Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sławoborze, 01 luty 2012r.


Informacja
o posiedzeniu Rady Gminy Sławoborze.

 
09 lutego  2012 roku ( czwarte) o godz. 1200 w sali narad Domu Kultury
w Sławoborzu odbędzie się XVII posiedzenie Rady Gminy Sławoborze,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Działalność Spółki z o.o.  „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Kołobrzegu.
    Wysokość taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
    dla Gminy  Sławoborze.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 09 stycznia 2012 roku
  Spółki z o.o. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Kołobrzegu dotyczącego uchwały
  Nr XIV/71/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 01 grudnia 2011r.,
 -zmiany uchwały nr XII/59/11Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 października 2011 roku
  w sprawie programu współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności   
  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
 -określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej,
 - ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
   wieczystego w prawo własności,
 - udzielenia najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego nr 8/1 w Jastrzębnikach pierwszeństwa
   w jego nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie  bonifikaty od ustalonej ceny przy jego
   sprzedaży,
 - udzielenia najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego nr 8/2 w Jastrzębnikach pierwszeństwa   
   w jego nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy jego
   sprzedaży,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
- podtrzymania stanowisk Rady Gminy w Sławoborzu w przedmiocie skarg
   Pani Teresy Nartanowicz,
- zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Sławoborzu na 2012 rok,
- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Sławoborzu na 2012 rok.  
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.                   
                                                                                
                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                       Marek Kuźma