Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

                                      Uchwała Nr VII/47/11
                                           Rady Gminy Sławoborze
                                        z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie dzierżawienia plaży przy jeziorze leśnym w Sławoborzu od Nadleśnictwa Gościno.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litery ,,a ”ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje :


        § 1.Wyraża zgodę na odpłatną dzierżawę przez Gminę Sławoborze na okres   10 lat części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem
338 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Ślepce, o pow. 0,25 ha, stanowiącej
własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gościno,
z przeznaczeniem  na cele rekreacyjne - plażę przyjeziorną.

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

        § 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady
      Marek Kuźma