Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2005 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

za 2005 r.

 

I.  DANE OGÓLNE.

 

Budżet Gminy Sławoborze na 2005 rok uchwalony został w kwotach:

O      Dochody – 8.896.847 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.228.469 zł.

O      Wydatki – 10.587.509 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

         1.228.469 zł.

ü      Rozchody – 420.000 zł., w tym: spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych 420.000 zł.

Budżet zamykał się planowanym deficytem w kwocie 2.110.662 zł., który postanowiono pokryć kredytem bankowym (finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpieczono dochody własne gminy w kwocie 420.000 zł..

 

1. Zmiany w budżecie gminy w 2005 roku.

 

            W trakcie wykonywania budżetu w 2005 r. zmiany wprowadzano zgodnie przepisami zawartym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy. W sprawie zmian w budżecie gminy Wójt Gminy wydał w 5 zarządzeń natomiast Rada Gminy podjęła 4 uchwały. Akty te przekazywane były każdorazowo do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Żadne z przekazanych uchwał ani zarządzeń nie było uchylone. Zmiany do budżetu przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

            Budżet gminy na koniec omawianego okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł:

O      po stronie dochodów – 9.290.632 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.369.855 zł.

O      po stronie wydatków – 9.823.957 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej 1.369.855 zł.

Po wprowadzeniu zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 533.311 zł. Źródłem jego pokrycia pozostawał niezmiennie kredyt bankowy. Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowana była z dochodów własnych.

Budżet na 2005 rok w stosunku do uchwały przyjmującej go wzrósł po stronie dochodów o 393.785 zł, zmniejszeniu uległy natomiast wydatki budżetu o 763.552 zł.

Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone zadania z zakresu administracji          

rządowej ....................................................................................................................................    141.386 zł.,

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy      488.599 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa .............................................................   8.000 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie zadań bieżących ........................   1.700 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zakupy inwestycyjne …………………...…… 91.500 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ….……..   4.200 zł

·         Dotacji z GFOŚiGW ……………………………………………………………....…   10.000 zł.,

oraz zmniejszenia dochodów własnych gminy o per saldo 346.600 zł, głównie z powodu potrącenia z „opłaty wyrównawczej” za wybudowanie sieci gazowej faktury za wykonanie stacji redukcyjnej.

Uzasadnienia do zmian wprowadzanych do budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiane były w załącznikach do uchwał, a przed ich podjęciem omawiane przez wszystkie komisje Rady Gminy.

Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany wprowadzane w poszczególnych jednostkach po stronie wydatków budżetowych gminy, których źródłem pokrycia były dochody własne:

 

1) Urząd Gminy:

Zwiększenia wydatków na:

·         Organizację imprez kulturalnych i sportowych 4.500 zł

·         Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12.985 zł

·         Odpisy na ZFŚS  14.440 zł

·         Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (program Funduszu Spójności) 9.760 zł

·         Wpłaty na PERON 5.000 zł

·         dowożenie uczniów do szkół 15.000 zł.,

·         dopłaty do udziału w spółce z o.o. MEGO w Świdwinie 24.500 zł.,

·         wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych 53.890 zł.

Zmniejszenia wydatków z tyt.:

·         ograniczenia zakresu robót inwestycyjnych, (podział budowy hali na 2 etapy) 1.150.902 zł.,

·         braku środków finansowych na wydatki, m.in. na remonty bieżące w domu kultury i świetlicach wiejskich oraz ich wyposażenia, współpracę z zagranicą oraz promocję gminy, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, remont wieży ciśnień w Krzecku oraz niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej utrzymanie i inne.

2) Zespół Szkół Publicznych

Zwiększenie wydatków na:

·         wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie 4.500 zł

·         pokrycie zaległości w przekazaniu odpisów na ZFŚS    50.000 zł.,

·         dożywianie uczniów w szkole 7.965 zł

 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         nie odnotowano zmian w omawianym zakresie

 

Tabela Nr 1. Plany finansowe jednostek gminy po zmianach na koniec 2005 r

 

L.p.

 

Wyszczególnienie

Plan finansowy przed zmianami

Kwota zwiększenia

zmniejszenia

Plan finansowy na koniec

2005 r.

1.

Urząd Gminy

6.002.807

-1.057.724

4.945.083

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.552.355

62.465

2.614.820

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2.032.347

231.703

2.264.050

X

OGÓŁEM

10.587.509

- 763.556

9.823.953

 

Zwiększenia wydatków budżetowych gminy, których źródłem pokrycia były otrzymane w omawianym okresie sprawozdawczym dotacje bądź środki finansowe z innych źródeł omówione zostaną w dalszej części informacji.

 

Tabela nr 2.  Wykonanie budżetu gminy w 2005 r wg głównych źródeł dochodów oraz grup

          wydatków.

  Wyszczególnienie

  Plan

 Wykonanie

Wsk.

Struktura

1

2

3

4

5

Dochody ogółem

9 290 632

9 173 277

98,7%

100,0%

Dochody własne

3 650 806

3 534 439

96,8%

38,5%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

1 369 855

1 369 558

100,0%

14,9%

Dotacje celowe pozostałe w tym:

1 118 999

1 118 308

99,9%

12,2%

na inwestycje własne

421 500

420 709

99,81%

4,6%

Subwencje

3 150 972

3 150 972

100,0%

34,3%

Wydatki ogółem

9 823 957

9 511 342

96,82%

100,0%

Wynagrodzenia i pochodne

3 642 065

3 615 088

99,26%

38,0%

Świadczenia społeczne (zasiłki z pomocy społecznej)

1 896 188

1 838 092

96,94%

19,3%

Inne świadczenia na rzecz osób fizycz. (stypendia …)

402 914

393 453

97,65%

4,1%

Dotacje udzielone

58 900

57 650

97,88%

0,6%

Wydatki na obsługę długu

50 000

42 807

85,61%

0,5%

Wydatki na inwestycje

2 148 890

2 110 552

98,22%

22,2%

Pozostałe wydatki

1 625 000

1 453 700

89,46%

15,3%

Nadwyżka/Deficyt

-533 311

-338 065

63,39

x

Rozchody (spłata kredytów i pożyczki)

420 000

420 000

100,0

x

Wynik finansowy

- 953 311

- 758 065

79,52

x

 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy w 2005 roku przedstawia również załącznik nr 12. Wykonanie budżetu gminy zamyka się deficytem w kwocie 338.065 zł, wynikającym z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków. Z uchwały budżetowej wynika, że deficyt był planowany i wystąpił w wykonaniu budżetu zgodnie z założeniami, spowodowany finansowaniem inwestycji.

