Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 

radnego gminy

 

Sławoborze, dnia 23.03.2007 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a), Jadwiga Nowakowska - Kuźmicka,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 lipca 1948 r w Gryficach,

 Emerytka

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7467,18 zł - PKO, Gospodarstwo Rolne - lokata terminowa 80000 zł (Wł. małż)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

 

 

II.

1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 300000 zł

tytuł prawny: własność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:  użytki rolne , powierzchnia: 78,29 ha(-2ha)

o wartości: 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własność małżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 241333,09- koszty 252158,77 - strata 10825,68 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1)0,7243 ha  2) 0,70 ha 3)2 ha (kopalnia kruszyw - działka 12/2)

o wartości: 1)77000 zł 2) nie dotyczy 3) nie dotyczy

tytuł prawny: 1) własność małżeńska 2) dzierżawa – Urząd Gminy3) wł Małżeńska w ramach Gospodarstwa Rolnego 2 ha

 

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

 

 

IV.

1.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

2.     Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

 

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Emerytura 16699,20 zł + bony 180 zł + świadczenia urlopowe 270 zł za 2006 rok,

2. Gospodarstwo Rolne własność małżeńska - sprzedaż żyta 158997,74 zł, sprzedaż pługu KLERNELAND 37000 zł, AR i MR (dopłaty) obszarowe i towarzyszące 34733,18 zł + 10602,17 zł

!X.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Gospodarstwo Rolne współwłasność małżeńska 1. Siewnik Rapid z wałem Pirot - 2005 r. 128466 zł, 2. ciągnik rolniczy MCCORNIK - 2005 r. 307908,11 zł, 3. Wał uprawowy Rolex - 2006 r. 48922 zł, 4. Pług - 2006 r. 56364 zł, 5. Wał uprawowy Rollex z wyposażeniem - 2006 r. 25620 zł, 6.włóka wyrównująca CROSSBOARD - 2006 r. -22301,60 zł, 7. przyczepa rol 12017 zł, 8. opryskiwacz - 29221 zł, 9 siewnik 14000 zł, 10. talerzówka 27440,02 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

1. gospodarstwo rolne - kredyt 32000 zł BS Świdwin pozostało do spłaty 32000 zł do 26.12.2008 r.

2. działalność gospodarcza męża - kredyt samochodowy 170000 zł - pozostało 14166 zł, gwarancje bankowe - Szczecin - 226000 zł, dla RDLP - Szczecinek 137000 zł

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Sławoborze 22.03.2007 r.                                     podpis nieczytelny