Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załączniki do sprawozdania za 2005 r.

  
Załącznik Nr 15STAN ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12..2005 r.L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Należności (salda początkowe + przypisy -odpisy Plan Wykonanie Wsk. 8 : 4 Stan na 31.06.2005 Skutki obniżenia górnych stawek podatków Kwota odroczeń i umorzeń udzielonych przez gminę
Zaległości Nadpłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dochody z dzierżaw (grunty) 01095 § 075 3 846 2 800 2 911 25,6% 984 48

3. Dochody z najmu i dzierżaw składników 70005 § 075 84 863 62 400 62 690 26,3% 22 283 110

4. Wpływy ze sprzedaży mienia 70005 § 087 36 997 43 000 31 835 14,0% 5 162


4a Wpływy z różnych rozliczeń 70005 § 851 900 000 464 500 464 499 48,4% 435 501


5. Opłaty za użytkowanie wieczyste 70005 § 047 4 534 4 000 3 756 18,3% 830 52

6. Opłata za dostawę wody 40002 § 083 167 948 154 400 112 167 33,4% 56 142 361

7. Opłata za odprowadzanie ścieków 90001 § 083 91 605 75 600 55 027 39,9% 36 578


8 Podatek od środków transportowych os.praw. 75615 § 034 6 075 6 000 6 015 1,0% 63 3

9 Podatek od środków transportowych os.fiz. 75616 § 034 27 281 13 800 12 178 56,2% 15 341 238

10 Podatek rolny od os. prawnych 75615 § 032 218 436 157 000 156 909 28,2% 61 527


11 Podatek rolny od osób fizycznych 75616 § 032 222 022 198 000 123 793 44,4% 98 652 423
5 619
12. Podatek leśny od osób prawnych 75615 § 033 143 957 144 000 143 937 0,0% 20


12a Podatek leśny od osób fizycznych 75616 § 033 5 629 4 000 3 476 38,5% 2 169 16
5
13. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 75615 § 031 1 020 822 1 018 500 1 018 482 0,3% 2 896 556 71 187
13a Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 75616 § 031 269 613 173 000 177 635 34,5% 92 925 947 125 572 3 236
14. Wpływy z karty podatkowej 75601 § 035 14 125 10 000 12 424 12,0% 1 701


15. podatek od spadków i darowizn 75616 § 036 2 761 2 600 2 761 0,0% 0


16. Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.fiz. 75615 § 050 31 833 18 800 31 827 0,0% 50 44

16a Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.pr. 75615 § 050 72 100 72 0,0% 0 0

17. wpływy z usług (składowanie odpadów) 90002 § 083 104 461 72 000 104 461 0,0% 0


18. Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat § 0910 163 087 20 000 14 153 91,3% 148 934


19. Pozostałe odsetki § 0920 16 222 9 337 6 512 59,9% 9 709


20. wpływy z róznych dochodów 75814 § 097 1 590


1 590R A Z E M
3 537 779 2 653 837 2 547 520 28,1% 993 057 2 798 196 759 8 860Załącznik Nr 16

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU W 2005 R.
DOCHODY (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 Zarz.Wójta Gm. nr 13/05 z dn. 20.05.2005 Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005 Uchw.RG Nr XXX/170/05 z dn. 20.09.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 26/05 z 30.09.2005 Uchw.RG Nr XXXI/177/05 z dn. 17.11.2005 Uchw.RG Nr XXXIII/186/05 z dn. 29.12.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 34/05 z 30.12.2005
010 2 000


800
2 800
6008 000
8 000
400 156 900
156 900
700 1 058 100

-435 500 -45 400
577 200
710 3 400


800
4 200
750 47 80091 500139 300
751 669
13 429

13 352 27 450
752 500
500
754


756 2 435 706


168 150
2 603 856
758 3 216 772

3 785

3 220 557
801 480 800


2 600
671 -128 000 -463 100 355 708
852 1 378 000 77 900 62 296
36 061
4 802

146 044 1 705 103
854 33 600 187 606
4 200 8 428 81 124 314 958
900 82 600

70 0005 000
157 600
921


1 700


4 000

5 700
926


8 000
2 80010 800
R-m 8 896 847 265 506 62 296 79 700 38 661 94 300 18 902 -551 515 145 315 240 620 9 290 632
WYDATKI (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 13/05 z dn. 20.05.2005 Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005 Uchw.RG Nr XXVIII/170/05 z dn. 20.09.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 26/2005 z dn. 30.09.2005 Uchw.RG Nr XXXI/177/05 z dn. 17.11.2005 Uchw.RG Nr XXXIII/186/05 z dn. 29.12.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 34/05 z 30.12.2005
010 69 960

