Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

55 KBPobierzPodgląd pliku
Informacje ogólne.
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami ) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa  kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku w którym dokonano wyboru.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoja opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2011 roku ) mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane  na podstawie  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszka w miejscu   kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.          

 Ławnikiem nie może być:
1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
6) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Gminy w Sławoborzu wybierać będzie:
- do Sądu Rejonowego w Białogardzie – 1 osobę
- do Sądu Rejonowego Sadu Pracy w Białogardzie – 1 osobę
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławoborzu do 30 czerwca 2011 roku do godziny 15-tej.W INFORMACJI  UWZGLĘDNIONO ZMIANĘ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU ŁAWNIKÓW
DNIA 30 MAJA 2011 ROKU W DZIENNIKU USTAW Z 2011 ROKU NR 109, POZ. 627 ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA.