Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr VII/46/11
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników
na kadencję 2012-2015.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070  z późniejszymi zmianami) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy –  Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

                § 1. Powołuje Zespół w celu przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

           1.  Pani Elżbieta Żebrowska
           2.  Pani Jadwiga Nowakowska
           3.  Pan Leszek Swarcewicz

               § 2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

              § 3. Zadaniem Zespołu jest:
         
         1) przedstawienie Radzie Gminy listy kandydatów na ławników,
         2) przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach,
         3) zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyboru
             Przez Radę Gminy.

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 Marek Kuźma