Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Stypendium szkolne

I N F O R M ACJA
URZĄD GMINY W SŁAWOBORZU INFORMUJE,
 ŻE OD DNIA 25 SIERPNIA 2008 R. MOŻNA POBIERAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
(SOCJALNEGO) – SEKRETARIAT LUB DOM KULTURY
PRZYPOMINAMY:

- STYPENDIUM PRZYZNAJE SIĘ NA CELE SZKOLNE: ZAKUP   
  PODRĘCZNIKÓW, POMOCY NAUKOWYCH, STROJU  
  GIMNASTYCZNEGO, OPŁACENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAW-
  CZYCH, ITP.
   
- STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE UCZNIOM, WYCHOWANKOM,
  SŁUCHACZOM SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
  DO CZASU UKOŃCZENIA OBOWIĄZKU NAUKI LUB
  KSZTAŁCENIA, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 ROKU ŻYCIA,
  ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY SLAWOBORZE,

- DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE BYĆ  
  WIĘKSZY NIŻ 351,00 zł.,

- DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA
  O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY, WSPÓLNIE
  ZAMIESZKUJĄCYCH I GOSPODARUJĄCYCH, ZA MIESIĄC
  POPRZEDZAJĄCY MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

- WNIOSEK NALEŻY ZAOPINIOWAĆ W SZKOLE LUB
   PLACÓWCE,
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU – 15 WRZEŚNIA 2008 ROKU
    
                                    Wójt Gminy Sławoborze 

Wniosek o stypendium

1.6 MBPobierzPodgląd pliku