UWAGA !

Urząd Gminy Sławoborze informuje, że z dniem 01 stycznia 2019 r. dla każdego podatnika nadane zostały indywidualne konta, na które podatnik zobowiązany jest wpłacać podatek.Wpłat z tytułu należności podatkowych oraz należności z tytułu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.Pozostałe należności nie wymienione wyżej można wpłacać na konto 

Urzędu Gminy Sławoborze prowadzone przez:

Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Świdwinie

Nr konta: 81 8581 0004 0006 7247 2000 0001Opłaty z tytułu:


- wadiów wniesionych w związku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- zabezpieczeń należytego wykonania umów zawartych w trybie zamówień publicznych,
- kaucji


należy wnosić na konto Urzędu Gminy Sławoborze prowadzone przez:

Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Świdwinie

Nr konta: 54 8581 0004 0006 7247 2000 0002