Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze na 2010 rok.

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze
na 2010 rok.

Styczeń:
1. Informacja o działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
    Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.
2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
3. Sprawy bieżące.

Luty:
1. Funkcjonowanie placówek zdrowotnych w gminie. Profilaktyka zdrowotna
    mieszkańców.
2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sławoborze.
3. Informacja o działalności Wójta Gminy za rok 2009.
4. Sprawy bieżące.

Marzec:
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg oraz ulic lokalnych.
2. Stan bezrobocia na terenie Gminy Sławoborza.
3. Informacja Wójta Gminy o organizacji prac publicznych i interwencyjnych.

Kwiecień:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za rok 2009.
2. Absolutorium Wójta Gminy za 2009 rok.
3. Sprawy bieżące.

Maj:
1. Informacja o działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
    „ Pomorzanin” w Sławoborzu.
2. Informacja o możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych
    na realizację gminnych zadań inwestycyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Czerwiec:
1. Stan zaawansowania robót budowlanych, prowadzonych w ramach projektu
    “Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.
2. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek pomocniczych gminy.
3. Plan imprez rekreacyjnych na czas wakacji.

Sierpień:
1. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy w pierwszym
    półroczu 2010 roku.
2. Informacja o realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny.
3. Sprawy bieżące.Wrzesień:
1. Informacja o bieżącej działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.
2. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sławoborze. 
3. Sprawy bieżące.

Październik:
1. Określenie stawek podatkowych na rok 2011.
2. Podsumowanie działalności Rady Gminy Sławoborze w kadencji: 2006-2010.
Tematyka posiedzeń Rady Gminy będzie uzupełniana o tematy bieżące
oraz  w zależności od potrzeb i zaistniałych nieprzewidzianych sytuacji.