyniosły 4 704 zł.

O                   zakup paliwa, koszty eksploatacji Opla Vivaro, służącego do transportu dzieci niepełnosprawnych do szkoły oraz innych osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji, wyniosły w I półroczu b.r. 6 386 zł.

O       pozostała działalność:  wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej ds. kwalifikacji zawodowych nauczycieli , zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, …………………………………………....................... 1 779 zł,

 

O       Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej  ...................................... plan 2 812 200 zł., wyk. 7 320 zł., (0,3%).

        W wydatkach na tą inwestycję w I półroczu 2006 r. odnotowuje się tylko zapłatę f-ry za nadzór dla RZI Człuchów.

 

 851 Ochrona zdrowia .......................................................................................... plan 40 292 zł., wyk. 16 288 zł.,( 40,4 %) 

 

       Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

ü       wynagrodzenie za udział w pracach Komisji,.............................................................................................  .........   617 zł

ü       wpieranie inicjatyw placówek oświatowych, oświatowo - wychowawczych, sołectw w realizacji Gminnego Programu :

-          finansowanie imprez choinkowych i z ok. Dnia Dziecka w sołectwach ...................................... .......... 2 904 zł

-          zakup radiomagnetofonów do świetlic w Słowenkowie, Słowieńsku, i Mysłowic....................... .............. 987 zł

-          zakup biletów do muzeum dla dzieci z terenu gminy .............................................................................   309 zł

ü       pomoc dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ................................................................................................... 730 zł

ü       zakup publikacji, czasopism i innych materiałów edukacyjnych .............................................................................  933 zł

ü       zakup i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów wystawianych spektakli teatralnych o tematyce wychowawczej i poruszających problemy uzależnień, spektakle, ................................... 2 170 zł

ü       dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego przy szkole ..............  7 500 zł

 

Środki przeznaczone realizację zadań  z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 3 542 zł  w I półroczu 2006 r. nie były wykorzystywane.

 

852 Pomoc społeczna ............................................................................................... Plan 58 122 zł wyk. 25 359 zł (43,6 %)

 

W 2006 r. gmina Sławoborze przystąpiła do realizacji programu polegającego na organizacji prac społeczno – użytecznych. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami osobom bezrobotnym biorącym udział w programie i wykonującym określone prace społecznie użyteczne przysługują świadczenia, które w części refundowane są przez PUP. Ogółem wypłacono w omawianym okresie sprawozdawczym 35 592 zł., z czego refundowano 21 355 zł. Koszty, jakie poniosła gmina na wypłatę tych świadczeń wyniosły w I półroczu 14 237 zł.

W związku z niewykorzystaniem dotacji otrzymanych w 2005 r. z budżetu państwa  na zadania własne z zakresu pomocy społecznej dokonano ich zwrotu w tym roku zwrotów w następnym roku traktowane są jak wydatki

W zakresie podstawowych zadań opieki społecznej realizowanych przez gminę poprzez GOPS sporządzona jest przez tą jednostkę oddzielna informacja – załączona do niniejszego sprawozdania.

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza ........................................................... .Plan 173 914 zł,  wyk. 163 086 zł ( 93,8 %)

 

W 2006 r Gmina Sławoborze otrzymała z budżetu państwa kolejną dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 164 187 zł. Stypendia wypłacane były w formie gotówkowej na podstawie decyzji wydanych w roku ubiegłym.

W dniu 7 października 2005 r. podpisana została umowa z EFRWsiPol. w Warszawie na refundację stypendiów szkolnych dla 15 uczniów po 280 zł. W roku bieżącym  wykorzystano pozostałą część refundacji w kwocie 6 300 zł.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ................................ plan 541 156 zł, wyk.169 359 zł.,( 31,3 %),

 

W dziale tym występują koszty związane z:

O       gospodarką ściekową i ochroną wód ……….................................………….  plan 401 360 zł wyk. 104 607 zł (26,1%)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ............................................................... 37 384 zł.,

- ważniejsze wydatki rzeczowe, to: ,

ü       przeglądy aparatów powietrznych, płukanie kanalizacji sanitarnej (WUKO) ........................................................ 1 286 zł.,

ü       analizy fizykochemiczne ścieków ............................................................................................................................ 900 zł.,

ü       zakup energii elektrycznej, zużytej przez urządzenia ......................................................................................... 28 569 zł

ü       podróże służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne, ekwiwalenty za pranie i  odzież  .............................  1700 zł.,

ü       opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za wprowadzanie zanieczyszczeń ............................... 1 969 zł

ü       raty za modernizację oczyszczalni ścieków ......................................................................................................... 24 000 zł

ü       części zamienne do urządzeń, zegar sterujący do oczyszcz.w Rokosowie, usł. telekom. .....................................   145 zł

ü       analiza techniczna – operat wodno/prawny ...........................................................................................................  3278 zł

ü       dopłaty do usług przyjmowania i oczyszczania ścieków świadczonych przez MwiK K-g (część) .......................  11 376 zł.

O       gospodarką odpadami ...................................................................................... plan 24 700 zł, wyk. 10 243 zł (41,5 %).

W I półroczu 2006 r. wydatki dot.:

ü       wynagrodzeń pracownika dozorującego wysypisko, ….......................................................................................... 7 886 zł,

ü       opłaty za zanieczyszczenie środowiska ………………………….........................................................................   35 560 zł

O       oczyszczanie wsi ……………………………………………………………………... plan 8 800 zł., wyk. 3 399 zł.,(38,6%), ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, (REMONDIS) zbiórka śmieci z terenu gminy, paliwo do kosiarki, worki na śmieci .... 

 

O       oświetlenie ulic, placów i dróg ……………………………………………………………...  99 796 zł., wyk. 48 332 (48,4) w tym:

-          zakup materiałów do naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego ……………………………………………. 133 zł

-          zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg …………………………………………………………. 32 830 zł,

-          pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych oraz usuwanie awarii  …………………………… 15 369 zł.

O       pozostała działalność ........................................................................................ plan 6 500 zł, wyk. 2 777 zł (42,7 %),

 w tym:

-          zakup paliwa, części  do kosiarki, rękawic, sekatora, materiały do remontu przystanku w Ślepcach  … 1 779 zł

-          zabranie przez ANIMALS bezdomnych, wałęsających się psów ………………………………………..1 000 zł.,

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ………………………… plan 298 655 zł., wyk. 109 020 zł., (36,5 %)

 

O       Biblioteka gminna …………………………………………………………………  plan 47 125 zł., wyk. 22 929 zł., (48,7%),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń .......................................................................  13 704 zł.,

- zakup książek do księgozbioru ………………………………………………………………. .........................................  4 108 zł.,

- upominki dla dzieci – ferie zimowe w bibliotece ……………………………………………………………………………    177 zł

- prenumerata czasopism, druki, art. biurowe …………………….................................................................................... 918 zł.,

- zakup wyposażenia (biurka, verticale, firany, czajnik), akcesoria komputerowe (mysz, tusz, gry …) ……………….. 2 204 zł,

- środki czystości, usługi telekom., ,ubezpieczenie księgozbioru ………………………………………………………….. 1 037 zł

- odpis na ZFŚS …………………………………………………………………………………………………………………..   733 zł

O       Dom kultury i świetlice wiejskie ................................................................. plan 245 830 zł., wyk. 84 991 zł ( 34,6%), w tym:

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń .………………………….……………….    35 980 zł.,

-          wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i kółka teatralnego, świetlicowych oraz opraw muzycznych zabaw tanecznych ……………………………………………………………………………….…………………........ 13 565 zł.,

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu kultury i świetlic wiejskich:

- zakup materiałów  do remontów świetlic (styropian, parapetnik, blacha, ….) ……………………………………… 2 765 zł

- zakup środków czystości, wywóz szamba (świetlice), czyszczenie komina, za wode i ścieki, rozm.telef. ……… 2 558 zł

- artykuły papiernicze i szkolne do pracy z dziećmi w świetlicach,  prenumerata „Magazyn Rolniczy” …………… 2 121 zł

- zakup wyposażenia do domu kultury i świetlic wiejskich: (czajniki – Krzecko, Słowieńsko,, sztućce, talerze, krzesło - DK, telewizory – Słowieńsko, Słowenkowo, DVD – Powalice, Krzecko……………………………………………… 3 270 zł,

- monitor, akcesoria komputerowe do domu kultury (kawiarenka, stan. pracy) …………………………………….. 1 634 zł.

- zakup energii elektrycznej i opał u do świetlic ………………………………………………………………………  12 858 zł

- organizacja imprez: ferie – kulig, turnieje – tenis stołowy, brydż, szachy, ognisko – „Powitanie wiosny”, …….. 2 289 zł

oraz z ok.: Dnia Dziecka i Dnia Matki, Dzień Kobiet  (art. żywnościowe, upominki) ………….…………………… 1 410 zł

                  Sławoborska Paleta, Plener Plastyczny, „Ptaki, ptaszki’ …………………………………………………    505 zł

- przejazdy na basen, wynajem Kain WC, badania lekarskie pracowników …………………………………………    815 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ………………………………………………………………. 1 466 zł.

