Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII/45/11
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 czerwca 2011 rokuw sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm)
oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) Rada Gminy Sławoborze
uchwala, co następuje:

              § 1. Opiniuje  pozytywnie projekt uchwały Sejmiku                                         
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków
2 w Szczecinie.  

               § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

               § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                         Marek Kuźma