Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII/43/11
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 czerwca 2011 rokuw sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr. 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

                    § 1. Po zapoznaniu się z :

1)  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010,
2)  sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 2010r.,
3)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4)) informacją o stanie mienia Gminy,
5)  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
    
udziela Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

                    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                       Marek Kuźma