Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2006 r

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 

radnego gminy

 

Sławoborze, dnia 07.12.2006 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a), Jadwiga Nowakowska - Kuźmicka,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 lipca 1948 r w Gryficach,

 Emerytka

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2491,69 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

 

 

II.

1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 300000 zł

tytuł prawny: własność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:  użytki rolne , powierzchnia: 78,29 ha

o wartości: 119000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własność małżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 34120,15 zł (za ha przeliczeniowe)

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1)0,7243 ha  2) 0,70 ha

o wartości: 77000 zł

tytuł prawny: 1) własność małżeńska, Wieczyste użytkowanie 2) dzierżawa – Urząd Gminy

 

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

 

 

IV.

1.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

2.     Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

 

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

 

 

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta radnego + emerytura + skład. urlopow. 270 zł, Gosp. Rolne - Wł. Małżeńska - sprzedaż żyta 158997,74 zł, sprzedaż pługu KVERNELAND OBROTOWY - 37000 zł, AR i MR - obszarowe 34733,18 zł, AR i MR towarzyszące 10602,17 zł

!X.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Gospodarstwo Rolne współwłasność małżeńska 1. Siewnik Rapid z wałem Pirot - 2005 r. 128466 zł, 2. ciągnik rolniczy MCCORNIK - 2005 r. 307908,11 zł, 3. Wał uprawowy Rolex - 2006 r. 48922 zł, 4. Pług - 2006 r. 56364 zł, 5. Wał uprawowy Rollex z wyposażeniem - 2006 r. 25620 zł, włóka wyrównująca CROSSBOARD - 2006 r. -22301,60 zł, zbornik na kamienie - 2006 r. 1000,40 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Działalność gospodarcza małżonka

1. Kredyt samochód - 170000 zł, pozostało 28,332 zł

2. gwarancje bankowe na zakup surowca dla RDLP 250000 zł - Szczecinek, 200000 zł - Szczecinek

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Sławoborze 7.12.2006 r.                                     podpis nieczytelny

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a Jadwiga Nowakowska

urodzony/a 29 lipca 1948 roku

zamieszkały/a

Miejsce pracy (stanowisko lub funkcja) emerytka

Przewodnicząca Rady Gminy w Sławoborzu

zgodnie z art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zmianami)

oświadczam co następuje:

1. Mój małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Sławoborze.

2. Mój małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo prowadzą działalności gospodarczą na terenie Gminy Sławoborze

mąż Józef Nowakowski

3. Mój małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo nie mają zawartych umów cywilno prawnych o jakich mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

4. Mój małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo mają zawarte umowy cywilno prawne o jakich mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy

mąż  Józef Nowakowski

Sławoborze, dnia 12 grudnia 2006 r.                                           Nowakowska