 

3. Obsługa długu, spłaty kredytów i pożyczek

 

Dane na temat obsługi długu i stanu zadłużenia gminy przedstawia załącznik nr 11. W uzupełnieniu, informuje się, że w 2005 r. Gmina Sławoborze zaciągnęła nowy kredyt w kwocie 700.000 zł., na finansowanie budowy hali sportowej. Kredytu udzielił PBS w Świdwinie wyłoniony w drodze przetargu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W toku wykonywania budżetu w 2005 r. Wójt Gminy, korzystając z upoważnienia zawartego w § 9 uchwały budżetowej, zaciągnął kredyt w rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł., w celu pokrycia okresowego niedoboru budżetu.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie na swym posiedzeniu zatwierdziła w formie uchwały wniosek Gminy Sławoborze w sprawie umorzenia kwoty 160.000 zł, stanowiącej 20 % pożyczki wykorzystanej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sławoborzu”.  Uchwała weszła w życie z dniem spłaty kwoty 640.000 zł, tj. 80% kwoty wykorzystanej pożyczki. Skutki umorzenia tej części pożyczki uwzględnione zostały w prognozie długu publicznego gminy na lata 2005-2010.

W 2005 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wyniosła 420.000 zł. Źródłem pokrycia spłat były wykonane dochody własne gminy.

Stan zobowiązań z tyt. zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej i wymagalnych zobowiązań, wynikających z urządzeń księgowych jednostek gminy wynosi na koniec 2005 r. 750.692 zł., co stanowi 8,18 wykonanych dochodów budżetu gminy, (dopuszczalny wskaźnik zadłużenia 60 % dochodów gminy ogółem).

 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

 

            Budżet gminy w 2005 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 9.173.277  zł.,  co stanowi 98,7 % planu rocznego, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 7.803.719 zł., tj. na poziomie 98,5 %., zaś dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową wykonano w kwocie 1.369.558 zł, tj. 100,0 % planu.

Wykonanie dochodów w 2005 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4. Natomiast załącznik nr 15 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Wynoszą one 993 057 zł., z czego 435.501 zł., to opłata wyrównawcza od dystrybutora gazu z tyt. wybudowania sieci gazowej. Dla osiągnięcia poprawy ściągalności podatków i opłat stanowiących dochody gminy w 2005 r. wykonano następujące czynności:

§         doręczono 1 033 upomnień oraz 43 wezwania do zapłaty,

§         wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 37 774 zł.

Poborcy skarbowi i komornicy sądowi dokonali windykacji zaległości podatkowych w kwocie 12 816 zł w tym: należności głównej 9 854 zł, odsetek 2 572 zł oraz 390 zł tyt. kosztów upomnień.

 

1.        Dochody własne.

                        Z analizy tabeli nr 2 wynika, że dochody własne są głównym źródłem zasilającym budżet i stanowią 38,5 % zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Do najważniejszych z nich należą:

 

ü                 podatek od nieruchomości od osób prawnych - przypis podatku na 2005 rok wyniósł 1 020 425,80 zł. Deklarowało go 29 podmiotów (osób prawnych), w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o 11,2 %. W ciągu roku podatnicy dokonywali korekt deklaracji podatkowych. M.in. u 3 podatników spowodowały one zmniejszenie podatku o kwotę 30 641 zł. Wpływy podatku w 2005 roku wyniosły 1 018 482 zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 7,2 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.896 zł i dot.: 1 osoby prawnej.

ü                 podatek rolny od osób prawnych – płatnikami podatku rolnego jest 12 podatników. W 2005 roku przypis wyniósł 166 129 zł., z czego wpłynęło 156 909 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 61 528 zł dotyczą 2 osób prawnych.

ü                 łączne zobowiązanie pieniężne (dot. os. fizycznych) – w 2005 r. wystawiono łącznie 1 335 nakazów dla 1 265 podatników, określających wysokość:

    - łącznego zobowiązania pieniężnego dla 844 podatników;

    -  podatku od nieruchomości dla 491.

      Przypis ogółem wyniósł 292 137 zł, w tym: podatek od nieruchomości stanowił 68,3 %, podatek            rolny 30,5 % i podatek leśny 1,14 %.  Wpływy z tyt.: łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosły    łącznie 304 904 zł., z czego: - podatek od nieruchomości 177 635 zł,           

                                              -  podatek rolny 123 793 zł.,

                                              oraz podatek leśny 3 476 zł.

      W związku ze zmianami spowodowanymi sprzedażą bądź nabyciem nieruchomości składane były            przez podatników nowe deklaracje podatkowe. Na ich podstawie wydano 109 decyzji  

      uwzględniających zmiany.

      Stan zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na koniec 2005 r. wynosi 193 746 zł.             Kwota zaległości osiągnęła już ponad 60 % rocznej kwoty przypisu (należności) tego podatku.

      Z powodu trudnej sytuacji materialnej i bytowej podatników na ich wniosek umorzono zaległości             podatkowe 82 podatnikom na ogólną kwotę 7 006 zł oraz 43 podatnikom odroczono termin          zapłaty podatku.

      Z ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych skorzystało 55 podatników na ogólna kwotę 23 526 zł, w

      tym: - 100 % ulgi przez okres 5 lat na kwotę 14 249 zł,

              - 75 % ulgi przez okres 1 roku na kwotę 5 038 zł,

              - 50 % ulgi przez okres 1 roku na kwotę 4 241 zł.

Ponadto, z ulgi z tyt. wyłączenia 20 % areału rolnego skorzystało 4 rolników na kwotę 756 zł natomiast  z ulgi inwestycyjnej w wysokości 270 zł.

