Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII/42 /11
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 czerwca 2011roku

    
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010r.


                    

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Sławoborze uchwala,
co następuje:

                     § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sławoborze za 2010 r.

                     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                           Przewodniczący Rady
                       Marek Kuźma