Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sławoborze, 20 kwiecień 2012r.

 

Informacja o posiedzeniach:

 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu

i Porządku Publicznego  w dniu 24 kwietnia br. o godz. 1330, z następującym porządkiem obrad:

1. Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców.

2. Stan zabezpieczenia w placówkach oświatowych- przeciwdziałanie

    przed zagrożeniami: narkomania, alkoholizm, przemoc i agresja.

    Współpraca z jednostką policji i poradnią.

3. Omówienie projektów uchwał na  sesję Rady Gminy.

4. Wolne wnioski/Informacje bieżące.

 

Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia br. o godz. 1230.

Porządek obrad:

1. Kontrola przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 

Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta,  Transportu i Dróg Gminnych w dniu 25 kwietnia br. o godz. 1330.

Porządek obrad:

1. Analiza realizacji dochodów własnych gminy z tytułu podatku rolnego,

    od nieruchomości i leśnego za rok 2011 ( ściągalność i umorzenia podatków

    od osób prawnych i osób fizycznych) . 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

3. Sprawy bieżące/ Wolne wnioski.

                                                                          

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła w dniu 26 kwietnia br. o godz. 1300.

Porządek obrad:    

1. Informacja o gminnych zadaniach inwestycyjnych ( zamierzenia- realizacja

    w 2012r.)

2. Zaopiniowanie projektów uchwał rady w sprawach:

    - określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

      restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

      zabytków,

    - określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z

      udziałem gminy,

    - zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2012 rok,

    - zmiany uchwały Rady Gminy w Sławoborzu  w sprawie dopłat do cen

      zbiorowego

      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - zmiany uchwały nr XIX/95/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca

      2012 roku,  w  sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławoborze.

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.