Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Oświadczenie majątkowe za 2007 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 

radnego gminy

 

Sławoborze, dnia 22.04.2008 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a), Jadwiga Nowakowska - Kuźmicka,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)  w Gryficach,

 Emerytka

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6500 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

 

 

II.

1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 300000 zł

tytuł prawny: własność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:  użytki rolne , powierzchnia: 74,7871 ha

o wartości: 350000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własność małżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 0,7243 ha, 0,7547 ha, 2,0 ha, 2,6 ha - związane z działalnością gospodarczą męża
o wartości: 77000 zł, 45148,54 zł (brutto), 1700000 zł (wycena 2007 r), nie dotyczy

tytuł prawny: własność w użytkowaniu wieczystym, własność, własność (wł. małżeńska), nie dotyczy dzierżawa

 

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

 

 

IV.

1.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

2.     Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

działka nr 614/5 o pow. 0,7547 ha, w dniu 28.12.2007 r.  dzierżawiona od U.G. niezabudowana działka gruntu z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gosp. - własność małżeńska

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

 

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Emerytura 17734,56 zł, wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Gminy - 10320 zł, 584 zł - (świadczenie urlopowe, paczka świąteczna) dochód z gospodarstwa rolnego  wł. mał. - 52259 zł, płatność do gr. 61428,32 zł, podatek akcyzowy do oleju napędowego 5576,67 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Gospodarstwo Rolne współwłasność małżeńska  Siewnik Rapid  2005 r. 128466 zł, ciągnik rolniczy MCCORNIK - 2005 r. 307908,11 zł,  Wał uprawowy Rolex - 2006 r. 25620 zł, włóka wyrównująca CROSBOARD 2006 r. 22301 zł, Przyczepa rol. 12017 zł, opryskiwacz 29221 zł, siewnik 14000 zł, talerzówka 27440 zł,
Kopalnia kruszyw mineralnych - koparka lionowa 20000 zł, ładowarka CASE 133500 zł, samochód osobowy Mitsubischi 30170 zł, ciągnik sam. 20000 zł, samochód ciężaarowy TATRA 39000 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Środki trwałe w leasingu dla kopalni kruszyw (przesiewacze, ładowarka KOMATSU, podajniki taśmowe, kruszarka, przenośniki taśmowe, linia technologiczna do wydobywania kruszywa, koparka gąsienicowa na kwotę 4487279 zł w BZWBK, kredyt LEASE, Gospodarstwo Rolne kredyt w BS 32000 (kredyt klęskowy), tartak - kredyt w BS 350000 zł (pozostało 285817 zł) gwarancje bankowe BS na zakup surowca tartacznego 400000 zł wobec RDLP w Szczecinie i RDLP w Szczecinku 

Sławoborze 22.04.2008 r.                                     podpis nieczytelny