Na obniżenie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich wpływa możliwość zatrudnienia świetlicowych w ramach organizacji prac interwencyjnych.

O       Promocja gminy i współpraca z zagranicą …………………………………… plan 5 700 zł wyk. 1 100 zł. (19,3 %)

W ramach współpracy z niemiecką Gminą Loiching zaproszono do Polski grupę młodzieży niemieckiej, która wspólnie z młodzieżą polską - w ramach realizacji programu integracyjnego - wypoczywała w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu.

Koszty pobytu w 60 % pokryty zostanie ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W wydatkach wykazanych wyżej występuje zaliczka pobrana przez pracownika Urzędu na pokrycie kosztów imprez towarzyszących pobytowi młodzieży, (rejs statkiem, bilety do muzeum  itp…. ). W projekcie wzięły udział 52 osoby z obu państw.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport ………………………………….……………. plan 1 656 613 zł., wyk. 30 073 zł., ( 91,2 %)

O       Obiekty sportowe ………………………………………….…………… plan  1 591 213 zł wyk.    8 639 zł   ( 0,5 %)

W rozdziale tym, zgodnie z uchwałą budżetową wykazano planowane środki z „funduszu norweskiego” i FRKF na realizacje 2 projektów (budowa boisk …. i obiektu socjalnego na stadionie). Wnioski na dofinansowanie tych zadań odrzucono, co opisano na str. 6 niniejszej informacji.

Wydatki poniesione w I półroczu 2006 r. dot.: prac remontowo-modernizacyjnych na stadionie: budowa boksów dla zawodników rezerwowych, naprawa trybun, odnowienie szatni, utrzymanie płyty boiska na stadionie w Sławoborzu i boisk w sołectwach ………………………………………………………………………………………………………………………… 8 639 zł.

 

O       Zadania pozostałe z zakresu kultury fizycznej ……………..……………. Plan 65 400 zł, wyk. 21 433 zł (32,8 %)

               

                Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowano poprzez:

1)       dofinansowanie rozgrywek piłkarskich (klasa „okręgowa” seniorzy, juniorzy, młodzicy, żaki) -  koszty dojazdu na zawody, diety, ryczałty i dojazdy sędziów, zakup podstawowego  sprzętu piłkarskiego, badania lekarskie, opłaty regulaminowe, wynagrodzenie trenera  …………………………………………………………………………    17 323 zł

2)       prowadzenie sekcji tenisa stołowego w domu kultury (wynagrodzenie instruktora) ……………………….      2 400 zł

3)       tenis stołowy – liga ……………………………………………………………………………………………………    859 zł

4)       pozostałe dyscypliny: brydż, strzelectwo, szachy…………………………………………………………………    851 zł

5)       (część wydatków związanych z organizacją zawodów w dyscyplinach wym w pkt. 3 ponoszono ze „środków domu kultury”) .

 

V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

 

                Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 871 151 zł, z której wykorzystano 738 059 tj. 84,7 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2006 r. przedstawia załącznik nr 7.

Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

-          Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych ……… .................................. 25 124 zł,

-          Aktualizacja spisów wyborców ………………………………………………..………………….……………………...... 115 zł,

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

-          opłacanie składek na bezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ……… 4 455 zł

-          zasiłki i pomoc w naturze ………………………………………………………………………………………………… 51 801 zł,

-          świadczenia rodzinne ……………………………………………………………………………..…………..……….  656 525 zł.

Szczegółowe informacje z zakresu pomocy społeczne zleconych gminie przez administracje rządową znajdują się w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez GOPS, załączonym do niniejszego sprawozdania.

 

VI. Realizacja inwestycji

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2006 przedstawia załącznik nr 13. Dotyczyły one:

 

1)       Budowy hali sportowej przy szkole: nadzór inwestorski wg umowy 7 320 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do otrzymania ostatniej niezapłaconej  f-ry (lipiec 2006 )  wyniosły 2 906 121 zł, w tym ze środków MEN 322.000 zł.

2)       Modernizacji oczyszczalni w Sławoborzu – realizacja obejmuje spłatę w wysokości netto 24.000 zł zobowiązania z tyt. zakupu i instalacji w 2004 r. urządzeń modyfikujących technologię oczyszczalni w Sławoborzu.

3)       Zakupów inwestycyjnych: pompy do hydroforni (Słowieńsko i Mysłowice) szt. 2 i zagęszczarki …………….. 14 050 zł

4)       Nie wystąpiły wydatki na realizację programu prowadzonego przez ZMiG Dorzecza Parsęty pn.: Wrota Parsęty.

 

 

 

  Wójt Gminy

                                                                                                              Oskar Smulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel