Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze na 2008 rok.

  

Plan pracy Rady Gminy Sławoborze

na 2008 rok.


Styczeń:

1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

2. Przyjęcie “ Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych

warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń

wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławoborze”.

3. Zatwierdzenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości

jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjnych i obsługi Zespołu

Szkół Publicznych w Sławoborzu.

4. Uchwalenie regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

5. Ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2007.


Luty:

1. Informacja przedstawiciela Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na temat

działalności stowarzyszenia i realizacji planowanych przedsięwzięć na terenie Gminy

Sławoborze.

2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sławoborze i działaniach

zmierzających do jego złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego

Urzędu Pracy.

3. Przyjęcie “Gminnego Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Sławoborze.


Marzec:

1. Ocena przygotowania klubu sportowego do sezonu letniego z uwzględnieniem

ich możliwości finansowych i organizacyjnych.

2. Ocena przygotowań inwestycji zaplanowanych na 2008 rok.


Kwiecień:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za rok 2007.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy o dokonanych umorzeniach wierzytelności.

3. Absolutorium Wójta Gminy za 2007 rok.


Maj:

1. Informacja Wójta o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2008 rok.

2. Bezpieczeństwo publiczne oraz ład i porządek na terenie Gminy.


Czerwiec:

1. Informacja z realizacji inwestycji wodno- kanalizacyjnych w ramach projektu

Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.

2. Ocena stanu środowiska naturalnego w gminie.

3. Funkcjonowanie i stan organizacyjny Ośrodka Kultury w Sławoborzu.


-1-

Sierpień:


1. Analiza wykonania budżetu Gminy za pierwsze półroczu 2008 roku.

2. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu o przygotowaniu

placówek do roku szkolnego 2008/2009.


Wrzesień:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za pierwsze

półrocze 2008r.


Październik:

1. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

2. Zasady funkcjonowania szkolnej sali gimnastycznej ze szczególnym uwzględnieniem

jej roli na rzecz środowiska.


Listopad:

1. Podatki i opłaty lokalne na rok 2009.


Grudzień:

1. Budżet Gminy na 2009 rok oraz przyjęcie planu zadań inwestycyjnych do realizacji

w roku 2009.

2.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

3. Przyjęcie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na 2008 rok.

2. Ustalenie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze.

3. Informacja Wójta o realizacji inwestycji realizowanych w 2008 roku.

4. Plan pracy Rady Gminy na 2009 rok.

5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji merytorycznych.


 

Uwaga: Tematyka posiedzeń Rady Gminy będzie uzupełniona o tematy bieżące

oraz w zależności od potrzeb i zaistniałej nieprzewidzianej sytuacji.