9 760


-50 000

29 720
400 221 274

-27 000

194 274
600 69 300


-7 200
62 100
700 25 000


8 000
33 000
710 157 900

-110 000 -8 000
39 900
750 1 148 207

25 440
91 500
-29 400 55 400
1 291 147
751 669
13 429

13 352 27 450
752 500
500
754 98 582

-24 000 -4 500
70 082
756 14 000

-7 000

7 000
757 50 000
50 000
758 2 000

5 000

7 000
801 5 586 673

16 760 -7 400
671 -1 097 542 8 250 100 4 507 512
851 37 800

9 200


3 785 150
50 935
852 2 027 347
62 296
36 061
4 802 -17 500
146 044 2 259 050
854 155 289 187 606

10 000

4 200 2 715 81 124 440 934
900 463 678

-3 360

460 318
921 392 380

-100 000 -77 099
215 281
926 66 950

8 000
2 80077 750
Razem 10 587 509 187 606 62 296 69 160 38 661 94 300 18 902 -1 452 817 -22 284 240 620 9 823 953

 Załącznik nr 6
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań własnych w 2005 r.

Wskaźnik 5:4
z tego:

Nazwa podziałki Plan Wykonanie
Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków w
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po
Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach 2005
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe


wynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010
Rolnictwo i łowiectwo 29 720 18 162 61,1% 18 1620

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 23 760 13 314 56,0% 13 3140

01030 Izby rolnicze 5 960 4 848 81,3% 4 848
400
Zaopatrzenie w en. elektr, gaz i wodę 194 274 162 553 83,7% 162 553 62 687


0

40002 Zaopatrzenie w wodę 194 274 162 664 83,7% 162 664 62 687


0
600
Transport i łączność 62 100 45 727 73,6% 45 727 9 493
60016 Drogi publiczne gminne 62 100 45 727 73,6% 45 727 9 493700
Gospodarka mieszkaniowa 33 000 25 253 76,5% 25 253

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000 25 253 76,5% 25 253
710
Działalność usługowa 39 900 32 904 82,5% 32 904 26 456
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 25 956 86,5% 25 956 25 200
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 4 000 3 900 97,5% 3 900

71035 Cmentarze 5 900 3 048 51,7% 3 048 1 256750
Administracja publiczna 1 245 847 1 201 070 96,4% 1 080 124 766 770


120 946

7511 Urzędy wojewódzkie 1 590 1 589 99,9% 1 589

75022 Rady gmin 76 010 65 966 86,8% 65 966

75023 Urzędy gmin 1 016 603 998 631 98,2% 877 685 663 108


120 946

75095 Pozostała działalność 151 644 134 884 88,9% 134 884 103 662754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 082 57 707 82,3% 57 707 15 462


0

75412 Ochotnicze straże pożarne 61 182 50 539 82,6% 50 539 10 914
75414 Obrona cywilna 8 900 7 168 80,5% 7 168 4 548
75495 Pozostała działalność 0
0,0%

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 000 6 893 98,5% 6 893 4 176
75647 Pobór podatków 7 000 6 893 98,5% 6 893 4 176757
Obsługa długu publicznego 50 000 42 807 85,6% 42 807

42 807


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000 42 807 85,6% 42 807

42 807

758
Rózne rozliczenia 7 000 4 896 69,9% 4 896

75814 Rózne rozliczenia finansowe 7 000 4 896 69,9% 4 896
801
Oświata i wychowanie 4 503 012 4 467 587 99,2% 2 565 894 2 045 536


1 901 693

80101 Szkoły podstawowe 1 201 822 1 201 822 100,0% 1 201 822 1 147 755
80103 Przedszkola przy szkołach podst. 7 000 6 930 99,0% 6 930 6 930
80110 Gimnazja 575 662 575 662 100,0% 575 662 519 562
80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 406 164 533 99,5% 164 533 20 411
80114 Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół 594 556 594 556 100,0% 594 556 350 778
80146 Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli 6 029 6 029 100,0% 6 029

80195 Pozostała działalność 1 952 537 1 918 055 98,2% 16 362 100


1 901 693
851
Ochrona zdrowia 50 935 39 393 77,3% 39 393 1 686 18 75085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 935 39 393 77,3% 39 393 1 686 18 750


852
Pomoc społeczna 962 445 920 944 95,7% 920 944 265 973
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 418 345 395 758 94,6% 395 7580

85215 Dodatki mieszkaniowe 106 500 93 006 87,3% 93 006

85219 Ośrodki pomocy społecznej 309 600 304 180 98,2% 304 180 265 973
85295 Pozostała działalność 128 000 128 000 100,0% 128 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 445 434 442 007 99,2% 442 007 92 969
85401 Świetlice szkolne 168 204 168 204 100,0% 168 204 92 969
85415 Pomoc materialna dla uczniów 277 230 273 803 98,8% 273 803
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 318 428 220 93,0% 355 720 107 513


72 500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 253 155 237 351 93,8% 237 351 79 094


72 500

90002 Gospodarka odpadami 78 680 71 418 90,8% 71 418 27 153
90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 435 8 804 93,3% 8 804 1 266
90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 104 048 98 183 94,4% 98 183

90095 Pozostała działaność 15 000 12 464 83,1% 12 464
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
921
Kultura i ochrona dziedzictwa 215 281 194 426 90,3% 194 426 105 878
92109 Domy kultury, świetlice i kluby 153 713 145 183 94,5% 145 183 80 868
92116 Biblioteki 52 868 44 188 83,6% 44 188 24 595
92195 Pozostała działalność 8 700 5 055 58,1% 5 055 415926
Kultura fizyczna i sport 77 750 70 890 91,2% 56 677 9 701 38 900

14 213

92601 Obiekty kultury fizycznej 19 000 16 502 86,9% 2 289 3 514 300


14 213


RAZEM 8 454 098 8 161 439 96,5% Bł:511 3 514 300 57 650 42 807
2 109 352

Załącznik nr 7

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w 2005 r.


z tego:


Nazwa podziałki Plan


Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków Wykonanie Wskaźnik
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po

Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach
05:04
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowewynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750
Administracja publiczna 45 300 45 300 1 45 300 42 569
75011 Urzędy wojewódzkie 45 300 45 300 100,0% 45 300 42 569751
Urzędy naczelnych organów władzy 27 450 27 153 98,9% 669 4 516
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 669 669 100,0% 669 464
75107 Wybory prezydenta 16 474 16 339 99,2% 16 339 2 226
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 307 10 145 98,4% 10 145 1 826752
Obrona narodowa 500 500 100,0% 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,0% 500
852
Opieka Społeczna Bł:522 1 276 950 Bł:522 1 278 150 53 703


1 200

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 1 186 200 1 175 254 99,1% 1 176 454 43 379


1 200

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 500 10 324 98,3% 10 324 10 324
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 99 905 91 372 91,5% 91 372


RAZEM Bł:522 1 349 903 98,5% 1 324 619 100 788


1 200
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Sławoborze

z dnia
Załącznik Nr 8
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w 2005 r.


z tego:


Nazwa podziałki Plan Wykonanie Wskaźnik Wydatki bieżące


klasyfikacji wydatków


w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po
5 : 4 Ogółem Wynagrodzenia
§
zmianach


i pochodne od Dotacje

majatkowewynagrodzeń1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
851
Ochrona zdrowia 50 935 39 393 77,3% 39 393 1686
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 935 39 393 77,3% 20 643 1686
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 18 750 93,75% 18 750
18 7503030 Różne wydatki na rzecz os.fiz. 400 56 14,0% 56

3110 świadczenia społeczne 5 000 4 452 89,0% 4 452

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 400 86 21,5% 86

4120 składki na fundusz pracy 50 0 0,0% 0

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 600 80,0% 1 600

4210 zakup wyposażenia i materiałów 10 000 9 379 93,8% 9 379

4300 zakup usług pozostałych 13 085 5 070 38,7% 5 070


Załącznik Nr 5
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2005 r.
OGÓŁEM

Wskaźnik 5:4
z tego:

Nazwa podziałki Plan Wykonanie
Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków w
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po
Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach 2005
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe


wynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010
Rolnictwo i łowiectwo 29 720 18 162 61,1% 18 1620

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 23 760 13 314 56,0% 13 3140

01030 Izby rolnicze 5 960 4 848 81,3% 4 848
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 194 274 162 553 83,7% 162 553 62 687


0

40002 Zaopatrzenie w wodę 194 274 162 664 83,7% 162 664 62 687


0
600
Transport i łączność 62 100 45 727 73,6% 45 727 9 493
60016 Drogi publiczne gminne 62 100 45 727 73,6% 45 727 9 493700
Gospodarka mieszkaniowa 33 000 25 253 76,5% 25 253 26 456
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000 25 253 76,5% 25 253
710
Działalność usługowa 39 904 32 909 82,5% 32 904

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 25 956 86,5% 25 956 25 200
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 4 000 3 900 97,5% 3 900

71035 Cmentarze 5 900 3 048 51,7% 3 048 1 2561 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750
Administracja publiczna 1 291 147 1 246 370 96,5% 1 125 424 809 339


120 946

75011 Urzędy wojewódzkie 46 890 46 889 100,0% 46 889 42 569
75022 Rady gmin 76 010 65 966 86,8% 65 966

75023 Urzędy gmin 1 016 603 998 631 98,2% 877 685 663 108


120 946

75047 Pobór podatków 17 000 14 037 83% 14 037

75095 Pozostała działalność 151 644 134 884 88,9% 134 884 103 662751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 450 27 153 98,9% 27 153 4 516
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 669 669 100,0% 669 464
75107 Wybory prezydenta 16 474 16 339 99,2% 16 339 2 226
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 307 10 145
10 145 1 826752
Obrona narodowa 500 500 100,0% 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,0% 500
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 082 57 707 82,3% 57 707 15 462


0

75412 Ochotnicze straże pożarne 61 182 50 539 82,6% 50 539 10 914
75414 Obrona cywilna 8 900 7 168 80,5% 7 168 4 548
75495 Pozostała działalność 0
0,0%

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 000 6 893 98,5% 6 893 4 176
75647 Pobór podatków 7 000 6 893 98,5% 6 893 4 176757
Obsługa długu publicznego 50 000 42 807 85,6% 42 807

42 807


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000 42 807 85,6% 42 807

42 807

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 000 4 896 69,9% 4 896

75647 Pobór podatków 7 000 4 896 69,9% 4 896
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
758
Rózne rozliczenia 7 000 4 896 69,9% 4 896

75814 Rózne rozliczenia finansowe 7 000 4 896 69,9% 4 896
801
Oświata i wychowanie 4 503 012 4 467 587 99,2% 2 565 894 2 045 536


1 901 693

80101 Szkoły podstawowe 1 201 822 1 201 822 100,0% 1 201 822 1 147 755
80103 Przedszkola przy szkołach podst. 7 000 6 930 99,0% 6 930 6 930
80110 Gimnazja 575 662 575 662 100,0% 575 662 519 562
80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 406 164 533 99,5% 164 533 20 411
80114 Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół 594 556 594 556 100,0% 594 556 350 778
80146 Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli 6 029 6 029 100,0% 6 029

80195 Pozostała działalność 1 952 537 1 918 055 98,2% 16 362 100


1 901 693
851
Ochrona zdrowia 50 935 39 393 77,3% 39 393 1 686 18 75085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 935 39 393 77,3% 39 393 1 686 18 750


852
Pomoc społeczna 2 259 050 2 197 894 97,3% 2 196 694 319 676


1 200

85212 Zasiłki rodzinne 1 186 200 1 175 254 99,1% 1 175 254 43 379


1 200

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 500 10 324 98,3% 10 324 10 324
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 518 250 487 130 94,0% 487 130

85215 Dodatki mieszkaniowe 106 500 93 006 87,3% 93 006

85219 Ośrodki pomocy społecznej 309 600 304 180 98,2% 304 180 265 973
85295 Pozostała działalność 128 000 128 000 100,0% 128 000

85295 Pozostała działaność 147 819 146 863 99,4% 146 863
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 445 434 442 007 99,2% 442 007 92 969
85401 Świetlice szkolne 168 204 168 204 100,0% 168 204 92 969
85415 Pomoc materialna dla uczniów 277 230 273 803 98,8% 273 803
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 318 428 220 93,0% 355 720 107 513


72 500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 253 155 237 351 93,8% 237 351 79 094


72 500

90002 Gospodarka odpadami 78 680 71 418 90,8% 71 418 27 153
90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 435 8 804 93,3% 8 804 1 266
90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 104 048 98 183 94,4% 98 183

90095 Pozostała działaność 15 000 12 464 83,1% 12 464
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215 281 194 426 90,3% 194 426 105 878
92109 Domy kultury, świetlice i kluby 153 713 145 183 94,5% 145 183 80 868
92116 Biblioteki 52 868 44 188 83,6% 44 188 24 595
92195 Pozostała działalność 8 700 5 055 58,1% 5 055 415926
Kultura fizyczna i sport 77 750 70 890 91,2% 56 677 9 701 38 900

14 213

92601 Obiekty kultury fizycznej 19 000 16 502 86,9% 2 28914 213

92605 Zadania w zakresie kultury fiztcznej i sportu 58 750 54 388 92,6% 54 388 9 701 38 900
RAZEM 9 823 957 Bł:511 Bł:511 7 400 790 3 615 088 57 650 42 807
2 110 552

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU GMINY SŁAWOBORZE
z opłat za wydawanie zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń


w 2005 r.
I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Wsk.
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostel nie posiadajacych osobowości prawnej 41 735 42 784 102,5%

75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 41 735 42 784 102,5%
RAZEM

41 735 42 784 102,5%
II. Wg źródeł


Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 41 735 42 784 102,5%
RAZEM 41 735 42 784 102,5%
Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


w 2005 r.
Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmiananch Wykonanie Wsk.
1 2 3 4 5 6
750
Administracja publiczna 45 300 45 300 100,0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej 45 300 45 300 100,0%
751
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 450 27 153 98,9%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 27 450 27 153 98,9%
752
Obrona narodowa 500 500 100,0%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 500 500 100,0%
852
Opieka społeczna 1 296 605 1 296 605 100,0%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 1 296 605 1 296 605 100,0%


RAZEM 1 369 855 1 369 558 100,0%

Załącznik nr 10Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sławoborze
w 2005 r.


PRZYCHODY WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie
§ §
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 150 10 494 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 950 11 150

90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 10 150 10 494
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 11 150 11 150
0580 Grzywny i kary 0 694
0690 wpływy z różnych opłat

2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jedn. sekt. fin.publ. 10 000 10 000
0920 Pozostałe odsetki 150 160
2960 Przelewy redystrybucyjne 10 000 9 640 4210 Zakup wyposażenia i materiałów 200 200
4300 Zakup usług pozostałych 950 950
4410 podróże służbowe

Stan środków na początek roku 1 800 1 863 Stan środków na koniec okresu 800 1 207
Ogółem 11 950 12 357 Ogółem 11 950 12 357

                                                          Załącznik Nr 12                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE

 

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

 

 

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

 

 

1.

ŚW

Środki własne gminy

1.600.000 /  24.6%

Dochody własne gminy (sprzedaż sieci gazowej 435 999,-) i kredyt

 

 

2.

ZPORR

Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych

3.900.000 / 60,00%

Wniosek złożony do ZPORR - ODMOWA FINANSOWANIA

 

 

3.

MENiS

Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych

1 000 000  / 15,4%

Podpisana umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji

 

 

Razem

6.500.000  / 100,0%

 

 

2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

 

Nakłady poniesione

2005

2006

łącznie w latach 2003 - 2006

po 200.. r.

 

 

2003

2004

 

 

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finanse

Plan

Wykonanie

%%

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwot

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

1.

Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany

ŚW

9 760

ŚW

211 911

ŚW

29 280

29 280

100,0

ŚW

12.200

ŚW

263.151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 442

4 442

100,0

 

 

 

4 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

9 760

Razem

211 911

Razem

33 722

33 722

100,0

Razem

12.200

Razem

267 593

Razem

 

 

 

2.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

ŚW

 

SW

 

ŚW

1 596 815

1 545 971

96,8

ŚW

2.917.855

ŚW

4 463 826

 

 

 

 

ZPORR

 

ZPORR

 

ZPORR

0

0

0

ZPORR

0

ZPORR

0

 

 

 

 

MENiS

 

MENiS

 

MENiS

322 000

322 000

100,0

MENiS

1 678..000

MENiS

2.000.000

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

1 918 815

1 867 971

97,3

Razem

4.595.855

Razem

6.500.000

Razem

 

 

 

RAZEM

x

x

1 952 537

1 901 693

97,4

4 608 055

6 731 419

 

 

 

OGÓŁEM

9 760

211 911

1 952 537

1 901 693

97,4

4.608.055

6 731 419

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                             w 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Str.2   

Symbol i nr inwestycji

1. 01010 § 6050

 

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji w Białym Z. 

 

INWESTOR

 

GMINA SŁAWOBORZE

 

 

2. 90001 § 6050

Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu

 

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

 

 

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

 

 

1.

ŚW

Środki własne gminy (dochody własne)

48.000 zł

Dochody własne gminy lub kredyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

  

 

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

 

Poniesione

2005

2006

łącznie w latach 2004 - 2006

2007-2008 r.

 

 

2003

2004

 

 

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

Plan

Wykonanie

%%

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

1.

Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu

ŚW

 

ŚW

4 280

ŚW

48 000

48 000

100,0

ŚW

51 360

ŚW

103 640

ŚW

64 200

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Razem

 

 

4  280

Razem

48 000

Razem

24 000

Razem

51 360

Razem

103 640

Razem

 

 

 

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju

ŚW

12 322

x

7 200

ŚW

x

x

x

ŚW

x

ŚW

19 522

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Razem

12 322

x

7 200

Razem

x

Razem

x

Razem

x

Razem

x

Razem

 

 

 

Razem

12 322

11 480

48 000

48 000

100,0

51 360

123 162

64 200

 

 

OGÓŁEM

22 032

223 391

 

2 000 537

 

1 949 693

97,5

4 659 415

6 854 581

64 200

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            w 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Str.3

Symbol i nr inwestycji

750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650

 

Nazwa inwestycji

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”

 

INWESTOR

 

1. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

GMINA SŁAWOBORZE

 

2. PERON  / Urząd Gminy

750 Administracja Publiczna – 75023§ 6060

Dofinansowanie zakupu pojazdu (bus)dla niepełnosprawnych ze środków PFRON

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

 

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

 

1.

ŚW

Środki własne gminy

28 050 zł / 30,62 %

Dochody własne gminy

 

2.

 

 

30.000 zł / 25,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

   28 050 zł

 

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

Poniesione

2005

2006

łącznie w latach 2005 - 2006

2007-2008 r.

 

2003

2004

 

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

Plan

Wykonanie

%

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

1.

1. System zintegrowany

2. Sprzęt komputerowy

3. Oprogramowanie biurowe,

    systemowe i narzędziowe

4. PIAP

ŚW

x

ŚW

x

ŚW

14 025

0

 

ŚW

14 025

ŚW

28 050

ŚW

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Razem

 

 

 

Razem

14 025

Razem

 

Razem

14 025

Razem

28 050

Razem

 

 

 

Zakup samochodu (bus) dla niepełnosprawnych w ramach realizacji programu PFRON

 

 

 

 

ŚW

30 000

30 237

100,1

 

 

 

30 237

 

 

 

 

 

 

 

Powiat

91 500

90 709

99,1

 

 

 

90 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

Razem

121 500

120 946

 

Razem

 

Razem

120 946

Razem

 

 

Razem

x

x

135 525

120 946

89,2

14 025

148 996

x

 

OGÓŁEM

22 082

223 391

2 136 062

2 070 639

96,9

4 687 465

7 003 577

64 200

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM FINANSOWANIA – Ciąg dalszy dla zadania  BUDOWA HALI SPORTOWEJ

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

poniesione do końca 2004r

2005

2006

200..

po 200… r.

łącznie w latach 2005 - 2006

po 200…

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródła finans

kwota

źródło finans

kwota

Źródło finanse

kwota

1

2

3

4

5

6

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

3.

Uzbrojenie terenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

4.

Roboty budowlano instalacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

5.

Zakup maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

6.

Inne koszty (np.: VAT, rezerwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przeniesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Zatwierdził:

telefon:

Data:

 

 

Załącznik nr 9SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE BUDŻETU GMINY
ZA 2005 R.
POZ. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.
A. DOCHODY 9 290 642 9 173 277 98,74%
B. WYDATKI 9 823 953 9 511 342 96,82%
B1 Wydatki bieżące 7 675 063 7 400 790 96,43%
B2 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2 148 890 2 110 552 98,22%
C Nadwyżka/deficyt (A-B) -533 311 -338 065 63,39%
I. Przychody ogółem 953 321 835 093 87,60%
1. Kredyty i pożyczki 886 488 700 000 78,96%
1a. w tym: na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa 0 0 0,00%
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 38 341 38 341 100,00%
3. Inne źródła 28 492 96 752 339,58%
4. w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ub. 28 492 96 752 339,58%
II. Rozchody ogółem 420 000 420 000 100,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek 420 000 420 000 100,00%
2. Lokaty 0 0

Załącznik Nr 1


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
w 2005 r.
O G Ó Ł E M


Wg działów klasyfikacji i źródeł:


Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykon. Wsk.
1 2 3 4 5 6
10
Rolnictwo i łowiectwo 2 800 2 922 104,4%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 2 800 2 911 104,0%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0 11
400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę 156 900 113 113 72,1%

0830 Wpływy z usług 154 400 112 167 72,6%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 2 500 946 37,8%
600
Transport i Łączność 8 000 7 842 98,0%

0690 wpływy z róznych opłat 8 000 7 842 98,0%
700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 577 200 564 777 97,8%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 000 3 756 93,9%

0690 rózne dochody
9 0,0%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 62 400 62 690 100,5%

0870 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 43 000 31 835 74,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500 233 46,6%

0920 Pozostałe odsetki 2 000 982 49,1%

0970 wpływy z róznych dochodów 800 773 96,6%

8510 wpływy z róznych rozliczeń 464 500 464 499 100,0%
710
Działalność usługowa 4 200 4 229 100,7%

0750 dochody z najmu i dzierżawy 2 200 2 354 107,0%

0830 wpływy z usług 2 000 1 875 93,8%
750
Administracja publiczna 139 300 136 739 98,2%

0970 pozostałe dochody 2 500 730 29,2%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 45 300 45 300 100,0%

6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 500 90709 99,1%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 450 27 153 98,9%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 27 450 27 153 98,9%
752
Obrona narodowa 500 500 100,0%

2010 Dotacje celowe … 500 500 100,0%
756 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2 607 641 2 494 688 95,7%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 589 056 610 827 103,7%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 800 18 602 145,3%

0310 Podatek od nieruchomości 1 191 500 1 196 117 100,4%

0320 Podatek rolny 355 000 280 702 79,1%

0330 Podatek leśny 148 000 147 413 99,6%

0340 Podatek od środków transportowych 19 800 18 193 91,9%
1 2 3 4 5 6

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 12 424 124,2%

0360 Podatek od spadków i darowizn 2 600 2 761 106,2%

0400 opłata produktowa 1 100 402 36,5%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000 12 995 92,8%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 168 000 99 586 59,3%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 735 42 784 102,5%

0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 18 900 31 899 168,8%

0690 Wpływy z różnych opłat 17 950