Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

 

 

27 kwietnia 2012 roku ( piątek ) o godz. 1100 w sali narad Domu Kultury

w Sławoborzu odbędzie się XX sesja Rady Gminy Sławoborze,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Ochrona przeciwpożarowa.

4. Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych- przeciwdziałanie przed

    zagrożeniami: narkomania, alkoholizm, przemoc i agresja.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    - określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

      restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

      zabytków,

    - określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem

      gminy,

    - zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2012 rok,

    - zmiany uchwały Rady Gminy w Sławoborzu  w sprawie dopłat do cen zbiorowego

      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - zmiany uchwały nr XIX/95/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012 roku,

      w  sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławoborze,

    - odwołania Skarbnika Gminy Sławoborze,

    - powołania Skarbnika Gminy Sławoborze.   

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                       

 

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                     Marek Kuźma