Stawką podatkową niższą o 50 % opodatkowano „pozostałe grunty i budynki” będące w posiadaniu emerytów i rencistów. W grupie tej znalazło się 223 emerytów i rencistów.  Natomiast 21 emerytów skorzystało z obniżenia 100 % stawki, dot. rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne w zamian za rentę. Uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu wyniosło łącznie 22 975 zł.

ü      podatek leśny od osób prawnych9 podatników złożyło deklaracje na podatek leśny. Na ich podstawie sporządzono przypis podatku na kwotę 143 955 zł.  Wpływy w wysokości 143 953 zł realizują w 100 % wymierzy podatek.

ü      podatek od środków transportowych w 2005 r. wymierzono go 2 osobom prawnym i 15 osobom fizycznym. Przypis łącznie wynosił 19.055 zł., wpłaty 18 194 zł. Zaległości wynoszą 15 402 zł i dotyczą głównie niezapłaconego podatku w latach ubiegłych. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych. W wyniku egzekucji wpłynęło 281,25 zł.

ü      opłata eksploatacyjna - podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny z czynnego złoża w Ciechnowie. W I półroczu 2005 r. wpłynęło z tego tytułu 82.603 zł., tj. 49,2 % prognozowanej kwoty. W skali roku wpływy z tej opłaty miały wynieść 168.000 zł. Niestety w drugim półroczu zmniejszono plan do 100.000 zł., ze względu na niska realizację, bo wynoszącą 99 585 zł.

ü      podatek dochodowy od osób fizycznych. – na planowaną kwotę udziałów 589.056 zł., otrzymano 610 826 zł tj. 103.7 % zaplanowanych wpływów. Uzyskanie ponad 100 % wpływów zdarzyło się po raz pierwszy, odkąd gmina otrzymuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

ü      opłaty za wodę i ścieki wpłynęły w kwocie 167 184 zł – 72,7 % planowanych wpływów (230.000 zł);  zaległości na koniec roku wynoszą 92 720 zł. Od 1 kwietnia 2oo5 roku zadanie z zakresu zaopatrzenia mieszkańców gminy Sławoborze w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków przejmie Spółka z oo Miejskie Wodociągi w Kołobrzegu. Windykacja zaległości w opłatach za wodę i ścieki pozostanie nadal w gestii Urzędu Gminy

ü      wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  wyniosły 42 784 zł i są wyższe od planowanych o 2,5 % . W toku wykonywania budżetu plan dochodów z tego tytułu zwiększano 2-krotnie, łącznie o 8 935 zł.

ü        na dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy  składają się:

-          wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne,

-          wpływy z czynszów za garaże i budynki gospodarcze,

-          wpływy z dzierżawy lokali użytkowych (TP S.A., GOPS, PBS) oraz gruntów (telefonia komórkowa),

-          wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne,

-          wpływy z wynajmów okolicznościowych (sala w domu kultury, świetlice wiejskie – 13 umów)

 Dochody z powyższych tytułów zrealizowano powyżej planu, wynoszą bowiem 65 601 zł, (100,6 %).  W planie na 2005 nie uwzględniono dochodów z najmu lokalu na punkt kasowy od 1 czerwca 2005 r.,  które wyniosły 4 271, 40 zł. Zaległości tytułu najmu i dzierżawy w wys. 22 283 zł, występują głównie w opłatach z tyt. najmu budynków i lokali przejętych od ANR.

ü dochody ze sprzedaży składników mienia – w 2005 r. miały wynieść 90 795 zł (plan po zmianach 43 000 zł), faktycznie zrealizowano sprzedaż na kwotę 33 755 zł. Przyczyn w słabej realizacji sprzedaży jest kilka, m.in. rezygnacja z wcześniej deklarowanego zakupu, przeszkody formalne, brak zainteresowania nabyciem danej nieruchomości.  Zaległości w kwocie 5 162,20 zł wynikają z niedotrzymania terminów płatności rat za nabyte mienie w latach poprzednich.

ü      wpływy z różnych rozliczeń - planowane w kwocie 900.000 zł z tyt. przekazania do użytkowania dystrybutorowi gazu wybudowanej przez gminę sieci gazowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania otrzymaliśmy 464.500 zł. Pozostała część, (w wysokości zobowiązania gminy z tyt. faktury za wybudowanie stacji redukcyjnej) została potrącona z „opłaty wyrównawczej”, mimo, iż zawarte porozumienie między stronami nie przewidywało zaspakajania tego zobowiązania.

ü      wpływy z usług - planowane w wysokości 90 000 zł., wyniosły ogółem 114 929 zł., w tym za składowanie odpadów na wysypisku śmieci 73 880 zł – wyższe niż przewidywano, ze względu na uregulowanie zaległych, nieobciążonych w terminie należności za składowanie odpadów po wiertniczych. Pozostałe wpływy uzyskano za: usługi grzebalne, opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność za  posiłki w szkole.

ü      wpływy z pozostałych źródeł dochodów  ( opłata produktowa, opłata skarbowa, za użytkowanie wieczyste, odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, darowizny pieniężne) wyniosły łącznie 57 000 zł.

Niektóre z podatków i opłat realizują Urzędy Skarbowe. Należą do nich:

·         Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk. 12 423 zł (124,2%),

·         Podatek od czynności cywilno-prawnych 31 899 zł (168,8%),

·         Podatek od spadków i darowizn 2 761 zł., (106,2 %)

·         Podatek dochodowy od osób prawnych 18 602 zł (145,3%).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2005 r., obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 196 759 zł. Cała kwota obniżenia wynika z obniżek stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązuje w wysokości ustalonej ustawowo.

 

2.       Subwencja ogólna z budżetu państwa

 

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2005 r. wyniosła  3.150.972 zł. Składa się ona z następujących części:

§         podstawowa  w wys. 543.990 zł., otrzymana w kwocie 543 990 zł, (100,0 %)

§         subwencja uzupełniająca 439.987 zł., otrzymana w kwocie 439 987 zł, (100,0 %)

§         subwencji oświatowej 2.166.995 zł otrzymana w kwocie 2 166 995 zł (100,0 %)

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowi 34,3 % wykonanych w 2005 r. dochodów gminy ogółem i jest drugim, co do wielkości źródłem zasilenia budżetu gminy.

 

3.       Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych.

 

W 2005 r. gmina Sławoborze otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 2 473 666 zł. Dotacje stanowią 27,0 % wykonanych dochodów gminy.

 Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

 

1)       Dotacje z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

§         zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 369 448 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, aktualizację spisów wyborców, przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu i wyborów prezydenta oraz wykonywanie zadań za zakresu obronności.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.

§                     na realizację zadań własnych bieżących gminy 681 699 zł., w tym na dofinansowanie:

-          dożywianie uczniów w szkołach 78 000  zł.,

-          świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 235 845 zł.,

-          stypendia socjalne 268 730 zł.,

-          zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów 3 271 zł.,

-          utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń) 91 753 zł.

-          promocję czytelnictwa 4 000 zł.

 

2)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na:

a)      zadania bieżące - dofinansowanie imprez 1.700 zł:

-          na organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 500 zł.,

-          Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2003”  400 zł.,

-          Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 300 zł.,

-          Impreza rekreacyjna („Majówka”) 200 zł.,

-          Turniej tenisa stołowego 300 zł.

b)      zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 90 709 zł.

 

3)      Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych 

a)           z GFOŚiGW przekazano do Urzędu Gminy 10.000 zł., na realizację zadań z zakresu  

               ochrony środowiska,

b)           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie stypendiów

               uczniom Publicznego Gimnazjum w Sławoborzu otrzymano 4 200 zł.

 

4)      Dotacje z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski) z planowanej na 2005 r. dotacji w wysokości 450.000 zł., na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej przy szkole  otrzymano 322 000 zł, oraz na przeprowadzenie robót modernizacyjnych i remontowych na stadionie 8.000 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

 

            Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 9 511 347 zł, co stanowi 96,8 % planowanych wydatków na 2005 rok. Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8.

            Struktura zrealizowanych wydatków (przedstawiona w tabeli nr 2) wskazuje, że ponad 38 % wydatków stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, natomiast na drugie miejsce, za sprawą budowy hali sportowej, wysunęły się wydatki na inwestycje – 22 %.

Do zadań własnych samorządu należą wszystkie zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zadania zlecone natomiast wykonywane są przez gminę na rzecz administracji rządowej, która na ich wykonanie przekazuje odpowiednie dotacje.

Wydatki budżetowe własne wykonano na kwotę 4.048.022 zł tj. 96,5 % planu., natomiast na zadania zlecone wydatkowano 1 349 903 zł., tj. 98,5  % przewidzianej na nie kwoty.

 

 

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

 

                 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

 

Wykonanie

Wskaźnik

wykonania

Struktura wyk. wydat.

Urząd Gminy

4 945 083

4 706 007

95,2

49,5

- wynagrodzenia i pochodne

1.186.432

1 163 936

98,1

 

- wydatki majątkowe i inwestycje

2 147 690

2 109 351

98,2

- obsługa długu i spłaty odsetek

50.000

42 808

85,6

- dotacje

340 551

335 025

98,4

- pozostałe wydatki bieżące

1 220 410

1 054 887

86,4

Zespół Szkół Publicznych

2 614 820

2 602 985

99,6

27,4

- wynagrodzenia i pochodne

2 131 476

2 131 476

100,0

 

- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.

118 311

106 476

90,0

- pozostałe wydatki bieżące

365 033

365 033

100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2 264 050

2 202 350

97,3

23,1

- wynagrodzenia i pochodne

324 157

319 676

98,6

 

- świadczenia społeczne

1 890 560

1 834 456

97,1

- inwestycje

1 200

1 200

100,0

- pozostałe wydatki bieżące

48 133

47 018

79,7

R A Z E M

9 823 953

9 511 342

96,8

100,0

 

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.

 

            Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły ogółem 4 706 007 zł, tj. 96,8 % planowanych na 2005 r..  W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się one następująco:

 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Plan 29 720 zł, Wyk. 18 162 zł (61,1%);

Wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” finansowanego z Funduszu Spójności. Ze względu na brak niektórych dokumentów dotyczących inwestycji, zachodzi potrzeba ich opracowania, a tym samym pokrycia kosztów z budżetu gminy. W tym przypadku chodziło opracowanie map z zakresu wodociągów i kanalizacji do celów projektowych oraz raportu dot.: zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty.

W tym dziale - rozdz. 01030 Izby rolnicze ewidencjonowane są wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2 % od zrealizowanych wpływów z tyt. podatku rolnego. W 2005 roku wyniosły one 4 701 zł.

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 194 274 zł., wyk. 162 550 zł (83,7 %)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i pokrycia kosztów eksploatacji wodociągów oraz dostarczania wody.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w 2005 r. w wymienionym wyżej zakresie należą:

ü      wynagrodzenia dla pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy, …………………64 774 zł

ü      ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów ………… 5 949 zł,

ü      zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych (wtyczki, złączki, zawory, nakrętki, śruby, czujniki); kompletnych urządzeń (pompa głębinowa do Krzesiwowa, sprężarka, wodomierze), środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników ………………………………. 15 805 zł,.

ü      zakup energii elektrycznej   …………………………………………………………… 57 728 zł,

ü      dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój, opłata za dozór techniczny urządzeń specjalistycznych oraz badania bakteriologiczne wody, przezwojenie silnika, wynajem dźwigu do wymiany pompy, dostawa wody dla mieszkańców podczas awarii wodociagu, serwis oprogramowania systemu „Woda” i inn. …………………………………………………………………………. 10 277 zł,

ü      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) ………………………  7 927 zł.

 

Dział 600 Transport i łączność – Plan 62 100 zł wyk. 45 727 zł (73,6 %)

 

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

·         wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia za zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie), usługi transportowe  9 493 zł:,

·         zakup materiałów i wyposażenia w tym: szpadle, taczki, tarcze do betonu, rękawic, etyliny do zagęszczarki oraz kruszywa, krawężników, cementu do remontu chodników przy ul. Kolejowej, Kołobrzeskiej, Kościelnej i Lipowej; drogi Sidłowo – Krzecko; 6 835 zł.,

·         zakup usług remontowych i pozostałych 29 399 zł, w tym: odśnieżanie dróg (6.549 zł), transport piasku na drogę – kolonia Powalice z profilowaniem (16 516 zł), transport masy asfaltowej na cząstkowy remont dróg gminnych, rozładunek kostki oraz transport piasku do remontu chodników (6 334 zł).

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 33.000 zł wyk. 25 253 zł (76,5 %)

 

·         remonty mieszkań (materiały) ………………………………………………………    2.233 zł.,

·         wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja klas gleb, wyrysy działek i in. ……………… 20 690 zł,

·          opłaty notarialne i sądowe ……………………………………………………………2 330 zł.

 

710 Działalność usługowa  Plan 39 900 zł wyk. 32 905 zł (82,5%)

 

·         w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydano: 38 decyzji, z czego 8 dot.; podziału nieruchomości dla potrzeb gminy, 12 celu publicznego pozostałe dot. zabudowy mieszkaniowej, zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych ................................................................................  25 956 zł.,

·         prace geodezyjne (nieinwestycyjne) wykonano:  podziały nieruchomości (Krzecko – pl. zabaw, Sławoborze – grunty przy ul. Krzyżowej ), wznowienie granic (nieruchomości przy ul. Parcela)

       3 900 zł., 

·         Cmentarze – zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wycinka drzew na cmentarzu w Sławoborzu, wywóz śmieci, zakup instrukcji i przepisów dot.: cmentarzy 3 049 zł.

 

750 Administracja publiczna Plan 1 245 847 zł., wyk. 1 203 030 zł., (96,6 %)  w tym:

 

O      koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe ...) …  65 966 zł, (86,8 %)

-          wynagrodzenie przewodniczącego  9 600 zł.,           

-          diety sołtysów za udział w sesjach 6 180 zł.,

Diety za udział w posiedzeniach komisji rady gminy wyniosły 37 400 zł., z tego:

ü      Komisja Rewizyjna  7 200 zł,

ü      Komisja ds. Rolnictwa ... 10 200 zł.,

ü      Komisja ds. Budżetu ...  6 800 zł.,

ü      Komisja ds. Oświaty ...  10 600 zł.

ü      Diety za wspólne posiedzenia komisji 2 600 zł.

Do pozostałych wydatków rady gminy należały: szkolenia i podróże służbowe radnych ( 461 zł), zakupy: kawa, napoje, kwiaty, materiały biurowe, wyposażenie (1 351 zł).

O      wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych ……………………….......………………………….. 134 883 zł,

w tym:

-          badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp ….  5 001 zł

-          koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę ....................................................... 103 660 zł

-          odpisy na ZFŚS  …………………………………………………………………………...  14.440 zł

O      składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń ….... 11 781 zł

1)       Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 6 492 zł.,

2)       Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 500 zł.,

3)       Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 2 200 zł.,

4)       Euroregion Pomerania 2 579 zł.

 

O      utrzymanie administracji samorządowej (urząd gminy)...………………………….     998 630 zł

w tym:

-          wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ............... 663 108 zł.,

-          wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu ............................. 214 576 zł., z tego:

ü       zakup opału……………………………………………………………………..…………………… 27 282 zł

ü       prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych, periodyków…………………………………… 3 496 zł

ü       części zamienne oraz opony i akumulator, paliwo do samochodu Żuk, Opel badanie techniczne ……5 671 zł

ü       materiały biurowe, w tym: tonery do kserokopiarki i drukarek, tusze, rolki do faxu, papier

ü       do ksero i komputerów i inne)     ………………………………………..   19 128 zł

ü       wymiana komputerów i licencje na użytkowanie programów…………………………………...…… 5 846 zł

ü       środki czystości ………………………………………………………………….…..………….……..2 219 zł

ü       odzież ochronna i robocza dla pr. obsługi, badania profilaktyczne, ekwiwalenty…….……………… 1 938 zł

ü       materiały do bieżących napraw i remontów, części, zakup odkurzacza, podgrzewacza wody,

domofonu, wiertarki, piły spalinowej, odnowienie pomieszczeń biurowych ..........................……......... 10 168 zł

ü       zakupy reprezentacyjne (kwiaty, kawa, cukier, napoje…)   ……………..…………………………..  1 735 zł

ü       usługi telekomunikacyjne …………………………………………………………  ……………….. 18 938 zł

ü       przesyłki listowe …………………………………………………………………………………..….11 765 zł

ü       obsługa prawna………………………………………………………………………. …………….   19.032 zł

ü       serwis oprogramowań komputerowych użytkowanych na stanowiskach pracy , BIP ……..……..…... 8 634zł

ü       opłaty za udział w szkoleniach……………………………….………………………………………. 6 909 zł

ü       dostawa wody, transport drewna,  inne………………………………………………………….….… 5 103 zł

ü       konserwacja i naprawa kserokopiarek (wymiana części),   kasy fiskalnej, maszyn liczących…….…. 5 585 zł

ü       zakup energii ………………………………………………………………………………………..….7 995zł

ü       podróże służbowe krajowe ………………………………………………………………………..…21 632 zł

ü       podróże służbowe zagraniczne ……………………………………………………………………….    996 zł

ü       pozostałe opłaty (za emisje pyłów, pełnomocnictwa, opłata skarbowa) ………………………….…. 1 898 zł

ü       koszty opracowania Programu Rozwoju Lokalnego ........................................................................... 10 000 zł

ü       odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ……………………………………………..…15.290 zł

 

oraz zakup samochodu (busa) OPEL VIVARO przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych .................................................................................................................................................................  120 956 zł

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 70 082 zł, wyk. 57 708 zł, (82,3%)

      W dziale tym występują wydatki na:

 

O      utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach plan 61 182 zł., wyk. 50 540 zł.,(82,6 %) w tym:

-          ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach …………… 5 945 zł.,

-          zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn. do samochodów i sprzętu specjalnego, materiały do remontu pomieszczeń w strażnicy w Sławoborzu, części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, sprzęt, ogrzewanie remizy w Słowieńsku, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków ............................................................................................................................ 25 651 zł

-          zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) ……………….…... 7 478 zł

-           wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP …………………...  10 915 zł

-          podróże służbowe ……………………………………………………………………………  551 zł

 

O      wydatki z zakresu obrony cywilnej wojskowe  Plan 8 900 zł., wyk. 7 168 zł., (80,5%), związane były z wykonaniem następujących zadań: powołano formacje OC, przeprowadzono treningi i ćwiczenia w zakresie wykrywania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia, przeprowadzono szkolenia pracowników UG na temat ptasiej grypy,  (rozpropagowano materiały informacyjne na ten temat) oraz przesyłek niewiadomego pochodzenia i terroryzmu. Opracowano Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy uzgodniony z Wydz. Zarządzania Kryzysowego UW oraz powołano zespół ds. ewakuacji i przyjęcia ludności.  Wydatki poniesiono na:

-     wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń …........…………………………..  4 548 zł

-     podróże służbowe …………………………………………………………………………..    300 zł

-     materiały elektr. (magazyn oc), zbiór przepisów, kalkulator dla pracownika, gaśnice, drukarka do komputera, mapa powiatu , ryczałty za udział w szkoleniach ………………..............................….. 2 320 zł.

 

756 – 75647 Pobór podatków plan 7 000zł., wyk. 6 893 zł (98,5 %)

 

Wydatki obejmują:

-   wypłaty prowizji dla sołtysów ………………………………………………………………    4 176 zł

-   koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia... ) 2 717 zł.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 50.000 zł., wyk. 42 806 zł., (85,6%) - to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w br..

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  plan 2 060 696zł., wyk. 2 037 106 zł.,( 98,9 %)

 

          Z zakresu tego działu  podstawowe zadania realizuje Zespół Szkół Publicznych, Urząd Gminy natomiast wykonuje niżej wymienione zadania:

O      dowożenie uczniów do szkół, świadczone przez PKS  plan 123 660 zł, wyk. 122 788 zł., (99,3%)

Dowóz uczniów odbywa się autobusami PKS do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sławoborzu, do oddziałów przedszkolnych w Sławoborzu oraz do Szkoły Podstawowej w Mysłowicach i do Gimnazjum w Lekowie.  Koszty dowozu przez PKS wyniosły 103 358 zł.

Dzieci z terenu gminy Sławoborze uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Rusinowie, dowożone są na podstawie porozumienia z Wójtem Gminy Świdwin, ich autobusem szkolnym, koszty dowozu w 2005 r. wyniosły 7 270 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim wykonywany był przez Zespół Szkół Publicznych ich środkiem transportu. Urząd Gminy zrefundował koszty poniesione na zakup paliwa w  kwocie 5 444 zł.

Koszty ubezpieczenia „gimbusa” i busa – Opla Vivaro wyniosły 6 661 zł.

 

O      rozliczenia za 2004 z tyt. prowadzenia oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) ………..   6.930 zł,

 

O      pozostała działalność (zakup oprogramowania „Stypendia” nagroda dla ucznia, czasopisma), wynagrodzenie komisji egzaminacyjne ds. kwalifikacji zawodowych nauczycieli ...................... 2 425 zł,

 

O      Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej  plan 1 923665 zł., wyk. 1 901 693 zł., (98,9%).

 

 851 Ochrona zdrowia plan 45 935 zł., wyk. 40 235 zł.,( 87,6 %) 

 

       Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

ü      pokrycie kosztów utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego w Sławoborzu ............................. 19 200 zł

ü      szkolenia, narady, diety za udział w pracach Komisji, podróże służbowe ...................................   1 743 zł

ü      wpieranie inicjatyw placówek oświatowych, oświatowo - wychowawczych, sołectw i jednostek osp w realizacji Gminnego Programu :

-          finansowanie imprez choinkowych i z ok. Dnia Dziecka w sołectwach ......................... 5 909 zł

-          dofinansowanie imprez w domu kultury podczas ferii zimowych (upominki, kulig, materiały do zajęć plastyczno - technicznych z dziećmi ......................................................................... 697 zł

-          zakup książek, słowników, leksykonów, sprzętu audiowizualnego, gier, materiałów dydaktycznych do świetlic wiejskich ..................................................................................... 3 068 zł

-          pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu gminy na obóz sportowy do Karpacza .....  2 000 zł

ü      pomoc dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – udział w kosztach utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie ........................................................................................................................ 1 820 zł

ü      zakup publikacji, czasopism i innych materiałów edukacyjnych ( prenumerata „Problemy” ) ..      96 zł

ü      zakup i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja spotkań informacyjnych, pokrycie kosztów wystawianych spektakli teatralnych o tematyce wychowawczej i poruszających problemy uzależnień ( 2 spektakle, program NOE dla dzieci) ............................ 1 250 zł

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystane w 2005 r. przeznaczy się w następnych roku na realizację zadań  z zakresu zwalczania narkomanii.

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 272 930 zł,  wyk. 269 503 zł ( 98,7 %)

Zmiana ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 281, poz 2781 z 2004 r. wprowadziła z dniem 01.01.2005 r. pomoc materialną dla uczniów. Są to:

- stypendia szkolne

- zasiłki szkolne

Gmina otrzymała na w/w cel w m-cu marcu 187 606 zł i 81 124 zł w m-cu listopadzie 2005 r. W okresie od stycznia do czerwca 2005 wydano 339 decyzji przyznających stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sławoborze. Wysokość stypendiów kształtowała się następująco:

§         44 zł m-nie otrzymało 164 uczniów

§         50 zł m-nie otrzymało   91 uczniów

§         60 zł m-nie otrzymało   40 uczniów

§         70 zł m-nie otrzymało 38 uczniów

oraz 6 stypendiów w innych wysokościach (wyrównawcze).

W/w stypendia przyznane były w formie gotówkowej, jak również w formie bonów na zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym. Przyznano również 15 zapomóg dla uczniów na kwotę 3 640 zł.

W okresie od września do grudnia 2005 r. przyznano 117 stypendiów w wys. 112 zł m-nie i 252 stypendia w wysokości 109 zł m-nie. Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. wydano 708 decyzji.

