Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sławoborze,23 marzec 2012r.

 

 

Informacja

o posiedzeniu Rady Gminy w Sławoborzu.

 

 

30 marca  2012 roku ( piątek ) o godz. 1200 w sali narad Domu Kultury

w Sławoborzu odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Sławoborze,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie przedstawiciela Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

4. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami

    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

    publicznego w  2011 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    - uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego

      odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sławoborze,

    - dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

       ścieków,

    - zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2012 rok,

    - gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu

       bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławoborze,

    - zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty

      z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

    - uchylenia uchwały nr XVII/83/12 oraz uchwały nr XVII/84/12 z dnia

      9 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych

      pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty

      od ustalonej ceny przy sprzedaży,

    - zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości z Gminnego Zasobu

      Nieruchomości,

    - określenia warunków udzielenia nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych

      bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży i wysokości stawek procentowych.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                               

                                                   Przewodniczący Rady

                                              Marek Kuźma