Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ewidencja działalności gospodarczej po zmianach od 31 marca 2009r.

Uwaga przedsiębiorcy!
Ewidencja działalności gospodarczej po zmianach od 31 marca 2009r.

„JEDNO OKIENKO”
Znowelizowane przepisy prawa działalności gospodarczej z dniem 31 marca 2009 roku wprowadzają zasadę „Jednego okienka”, która oznacza , że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą podjąć działalność składając w urzędzie gminy jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający również dane zgłoszeniowe do:
1.    Urzędu Skarbowego
2.    Urzędu Statystycznego
3.    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają na celu umożliwienie przedsiębiorcy rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej niezwłocznie, już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co oznacza, że nie trzeba czekać na rozstrzygnięcia organów administracji w przedmiocie wniosku i ewentualne procedury uzupełniania wniosku nie będą przeszkoda w podjęciu działalności.
Niezależnie od wypełnienia ww. wniosku przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej ( bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty) .
Z M I A N Y   P K D
Obowiązująca od ubiegłego roku nowa klasyfikacja PKD2007nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON – Urzędy Statystyczne obecnie przeprowadzają  wymianę dotychczasowych zaświadczeń dostosowując te dokumenty do aktualnego PKD 2007.
Ponieważ zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą posługiwać się PKD 2004 do końca 2009 roku to proponujemy sukcesywnie dokonywać przekwalifikowań według PKD 2007 z uwagi na to, że Polską Kwalifikację Działalności wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 stycznia 2004r. (PKD2004) można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2009r.ZAWIESZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
W okresie zawieszenia wykonywana działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ewidencji działalności gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy.

WYKREŚLENIA
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1)    Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej (zawiadomienie winno być dokonane najpóźniej  w terminie 14 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej)
2)    Zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
3)    Niezgłoszenia informacji o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

DRUKI I FORMULARZE
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 24 marca 2009r.w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)  określiła wzory formularzy wniosków zgłoszeniowych, które są dostępne z dniem 31 marca 2009r. w biurze Urzędu Gminy oraz na stronie ministerstwa Gospodarki pod adresem WWW.mg.gov.pl gdzie została uruchomiona  zakładka „Jedno okienko”. Tam też zamieszczone są  wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku a także szereg porad na temat trybu składania wniosku o wpis
OPŁATY
Od zaświadczenia w zakresie aktualności danych objętych wpisem : opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Z dniem 31 marca 2009r. wniosek o wpis bądź o zmianę  oraz wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.