W dniu 7 października 2005 r. została podpisana umowa z EFRWsiPol. W Warszawie na refundację stypendiów szkolnych dla 15 uczniów po 280 zł.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 460 318 zł, wyk.428 220 zł.,( 93,0 %),

 

W dziale tym występują koszty związane z:

O      gospodarką ściekową i ochroną wód ………………….  plan 253 155 zł wyk. 237 351 zł (93,8%)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ....................................79 004 zł.,

- ważniejsze wydatki rzeczowe, to: ,

ü      przeglądy aparatów powietrznych, płukanie kanalizacji sanitarnej (WUKO) ............................. 5 827 zł.,

ü      naprawy 6 szt pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków, w tym kilkakrotnie w przepompowni P –7 przy ul. Lipowej oraz zakup części do natleniaczy, analizy ścieków .................................... 4 789 zł.,

ü      zakup energii elektrycznej, zużytej przez urządzenia ...................................................................... 71 377 zł

ü      podróże służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne, ekwiwalenty za pranie i  odzież   2 095 zł.,

ü      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za wprowadzanie zanieczyszczeń ..... 15 298 zł

ü      raty za modernizację oczyszczalni ścieków ...................................................................................... 48 000 zł.

 

O      gospodarką odpadami plan 78 680 zł, wyk. 71 418 zł (90,8 %).

ü      utrzymanie wysypiska śmieci (plantowanie śmieci, nadzór i dozór wysypiska, opłaty za zanieczyszczenie środowiska ………………………….....................................................................   35 560 zł

ü       opracowanie Planu Gospodarki Odpadami .........................................................................  10 200 zł. Celem opracowania jest spełnienie obowiązku wynikającego z prawodawstwa  narodowego oraz z wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, spełnienie wymagań UE i ustanowienie podstaw współpracy między gminami pow. świdwińskiego w gospodarce odpadami.  Dokonano w nim analizy programu zamknięcia i rekultywacji wysypiska śmieci w Lepinie, wskazując 2 sposoby wykonania tego zadania.

ü      wniesienie dodatkowych wkładów (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie ( Wardyń) ...................................................... 24 500 zł.

 

O      oczyszczanie wsi plan 9 435 zł., wyk. 8 804 zł.,(93,3%), ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, zbiórka śmieci z terenu gminy, paliwo do kosiarki, worki na śmieci .... 

O      oświetlenie ulic, placów i dróg oraz i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 104 048 zł., wyk. 98 182 (94,4%) w tym:

-          zakup materiałów do montażu punktów oświetlenia ulicznego w Ślepcach – Krzesimowie, gdzie wybudowano 800 mb nowej linii oświetleniowej i założono 5 nowych punktów świetlnych (9 450 zł)

-          uruchomiono punkt oświetlenia przy ul. Parcela 432 zł.

-          zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg wyniósł 58 254 zł,

-          pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych oraz bieżące naprawy i wymiana lamp oświetleniowych w minionym okresie sprawozdawczym 30 047 zł.

 

O      pozostała działalność plan 15.000 zł, wyk. 12 464 zł (93,1 %), w tym:

-          remonty przystanków 979 zł w tym przystanku w Sidłowie 841 zł,

-          wykaszanie trawy w sołectwach (paliwo, oleje, żyłka tnąca, naprawa kosiarki 960 zł.,

-          zabranie przez ANIMALS bezdomnych, wałęsających się psów 4 750 zł., wykup kojca dla psów w schronisku (wg umowy) 4 500 zł.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 215 281 zł., wyk. 194 426 zł., (90,3 %)

O      Biblioteka gminnaplan 52 868 zł., wyk. 44 190 zł., (83,6%),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika  i pochodne od wynagrodzeń ..............................................  24 596 zł.,

- zakup książek do księgozbioru ( 235 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 111 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 178 książek o tematyce popularnonaukowej) .........................................  7 992 zł.,

- prenumerata czasopism – 14 tytułów, w tym 5 czasopism dla młodzieży, 8 dla dorosłych 1 tytuł dla najmłodszych  na łączna kwotę .................................................................................................................  1 407 zł.,

- zakup druków bibliotecznych (karta czytelnika, katologowa, książki, zobowiązanie czytelnika) .....  233 zł.,

- zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci (artykuły do prac plastycznych, słodycze, owoce),  ........  323 zł.

- wymiana okien szt. 3 w ( pomieszczeniu głównym) .............................................................................. 3 053 zł.

 

O      Dom kultury i świetlice wiejskie ....................................... plan 153 713 zł., wyk. 145 182 zł ( 94,5%), w tym:

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń .………………….    59 595 zł.,

-          wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i kółka teatralnego, świetlicowych oraz opraw muzycznych zabaw tanecznych ………………………………………………........ 21 273 zł.,

-          materiały remontowe do świetlic ........................................................................................... 10 777 zł, z tego

Słowieńsko – 5 398 zł., Krzecko - 2 614 zł., Mysłowice  - 890 zł.,  Powalice - 510 zł., Słowenkowo 765 zł.,

-          zakup materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach (gry,  książki, sprzęt RTv):  .......... 7 660 zł, z tego:

Powalice – 943 zł;  Mysłowice - 1 225 zł;  Słowieńsko – 4 216 zł; Słowenkowo - 584 zł; Krzecko – 237 zł; Rokosowo 456 zł.

Dom Kultury:

-          doposażenie w sprzęt nagłaśniający, osprzęt do komputerów, pomoc rzeczowa dla działających sekcji muzycznej, teatralnej, dekoracje (wzmacniacze, radiomagnetofon, przewody, wtyki, głośniki)   2 548 zł

-          doposażenie kuchni (2 garnki, patelnia, rondel, tace, termosy, miski, wymiana butli gazowych) 1 611 zł

-          artykuły biurowe, środki czystości, szkolenia i podróże służbowe ................................................ 3 185 zł

-          naprawy bieżące urządzeń, wymiana gaśnic, dostawa wody i odprowadzenie ścieków .............  4 618 zł

-          zakup energii (dot. także świetlic) ....................................................................................................... 10 120 zł

-          usługi telekomunikacyjne, ( w tym Internet)  ubezpieczenie obiektu i sprzętu ...........................   5 572 zł

Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych wg kalendarza imprez:

-          Dożynki powiatowe (artykuły dekoracyjne, wynajem WC, pawilon ogrodniczy, garnki, kwiaty, folia, litery, farby, koszulki dla sportowców, flagi UE, konsumpcja .... itp.) ........................................... 4 966 zł.

