Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze na 2009 rok

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze
na 2009 rok.

Styczeń:

1. Uchwalenie budżetu Gminy Sławoborze na 2009 rok.
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009.
3. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej za rok 2008.

Luty:
1. Funkcjonowanie służby zdrowia. Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy.
2. Estetyka gminy, zamierzenia na przyszłość w tym kierunku.
3.  Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym funkcjonowanie  
     hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławoborzu.

Marzec:
1. Realizacja zadań związanych z budową i modernizacją dróg oraz pozostałych
    zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
2. Informacja z działalności Domu Kultury, Biblioteki i świetlic wiejskich
    oraz zamierzenia na bieżący rok.
3. Informacja Wójta Gminy nt. organizacji prac publicznych i interwencyjnych
    oraz realizacji wykonanych prac przez tych pracowników w minionym roku.

Kwiecień:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za rok 2008.
2. Absolutorium Wójta Gminy za 2008 rok.
3. Informacja ze współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi
    oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

Maj:
1. Informacja o stanie rolnictwa w gminie.
2. Informacja nt. możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych
    na realizację gminnych zadań inwestycyjnych.

Czerwiec:
1. Informacja o zaawansowaniu prac związanych realizacją inwestycji
    wodno- kanalizacyjnych w ramach projektu “Zintegrowana Gospodarka
    Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.
2. Plan imprez rekreacyjnych na okres wakacji.


Sierpień:
1. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze
    półroczu 2009 roku.


2. Informacja  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu o przygotowaniu
    placówek szkolnych do nowego roku szkolnego.

Wrzesień:
1. Informacja o bieżącej działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.
2. Propozycje i wnioski do projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2010.


Październik:
1.Ustalenie stawek podatkowych na 2010 rok.

Listopad:
1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Gminy Sławoborze i pracowników
    samorządowych.
2. Informacja nt. gospodarki odpadami w gminie.
3. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

Grudzień:
1. Budżet Gminy na 2010 rok. Przyjęcie planu zadań inwestycyjnych do realizacji
    na przyszły rok.     
2. Informacja Wójta z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
3. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 
Uwaga: Tematyka posiedzeń Rady Gminy będzie uzupełniana o tematy bieżące
oraz  w zależności od potrzeb i zaistniałej nieprzewidzianej sytuacji.