-          Dzień Matki, Święto 1 – 3 Maja ( kwiaty, słodycze) ........................................................................... 484 zł.,

-          Konkursy na „najładniejszą dekorację świąteczną” i „najładniejszą posesję” nagrody dla laureatów (puchary, krzewy)......................................................................................................................................  935 zł.,

-          Udział sekcji wokalnej działającej przy DK w konkursach .............................................................. 1 640 zł

1)       Powiatowy przegląd piosenki Połczyn Zdrój, 

2)       „Wygraj sukces” udział w etapach I – III (Złotów, Brodnica, Tarnobrzeg),

3)       Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach,

4)       Wojewódzki i Miejski Konkurs Piosenki w Szczecinie – Anna Orenczak (koszty przejazdu) ..... 262 zł.

-          plener plastyczny dla dzieci i młodzieży ................................................................................................ 500 zł.,

-          spektakl dla dzieci ( Teatr z Krakowa) „Sznurkowe skrzaty” ........................................................... 1 500 zł

Ponadto, dom kultury udostępniony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych chętnych do uprawiania takich dyscyplin jak aerobik i tenis stołowy oraz zainteresowanych tańcem towarzyskim.

ü      Pobyt w gminie Sławoborze grupy turystów z niemieckiej Gminy Loiching ............................... 5 056 zł.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 77 750 zł., wyk. 70 890 zł., ( 91,2 %)

            W 2005 r. dyscypliny piłka nożna i tenis stołowy realizowane są przez stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin”. Na dofinansowanie kosztów uczestnictwa zespołów w rozgrywkach ligowych ponoszonych przez stowarzyszenie przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 38 900 zł.

Organizacja ta, zgodnie z umową winna przedłożyć roczne sprawozdanie ze sposobu wykonania umowy i wykorzystania dotacji do dnia 31 stycznia 2006 r. Sprawozdanie takie do dnia sporządzania niniejszej informacji nie wpłynęło do Urzędu Gminy.

W zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej i sportu realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano środki w wysokości 31 990 zł., w tym 8 000 zł otrzymano w formie dotacji z budżetu samorządu województwa na przeprowadzenie remontu stadionu.

W rozdziale „Obiekty sportowe” ewidencjonowane były wszystkie wydatki związane utrzymaniem stadionu w Sławoborzu i boisk w sołectwach. Koszty ogółem poniesione na prace remontowe stadionu wyniosły 14 213 zł. w tym na: wymianę uszkodzonych ławek, wykonanie i poprawienie istniejących murków przy trybunach, remont spikerki, malowanie ogrodzenia i wymiana uszkodzonych elementów,.... . Dzięki temu poprawie uległ wygląd estetyczny i bezpieczeństwo na stadionie. Ponadto na bieżące utrzymanie stadionu w Sławoborzu oraz boisk w sołectwach tj. przygotowanie boisk do rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup kosiarki i paliwa do kosiarki, wałowanie boiska w Sławoborzu, koszenie i wałowanie boisk w sołectwach, zakup materiałów do napraw bieżących wydano 2 395 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowano poprzez prowadzenie sekcji tenisa stołowego w domu kultury, zatrudniając w tym celu instruktora tenisa stołowego, jak  również finansowanie bądź udział w kosztach organizacji  turniejów szachowego, brydża sportowego oraz zawodów wędkarskich i strzeleckich organizowanych w gminie Sławoborze. Wydatki na powyższe wyniosły w 2005 r. 14 589 zł.

 

V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 1 369 855 zł, którą wykorzystano w wys. 1 324 619 zł, tj. 96,7 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 r. przedstawia załącznik nr 7.

Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

-          Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych ……… ...45 300 zł,

-          Aktualizacja spisów wyborców …………………………………….……………………...... 669 zł,

-          Obrona narodowa ………………………………………………………………………....  500  zł,

-      przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz prezydenta .................................................26 484 zł

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

-          opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ………………………………………………………………………………… 10 324 zł,

-          zasiłki i pomoc w naturze ………………………………………………………………… 91 372 zł,

-          świadczenia rodzinne ………………………………………………………………….  1 175 254 zł.

Szczegółowe informacje z zakresu pomocy społeczne znajdują się w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez GOPS, załączonym do niniejszego sprawozdania.

 

VI. Realizacja inwestycji

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2005 przedstawia załącznik nr 12, a dotyczyły one:

 

1)       Budowa hali sportowej przy szkole: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę, wykonanie I etapu budowy, nadzór inwestorski wg umowy. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia I etapu budowy wyniosły 2.316.112 zł w tym ze środków MEN 322.000 zł.

 

2)      Modernizacja stadionu – w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim w 2005 r.” Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił gminie Sławoborze pomocy finansowej w celu wykonania tego zadania w wysokości 8.000 zł. , którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. O efektach uzyskanych w wyniku zaangażowania otrzymanej dotacji informowano wyżej.

 

3)      Modernizacja oczyszczalni w Sławoborzu – realizacja obejmuje spłatę w wysokości netto 48.000 zł zobowiązania z tyt. zakupu i instalacji w 2004 r. urządzeń modyfikujących technologię oczyszczalni.

 

4)       Zakup samochodu (busa) do przewozu osób niepełnosprawnych dokonany dzięki otrzymaniu

      dofinansowania ze Starostwa w Świdwinie ze środków PFRON. Dostawcę OPLA VIVARO 

      wyłoniono w drodze przetargu. Koszt zakupu wyniósł 120 946 zł., w tym dofinansowanie z PFRON

      wyniosło 90 709 zł. 

5)       Nie wystąpiły wydatki na realizację programu prowadzonego przez ZMiG Dorzecza Parsęty pn.: Wrota Parsęty.

  Wójt Gminy

                                                                                  Oskar Smulski

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel